Bridž/Pravidlá súťažného bridžu

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na navigáciu Prejsť na vyhľadávanie

Toto sú oficiálne pravidlá súťažného bridžu prijaté WBF v roku 2007, aktualizované v roku 2008. Do slovenčiny preložil Pavel Mokráň. Publikované na Wikiknihách so súhlasom prekladateľa a Predsedníctva SBZ.

ÚVOD K PRAVIDLÁM SÚŤAŽNÉHO BRIDŽU Z ROKU 2007

Pravidlá definujú správny postup a poskytujú primerané odškodnenie v prípadoch odchýlok od správneho postupu. Primárne nie sú navrhnuté tak, aby poškodzovali, ale skôr aby usmerňovali v situáciách, keď neprevinivšia sa strana by ináč mohla byť poškodená. Hráči musia byť pripravení akceptovať akékoľvek usmernenie alebo upravený výsledok pridelený rozhodcom. V priebehu uplynulých 10 rokov prešiel súťažný bridž rýchlym vývojom a zmeny nič nenasvedčuje tomu, že by nenastali ďalšie zmeny. Hlavnou úlohou Návrhovej komisie (WBF Drafting Committee) bolo zabezpečiť, že Pravidlá sú aktualizované tak, aby postihli minulé zmeny a zároveň poskytli rámec pre budúce riešenia. Vedúcim boli pridelené výrazne väčšie právomoci. Je menej automatických pokút, sú nahradené princípom nápravy situácie, ktorá sa nedopatrením udiala. Bridž sa hrá rôznymi spôsobmi v rôznych krajinách, preto Pravidlá poskytujú väčšie právomoci súťažným orgánom, ktoré pripravujú kontrolné a riadiace obmedzenia. To sa týka hlavne oblasti Špeciálnych partnerských dohovorov, čo je sám o sebe nový pojem. Umelá licitácia je faktom, takže sme sa pokúsili nájsť riešenie, ináč povedané umožnili sme, aby súťažný orgán mohol riešiť problémy, ktoré vzniknú. Pokúsili sme sa o vyjasnenie si zodpovedností súťažného orgánu, organizátora turnaja a vedúceho, určité úlohy a zodpovednosti sa dajú prideliť alebo delegovať. Mnohé názvy z predchádzajúcich Pravidiel z roku 1997 sme odstránili v záujme prehľadnosti. Ani ponechanie pôvodného názvu a ani vynechanie krížových odkazov neobmedzuje aplikáciu ktoréhokoľvek pravidla. Aby sa predišlo pochybnostiam, tento Úvod a nasledujúca Definícia pojmov tvoria súčasť Pravidiel. Na záver, s výnimkou, keď to z kontextu vyplýva inak, jednotné číslo zahŕňa aj množné, mužský rod zahŕňa aj ženský a naopak.

DEFINÍCIA POJMOV

V zátvorke sú uvedené ekvivalentné pojmy v angličtine.

Alertovanie (Alert) – upozornenie, ktorého spôsob môže určiť súťažný orgán, že súperi môžu potrebovať vysvetlenie.

Balíček (Pack) – 52 hracích kariet, s ktorými sa hrá bridž.

Balíček, uložený (Sorted deck) – balíček kariet, zamiešaných z ich pôvodného stavu.

Body, súťažné (Matchpoint) – jednotka vyhodnotenia výsledku založená na porovnaní s 1 alebo niekoľkými inými výsledkami. Pozri pravidlo 78A.

Body za zdvihy (Trick Points) – body získané stranou hlavného hráča za splnenie záväzku (pozri pravidlo 77).

Body, prémiové (Premium Points) – akékoľvek body získané inak, než body za zdvihy (pozri pravidlo 77).

Doba hrania (Play period) – začína, keď sa otočí karta otváracieho výnosu; práva súťažiacich v dobe hrania skončia podľa príslušného pravidla. Doba hrania samotná končí, keď sa z krabice vytiahnu karty nasledujúceho rozdania (alebo keď sa ukončí posledné rozdanie kola).

Dražba (Auction) – 1. Postup určenia záväzku pomocou po sebe idúcich hlášok. Začína prvou urobenou hláškou. 2. Všetky hlášky urobené v danom rozdaní (pozri pravidlo 17).

Druh záväzku (Denomination) – farba alebo bez tromfov menovaná v ponuke.

Družstvo (Team) – 2 alebo viac dvojíc, ktorí hrajú pri 2 rôznych stoloch na opačných stranách na spoločný výsledok. (propozície môžu povoľovať družstvá zložené z viac než 4 hráčov).

Farba (Suit) – jedna zo 4 skupín kariet v balíčku, označená charakteristickým symbolom: piky (), srdcia (), kára (), trefy ().

Hláška (Call) – akákoľvek ponuka, kontra, rekontra alebo pas.

Hláška, psychická, klamlivá (Psychic call) – úmyselné a podstatné odchýlenie od predpokladanej honérovej sily alebo dĺžky vo farbe.

Hláška, umelá (Artificial call) – je ponuka záväzku, kontra alebo rekontra, ktorá podáva informáciu (ktorá všeobecne nie je braná hráčmi ako zaručená), inú ako ochotu hrať deklarovaný záväzok alebo posledne menovaný záväzok; alebo pas, keď táto hláška sľubuje viac než špecifikovanú silu, alebo ak sľubuje alebo popiera hodnoty iné než v posledne menovanej farbe.

Honér (Honour) – eso (A), kráľ (K), dáma (Q), dolník (J) alebo desiatka (10).

Hra (Game) – Zisk 100 alebo viac bodov za zdvihy v jednom rozdaní.

Hráč, hlavný (Declarer) – hráč strany, ktorá urobila poslednú ponuku, ktorý ako prvý ponúkol druh záväzku menovaný v poslednej ponuke. Hráč sa stáva hlavným hráčom po odkrytí začiatočného výnosu (pozri pravidlo 54A pre počiatočný výnos mimo poradia).

Hráč, tichý (Dummy) – 1. Partner hlavného hráča. Hráč sa stáva tichým hráčom po odkrytí počiatočného výnosu. 2. Karty partnera hlavného hráča, akonáhle sú vyložené na stôl po počiatočnom výnose.

Karta, pokutová (Penalty card) – karta podliehajúca nariadeniu podľa pravidla 50.

Kolo (Session) – ďalšie herné obdobie, počas ktorého hráči majú zohrať určený počet rozdaní bez striedania.

Kontra (Double)– hláška nasledujúca po ponuke súťaže, zvyšujúca sadzbu za splnený alebo porazený záväzok (pozri pravidlá 19A a 77).

Konvencia – 1. Hláška, ktorá na základe partnerskej dohody podáva inú informáciu ako je návrh konečného záväzku v menovanom druhu záväzku, alebo iná informácia ako informácia o honérovej sile alebo dĺžke (trojlist alebo dlhší) vo farbe ponuky. Dohoda o honérovej sile neznamená konvenciu.

2. Hra obrancu podávajúceho informáciu na základe dohody, nie bežného úsudku.

Krabica (Board) – súťažná krabica, tak ako je popísaná v pravidle 2.

List (Hand) – karty rozdané 1 hráčovi alebo ich zvyšok.

Medzinárodné súťažné body (International Matchpoint, IMP) – jednotka vyhodnotenia výsledku prideľovaná podľa prevodnej tabuľky uvedenej v pravidle 78B.

Na rade (Turn) – správny čas, kedy je hráč oprávnený dražiť alebo hrať kartu.

Nadzdvih (Overtrick) – každý zdvih získaný stranou hlavného hráča naviac nad stanovený záväzok.

Náprava (Rectification) – nápravné opatrenia, aplikované vtedy, keď sa nezrovnalosť dostane do pozornosti vedúceho.

Nepriznanie farby (Revoke) – pridanie karty inej farby hráčom, ktorý môže priznať farbu alebo splniť výnosovú pokutu.

Nezrovnalosť (Irregularity) – odchýlenie sa od správnych postupov popísaných v týchto pravidlách. Zahrňuje aj priestupok hráča.

Obranca (Defender) – súper (predpokladaného) hlavného hráča.

Odvolaný (Withdrawn) – ako ‘odvolané’ označujeme postupy, ktoré sú zrušené a karty, ktoré sú vrátené späť do listu.

Pád (Undertrick) – zdvih, ktorý chýba strane hlavného hráča ku splneniu záväzku (pozri pravidlo 77).

Partner (Partner) – spoluhráč hrajúci na rovnakej strane proti druhým dvom hráčom pri stole.

Pas (Pass) – hláška hráča, ktorý v danom dražbovom kole nechce urobiť ponuku, kontrovať alebo rekontrovať.

Pokuta (Penalty) – (pozri taktiež Náprava) – pokuty sú dvojaké:

 • disciplinárne – pokuty použité na udržanie zdvorilosti a poriadku (pozri pravidlo 91), a
 • procedurálne – pokuty (naviac k akejkoľvek náprave) udelené rozhodnutím vedúceho v prípadoch procedurálnych nezrovnalostí (pozri pravidlo 90).

Ponuka (Bid) - prísľub získať aspoň určený počet zdvihov ponad 6 základných zdvihov v menovanom druhu záväzku.

Poradie – smer hodinových ručičiek, v ktorom sa rozdáva, draží alebo pridáva ku zdvihu.

Priestupok (Infraction) – porušenie pravidiel alebo predpisov hráčom.

Priznanie farby (Follow Suit) – pridanie karty vo farbe výnosu.

Rekontra (Redouble) – hláška nasledujúca po kontre súpera, zvyšujúca sadzbu za splnený alebo porazený záväzok (pozri pravidlá 19B a 77).

Rotácia (Rotation) – normálny postup v smere chodu hodinových ručičiek pri licite alebo zohrávke; taktiež odporúčané rozdávanie kariet po jednej v smere chodu hodinových ručičiek

Rozdanie (Deal) – 4 listy tak ako boli rozdané a uložené do súťažnej krabice určenej ku hre v danom kole súťaže.

Rozdávanie (Deal) – Rozdeľovanie balíčka kariet štyrom hráčom.

Slem (Slam) – záväzok získať 12 zdvihov (malý slem) alebo 13 zdvihov (veľký slem).

Stav hier (Vulnerability) – podmienky, ktoré ovplyvňujú výšku prémie a výšku pokuty za pády (pozri pravidlo 77).

Strana (Side) – 2 hráči, ktorí tvoria partnerstvo proti druhým 2 hráčom.

Súper (Opponent) – hráč druhej strany; člen partnerstva, proti ktorému hráč hrá.

Súťaž (Tourrnament, Event) – súťaž sa skladá z 1 alebo viacerých kôl.

Súťažiaci (Contestant) – v súťaži jednotlivcov jeden hráč; v párovej súťaži 2 hráči hrajúci ako partneri počas celej súťaže; v súťaži družstiev 4 alebo viac hráčov, ktorí tvoria družstvo.

Tromf (Trump) – karta vo farbe konečného záväzku (ak nie je druhom konečného záväzku „bez tromfov“ )

Vedúci (Director) – osoba poverená riadením súťaže a uplatňovaním týchto pravidiel.

Výnos (Lead) – prvá karta pridaná ku zdvihu.

Výnos, počiatočný (Opening Lead) – karta vynesená k prvému zdvihu.

Výsledok, upravený (Adjusted Score) – výsledok stanovený vedúcim (pozri pravidlo 12). Tento výsledok je „umelý“ alebo „pridelený“.

 1. Umelý upravený výsledok je prideľovaný namiesto riadneho výsledku, ak nie je možné normálny výsledok zistiť alebo odhadnúť (napr. keď v dôsledku nezrovnalosti nemohlo byť rozdanie zohrané ).
 2. Upravený výsledok pridelí vedúci jednej alebo obidvom stranám namiesto výsledku dosiahnutého po nezrovnalosti.

Zahranie (Play) – pridanie 1 karty z listu ku zdvihu, včítane počiatočného výnosu.

Záväzok (Contract) – záväzok strany hlavného hráča získať v menovanom druhu záväzku počet zdvihov určený konečnou ponukou, nekontrovaných, kontrovaných alebo rekontrovaných. (pozri pravidlo 22)

Záväzok, čiastočný (Partscore) - zisk 90 a menej bodov za zdvihy získaných v jednom rozdaní.

Zdvih (Trick) – výsledok rozdania je daný počtom získaných zdvihov. Zdvih je tvorený 4 kartami postupne pridávanými jednotlivými hráčmi v smere chodu hodinových ručičiek.

Zohrávka (Play) – 1. Súhrn všetkých zahraní 2. Doba, počas ktorej je rozdanie zahrané.

Zostava (Round) – časť kola hraná bez postupu hráčov.

PRAVIDLO 1 – BALÍČE KARIET – PORADIE KARIET A FARIEB[upraviť]

Súťažný bridž sa hrá s balíčkom 52 kariet po 13 kariet v každej zo 4 farieb. Farby sú zostupne usporiadané: piky (), srdcia (), kára (), trefy (). Karty sú zostupne usporiadané: eso (A), kráľ (K), dáma (Q), dolník (J), 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

PRAVIDLO 2 – SÚŤAŽNÉ KRABICE[upraviť]

Každé rozdanie určené ku hre v danom kole je uložené v súťažnej krabici. Krabice sú očíslované. Sú tvorené 4 priehradkami pre 4 listy označené svetovými stranami: Sever (North), Východ (East), Juh (South), Západ (West). Rozdávajúci a stav hier sú určené takto: Rozdávajúci Sever krabice 1 5 9 13 Rozdávajúci Východ krabice 2 6 10 14 Rozdávajúci Juh krabice 3 7 11 15 Rozdávajúci Západ krabice 4 8 12 16 Obe strany v prvej hre krabice 1 8 11 14 Sever - Juh v druhej hre krabice 2 5 12 15 Východ - Západ v druhej hre krabice 3 6 9 16 Obe strany v druhej hre krabice 4 7 10 13 Rovnako sú označené krabice pre rozdanie 17-32 a pre každú ďalšiu skupinu 16 rozdaní. Krabice nezodpovedajúce uvedeným podmienkam sa nepoužívajú. Ale ak je takáto krabica použitá, platí označenie krabice pre celé súťažné kolo.

PRAVIDLO 3 – USPORIADANIE STOLOV[upraviť]

Pri každom stole hrajú 4 hráči. Stoly sú očíslované v poradí určenom vedúcim. Vedúci označí jeden smer ako Sever. Ostatné strany sú v normálnom vzťahu svetových strán k Severu.

