Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 preferential schulze en 2011-05-29T00:00:00Z 2011-06-12T23:59:59Z 200 Tim Starling|Abbasjnr|Werdna|Ral315|Matanya|Mardetanha|Jon Harald Søby 2 gpg 200 https://wikimedia.amellus.net/index.php/Special:SecurePoll board-vote-2011 1 1 1 1 https://secure.wikimedia.org/$site/$lang/w 1 Voľby do správnej rady Wikimedia, 2011 Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 Vitajte vo voľbách do správnej rady Wikimedia v roku 2011. Volíme troch ľuďí reprezentujúcich komunitu používateľov v rôznych projektoch Wikimedia. Pomôžu určiť budúce smerovanie projektov Wikimedie, osobne a aj ako skupina, a budú reprezentovať <em>Vaše</em> záumy a sťažnosti správnej rade. Budú rozhodovať o spôsoboch zabezpečenia príjmov a o pridelení získaných prostriedkov. Prosíme Vás, pozorne si prečítajte stanoviská a odpovede kandidátov pred hlasovaním. Každý z kandidátov je váženým používateľom, ktorý obetoval značný čas a úsilie, aby sa tieto projekty stali vhodným prostredím pre zhromaždovanie a voľný prístup k vedomostiam ľudstva. Prosím zoraďte kandidátov podľa Vašich preferencií vpísaním čísla vedľa infoboxu (1 = najvhodnejší kandidát, 2 = druhý najvhodnejší...). Viacerým kandidátom môžete udeliť rovnaké preferencie a niektorých kandidátov môžete nechať bez preferencií. Predpokladá sa, že uprednostňujete označených kandidátov pred neoznačenými, a že ste nezaujatý pri neoznačených kandidátoch. Víťaz volieb bude určený pomocou Schulzeho metódy<!-- predbežne! -->. Pozrite oficiálnu stránku volieb pre viac informácií. Pre viac informácií pozrite: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- predbežne! --> Welcome to the 2011 election for the Wikimedia Board of Trustees. We are voting for three people to represent the community of users on the various Wikimedia projects. They will help to determine the future direction that the Wikimedia projects will take, individually and as a group, and represent <em>your</em> interests and concerns to the Board of Trustees. They will decide on ways to generate income and the allocation of moneys raised. Please read the candidates' statements and responses to queries carefully before voting. Each of the candidates is a respected user, who has contributed considerable time and effort to making these projects a welcoming environment committed to the pursuit and free distribution of human knowledge. Please rank the candidates according to your preferences by filling in a number beside the box (1 = favourite candidate, 2 = second favourite, ...). You may give the same preference to more than one candidate and may keep candidates unranked. It is presumed that you prefer all ranked candidates to all not ranked candidates and that you are indifferent between all not ranked candidates. The winner of the election will be calculated using the Schulze method<!-- Not decided yet! -->. For more information, see the official election pages. For more information, see: * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011 Board elections 2011] * [http://meta.wikimedia.org/wiki/Board_elections/2011/Candidates Candidates] * [http://en.wikipedia.org/wiki/Schulze_method Schulze method]<!-- Not decided yet! --> Hlasovanie sa uskutočni na serveroch [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Pre prechod na hlasovací server kliknite na tlačidlo nižšie. This vote will be conducted on servers operated by [http://www.spi-inc.org/ SPI]. Click the button below to be transferred to the vote server. local 201