PRAVIDLO 4 – PARTNERSTVO[upraviť]

Štyria hráči pri stole tvoria dve partnerské dvojice alebo strany: Sever – Juh a Východ – Západ. V párovej súťaži alebo v súťaži družstiev hrajú súťažiaci ako dvojice alebo ako družstvá a ich partnerstvo trvá počas celého kola (s výnimkou prípadu, keď vedúci povolí náhradníka). V súťaži jednotlivcov súťaží každý hráč samostatne a partnerstvo sa počas kola mení.

PRAVIDLO 5 – URČENIE MIEST[upraviť]

A. Východisková pozícia[upraviť]

Vedúci určí na začiatku každého kola východiskovú pozíciu každému súťažiacemu (jednotlivcovi, dvojici, družstvu). Ak nie je nariadené inak, môžu si členovia každej dvojice alebo družstva vybrať medzi pridelenými miestami. Hráč, ktorý si zvolil určitú svetovú stranu, môže v priebehu kola zmeniť stranu len na príkaz alebo s povolením vedúceho.

B. Zmena svetovej strany alebo stola[upraviť]

Hráči menia svetové strany alebo postupujú k ďalšiemu stolu podľa pokynov vedúceho. Vedúci je zodpovedný za jasné oznámenie pokynov. Každý hráč je zodpovedný za vystriedanie podľa pokynov vedúceho v stanovenom čase a následné zaujatie správneho miesta po každej zmene.

PRAVIDLO 6 – MIEŠANIE A ROZDÁVANIE[upraviť]

A. Miešanie[upraviť]

Pred začiatkom hry sa každý balíček dôkladne zamieša. Keď požiada ktorýkoľvek zo súperov, karty sa preložia.

B. Rozdávanie[upraviť]

Karty musia byť rozdané lícom nadol, po jednej, do celkového počtu 13 kariet v jednom liste. Každý list sa potom vloží lícom nadol do jednej zo 4 priehradiek krabice. Odporúča sa rozdávať karty v smere hodinových ručičiek.

C. Prítomnosť obidvoch dvojíc[upraviť]

Ak neurčí vedúci inak, pri miešaní a rozdávaní má byť prítomný aspoň jeden zástupca každej dvojice.

D. Nové miešanie a rozdávanie[upraviť]

 1. Ak sa zistí skôr ako dražba začne pre obidve strany, že karty boli chybne rozdané alebo že hráč mohol zahliadnuť líce niektorej karty z iného listu, musí sa miešanie a rozdávanie opakovať. Potom platí pravidlo 16C pre náhodné pozretie karty patriacej do listu iného hráča pred ukončením zohrávania rozdania (pozri však pravidlo 24). Akékoľvek nedovolene namiešané rozdanie je chybné rozdanie. Ohľadom akejkoľvek inej nezrovnalosti pozrite príslušné pravidlo.
 2. Ak účelom turnaja nie je opakované hranie minulých rozdaní, potom ak bolo rozdané zo zrovnaného balíčku kariet bez miešania alebo bolo rozdanie hrané už v inom kole, nemôže byť výsledok rozdania uznaný.
 3. Pri dodržaní pravidla 22A môže vedúci požiadať o nové miešanie a rozdávanie z akéhokoľvek dôvodu, ktorý je v súlade s pravidlami (avšak pozri pravidlo 86C).

E. Vedúci určí spôsob miešania a rozdávania[upraviť]

 1. Vedúci môže dať pokyn, aby bolo miešanie a rozdávanie urobené pri stole bezprostredne pred začiatkom hry.
 2. Vedúci môže sám vopred zamiešať a rozdať.
 3. Rozhodca môže poveriť svojich pomocníkov alebo iné určené osoby, aby vykonali miešanie a rozdávanie vopred.
 4. Vedúci môže stanoviť iný spôsob prípravy rozdania na dosiahnutie rovnakých plne náhodných rozdaní, ako v bodoch A a B vyššie.

F. Súťažné rozdania[upraviť]

Ak to vyžaduje použité usporiadanie, môže byť podľa pokynov vedúceho zriadená 1 alebo viac presných kópii pôvodných rozdaní. Vtedy sa nebude robiť nové rozdávanie rozdania (hoci vedúci turnaja má právomoc nariadiť ho).

PRAVIDLO 7 – KONTROLA KRABÍC A KARIET[upraviť]

A. Umiestnenie krabice[upraviť]

Krabica s rozdaním, ktoré má byť zohrané, zostáva ležať v strede stola pokiaľ nie je hra ukončená.

B. Vybratie kariet z krabice[upraviť]

 1. Každý hráč vyberie svoj list z priehradky zodpovedajúcej jeho svetovej strane.
 2. Každý hráč si prepočíta svoje karty lícom nadol, aby sa uistil, že má presne 13 kariet. A až potom, ale skôr ako urobí hlášku, je hráč povinný prezrieť si líce svojich kariet.
 3. Každý hráč počas hry sa stará o svoje karty a nedovolí, aby sa pomiešali s kartami iného hráča. Hráč sa nesmie dotýkať iných kariet ako svojich vlastných počas hry ani po jej skončení bez povolenia vedúceho (hlavný hráč však hrá kartami z listu tichého hráča podľa pravidla 45).

C. Vrátenie kariet do krabice[upraviť]

Po skončení hry hráč premieša a uloží svojich pôvodných 13 kariet do priehradky zodpovedajúcej jeho svetovej strane. Následne karty nesmú byť z krabice znova vybraté v neprítomnosti zástupcu každej strany alebo vedúceho.

D. Zodpovednosť za správny postup[upraviť]

Každý súťažiaci, ktorý zostáva prítomný pri stole po dobu trvania kola, je zodpovedný za dodržiavanie správnych podmienok pre hru pri stole.

PRAVIDLO 8 – POSTUPNOSŤ ZOSTÁV[upraviť]

A. Pohyb krabíc a súťažiacich[upraviť]

 1. Vedúci súťaže oboznámi súťažiacich so správnym pohybom krabíc a súťažiacich.
 2. Ak neurčí vedúci inak, je za podanie odohraných krabíc ku správnemu stolu pre ďalšiu zostavu zodpovedný hráč na Severe pri každom stole.

B. Koniec zostavy[upraviť]

1. Zostava končí v okamihu, keď vedúci dá pokyn k začiatku ďalšej zostavy. Keď v tejto chvíli ešte pri niektorom stole hra neskončila, pokračuje zostava pre tento stôl dokiaľ nedôjde k premiestneniu hráčov. 2. Keď vedúci uplatní svoju právomoc odložiť hranie rozdania, pre toto rozdanie kolo nekončí pre príslušných hráčov, pokým nebude rozdanie odohrané a skóre odsúhlasené a zapísané, alebo kým vedúci nezruší hranie rozdania.

C. Koniec poslednej zostavy a koniec kola[upraviť]

Posledná zostava a tým aj celé kolo končí pre každý stôl vtedy, keď sú zohrané všetky rozdania určené ku hre pri tomto stole a výsledky boli bez námietok zapísané do príslušných formulárov.

PRAVIDLO 9 – POSTUP PO NEZROVNALOSTI[upraviť]

A. Upozornenie na nezrovnalosť[upraviť]

 1. Každý hráč môže upozorniť na nezrovnalosť počas dražby, pokiaľ mu to pravidlá výslovne nezakazujú, a to aj keď je alebo nie je na rade k dražbe.
 2. Počas zohrávky, hlavný hráč alebo ktorýkoľvek z obrancov môže upozorniť na nezrovnalosť, pokiaľ mu to pravidlá výslovne nezakazujú. Ohľadom nesprávne ukázanej karty pozri pravidlo 65B3.
 3. Tichý hráč nesmie upozorniť na nezrovnalosť počas zohrávky, ale môže tak urobiť po jej skončení. Ktorýkoľvek hráč, vrátane tichého hráča, sa však môže pokúsiť zabrániť inému hráčovi v nezrovnalosti (práva tichého hráča sú obmedzené pravidlami 42 a 43).
 4. Nie je žiadna povinnosť upozorniť na priestupok voči pravidlu spáchaný vlastnou stranou (pozri však pravidlo 20F5 ohľadom zjavne chybného vysvetlenia partnera).

B. Po upozornení na nezrovnalosť[upraviť]

 1. (a) Vedúci musí byť privolaný okamžite po upozornení na nezrovnalosť.
  (b) Ak je na nezrovnalosť upozornené, môže vedúceho privolať ľubovoľný hráč vrátane tichého hráča.
  (c) Privolaním vedúceho nie je hráč zbavený žiadnych práv, na ktoré by mal inak právo.
  (d) Skutočnosť, že hráč upozorní na nezrovnalosť spôsobenú vlastnou stranou, nemá vplyv na práva súperov.
 2. Ani jeden z hráčov nesmie podniknúť žiadnu akciu, pokiaľ vedúci nevysvetlí všetko, čo sa týka okolností spôsoby nápravy nezrovnalosti.

C. Predčasná náprava nezrovnalosti[upraviť]

Predčasná náprava nezrovnalosti previnilým môže mať za následok ďalšiu nápravu (pozri výnosové obmedzenia podľa pravidla 26).

PRAVIDLO 10 - STANOVENIE NÁPRAVY[upraviť]

A. Právo stanoviť nápravu[upraviť]

Právo stanoviť nápravu má len vedúci. Hráči nie sú oprávnení zo vlastnej iniciatívy určovať nápravu (alebo sa nápravy zriecť, pozri pravidlo 81C5).

B. Zrušenie alebo zrieknutie sa nápravy[upraviť]

Vedúci môže prijať alebo zrušiť nápravu alebo sa zriecť nápravy, učinenej hráčom bez jeho pokynov.

C. Voľba po nezrovnalosti[upraviť]

 1. Ak Pravidlá poskytujú po nezrovnalosti právo voľby medzi viacerými možnosťami, vedúci vysvetlí všetky možnosti.
 2. Ak si hráč po nezrovnalosti môže vybrať medzi viacerými možnosťami, musí tak urobiť bez konzultácie s partnerom.
 3. Keď tieto Pravidlá poskytujú neprevinivšej sa strane nejaké možnosti po nezrovnalosti vykonanej súperom, je správne vybrať si najvýhodnejšiu akciu.
 4. So zohľadnením pravidla 16D2, po náprave priestupku je primerané, aby previnivší sa hráči urobili akúkoľvek hlášku alebo zahranie výhodné pre ich stranu, hoci sa bude zdať, že tým profitujú zo svojho priestupku (pozri však pravidlá 27 a 50).

PRAVIDLO 11 – ZÁNIK PRÁVA NA NÁPRAVU[upraviť]

A. Akcia nevinnej strany[upraviť]

Právo na nápravu nezrovnalosti môže zaniknúť, ak podnikne ktorýkoľvek hráč nevinnej strany akúkoľvek akciu pred privolaním vedúceho. Vedúci rozhodne o zániku práva na nápravu napríklad v prípade, keď nevinná strana mohla mať prospech z následnej akcie súpera, ktorý nebol informovaný o príslušných ustanoveniach pravidla.

B. Pokuta po zaniknutí práva na nápravu[upraviť]

Aj v prípade zániku práva na nápravu podľa tohto pravidla môže vedúci udeliť procedurálnu pokutu (pozri pravidlo 90).

PRAVIDLO 12 – VOĽNÉ ROZHODOVANIE VEDÚCEHO[upraviť]

A. Právo prideliť upravený výsledok[upraviť]

Vedúci môže prideliť upravený výsledok alebo upravené výsledky z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť ktoréhokoľvek súťažiaceho podanú v čase stanovenom podľa pravidla 92B, ak je k tomu oprávnený podľa týchto Pravidiel (ohľadom súťaže družstiev pozri Pravidlo 86). Toto zahŕňa:

 1. Vedúci je oprávnený prideliť upravený výsledok, keď usúdi, že Pravidlá nestanovujú nevinnej strane odškodnenie pre prípad konkrétneho porušenia Pravidiel súperom.
 2. Vedúci pridelí umelý upravený výsledok, ak sa domnieva, že nemôže byť urobená žiadna náprava, ktorá by umožnila normálne zohranie rozdania (pozri C2 nižšie).
 3. Vedúci môže prideliť upravený výsledok, ak bola uplatnená nesprávna náprava nezrovnalosti.

B. Ciele úpravy výsledku[upraviť]

 1. Cieľom úpravy výsledku je nahradiť škodu strane, ktorá sa neprevinila a odobrať akúkoľvek výhodu, ktorú získala previnivšia sa strana svojim porušením. Poškodenie existuje vtedy, keď v dôsledku porušenia nevinná strana získa pri stole menej priaznivý výsledok, než by sa dal očakávať, keby sa porušenie nebolo vyskytlo. Pozri však C1(b).
 2. Vedúci nie je oprávnený prideliť upravený výsledok na základe skutočnosti, že náprava stanovená podľa týchto Pravidiel je neprimerane prísna alebo výhodná pre ktorúkoľvek stranu.

C. Pridelenie upraveného výsledku[upraviť]

 1. (a) Keď po nezrovnalosti je vedúci oprávnený týmito Pravidlami upraviť výsledok a je schopný prideliť upravený výsledok, urobí to. Takýto výsledok nahrádza výsledok dosiahnutý pri hre.
  (b) Ak po nezrovnalosti nevinná strana prispela k svojej vlastnej škode vážnou chybou (nesúvisiacou s nezrovnalosťou), nezvyčajným alebo hazardným postupom, nedostane úľavu pri úprave za tú časť škody, ktorú si spôsobila sama. Previnilá strana by mala dostať pridelený výsledok, ktorý by dostala pridelený len ako dôsledok jej porušenia.
  (c) Aby sa dosiahla spravodlivosť, kým to súťažný orgán nezakáže, pridelený upravený výsledok môže byť vážený, aby odrážal pravdepodobnosti počtu potenciálnych výsledkov.
  (d) Ak existuje veľa možností alebo možnosti nie sú zrejmé, vedúci môže prideliť umelý upravený výsledok.
  (e) Podľa svojho uváženia môže súťažný orgán namiesto (c) použiť celý nasledovný postup alebo jeho časť:
  (i) Výsledok pridelený namiesto skutočného výsledku pre neprevinivšiu sa stranu je najpriaznivejší výsledok, ktorý by pravdepodobne mala, ak by k nezrovnalosti nedošlo.
  (ii) Pre previnilú stranu pridelený výsledok je najmenej priaznivý výsledok, ktorý bol vôbec pravdepodobný.
  (f) Výsledky pridelené obom stranám nemusia byť vyvážené
 2. (a) Ak nemôže byť z dôvodu nezrovnalosti v rozdaní dosiahnutý žiadny výsledok (a pozri C1(d)), vedúci pridelí umelý upravený výsledok v závislosti na zodpovednosti za nezrovnalosť. Súťažiaci priamo zodpovední za nezrovnalosť dostane „priemerné mínus“ (v párovom turnaji najviac 40% možných súťažných bodov), čiastočne zodpovedný dostane „priemer“ (v párovom turnaji 50%) a súťažiaci, ktorý nie je nijako za nezrovnalosť zodpovedný, dostane „priemerné plus“ (v párovom turnaji najmenej 60%).
  (b) Ak pridelí vedúci umelý upravený výsledok priemerné plus alebo mínus v súťaži na IMP, takýto výsledok je normálne plus alebo mínus 3 IMP-y, toto sa však môže meniť ako pripúšťa pravidlo 86A.
  (c) Vyššie uvedené sa modifikuje pre neprevinivšieho sa súťažiaceho, ktorý získa výsledok kola presahujúci 60% dostupných turnajových bodov, alebo pre previnilého súťažiaceho, ktorý získa menej ako 40% dostupných turnajových bodov (alebo ekvivalent v IMP-och). Takíto súťažiaci dostanú percentá (alebo ekvivalent v IMP-och) získané v ostatných rozdaniach toho kola.
 3. V súťažiach jednotlivcov vedúci presadzuje nápravy podľa týchto pravidiel, pričom ustanovenia požadujúce úpravu výsledku uplatňuje rovnako proti obidvom členom previnilej strany, hoci len jeden z nich môže byť zodpovedný za nezrovnalosť. Vedúci však nepridelí procedurálnu pokutu proti partnerovi previnilého súťažiaceho, ak je toho názoru, že na nezrovnalosť nenesie vinu.
 4. Ak pridelí vedúci upravený nevyvážený výsledok vo vyraďovacej (K.O.) súťaži, výsledok každého súťažiaceho v rozdaní sa vypočíta separátne a každému z nich sa pridelí ich priemer.

PRAVIDLO 13 – NESPRÁVNY POČET KARIET[upraviť]

A. Vedúci považuje zohrávku za normálnu[upraviť]

Ak zistí vedúci, že jedna alebo viac priehradiek krabice obsahuje nesprávny počet kariet (pozri však pravidlo 14) a hráč s nesprávnym počtom kariet už urobil hlášku, potom keď sa vedúci domnieva, že je možné rozdanie vrátiť do pôvodného stavu a normálne ho zohrať bez zmeny hlášky, môže byť rozdanie takto zohrané. Na konci zohrávky vedúci môže prideliť upravený výsledok.

B. Upravený výsledok a možná pokuta[upraviť]

Keď už bola hláška urobená, vedúci pridelí upravený výsledok a môže pokutovať previnilú stranu.

C. Zohrávka ukončená[upraviť]

Keď sa zistí po skončení zohrávky, že list hráča obsahoval viac ako 13 kariet, pričom iný hráč mal menej kariet (ale pozri pravidlo 13F), výsledok sa musí zrušiť a musí sa prideliť upravený výsledok (môže sa použiť pravidlo 86D). Previnivší sa súťažiaci dostane procedurálnu pokutu.

D. Žiadna hláška nebola urobená[upraviť]

Ak sa u hráča zistí nesprávny počet kariet a v tomto rozdaní ešte neurobil žiadnu hlášku:

 1. Vedúci napraví nezrovnalosť, a ak žiaden hráč nevidel karty druhého hráča, bude požadovať, aby sa rozdanie zohralo normálne.
 2. Ak zistí vedúci, že jedna alebo viac priehradiek krabice obsahovalo nesprávny počet kariet a hráč videl kartu (karty) iného hráča, potom ak sa vedúci domnieva, že:
  (a) získaná neoprávnená informácia pravdepodobne neovplyvní normálnu dražbu a zohrávku rozdania, môže vedúci povoliť, aby sa rozdanie normálne zohralo. Ak sa potom bude domnievať, že informácia ovplyvnila výsledok rozdania, potom vedúci upraví výsledok a môže previnilého potrestať.
  (b) získaná neoprávnená informácia je tak podstatná, že môže ovplyvniť normálnu dražbu alebo zohrávku rozdania, pridelí vedúci umelý upravený výsledok a môže previnilého potrestať.

E. Uloženie alebo pohyb karty[upraviť]

Keď podľa tohto pravidla vedúci požaduje, aby hra pokračovala, vedomosť vedúceho o polohe alebo pohybe karty je neoprávnená informácia pre partnera hráča, ktorého list obsahoval nesprávny počet kariet.

F. Karta naviac[upraviť]

Akákoľvek karta, ktorá nie je súčasťou rozdania, bude po nájdení odstránená. Dražba a zohrávka pokračuje normálne. Ak sa zistí, že takáto karta bola zahraná do odohraného zdvihu, môže sa prideliť upravený výsledok.

PRAVIDLO 14 - CHÝBAJÚCA KARTA[upraviť]

A. Zistenie neúplného listu pred začiatkom zohrávky.[upraviť]

Ak sa zistí, že jeden alebo viac listov obsahuje menej ako 13 kariet pričom žiadny list nemá viac ako 13 kariet, a to pred počiatočným výnosom, vedúci sa pokúsi všetky chýbajúce karty nájsť a:

 1. ak je karta nájdená, tak sa vráti do neúplného listu
 2. ak kartu nie je možné nájsť, vedúci uvedie rozdanie s použitím iného balíčku kariet do pôvodného stavu.
 3. dražba a zohrávka pokračuje normálne bez zmeny akýchkoľvek urobených hlášok, doplnený list sa berie tak, ako by od začiatku obsahoval všetky svoje karty.

B. Neskoršie zistenie neúplného listu[upraviť]

Ak sa zistí, že jeden alebo viac listov obsahuje menej ako 13 kariet pričom žiadny list nemá viac ako 13 kariet, a to kedykoľvek po otočení otváracieho výnosu (pred koncom zohrávky), vedúci sa pokúsi všetky chýbajúce karty nájsť, a: 1. ak sa karta nájde medzi odohranými kartami, použije sa pravidlo 67. 2. ak sa karta nájde inde, karta sa vráti do neúplného listu a môžu byť uplatnené nápravy a pokuty (pozri odsek 4 nižšie). 3. ak sa karta nedá nájsť, vedúci uvedie rozdanie s použitím iného balíčku kariet do pôvodného stavu a môžu byť uplatnené nápravy a pokuty (pozri odsek 4 nižšie) 4. karta vrátená do listu podľa písmena B tohto pravidla je považovaná za trvalú súčasť neúplného listu. Môže sa stať pokutovou kartou (pravidlo 50) a jej neodohranie môže byť nepriznaním farby.

C. Informácia z vrátenia karty[upraviť]

Vedomosť o vrátení karty je neoprávnená pre partnera hráča, ktorého list obsahoval nesprávny počet kariet.

PRAVIDLO 15 – ZOHRANIE NESPRÁVNEHO ROZDANIA[upraviť]

A. Hráči ešte rozdanie nehrali[upraviť]

Ak hráči zohrajú rozdanie, ktoré nebolo v danej zostave určené pre nich (pozri C): 1. Vedúci ponechá výsledok rozdania v platnosti, pokiaľ rozdanie žiadny z hráčov skôr nehral. 2. Vedúci môže požadovať, aby súperi proti sebe zohrali správne rozdanie neskôr.

B. Hráč alebo viacerí hráči už rozdanie hrali[upraviť]

Ak zohrá hráč rozdanie, ktoré už skôr hral, či už proti správnemu alebo nesprávnemu súperovi, jeho druhý výsledok sa ruší pre obe strany a vedúci pridelí umelý upravený výsledok súťažiacim, ktorí boli zbavení možnosti získať platný výsledok.

C. Zistenie nesprávneho rozdania počas dražby[upraviť]

Ak zistí vedúci počas dražby, že súťažiaci hrá rozdanie, ktoré nemal hrať v danej zostave, dražbu ukončí, zaistí posadenie správnych súťažiacich a informuje súťažiacich o ich právach pre danú zostavu a pre budúce zostavy. Nastáva opakovaná dražba. Hráči musia opakovať všetky hlášky ako pri pôvodnej dražbe. Pokiaľ sa niektorá z hlášok akýmkoľvek spôsobom líši, vedúci rozdanie zruší. V opačnom prípade hra pokračuje normálne. Vedúci môže udeliť procedurálnu pokutu (a upravený výsledok) ak sa domnieva, že bola zámerná snaha niektorej zo strán znemožniť normálne zohranie rozdania.

PRAVIDLO 16 – OPRÁVNENÉ A NEOPRÁVNENÉ INFORMÁCIE[upraviť]

A. Využívanie informácií hráčmi[upraviť]

 1. Hráč môže využívať informácie z dražby alebo zohrávky, ak
  (a) sú odvodené z právoplatných hlášok a zahrania a zo zohrávania súčasného rozdania (vrátane ilegálnych hlášok a zahraní, ktoré sú akceptované) a nie sú ovplyvnené neoprávnenými informáciami z iného zdroja; alebo
  (b) sú to oprávnené informácie z odvolaného postupu (pozri D); alebo
  (c) sú to informácie špecifikované v nejakom pravidle alebo predpise, ktorý má byť schválený, alebo, keď to nie je inak špecifikované, vyplývajú z legálnych postupov oprávnených v týchto pravidlách a v predpisoch (pozri však B1); alebo
 2. (d) sú to informácie, ktoré hráč mal predtým, než vybral svoj list z krabice (pravidlo 7B) a pravidlá nevylučujú použitie týchto informácií hráčom.
 3. Hráči môžu tiež brať do úvahy svoj odhad svojho vlastného výsledku, vlastností svojich súperov, a akúkoľvek požiadavku turnajových predpisov.
 4. Žiadny hráč nesmie založiť hlášku alebo zahranie na iných informáciách (takéto informácie sa označujú ako vonkajšie či vedľajšie).
 5. Ak porušenie tohto pravidla spôsobí poškodenie, vedúci upraví výsledok v súlade s pravidlom 12C.

B. Neoprávnená informácia od partnera[upraviť]

 1. (a) Ak poskytne hráč partnerovi neoprávnenú informáciu, ktorá môže naznačiť hlášku alebo zahranie, napr. poznámkou, pripomienkou, odpoveďou na pripomienku, neočakávaným* alertom alebo opomenutím alertovať, zrejmým váhaním, neúmernou rýchlosťou, zvláštnym dôrazom, intonáciou, gestom, pohybom, chovaním apod., partner pod vplyvom získanej neoprávnenej informácie nesmie zvoliť z logických alternatív takú, ktorá by bola zjavne výhodnejšia než iná.
  (b) Logická alternatívna akcia je taká akcia, o ktorej vážne uvažovala významná časť hráčov obdobnej výkonnosti a hrajúca podobným systémom a je možné predpokladať, že niektorí z nich by si ju zvolili.
 2. Ak sa hráč domnieva, že súper takúto neoprávnenú informáciu poskytol a že v dôsledku toho mohlo dôjsť k poškodeniu, môže okamžite oznámiť, pokiaľ to predpisy súťažného orgánu nezakazujú (tieto môžu požadovať, aby bol privolaný vedúci), že si vyhradzuje právo privolať neskôr vedúceho (súperi by mali privolať vedúceho okamžite, keď popierajú fakt, že mohla byť podaná neoprávnená informácia).
 3. Ak má hráč opodstatnený dôvod domnievať sa, že súper, ktorý mal logickú alternatívu, zvolil akciu, ktorá mohla byť naznačená neoprávnenou informáciou, má zavolať vedúceho, keď končí zohrávka**. Vedúci pridelí upravený výsledok (pozri pravidlo 12C), ak dôjde k záveru, že porušenie pravidiel malo za následok výhodu pre previnilého.

C. Neoprávnená informácia z iných zdrojov[upraviť]

 1. Ak získa hráč náhodne neoprávnenú informáciu o rozdaní, ktoré hrá alebo bude hrať, napr. videním nesprávneho listu, začutím hlášky, výsledku alebo poznámok, zazretím kariet pri inom stole alebo kariet iného hráča pri vlastnom stole pred začiatkom dražby, má byť na túto skutočnosť neodkladne upozornený vedúci, najlepšie hráčom, ktorý informáciu obdržal.
 2. Ak sa vedúci domnieva, že by získaná informácia mohla ovplyvniť normálnu hru, môže predtým, než bola urobená akákoľvek hláška:
  (a) zmeniť posadenie hráčov pri stole, pokiaľ to druh súťaže a spôsob hodnotenia výsledkov dovoľujú tak, aby hráč hral s listom, ktorého sa informácia týkala, alebo
  (b) ak to forma súťaže umožňuje, nariadiť opätovné namiešanie rozdania pre týchto súťažiacich; alebo
  (c) umožniť ukončenie zohrávky rozdania, pričom bude pripravený prideliť upravený výsledok, ak usúdi, že neoprávnená informácia mohla ovplyvniť výsledok; alebo
  (d) prideliť umelý upravený výsledok.
 3. Ak sa získa takáto neoprávnená informácia po urobenej prvej hláške v dražbe a pred dokončením zohrávky rozdania, vedúci postupuje ako v 2(c).

D. Informácia z odvolaných hlášok a zahraní[upraviť]

Keď hláška alebo zahranie bolo odvolané ako tieto pravidlá stanovujú:

 1. Všetky informácie z odvolaného postupu sú pre nevinnú stranu oprávnené, bez ohľadu na to, či to bol vlastný postup alebo postup súpera.
 2. Informácie získané vinnou stranou z vlastného odvolaného postupu alebo z odvolaného postupu nevinnej strany sú neoprávnené. Hráč previnivšej sa strany nesmie spomedzi logických alternatív zvoliť takú, ktorá mohla byť evidentne naznačená neoprávnenou informáciou.
 • t.j. neočakávaná vo vzťahu k základu jeho postupu
  • nie je porušením volať vedúceho skôr alebo neskôr

PRAVIDLO 17 - TRVANIE DRAŽBY[upraviť]

A. Dražobné obdobie začína[upraviť]

Dražobné obdobie rozdania pre stranu začína, akonáhle jeden z jej hráčov vytiahne svoje karty z krabice.

B. Prvá hláška[upraviť]

Hráč označený na krabici ako rozdávajúci urobí prvú hlášku.

C. Ďalšie hlášky[upraviť]

Hráč po ľavici rozdávajúceho urobí druhú hlášku a potom draží každý hráč v poradí v smere hodinových ručičiek.

D. Karty z nesprávnej krabice[upraviť]

 1. Hláška hráča, ktorý omylom vytiahol karty z nesprávnej krabice, je zrušená.
 2. Po prezretí správneho listu, previnilý licituje znovu a dražba pokračuje normálne od tohto bodu. Pokiaľ hráč po ľavici previnilého následne dražil, pridelí vedúci umelý upravený výsledok obidvom stranám, ak sa nahradzujúca hláška previnilého akýmkoľvek podstatným spôsobom líši* od zrušenej hlášky (hráč po ľavej strane previnilého musí zopakovať svoju predošlú hlášku), alebo ak partner previnilého následne dražil po zrušenej hláške.
 3. Pokiaľ previnilý následne opakuje pôvodnú zrušenú hlášku v rozdaní, z ktorého omylom vytiahol svoje karty, môže vedúci dovoliť zohrať rozdanie normálne, ale vedúci pridelí umelý upravený výsledok, keď sa hláška previnilého líši* od jeho pôvodnej zrušenej hlášky.
 4. Okrem náprav podľa bodov 2 a 3 vyššie, môže byť udelená procedurálna pokuta (pravidlo 90).

E. Koniec dražobného obdobia[upraviť]

 1. Dražba a dražobné obdobie končí tak, ako to stanovuje pravidlo 22.
 2. Keď po hláške nasledovali 3 pasy, dražba nekončí, ak jeden z tých pasov bol mimo poradia, čím sa vynechanému hráčovi uprelo právo licitovať, keď bol na rade. Keď sa to stane, dražba sa vráti k vynechanému hráčovi, všetky následné pasy sú zrušené a dražba pokračuje normálne. Pravidlo 16D platí na zrušené hlášky, a každý hráč, ktorý pasoval mimo poradia, je previnilý.
 • Napríklad, nahradená hláška sa líši, ak jej význam je veľmi odlišný alebo ak to je psychologická hláška.

PRAVIDLO 18 – PONUKY[upraviť]

A. Správny spôsob[upraviť]

Ponuka vymenováva počet zdvihov (nad 6) od 1 do 7 a druh záväzku. (Pas, kontra a rekontra sú hlášky, ale nie sú to ponuky).

B. Vyššia ponuka[upraviť]

Ponuka je vyššia než predchádzajúca ponuka, keď vymenováva rovnaký počet zdvihov a vyšší druh záväzku alebo väčší počet zdvihov a akýkoľvek druh záväzku.

C. Dostatočná ponuka[upraviť]

Ponuka, ktorá je vyššia než bezprostredne predchádzajúca, je dostatočná ponuka.

D. Nedostatočná ponuka[upraviť]

Ponuka, ktorá nie je vyššia než bezprostredne predchádzajúca, je nedostatočná ponuka.

E. Poradie druhov záväzkov[upraviť]

Druhy záväzkov v zostupnom poradí sú: bez tromfov, piky, srdcia, kára, trefy.

F. Iné spôsoby[upraviť]

Súťažný orgán môže povoliť iné spôsoby vykonávania hlášok.

PRAVIDLO 19 – KONTRY A REKONTRY[upraviť]

A. Kontry[upraviť]

 1. Hráč smie kontrovať len poslednú predchádzajúcu ponuku urobenú súperom; po tejto ponuke nemohli nasledovať iné hlášky ako pas.
 2. Kontrujúci nesmie uvádzať počet zdvihov alebo druh záväzku. Jediný správny spôsob je len slovo „kontra“.
 3. Ak hráč pri kontrovaní uvedie chybne počet zdvihov alebo druh záväzku, predpokladá sa, že kontroval ponuku tak ako bola urobená. (Môže byť uplatnené pravidlo 16 – Neoprávnená informácia).

B. Rekontry[upraviť]

 1. Hráč smie rekontrovať len predchádzajúcu súperom kontrovanú ponuku; po hláške kontra nemohli nasledovať iné hlášky než pas.
 2. Rekontrujúci neuvádza počet zdvihov alebo druh záväzku. Jediný správny spôsob je len slovo „rekontra“.
 3. Keď hráč pri rekontrovaní uvedie chybne počet zdvihov alebo druh kontrovaného záväzku, predpokladá sa, že rekontroval ponuku tak, ako bola urobená. (Môže byť uplatnené pravidlo 16 – Neoprávnená informácia).

C. Kontra alebo rekontra nahradená ponukou[upraviť]

Kontra alebo rekontra je nahradená právoplatnou následnou ponukou.

D. Sadzba za kontrovaný alebo rekontrovaný záväzok[upraviť]

Ak kontrovaná alebo rekontrovaná ponuka nebola nahradená inou právoplatnou ponukou, zvyšujú sa sadzby za kontrovaný alebo rekontrovaný záväzok podľa pravidla 77.

PRAVIDLO 20 – OPAKOVANIE A VYSVETLENIE HLÁŠOK[upraviť]

A. Nejasne počutá hláška[upraviť]

Hráč, ktorý nezachytil hlášku zreteľne, môže požadovať okamžité opakovanie hlášky.

B. Opakovanie dražby v priebehu dražobného obdobia[upraviť]

Počas dražobného obdobia, hráč, ktorý je na rade k dražbe, je oprávnený nechať si zopakovať všetky predchádzajúce hlášky*, ak nemá pravidlami prikázané pasovať. Všetky alerty sú do opakovania dražby zahrnuté. Hráč si nesmie nechať čiastočne zopakovať predošlé hlášky a nesmie zastaviť opakovanie pred jeho ukončením.

C. Opakovanie dražby po konečnom pase[upraviť]

 1. Po konečnom pase má ktorýkoľvek obranca právo sa spýtať, či má počiatočný výnos (pozri pravidlo 47E a 41).
 2. Hlavný hráč** alebo ktorýkoľvek obranca, ak je prvýkrát na rade ku hre, môže požiadať o zopakovanie všetkých predchádzajúcich hlášok* (pozri pravidlá 41 B a 41 C). Tak ako v bode B, hráč si nesmie nechať len čiastočne zopakovať predošlé hlášky a nesmie zastaviť opakovanie pred jeho ukončením.

D. Kto smie požiadať o vysvetlenie dražby[upraviť]

Žiadosť o opakovanie* dražby môže zodpovedať len jeden zo súperov.

E. Oprava chyby v opakovaní dražby[upraviť]

Všetci hráči vrátane tichého hráča alebo hráča, ktorý musí podľa pravidiel pasovať, zodpovedajú za okamžitú opravu chyby v opakovaní* dražby (pozri pravidlo 12C1, ak chybné opakovanie dražby spôsobí poškodenie ).

F. Vysvetlenie hlášok[upraviť]

 1. V priebehu dražby a pred záverečným pasom môže každý hráč, ak je na rade ku hre, požadovať úplné vysvetlenie dražby súpera. Otázky sa môžu týkať použitých hlášok a tiež hlášok, ktoré mohli byť ale neboli použité, a tiež príslušných záverov z výberu akcie, keď tieto sú záležitosťou dohovoru partnerstva. Ak nedá vedúci iné pokyny, na otázky normálne odpovedá partner hráča, ktorý príslušnú hlášku použil. Partner hráča, ktorý sa pýta, nemôže klásť doplňujúce otázky, pokým nebude na rade licitovať alebo hrať. Môže sa použiť pravidlo 16 a súťažný orgán môže stanoviť predpisy na písomnú formu vysvetlenia.
 2. Po záverečnom pase a po celý čas zohrávky môže ktorýkoľvek obranca, ak je na rade ku hre, požadovať vysvetlenie dražby súpera. Hlavný hráč, ak je na rade ku hre z vlastného listu alebo zo stola, môže požadovať vysvetlenie hlášky a výnosových konvencií a signálov obrancov. Vysvetlenia by sa mali dávať na podobnej báze ako 1, a vysvetľuje partner hráča, ktorého postup sa vysvetľuje.
 3. Podľa 1 a 2 vyššie, hráč sa môže pýtať na jednotlivú hlášku, ale môže sa použiť pravidlo 16B1.
 4. Ak si hráč následne uvedomí, že jeho vlastné vysvetlenie bolo chybné alebo neúplné, musí okamžite zavolať vedúceho. Vedúci použije pravidlo 21B alebo pravidlo 40B4.
 5. (a) Hráč, ktorého partner poskytol chybné vysvetlenie, nesmie opravovať chybu počas dražby, ani nesmie akýmkoľvek spôsobom naznačovať partnerovi, že bola urobená chyba. Takéto „chybné vysvetlenie“ zahŕňa aj opomenutie alertovať alebo oznámiť ako to požadujú predpisy, alebo alert (alebo oznámenie), ktorý predpisy nevyžadujú.
  (b) Hráč musí zavolať vedúceho a informovať svojich súperov, že podľa jeho názoru vysvetlenie jeho partnera bolo chybné (pozri pravidlo 75), ale len pri svojej prvej právoplatnej príležitosti, ktorou je
  (i) pre obrancu, na konci zohrávky.
  (ii) pre hlavného hráča alebo tichého hráča, po konečnom pase dražby.
 6. Ak vedúci usúdi, že hráč založil postup na zlom vysvetlení, ktoré dostal od súpera, uplatní sa primerane pravidlo 21 alebo pravidlo 47E.

G. Nesprávny postup[upraviť]

 1. Je nesprávne klásť otázku výlučne v prospech partnera.
 2. S výnimkou ak to súťažný orgán povolí, hráč nesmie študovať svoju vlastnú konvenčnú kartu a poznámky počas dražby a počas obdobia zohrávky, pozri však pravidlo 40B2(b).
 • Keď hlášky nie sú vyslovované, odpovedajúci musia zaistiť, aby bolo jasné pýtajúcemu sa súperovi, aké hlášky boli urobené.
  • Vydražiteľ pridáva prvú kartu zo stola, pokým nie je prijatý otvárací výnos mimo poradia.

PRAVIDLO 21 – HLÁŠKA ZALOŽENÁ NA MYLNEJ INFORMÁCII[upraviť]

A. Hláška založená na nedorozumení[upraviť]

Hráč nemá nárok na odškodnenie, keď urobil hlášku na základe vlastného nedorozumenia.

B. Hláška založená na súperovej mylnej informácii[upraviť]

 1. (a) Hráč, ak jeho partner neučinil následnú hlášku, môže až do konca dražobného obdobia bez ďalšej nápravy zmeniť hlášku, ak rozhodca usúdi, že hlášku urobil v dôsledku mylnej informácie poskytnutej súperom (pozri pravidlo 17E). Zabudnutie správne alertovať hlášku v prípade, kde je jej alertovanie predpísané súťažným orgánom, je považované za mylnú informáciu).
  (b) Vedúci má predpokladať mylné vysvetlenie, skôr ako mylnú ponuku, ak nie je dôkaz svedčiaci o opaku.
 2. Keď sa rozhodne hráč zmeniť hlášku, ktorú urobil v dôsledku mylnej informácie (podľa odseku 1 tohto pravidla), jeho súper po ľavici môže zmeniť prípadnú následnú hlášku bez nápravy s výnimkou, ak na konci zohrávky vedúci vyhodnotí , že odvolaná hláška poskytla informáciu, ktorá poškodila nevinnú stranu; v takom prípade sa uplatní pravidlo 16D.
 3. Ak je príliš neskoro na zmenu hlášky a vedúci usúdi, že vinná strana získala výhodu z nezrovnalosti, vedúci pridelí upravený výsledok.

PRAVIDLO 22 - POSTUP PO SKONČENÍ DRAŽBY[upraviť]

A. Koniec dražby[upraviť]

Dražba končí, keď:

 1. všetci štyria hráči pasovali (ale pozri pravidlo 25), vrátia sa listy do krabice bez zohrávky. Nie je dovolené zamiešať a znovu rozdať.
 2. jeden alebo viac hráčov urobilo ponuku a po poslednej ponuke nasledovali tri pasy po sebe. Posledná platná ponuka sa stáva záväzkom (pozri však pravidlo 19D).

B. Koniec dražobného obdobia[upraviť]

1. Dražobné obdobie končí, keď po konci dražby podľa A2, niektorý obranca otočí kartu výnosu. (Ak je výnos mimo poradia, pozri pravidlo 54). Interval medzi koncom dražby a koncom obdobia dražby sa označuje obdobie vyjasňovania.

2. Ak žiaden hráč nelicituje (pozri A1), obdobie dražby končí, keď všetky štyri listy boli vrátené do krabice.

PRAVIDLO 23 – UVEDOMENIE SI POTENCIÁLNEHO POŠKODENIA[upraviť]

Kedykoľvek, keď podľa názoru vedúceho, previnivší sa hráč si mohol byť vedomý v čase robenia svojej nezrovnalosti, že táto môže výrazne poškodiť nevinnú stranu, bude požadovať, aby dražba a zohrávka pokračovali (ak už nie sú skončené). Keď bola zohrávka ukončená, vedúci pridelí upravený výsledok, ak sa domnieva, že previnilá strana získala výhodu svojou nezrovnalosťou.*

 • ako napríklad vynúteným pasom partnera.

PRAVIDLO 24 – KARTA ODKRYTÁ ALEBO VYNESENÁ PRED OBDOBÍM ZOHRÁVKY[upraviť]

Ak vedúci rozhodne, že počas dražobného obdobia v dôsledku hráčovho konania mohla byť jedna alebo viac jeho kariet počas dražby zahliadnutá jeho partnerom, vedúci nariadi, aby bola taká karta obrátená lícom nahor, kým obdobie dražby neskončí. Informácie z takto odhalených kariet sú oprávnené pre nevinnú stranu, ale sú neoprávnené pre previnilú stranu. Ak sa previnilý stane hlavným hráčom alebo tichým hráčom, karty sa vrátia do príslušného listu. Ak sa previnilý stane obrancom, môže hlavný hráč s každou takou kartou zaobchádzať ako s pokutovou (pravidlo 50). Ďalej platí:

A. Odkrytá malá karta nevynesená[upraviť]

Ak je odkrytá jedna karta nižšia než honér a nebola karta predčasne vynesená, nebude žiadna náprava.

B. Odkrytý honér alebo karta vynesená predčasne[upraviť]

Ak je odkrytý honér alebo bola karta predčasne vynesená, partner previnilého musí pasovať, akonáhle bude nabudúce na rade k dražbe (pozri pravidlo 23, ak vynútený pas poškodí nevinnú stranu).

C. Odkryté dve alebo viac kariet[upraviť]

Ak sú odkryté dve alebo viac kariet, partner previnilého musí pasovať akonáhle bude nabudúce na rade v dražbe (pozri pravidlo 23, ak vynútený pas poškodí nevinnú stranu).

PRAVIDLO 25 – PRÁVOPLATNÉ A NEPRÁVOPLATNE ZMENY HLÁŠOK[upraviť]

A. Neúmyselná hláška[upraviť]

 1. Hráč môže zmeniť hlášku urobenú nedopatrením skutočne zamýšľanou hláškou, ale iba ak tak urobí alebo sa pokúsi urobiť bez prestávky na rozmyslenie a zároveň. pokiaľ jeho partner dosiaľ neurobil následnú hlášku. Jeho druhá, úmyselná, hláška je platná, a podlieha príslušnému pravidlu.
 2. Žiadnu náhradu hlášky nemožno urobiť, keď jeho partner urobil následnú hlášku.
 3. Ak dražba skončí predtým, než dosiahne hráčovho partnera, žiadna zmena hlášky sa nemôže vyskytnúť po konci dražobného obdobia (pozri pravidlo 22).
 4. Ak je zmena povolená, hráč naľavo od hráča môže stiahnuť akúkoľvek hlášku, ktorú urobil po prvej hláške. Informácie z odvolanej hlášky sú oprávnené len pre jeho stranu. Neexistuje žiadna ďalšia náprava.

B. Úmyselná hláška[upraviť]

 1. Zmenenú hlášku nepovolenú podľa A môže akceptovať súper po ľavici previnilého. (Je prijatá, ak súper po ľavej strane licituje úmyselne po tej hláške). Prvá hláška sa potom odvolá, druhá hláška je platná a dražba pokračuje.
 2. S výnimkou podľa bodu 1, druhá hláška, nepovolená podľa A, je zrušená. Pôvodná hláška platí a dražba pokračuje.
 3. Pravidlo 16D sa vzťahuje na hlášku odvolanú alebo zrušenú.

PRAVIDLO 26 – ODVOLANÁ HLÁŠKA, VÝNOSOVÉ OBMEDZENIA[upraviť]

Ak previnilý odvolá hlášku a nahradí ju v danom dražobnom kole inou* konečnou hláškou, potom, ak sa stane obrancom:

A. Hláška sa vzťahovala na konkrétnu farbu[upraviť]

Ak sa odvolaná hláška sa vzťahovala na určitú farbu alebo farby (a žiadnu inú farbu) a

1. ak každá takáto farba bola spomenutá v korektnej dražbe tým istým hráčom, výnosové obmedzenie sa neuplatní (pozri však pravidlo 16D).

2. ak niektorá z farieb v odvolanej hláške nebola neskôr počas korektnej dražby urobená rovnakým hráčom, potom akonáhle bude partner previnilého po prvýkrát na rade k výnosu (vrátane počiatočného výnosu), hlavný hráč môže buď

(a) požadovať od partnera previnilého, aby vyniesol príslušnú farbu (ak je viac ako jedna farba, hlavný hráč si vyberie konkrétnu farbu; alebo
(b) alebo zakázať partnerovi previnilého výnos v príslušnej farbe (alebo v jednej z príslušných farieb) akonáhle bude na rade k výnosu. Tento zákaz trvá tak dlho, pokiaľ partner previnilého zostane na výnose.

B. Ostatné odvolané hlášky[upraviť]

Pri ostatných odvolaných hláškach môže hlavný hráč zakázať partnerovi previnilého výnos ľubovoľnej farby, akonáhle bude prvýkrát na rade k výnosu (vrátane počiatočného výnosu), pričom tento zákaz trvá tak dlho, pokiaľ partner previnilého zostane na výnose.

 • Hláška opakovaná s oveľa odlišnejším významom sa považuje za odlišnú hlášku.

PRAVIDLO 27 – NEDOSTATOČNÁ PONUKA[upraviť]

A. Prijatie nedostatočnej ponuky[upraviť]

1. Akákoľvek nedostatočná ponuka môže byť prijatá (považovaná za právoplatnú), keď ju akceptuje súper po ľavici previnilého. Nedostatočná ponuka je prijatá, ak súper po ľavici previnilého urobí hlášku.

2. Ak hráč urobí nedostatočnú hlášku mimo poradia, použije sa pravidlo 31.

B. Nedostatočná ponuka nie je prijatá[upraviť]

Ak nie je nedostatočná ponuka v poradí prijatá (pozri A), musí byť zmenená právoplatnou hláškou (pozri odsek 3 nižšie). Potom,

 1. (a) ak je nedostatočná ponuka opravená najbližšou dostatočnou právoplatnou ponukou rovnakého druhu záväzku a podľa názoru vedúceho nedostatočná aj následná dostatočná hláška nie sú umelé hlášky, dražba pokračuje bez ďalšej nápravy. Pravidlo 16D sa neaplikuje, pozri však nasledovný odsek D.
  (b) ak, s výnimkou uvedenou v (a), je nedostatočná ponuka opravená právoplatnou ponukou, ktorá podľa názoru vedúceho má rovnaký alebo presnejší význam ako nedostatočná ponuka, dražba pokračuje bez ďalšej nápravy. Pravidlo 16D sa neaplikuje, pozri však nasledovný odsek D.
 2. s výnimkou podľa B1 vyššie, ak je nedostatočná ponuka opravená dostatočnou ponukou alebo pasom, partner previnilého musí pasovať vždy, kedykoľvek bude na rade k dražbe. Môžu byť uplatnené výnosové obmedzenia podľa pravidla 26, pozri tiež pravidlo 23.
 3. s výnimkou podľa B1(b) vyššie, ak sa previnilý pokúsi zmeniť svoju nedostatočnú ponuku na kontru alebo rekontru, táto kontra alebo rekontra musí byť zrušená a nahradená podľa vyššie uvedených možností a partner previnilého musí pasovať kedykoľvek bude na rade k dražbe. Môžu byť uplatnené výnosové obmedzenia podľa pravidla 26, pozri tiež pravidlo 23).
 4. Ak sa previnilý snaží nahradiť nedostatočnú ponuku inou nedostatočnou ponukou, vedúci rozhodne ako v odseku 3 ak hráč po ľavici previnilého neprijme nedostatočnú ponuku podľa odseku A.

C. Predčasná zmena[upraviť]

Ak previnilý zmení svoju nedostatočnú ponuku pred tým ako vedúci nariadil nápravu, s výnimkou prijatia nedostatočnej ponuky hráčom po ľavici previnilého podľa odseku A, zmena ostáva v platnosti.

D. Nevinná strana je poškodená[upraviť]

Ak v dôsledku využitia B1 vedúci na konci zohrávky usúdi, že bez pomoci získanej prostredníctvom porušenia pravidiel by výsledok rozdania mohol byť iný, v dôsledku čoho je nevinná strana poškodená (pozri pravidlo 12B1), potom musí udeliť upravený výsledok. Pri upravovaní musí nájsť čo možno najpresnejší výsledok krabice v prípade, keby k nedostatočnej ponuke nedošlo.

Poznámka: význam (informácií získaných z) hlášky znamená to, čo daná hláška ukazuje a to, čo vylučuje.

PRAVIDLO 28 – HLÁŠKY POVAŽOVANÉ ZA HLÁŠKY V PORADÍ[upraviť]

A. Súper po pravici musí pasovať[upraviť]

Hláška je považovaná za hlášku v poradí, ak bola urobená hráčom, ktorého súper po pravici bol na rade k dražbe, avšak podľa nariadenia vedúceho bol povinný pasovať.

B. Hláška správneho hráča rušiaca hlášku mimo poradia[upraviť]

Hláška je považovaná za hlášku v poradí, keď bola urobená hráčom, ktorý bol na rade k dražbe a ktorá bola urobená skôr, než bola stanovená náprava za súperovu hlášku mimo poradia. Takáto hláška má za následok zánik práva napraviť súperovu hlášku mimo poradia. Dražba ďalej pokračuje, akoby súper nedražil, uplatní sa však pravidlo 16D2.

PRAVIDLO 29 – POSTUP PO HLÁŠKE MIMO PORADIA[upraviť]

A. Strata práva na nápravu[upraviť]

Po hláške mimo poradia môže súper po ľavici previnilého urobiť hlášku, čím zaniká právo na nápravu hlášky mimo poradia.

B. Hláška mimo poradia zrušená[upraviť]

Ak neurobí súper po ľavici previnilého hlášku (podľa odseku A), je hláška mimo poradia zrušená a dražba sa vracia ku hráčovi, ktorý bol správne na rade k dražbe. Akonáhle bude previnilý na rade k dražbe, môže urobiť ľubovoľnú právoplatnú hlášku, ale jeho strana môže byť pokutovaná podľa pravidiel 30, 31 alebo 32.

C. Hláška mimo poradia je umelá[upraviť]

Ak je hláška mimo poradia umelá (konvenčná), uplatnia sa ustanovenia pravidiel 30, 31 a 32 na druh záväzku v skutočnom vzťahu k špecifikovanému záväzku, a nie k menovaného záväzku.

PRAVIDLO 30 – PAS MIMO PORADIA[upraviť]

Ak pasoval hráč mimo poradia a hláška bola zrušená, možnosť pravidla 29A nebola uplatnená, platia nasledovné ustanovenia (ak je pas umelý, pozri C):

A. Skôr než ktorýkoľvek hráč urobil ponuku[upraviť]

Ak pasoval hráč mimo poradia skôr než ktorýkoľvek hráč urobil ponuku, previnilý musí pasovať akonáhle je prvýkrát na rade k dražbe a môže byť uplatnené pravidlo 23.

B. Po tom ako niektorý hráč urobil ponuku[upraviť]

 1. Ak bolo pasované mimo poradia potom, čo niektorý hráč urobil ponuku a na rade bol súper po pravici previnilého, previnilý musí pasovať, akonáhle bude nabudúce na rade k dražbe.
 2. (a) Ak bolo pasované mimo poradia potom, čo niektorý hráč urobil ponuku a na rade bol partner previnilého, previnilý musí pasovať kedykoľvek bude na rade k dražbe a môže byť uplatnené pravidlo 23.
  (b) Partner previnilého môže urobiť akúkoľvek dostatočnú ponuku alebo môže pasovať, ale nesmie v danom kole kontrovať alebo rekontrovať. Zároveň môže byť uplatnené pravidlo 23.
 3. Ak bolo pasované mimo poradia potom, čo niektorý hráč urobil ponuku a na rade bol súper po ľavici previnilého, je pas mimo poradia považovaný za zmenu hlášky. Uplatní sa pravidlo 25.

C. Umelý (konvenčný) pas mimo poradia[upraviť]

Ak je pas mimo poradia konvenčný, alebo je to pas umelej hlášky, uplatní sa pravidlo 31 a nie pravidlo 30.

PRAVIDLO 31 – PONUKA MIMO PORADIA[upraviť]

Ak hráč urobil ponuku mimo poradia, použil umelý pas, alebo pasoval umelú hlášku partnera (pozri pravidlo 30C), a ponuka bola zrušená, možnosť podľa pravidla 29A nebola uplatnená, platia nasledovné ustanovenia:

A. Na rade bol súper po pravici[upraviť]

Ak previnilý urobil ponuku a na rade bol súper po pravici previnilého, potom: 1. Ak súper po pravici previnilého pasuje, musí previnilý opakovať pôvodnú ponuku mimo poradia, a ak je táto ponuka právoplatná, nie je žiadna náprava

2. Ak súper po pravici urobí právoplatnú ponuku*, kontruje alebo rekontruje, môže previnilý urobiť akúkoľvek právoplatnú ponuku, pokiaľ táto ponuka:

(a) opakuje druh záväzku pôvodnej ponuky mimo poradia, partner previnilého musí pasovať akonáhle bude na rade k dražbe (pozri pravidlo 23).
(b) neopakuje druh záväzku pôvodnej ponuky mimo poradia alebo ak hláška mimo poradia bol umelý pas alebo pas partnerovej umelej hlášky, môžu byť uplatnené výnosové obmedzenia podľa pravidla 26 a partner previnilého musí pasovať kedykoľvek bude na rade k dražbe (pozri pravidlo 23).

B. Na rade bol partner alebo súper po ľavici[upraviť]

Ak previnilý urobil ponuku a na rade bol partner alebo súper po ľavici previnilého, pričom previnilý skôr nedražil**, partner previnilého musí pasovať kedykoľvek bude na rade k dražbe (pozri pravidlo 23, ak vynútený pas poškodí nevinnú stranu). Môžu byť uplatnené výnosové obmedzenia podľa pravidla 26.

 • Neprávoplatná hláška súpera po pravej strane sa napráva ako obyčajne
  • Neskoršie hlášky, urobené keď je na rade dražiť hráč naľavo, sú posudzované ako zmeny hlášky a použije sa pravidlo 25.

PRAVIDLO 32 – KONTRA ALEBO REKONTRA MIMO PORADIA[upraviť]

Kontra alebo rekontra mimo poradia môže byť prijatá súperom, ktorý je ďalší na rade k dražbe (pozri pravidlo 29A) s výnimkou neprípustnej kontry alebo rekontry, ktoré nesmú byť nikdy prijaté (ak súper naľavo od previnilého napriek tomu draž í, pozri pravidlo 36). Ak nie je hláška mimo poradia prijatá, je zrušená, môžu byť uplatnené výnosové obmedzenia podľa pravidla 26B a:

A. Na rade bol partner previnilého[upraviť]

Ak bolo kontrované alebo rekontrované mimo poradia a na rade bol partner previnilého, partner previnilého musí pasovať kedykoľvek bude na rade k dražbe (pozri pravidlo 23, ak vynútený pas poškodí nevinnú stranu).

B. Na rade bol súper po pravici[upraviť]

Ak bolo kontrované alebo rekontrované mimo poradia a na rade bol súper po pravici previnilého, potom:

 1. ak súper po pravici previnilého pasuje, musí previnilý opakovať pôvodnú kontru alebo rekontru urobenú mimo poradia, neuplatní sa žiadna náprava s výnimkou, keď sa nejedná o neprípustnú kontru alebo rekontru, v takom prípade sa uplatní pravidlo 36.
 2. ak súper po pravici previnilého draží, kontruje alebo rekontruje, previnilý môže v danom kole urobiť ľubovoľnú právoplatnú hlášku, ale partner previnilého musí pasovať kedykoľvek bude na rade k dražbe. Pozri pravidlo 23, ak vynútený pas poškodí nevinnú stranu.

PRAVIDLO 33 – SÚČASNÉ HLÁŠKY[upraviť]

Hláška urobená súčasne s hláškou hráča, ktorý bol na rade, sa považuje za hlášku nasledujúcu.

PRAVIDLO 34 – ZACHOVANIE PRÁVA NA HLÁŠKU[upraviť]

Ak nasledovali po hláške 3 pasy, dražba nekončí, ak jeden alebo viaceré z týchto pasov boli urobené mimo poradia. V takomto prípade sa použije pravidlo 17E2.

PRAVIDLO 35 – NEPRÍPUSTNÉ HLÁŠKY[upraviť]

Nasledovné hlášky sú neprípustné:

 1. Kontra alebo rekontra v rozpore s pravidlom 19. Použije sa pravidlo 36.
 2. Ak hráč, ktorý mal podľa nariadenia pasovať, urobil ponuku, alebo dal kontru alebo rekontru. Použije sa pravidlo 37.
 3. Ak bola ponuka na vyššom ako siedmom stupni. Použije sa pravidlo 38.
 4. Hláška po konečnom pase dražby. Použije sa pravidlo 39.

PRAVIDLO 36 – NEPRÍPUSTNÉ KONTRY ALEBO REKONTRY[upraviť]

A. Hráč naľavo od previnilého licituje predtým, než vedúci určil nápravu[upraviť]

Ak hráč naľavo od previnilého licituje skôr, než vedúci určil nápravu za neprípustnú kontru alebo rekontru, neprípustná hláška a všetky následné hlášky sa rušia. Dražba sa vráti k hráčovi, ktorý bol na rade dražiť, a pokračuje sa, akoby sa nezrovnalosť nestala. Neplatia výnosové obmedzenia podľa pravidla 26.

B. Hráč naľavo od previnilého nelicituje predtým, než vedúci určil nápravu[upraviť]

Keď sa neaplikuje ustanovenie v odseku A:

 1. akákoľvek kontra alebo rekontra v rozpore s pravidlom 19 sa ruší,
 2. previnilý musí zmeniť hlášku právoplatnou hláškou, dražba pokračuje a partner previnilého musí pasovať kedykoľvek bude na rade k dražbe,
 3. môže sa použiť pravidlo 23. Môžu byť uplatnené výnosové obmedzenia podľa pravidla 26,
 4. ak sa jedná o hlášku mimo poradia, dražba sa vráti k hráčovi, ktorý mal licitovať, keď bude na rade previnilý, môže urobiť akúkoľvek právoplatnú hlášku. Môže sa použiť pravidlo 23. Môžu byť uplatnené výnosové obmedzenia podľa pravidla 26.

PRAVIDLO 37 – PORUŠENIE POVINNOSTI PASOVAŤ[upraviť]

A. Súper po ľavej strane previnilého licituje skôr, než vedúci určil nápravu[upraviť]

Ak neprípustná hláška bola ponuka, kontra alebo rekontra urobené hráčom, ktorý je podľa nariadenia povinný pasovať (ale nie postup v rozpore s pravidlom 19A1 alebo 19B1) a hráč po ľavej strane previnilého zalicituje skôr ako vedúci určí nápravu, táto hláška a všetky následné hlášky zostávajú v platnosti. Ak mal previnilý nariadené pasovať počas zvyšku dražby, musí stále pasovať keď bude mať v poradí licitovať. Výnosové obmedzenia podľa pravidla 26 neplatia.

B. Súper po ľavej strane previnilého nelicituje skôr, než vedúci určil nápravu[upraviť]

Keď sa neaplikuje ustanovenie v odseku A:

 1. akákoľvek ponuka, kontra alebo rekontra urobené hráčom, ktorý je podľa nariadenia povinný pasovať sa ruší,
 2. hláška nahradená pasom, dražba pokračuje, a obidvaja členovia previnivšej sa strany musia pasovať kedykoľvek budú na rade k dražbe. Môže sa použiť pravidlo 23. Môžu byť uplatnené výnosové obmedzenia podľa pravidla 26.

PRAVIDLO 38 – PONUKA NA VYŠŠOM AKO SIEDMOM STUPNI[upraviť]

A. Žiadna hra je neprípustná[upraviť]

Zohrávka ani výsledok záväzku na vyššom ako siedmom stupni nie sú za žiadnych okolností prípustné.

B. Ponuka a následné hlášky sa zrušia[upraviť]

Ponuka na vyššom ako siedmom stupni je zrušená, spolu s akýmikoľvek následnými hláškami.

C. Previnilá strana musí pasovať[upraviť]

Hláška sa nahradí pasom; dražba pokračuje, pokým už nebola skončená, a obidvaja členovi previnilej strany musia pasovať kedykoľvek budú na rade k dražbe.

D. Možné opomenutie použitia pravidiel 23 a 26[upraviť]

Pravidlo 23 sa môže použiť a môžu sa uplatniť výnosové obmedzenia podľa pravidla 26, s výnimkou že ak urobí súper po ľavici previnilého hlášku po porušení a zároveň pred určením nápravy, tieto pravidlá sa nedajú použiť.

PRAVIDLO 39 – HLÁŠKA PO ZÁVEREČNOM PASE[upraviť]

A. Hlášky po záverečnom pase sa zrušia[upraviť]

Všetky hlášky po záverečnom pase dražby sa zrušia.

B. Pas obrancu alebo hláška urobená stranou hlavného hráča[upraviť]

Ak hráč naľavo od previnilého zalicituje pred určením nápravy, alebo ak porušením je pas obrancu alebo akákoľvek hláška budúceho hlavného hráča alebo tichého hráča, neurčuje sa žiadna ďalšia náprava.

C. Iný postup obrancu[upraviť]

Ak hráč naľavo od previnilého nelicitoval po priestupku a priestupkom je ponuka, kontra alebo rekontra urobené obrancom, môžu byť uplatnené výnosové obmedzenia podľa pravidla 26.

PRAVIDLO 40 – DOROZUMIEVANIE MEDZI PARTNERMI[upraviť]

A. Systémové dohody hráčov[upraviť]

 1. (a) Dohody partnerstva pokiaľ ide o metódy prijaté partnerstvom sa môžu dosiahnuť explicitne v diskusii alebo implicitne prostredníctvom vzájomných skúseností alebo vedomostí hráčov.
  (b) Každé partnerstvo má povinnosť sprístupniť svoje partnerské dohody súperom pred začatím hry proti nim. Súťažný orgán určí spôsob, ktorým sa to má uskutočniť.
 2. Informácie prenášané partnerovi prostredníctvom takýchto dohôd musia vyplývať z hlášok, zahraní a podmienok aktuálneho. Každý hráč je oprávnený brať do úvahy právoplatnú dražbu a karty, ktoré videl, až na výnimky uvedené v týchto pravidlách. Je oprávnený použiť informácie uvedené kdekoľvek inde v týchto pravidlách (pozri pravidlo 73C).
 3. Hráč môže bez predchádzajúceho oznámenia urobiť akúkoľvek hlášku alebo zahranie za predpokladu, že takáto hláška alebo zahranie nie je založené na neprezradenej partnerskej dohode (pozri pravidlo 40C1).

B. Špeciálne dohody medzi partnermi[upraviť]

 1. (a) Súťažný orgán podľa svojho uváženia označiť určité partnerské dohody za „špeciálne partnerské dohody“. Špeciálna partnerská dohoda je taká dohoda, ktorej význam, podľa názoru súťažného orgánu nemusí pohotovo pochopiť a očakávať významný počet hráčov v turnaji.
  (b) Či už je explicitná alebo implicitná, dohoda medzi partnermi je dohodou partnerstva. Konvencie sú zahrnuté, ak súťažný orgán nerozhodne inak, medzi dohody a prístupy ktoré vytvárajú špeciálne dohody partnerstva, ako je to aj v prípade akejkoľvek hlášky, ktorá má umelý význam.
 2. (a) Súťažný orgán je oprávnený bez obmedzenia povoliť, zamietnuť alebo povoliť podmienečne akúkoľvek partnerskú dohodu. Môže predpísať konvenčnú kartu s dodatočnými hárkami alebo bez nich, na uvedenie partnerských dohôd vopred, a môže regulovať jej používanie. Súťažný orgán môže predpísať postupy alertovania a/alebo iný spôsob oznamovania dohôd partnerstva. Môže meniť všeobecnú požiadavku že význam hlášky alebo zahrania sa nebude meniť s odkazom na člena partnerstva, ktorý ich urobil (takýto predpis nesmie obmedzovať štýl a úsudok, len spôsob).
  (b) Pokým súťažný orgán nestanoví inak, hráč nesmie pozerať do svojej vlastnej konvenčnej karty po začatí dražobného obdobia, až po koniec zohrávky, s výnimkou že (len) hráči strany, ktorá vydražila záväzok, môžu pozrieť do svojej konvenčnej karty počas obdobia vyjasňovania.
  (c) Pokým súťažný orgán nestanoví inak, hráč smie pozerať do konvenčnej karty svojich súperov
  (i) pred začatím dražby
  (ii) počas obdobia vyjasňovania a
  (iii) počas dražby a počas zohrávky, ale len keď je na rade licitovať alebo hrať.
  (d) Súťažný orgán môže obmedziť používanie psychických umelých hlášok.
 3. Súťažný orgán môže zamietnuť predošlú dohodu partnerstva ohľadom menenia ich chápaní počas dražby alebo zohrávky po položenej otázke, po odpovedi na otázku alebo po akejkoľvek nezrovnalosti.
 4. Strana, ktorá je poškodená v dôsledku toho, že súperi opomenuli poskytnúť vysvetlenie významu hlášky alebo zahrania tak, ako to požadujú tieto Pravidlá, je oprávnená dostať nápravu prostredníctvom upraveného výsledku.
 5. Keď je strana poškodená tým, že súperi použili špeciálnu dohodu partnerstva, ktorá nie je v súlade s predpismi turnaja, výsledok bude upravený. Strana, ktorá porušila tieto predpisy, môže dostať procedurálnu pokutu.
 6. (a) Keď vysvetľuje partnerovu hlášku alebo zahranie ako odpoveď na otázku súperov (pozri pravidlo 20) ,hráč musí vysvetliť všetky špeciálne informácie, ktoré dostal prostredníctvom partnerskej dohody alebo partnerských skúseností, ale nemusí odhaliť záležitosti odvodené zo svojich vedomostí a skúseností, ktoré sú bridžovým hráčom všeobecne známe.
  (b) Vedúci upraví výsledok, ak informácie, ktoré neboli počas vysvetlenia poskytnuté, sú kľúčové pre rozhodnutie súpera o jeho postupe a súper je tým poškodený.

C. Odchýlka od systému a klamlivý postup[upraviť]

 1. Hráč sa môže odchýliť kedykoľvek od oznámených dohôd svojej strany za predpokladu, že jeho partner nemá viac príčin byť si vedomý odchýlky, než majú súperi. Opakované odchýlky vedú k implicitným dohodám, ktoré potom tvoria súčasť metód partnerstva a musia byť zverejnené v súlade s predpismi určujúcimi zverejnenie systému. Ak vedúci usúdi, že existuje neodhalená vedomosť, ktorá poškodila súperov, upraví výsledok a môže udeliť procedurálnu pokutu.
 2. Okrem hore uvedeného, žiadny hráč nemá akúkoľvek povinnosť vysvetľovať súperom, že sa odchýlil od svojich oznámených metód.
 3. (a) Pokým to nepovolí súťažný orgán, hráč nie je oprávnený počas dražobného obdobia a zohrávky používať akékoľvek pomôcky pre svoju pamäť, výpočty alebo techniku.
  (b) Opakované porušenia požiadaviek vysvetľovania dohôd partnerstva sa môže pokutovať.

PRAVIDLO 41 – ZAČIATOK ZOHRÁVKY[upraviť]

A. Počiatočný výnos lícom nadol[upraviť]

Akonáhle nasledovali 3 pasy v poradí po ponuke, kontre alebo rekontre, obranca po ľavici predpokladaného hlavného hráča vykoná počiatočný výnos lícom nadol*. Počiatočný výnos lícom nadol môže byť vzatý späť len na pokyn vedúceho po vzniknutej nezrovnalosti (pozri pravidlo 47E2); karta vzatá späť musí byť vrátená do listu obrancu.

B. Opakovanie dražby a otázky[upraviť]

Pred odkrytím počiatočného výnosu môže partner vynášajúceho a predpokladaný hlavný hráč (ale nie predpokladaný tichý hráč) požiadať o zopakovanie dražby alebo požiadať o vysvetlenie súperovej hlášky (pozri pravidlo 20F2 a 20F3). Hlavný hráč** alebo ktorýkoľvek obranca, ak je prvýkrát na rade ku hre, môže žiadať o zopakovanie dražby, toto právo zaniká, akonáhle vynesie kartu. Obrancovia (podľa pravidla 16) a hlavný hráč majú právo žiadať o vysvetlenie počas zohrávky, ak sú na rade ku hre***.

C. Odkrytie počiatočného výnosu[upraviť]

Po uplynutí doby určenej na vysvetlenie dražby je počiatočný výnos odkrytý lícom nahor a neodvolateľne začína zohrávka. List tichého hráča je vyložený (pozri však pravidlo 54A o odkrytí otváracieho výnosu mimo poradia). V tejto chvíli je už neskoro na zopakovanie dražby (pozri odsek B vyššie), avšak hlavný hráč alebo ktorýkoľvek obranca, ak je na rade ku hre, má právo na informáciu, aký je záväzok a či bol kontrovaný alebo rekontrovaný, ale nie na informáciu kým bol kontrovaný alebo rekontrovaný.

D. List tichého hráča[upraviť]

Po odkrytí počiatočného výnosu tichý hráč vyloží svoj list lícom nahor, usporiadaný podľa farieb a podľa hodnôt do stĺpcov s najnižšími kartami smerom k hlavnému hráčovi, v stĺpcoch smerujúcich po dĺžke k hlavnému hráčovi. Tromfami sú umiestnené po ľavej strane z pohľadu hlavného hráča. Hlavný hráč hrá zo svojho listu i z listu tichého hráča.

* Súťažné orgány môžu stanoviť, že počiatočné výnosy sa budú robiť lícom nahor.
** Prvé zahranie hlavného hráča je zo stola, s výnimkou, ak bol prijatý počiatočný výnos mimo poradia.
*** Hlavný hráč, sa môže pýtať, buď keď je na rade hrať zo stola alebo zo svojho listu.

PRAVIDLO 42 – PRÁVA TICHÉHO HRÁČA[upraviť]

A. Neobmedzené práva[upraviť]

 1. Tichý hráč je oprávnený poskytovať za prítomnosti vedúceho informácie o skutočnostiach alebo pravidlách.
 2. Tichý hráč môže sledovať počet získaných a stratených zdvihov
 3. Tichý hráč hrá karty z listu tichého hráča na pokyn hlavného hráča (pozri pravidlo 45F, ak tichý hráč naznačí pridanie karty).

B. Obmedzené práva[upraviť]

Tichý hráč môže uplatňovať ďalšie práva, ktoré sú v súlade s obmedzeniami podľa pravidla 43.

 1. Tichý hráč sa môže opýtať hlavného hráča (ale nie obrancu), keď nepriznal farbu, či nemá kartu vynesenej farby.
 2. Tichý hráč sa môže pokúsiť predísť akejkoľvek nezrovnalosti zo strany hlavného hráča.
 3. Tichý hráč môže upozorniť na akúkoľvek nezrovnalosť, ale len po skončení zohrávky.

PRAVIDLO 43 – OBMEDZENIE PRÁV TICHÉHO HRÁČA[upraviť]

S výnimkou, ak to umožňuje pravidlo 42:

A. Obmedzenie práv tichého hráča[upraviť]

 1. (a) Pokiaľ na nezrovnalosť neupozornil iný hráč, tichý hráč nemá počas zohrávky ako prvý požadovať privolanie rozhodcu.
  (b) Tichý hráč nemá upozorňovať na nezrovnalosť počas zohrávky.
  (c) Tichý hráč sa nesmie zúčastňovať hry a ani akokoľvek komentovať priebeh zohrávky.
 2. (a) Tichý hráč si nesmie vymeniť list s hlavným hráčom
  (b) Tichý hráč nesmie opustiť svoje miesto a sledovať zohrávku hlavného hráča.
  (c) Tichý hráč sa nesmie z vlastnej iniciatívy pozrieť na líce kariet z listu ktoréhokoľvek z obrancov.

B. Ak sa vyskytne porušenie[upraviť]

 1. Na tichého hráča sa vzťahuje pokuta podľa pravidla 90 za každé porušenie obmedzení uvedených v odsekoch A1 alebo A2.
 2. Ak tichý hráč, po porušení obmedzenia v odseku A2,
  (a) varuje hlavného hráča pred výnosom z nesprávnej strany, ktorýkoľvek obranca môže prikázať, z ktorého listu má hlavný hráč vyniesť.
  (b) sa ako prvý opýta hlavného hráča, či sa pridaním nedopustil nepriznania farby, hlavný hráč musí pridať právoplatnú kartu a uplatnia sa ustanovenia podľa pravidla 64 ako keby došlo k dokonanému nepriznaniu farby.
 3. Ak tichý hráč poruší obmedzenia uvedené v odseku A2 a následne ako prvý upozorní na nezrovnalosť spôsobenú obrancom, nie je stanovená náprava. Zohrávka pokračuje akoby sa nezrovnalosť nevyskytla. Na konci zohrávky pozri pravidlo 12B1.

PRAVIDLO 44 – POSTUP ZOHRÁVKY[upraviť]

A. Výnos ku zdvihu[upraviť]

Hráč, ktorý vynáša ku zdvihu, môže vyniesť akúkoľvek kartu zo svojho listu (pokiaľ nepodlieha obmedzeniam za nezrovnalosť spôsobenú jeho stranou).

B. Následné pridávanie ku zdvihu[upraviť]

K vynesenej karte pridáva postupne každý hráč v poradí kartu. Štyri karty takto zahrané tvoria zdvih. (Spôsob hrania kariet a usporiadania zdvihov riešia pravidlá 45 a 65).

C. Povinnosť priznať farbu[upraviť]

Pri pridávaní ku zdvihu hráč musí vyhovieť povinnosti priznať farbu. Táto povinnosť má prednosť pred všetkými ostatnými požiadavkami podľa týchto Pravidiel.

D. Nie je možné priznať farbu[upraviť]

Hráč, ktorý nemôže priznať farbu, môže pridať akúkoľvek kartu (pokiaľ nepodlieha obmedzeniam za nezrovnalosť spôsobenú jeho stranou).

E. Zdvih obsahujúci tromf[upraviť]

Zdvih obsahujúci aspoň jeden tromf je získaný hráčom, ktorý pridal ku zdvihu najvyšší tromf.

F. Zdvih neobsahujúci tromf[upraviť]

Zdvih neobsahujúci žiaden tromf je získaný hráčom, ktorý pridal ku zdvihu najvyššiu kartu vo farbe výnosu.

G. Výnos k ďalšiemu zdvihu[upraviť]

K ďalšiemu zdvihu sa vynáša z listu, ktorý vyhral predchádzajúci zdvih,.

PRAVIDLO 45 – HRANÁ KARTA[upraviť]

A. Karta hraná z listu[upraviť]

Ktorýkoľvek hráč s výnimkou tichého hráča hrá kartu tak, že kartu vytiahne zo svojho listu a položí ju lícom nahor* na stôl priamo pred seba.

B. Karta hraná z listu tichého hráča.[upraviť]

Hlavný hráč hrá kartu z listu tichého hráča menovaním hranej karty. Tichý hráč následne vezme menovanú kartu a položí ju lícom nahor na stôl. Hlavný hráč taktiež môže, ak je to nutné, hrať žiadanou kartou z listu tichého hráča sám.

C. Povinné pridanie karty[upraviť]

 1. Karta držaná obrancom tak, že jeho partner môže zahliadnuť líce karty, musí byť zahraná k aktuálnemu zdvihu (ak obranca už k prebiehajúcemu zdvihu právoplatne pridal, použije sa pravidlo 45E).
 2. Hlavný hráč musí hrať kartu zo svojho listu, ak
  (a) je držaná lícom nahor tak, že sa dotýka alebo takmer dotýka stola, alebo
  (b) je držaná v polohe naznačujúcej jej odohranie.
 3. Karta tichého hráča musí byť hraná, ak sa jej hlavný hráč vedome dotkol, pokiaľ tak neurobil za účelom urovnania kariet tichého hráča alebo s cieľom dosiahnuť na kartu ležiacu nad alebo pod kartou, ktorej sa dotkol.
 4. (a) Karta musí byť zahraná, ak hráč kartu menuje alebo ináč označí ako kartu, ktorú zamýšľal zahrať.
  (b) Hráč smie zmeniť označenie karty urobené nedopatrením, ak tak urobí bez prestávky na rozmyslenie. Ak však súper v poradí už zahral právoplatnú kartu pred zmenou označenia, tento súper môže vziať túto kartu späť a zahrať inou právoplatnou kartou (pozri pravidlá 47D a 16D1).
 5. Pokutová karta, malá alebo veľká, môže byť hraná (pozri pravidlo 50).

D. Karta chybne zahraná tichým hráčom[upraviť]

Ak položí tichý hráč do polohy hranej karty kartu, ktorú hlavný hráč nemenoval, karta musí byť vrátená, ak je na nezrovnalosť upozornené skôr ako obe strany zahrali k nasledujúcemu zdvihu, obranca môže vziať späť kartu, ktorú zahral po chybe avšak skôr ako bolo na chybu upozornené. Ak súper po pravici hlavného hráča zmení zahranú kartu, môže hlavný hráč vziať späť kartu, ktorou zahral následne do toho zdvihu. (Pozri pravidlo 16D).

E. Piata karta hraná ku zdvihu[upraviť]

 1. Piata karta hraná ku zdvihu obrancom sa stáva pokutovou kartou podľa pravidla 50, pokiaľ vedúci neurčí, že karta bola zahraná ako výnos, V takomto prípade sa použije pravidlo 53 alebo pravidlo 56.
 2. Ak pridá piatu kartu ku zdvihu hlavný hráč zo svojho listu alebo z listu tichého hráča, zahraná karta sa vráti bez ďalšej nápravy s výnimkou, ak vedúci neurčí, že karta bola vynesená a uplatní sa pravidlo 55.

F. Tichý hráč naznačí hranie karty[upraviť]

Po vyložení kariet na stôl sa tichý hráč nesmie dotknúť (s výnimkou urovnania kariet) alebo naznačiť hranie žiadnej karty bez pokynu hlavného hráča. Ak tak urobí, musí byť bezodkladne privolaný vedúci a musí byť informovaný o postupe. V takom prípade vedúci nechá pokračovať v hre a vyhradí si právo prideliť po skončení zohrávky upravený výsledok, ak obrancovia boli naznačením pridania hlavnému hráčovi poškodení.

G. Obrátenie zdvihu[upraviť]

Žiadny hráč nemá obrátiť lícom nadol vlastnú kartu zahranú ku zdvihu, pokiaľ ku zdvihu nezahrali všetci štyria hráči.

* Počiatočný výnos je prvým, ktorý sa otočí lícom nadol, pokým súťažný orgán nerozhodol inak.

PRAVIDLO 46 – NEÚPLNÉ ALEBO CHYBNÉ MENOVANIE KARTY TICHÉHO HRÁČA[upraviť]

A. Správny postup označenia karty tichého hráča[upraviť]

Hlavný hráč má pri označení karty, ktorou zamýšľal hrať z listu tichého hráča, jasne určiť farbu a hodnotu karty.

B. Neúplné alebo chybné menovanie karty[upraviť]

V prípade, že hlavný hráč neúplne alebo chybne menuje kartu z listu tichého hráča, uplatňujú sa nasledujúce obmedzenia (s výnimkou nesporne iného úmyslu hlavného hráča):

 1. (a) ak použije hlavný hráč pri hre z listu tichého hráča k označeniu hranej karty slovo „veľkú“ alebo slovo podobného významu, predpokladá sa, že žiada najvyššiu kartu v označenej farbe,
  (b) ak povie tichému hráčovi napr. „zober“ zdvih, predpokladá sa, že žiada najnižšiu kartu, ktorá vezme zdvih,
  (c) ak použije slovo „malú“ alebo slovo podobného významu, predpokladá sa, že žiada najnižšiu kartu.
 2. Ak menuje hlavný hráč farbu, ale nie hodnotu, predpokladá sa, že žiada najnižšiu kartu v určenej farbe.
 3. Ak menuje hlavný hráč hodnotu, ale nie farbu:
  (a) Pri výnose sa predpokladá, že hlavný hráč pokračuje vo farbe, v ktorej tichý hráč získal predchádzajúci zdvih, pokiaľ je v liste karta tejto farby.
  (b) Vo všetkých iných prípadoch musí hlavný hráč hrať z listu tichého hráča kartu menovanej hodnoty, pokiaľ takúto kartu môže právoplatne zahrať; ak sú v liste tichého hráča dve alebo viac takýchto kariet, musí hlavný hráč určiť, ktorú má na mysli
 4. Ak menuje hlavný hráč kartu, ktorú list tichého hráča neobsahuje, označenia karty je neplatné a hlavný hráč určí inú právoplatnú kartu.
 5. Pokiaľ hlavný hráč naznačuje pokračovanie v hre bez toho, žeby menoval farbu alebo hodnotu karty hranej z listu tichého hráča (napr. slovami „hraj čokoľvek“ alebo slovami podobného významu), ktorýkoľvek z obrancov môže určiť kartu tichého hráča na zahranie.

PRAVIDLO 47 – VRÁTENIE HRANEJ KARTY SPAŤ[upraviť]

A. Za účelom nápravy[upraviť]

Hraná karta môže byť odvolaná za účelom nápravy po nezrovnalosti (ale karta obrancu vrátená späť sa môže stať pokutovou kartou, pozri pravidlo 49).

B. K náprave neprávoplatného zahrania[upraviť]

Hraná karta môže byť odvolaná za účelom opravy nesprávneho zahrania (pre obrancu, ak toto pravidlo nestanovuje inak, pozri pravidlo 49 - pokutová karta). Ohľadom súčasného zahrania pozri pravidlo 58.

C. K oprave omylom označenej zahranej karty[upraviť]

Hraná karta môže byť odvolaná a vrátená do listu hráča bez ďalšej nápravy po zmene označenia hranej karty podľa pravidla 45C4(b).

D. Po zmene zahrania súperom[upraviť]

Po zmene karty pridanej súperom môže byť hraná karta vrátená do listu hráča bez ďalšej nápravy a nahradená inou. (Môžu sa použiť pravidlá 16D a 62C2).

E. Zmena hry založená na mylnej informácii[upraviť]

 1. Výnos mimo poradia (alebo zahranie karty) môže byť vrátený späť bez nápravy, ak bol vynášajúci hráč chybne informovaný súperom, že je na rade vyniesť alebo pridávať. Súper po ľavici nesmie výnos alebo pridanie mimo poradia v takomto prípade prijať.
 2. (a) Hráč môže vrátiť späť kartu hranú po mylnom vysvetlení súperovej hlášky alebo zahrania a pred opraveným vysvetlením bez nápravy, avšak len pokiaľ nebola zahraná ďalšia karta ku zdvihu. Počiatočný výnos nesmie byť vrátený späť, ak tichý hráč už ukázal niektorú kartu.
  (c) Ak je príliš neskoro na opravu podľa predchádzajúceho odseku (a), vedúci môže prideliť upravený výsledok.

F. Iné vrátenie karty späť[upraviť]

 1. Karta môže byť vrátená späť podľa pravidla 53C.
 2. S výnimkou prípadov uvedených v odsekoch A –E tohto pravidla, hraná karta už nemôže byť vrátená späť.

PRAVIDLO 48 – ODKRYTIE KARIET HLAVNÉHO HRÁĆA[upraviť]

A. Hlavný hráč odkryje kartu[upraviť]

Hlavný hráč nie je pokutovaný za odkrytie karty (pozri však pravidlo 45C2) a žiadna karta hlavného hráča alebo tichého hráča sa nemôže stať pokutovou kartou. Hlavný hráč nie je povinný hrať kartu, ktorú mu padla alebo ju neúmyselne pustil.

B. Hlavný hráč vyloží karty[upraviť]

 1. Ak vyloží hlavný hráč svoje karty po počiatočnom výnose mimo poradia, použije sa pravidlo 54.
 2. Ak vyloží hlavný hráč svoje karty v inom prípade ako ihneď po počiatočnom výnose mimo poradia, predpokladá sa, že hlavný hráč si nárokuje alebo sa vzdáva zdvihov (pokým preukázateľne nemal úmysel nárokovať si) a použije sa pravidlo 68.

PRAVIDLO 49 – ODKRYTIE KARIET OBRANCU[upraviť]

S výnimkou normálneho priebehu hry alebo uplatnenia týchto pravidiel (pozri napr. pravidlo 47E), akonáhle sa karta obrancu dostane do polohy, že jeho partner môže zahliadnuť jej líce alebo obranca menuje kartu zo svojho listu, stane sa každá takáto karta pokutovou kartou (pozri pravidlo 50). Pozri však poznámku k pravidlu 68, ak obranca urobí prehlásenie k práve prebiehajúcemu nedokončenému zdvihu. Pozri pravidlo 68B2, keď sa partner obrancu vzdáva zvyšných zdvihov.

PRAVIDLO 50 – HRANIE POKUTOVEJ KARTY[upraviť]

Karta predčasne odkrytá (ale nie vynesená, pozri pravidlo 57) obrancom sa stáva pokutovou kartou, pokiaľ vedúci neurčí inak (pozri pravidlo 49 a môže sa použiť pravidlo 23).

A. Pokutová karta zostáva odkrytá[upraviť]

Pokutová karta musí byť ponechaná na stole lícom nahor pred hráčom, ktorému patrí, pokiaľ nie je stanovená iná náprava.

B. Veľká alebo malá pokutová karta?[upraviť]

Jedna neúmyselne odkrytá karta nižšia než honér (odkrytá napr. pridaním dvoch kariet ku zdvihu alebo náhodným pustením karty) sa stáva malou pokutovou kartou. Akýkoľvek honér alebo karta odkrytá úmyselne (ako je výnos mimo poradia alebo nepriznanie farby a následná oprava) sa stáva veľkou pokutovou kartou. Ak má jeden obranca dve alebo viac pokutových kariet, stávajú sa všetky veľkými pokutovými kartami.

C. Hranie malej pokutovej karty[upraviť]

Ak má obranca malú pokutovú kartu, nesmie hrať inou kartou tej istej farby pod hodnotou honéra, pokiaľ skôr nezahrá pokutovú kartu, môže však namiesto nej zahrať honéra. Partner previnilého nepodlieha výnosovej pokute, ale informácia získaná odkrytím pokutovej karty je neoprávnená informácia (pozri odsek E nižšie).

D. Hranie veľkej pokutovej karty[upraviť]

Ak má obranca veľkú pokutovú kartu, podlieha previnilý a aj jeho partner obmedzeniam; previnilý, ak je na rade ku hre a jeho partner, ak je na výnose.

 1. (a) Veľká pokutová karta musí byť hraná pri prvej právoplatnej príležitosti, t.j. pri výnose, priznaní farby, odhodení alebo tromfovaní. Ak má obranca dve alebo viac pokutových kariet, ktoré môžu byť právoplatne zahrané, hlavný hráč určí, ktorá sa má zahrať.
  (b) Povinnosť priznať farbu alebo vyhovieť výnosovému alebo hernému obmedzeniu má prednosť pred požiadavkou zahrania veľkej pokutovej karty, pokutová karta však musí zostať obrátená lícom nahor a musí byť hraná pri nasledujúcej právoplatnej príležitosti.
 2. Ak je obranca na výnose a jeho partner má veľkú pokutovú kartu, nesmie vyniesť, dokiaľ hlavný hráč neoznámi jednu z nižšie uvedených možností (ak obranca vynesie predčasne, čelí náprave podľa pravidla 49). Hlavný hráč môže:
  (a) prikázať* obrancovi vyniesť farbu pokutovej karty alebo mu zakázať* výnos v tejto farbe tak dlho, pokiaľ zostane pri výnose (pre dve alebo viac pokutových kariet pozri pravidlo 51). Ak využije hlavný hráč toto právo, odkrytá karta prestáva byť pokutovou kartou a je zaradená späť do listu.
  (b) nepožadovať ani nezakazovať výnos. V takom prípade môže obranca vyniesť ľubovoľnú kartu; pokutová karta zostáva pokutovou kartou**. Pri uplatnení tejto možnosti platí naďalej pravidlo 50D dovtedy, kým zostáva pokutová karta.

E. Informácia z pokutovej karty[upraviť]

 1. Znalosť požiadaviek na zahranie pokutovej karty je oprávnená informácia pre všetkých hráčov.
 2. Iné informácie odvodené z videnia pokutovej karty sú neoprávnené pre partnera hráča, ktorý má pokutovú kartu (ale oprávnené pre hlavného hráča).
 3. Ak vedúci usúdi, že odhalená karta nesie také informácie, ktoré poškodzujú nevinnú stranu, pridelí upravený výsledok.
* Ak hráč nemôže vyniesť ako je požadované, pozri pravidlo 59.
** Ak partner obrancu s pokutovou kartou zostane na výnose a pokutová karta ešte nebola zahraná, potom všetky požiadavky a možnosti podľa pravidla 50D2 platia znovu pre nasledovný zdvih.

PRAVIDLO 51 – DVE ALEBO VIAC POKUTOVÝCH KARIET[upraviť]

A. Previnilý je na rade ku hre[upraviť]

Ak obranca, ktorý je na rade ku hre, má dve alebo viac pokutových kariet, ktoré môžu byť právoplatne zahrané, hlavný hráč určí, ktorá pokutová karta bude v danom kole zahraná.

B. Partner previnilého je na výnose[upraviť]

 1. (a) Ak má obranca dve alebo viac pokutových kariet v jednej farbe, partner previnilého je na výnose a hlavný hráč požaduje* výnos v tejto farbe, karty v tejto farbe prestávajú byť pokutovými kartami a sú zaradené späť do listu; obranca môže ku zdvihu hrať ľubovoľnú právoplatnú kartu.
  (b) Ak má obranca dve alebo viac pokutových kariet v jednej farbe a hlavný hráč zakáže* partnerovi previnilého výnos v tejto farbe, previnilý zaradí späť do listu všetky pokutové karty v tejto farbe a môže hrať ku zdvihu ľubovoľnú právoplatnú kartu. Zákaz pokračuje kým hráč bude na výnose.
 2. (a) Ak má obranca pokutové karty vo viacerých farbách (pozri pravidlo 50D2(a)) a jeho partner je na výnose, hlavný hráč môže požadovať*, aby partner previnilého vyniesol ktorúkoľvek farbu, v ktorej má obranca pokutovú kartu (ale potom sa uplatni predchádzajúci odsek B1(a)).
  (b) Ak má obranca pokutové karty vo viac než jednej farbe, hlavný hráč môže zakázať* partnerovi previnilého výnos v jednej alebo vo viacerých takýchto farbách; obranca potom zaradí späť do listu všetky pokutové karty v každej z farieb, v ktorých hlavný hráč zakázal výnos a hrá ku zdvihu ľubovoľnú právoplatnú kartu. Zákaz pokračuje pokým hráč bude na výnose.
* Ak hráč nemôže vyniesť ako je požadované, pozri pravidlo 59.

PRAVIDLO 52 - NEVYNESENIE ALEBO NEPRIDANIE POKUTOVEJ KARTY[upraviť]

A. Obranca zabudne pridať pokutovú kartu[upraviť]

Ak zabudne obranca vyniesť alebo pridať pokutovú kartu ako vyžaduje pravidlo 50 alebo 51, nesmie z vlastnej iniciatívy odvolať žiadnu ďalšiu kartu, ktorú zahral.

B. Obranca zahrá inú kartu[upraviť]

 1. (a) Ak obranca, ktorý mal podľa pravidiel zahrať pokutovú kartu, vyniesol alebo pridal inú kartu, hlavný hráč môže takýto výnos alebo pridanie prijať.
  (b) Hlavný hráč musí prijať takýto výnos alebo pridanie, ak sám následne pridal zo svojho listu alebo z listu tichého hráča.
  (c) Ak je zahraná karta prijatá podľa odseku (a) alebo (b) vyššie, nezahraná pokutová karta zostáva pokutovou kartou.
 2. Hlavný hráč môže požadovať, aby obranca zmenil neprávoplatne vynesenú alebo pridanú kartu kartou pokutovou. Každá karta neprávoplatne vynesená alebo pridaná obrancom v priebehu nezrovnalosti sa stáva veľkou pokutovou kartou.

PRAVIDLO 53 – PRIJATÝ VÝNOS MIMO PORADIA[upraviť]

A. Uznaný výnos mimo poradia[upraviť]

Akýkoľvek výnos mimo poradia môže byť uznaný ako správny výnos (pozri však pravidlo 47E1). Výnos je uznaný ako správny, ak hlavný hráč alebo ktorýkoľvek obranca, podľa prípadu ktorý nastal, výnos prijme vyhlásením v tomto zmysle, alebo ďalší hráč v poradí pridá k nesprávnemu výnosu (pozri však C). Ak nie je nesprávny výnos prijatý vyhlásením alebo pridaním k nesprávnemu výnosu, bude vedúci požadovať, aby bolo vynesené zo správneho listu (a pozri pravidlo 47B).

B. Nesprávny obranca pridá k nesprávnemu výnosu hlavného hráča[upraviť]

Ak obranca po pravici listu, z ktorého hlavný hráč vyniesol mimo poradia, pridal k nesprávnemu výnosu (pozri však C), výnos platí a použije sa pravidlo 57.

C. Správny výnos urobený neskôr ako nesprávny výnos[upraviť]

Berúc do úvahy pravidlo 53A, ak bol správne na rade súper hráča, ktorý vyniesol mimo poradia, tento súper môže urobiť správny výnos ku zdvihu, bez toho žeby ním zahraná karta bola považovaná za kartu zahranú k nesprávnemu výnosu. V takom prípade platí správny výnos a všetky karty omylom zahrané k tomuto zdvihu môžu byť odvolané. Platí pravidlo 16D, ale ďalšia náprava už nie je.

PRAVIDLO 54 – POČIATOČNÝ VÝNOS MIMO PORADIA[upraviť]

Ak je vynesené mimo poradia lícom nahor k počiatočnému výnosu a partner previnilého vynesie lícom nadol, vedúci nariadi, aby výnos lícom nadol bol vrátený späť do listu a uplatnia sa nasledujúce odseky.

A. Hlavný hráč vyloží svoj list[upraviť]

Po počiatočnom výnose mimo poradia lícom nahor môže hlavný hráč vyložiť svoj list, stane sa tichým hráčom. Ak hlavný hráč začne vykladať svoj list a ukáže jednu alebo viac kariet, musí vyložiť celý svoj list. Tichý hráč sa stane hlavným hráčom.

B. Hlavný hráč prijme výnos[upraviť]

Po počiatočnom výnose mimo poradia lícom nahor môže hlavný hráč prijať výnos podľa pravidla 53 a tichý hráč vyloží svoj list podľa pravidla 41.

 1. Druhú kartu ku zdvihu hrá hlavný hráč zo svojho listu.
 2. Ak zahrá hlavný hráč druhú kartu ku zdvihu z listu tichého hráča, nesmie byť karta tichého hráča vrátená späť s výnimkou opravy nepriznania farby.

C. Hlavný hráč musí prijať výnos[upraviť]

Ak mohol hlavný hráč zahliadnuť niektorú z kariet tichého hráča (s výnimkou kariet, ktoré tichý hráč mohol odkryť v priebehu dražby a ktoré podliehajú pravidlu 24), musí prijať výnos mimo poradia.

D. Hlavný hráč odmietne počiatočný výnos[upraviť]

Hlavný hráč môže požadovať, aby karta vynesená mimo poradia bola obrancom vzatá späť. Stiahnutá karta sa stáva veľkou pokutovou kartou a použije sa pravidlo 50D.

E. Počiatočný výnos nesprávnej strany[upraviť]

Ak sa hráč strany, ktorá vydražila záväzok, snaží urobiť počiatočný výnos, platí pravidlo 24.

PRAVIDLO 55 – VÝNOS HLAVNÉHO HRÁČA MIMO PORADIA[upraviť]

A. Prijatý výnos hlavného hráča[upraviť]

Ak vynesie hlavný hráč mimo poradia zo svojho listu alebo z listu tichého hráča, ktorýkoľvek obranca môže prijať výnos podľa pravidla 53 alebo požadovať, aby bol výnos vzatý späť (po mylnej informácii, pozri pravidlo 47E1). Ak sa obrancovia rozhodnú odlišne, bude platiť názor hráča, ktorý je ako ďalší na rade.

B. Hlavný hráč musí výnos vziať späť[upraviť]

 1. Ak vyniesol hlavný hráč zo svojho listu alebo z listu tichého hráča mimo poradia keď bol na rade k výnosu obranca a ktorýkoľvek obranca požaduje vziať späť takýto výnos, hlavný hráč vráti chybne vynesenú kartu späť do správneho listu. Žiadna ďalšia náprava sa neuplatní.
 2. Ak vyniesol hlavný hráč z nesprávneho listu keď bol na rade k výnosu zo svojho listu alebo z listu tichého hráča a ak ktorýkoľvek obranca požaduje vziať výnos späť, hlavný hráč odvolá chybne vynesenú kartu späť a musí vyniesť zo správneho listu.

C. Hlavný hráč mohol získať informáciu[upraviť]

Ak zvolí hlavný hráč spôsob zohrávky, ktorý mohol byť založený na informácii získanej porušením pravidiel, môže vedúci prideliť upravený výsledok.

PRAVIDLO 56 – VÝNOS OBRANCU MIMO PORADIA[upraviť]

Pozri pravidlo 54D.

PRAVIDLO 57 – PREDČASNÝ VÝNOS ALEBO PRIDANIE OBRANCU[upraviť]

A. Predčasný výnos alebo pridanie k nasledujúcemu zdvihu[upraviť]

Ak obranca vynesie k ďalšiemu zdvihu skôr ako jeho partner zahral k prebiehajúcemu zdvihu alebo ak pridá mimo poradia skôr ako ku zdvihu zahral jeho partner, karta takto vynesená alebo pridaná sa stáva veľkou pokutovou kartou a hlavný hráč zvolí jednu z nasledujúcich možností:

 1. požiada, aby partner previnilého zahral z vynesenej farby svoju najvyššiu kartu, alebo
 2. požiada, aby partner previnilého zahral z vynesenej farby svoju najnižšiu kartu, alebo
 3. zakáže partnerovi previnilého, aby zahral kartu inej farby, než akú sám určí.

B. Partner previnilého nemôže vyhovieť náprave[upraviť]

Ak nemôže partner previnilého vyhovieť náprave zvolenej hlavným hráčom, môže hrať akúkoľvek kartu v zhode s pravidlom 59.

C. Zahranie hlavného hráča alebo tichého hráča[upraviť]

 1. Obranca nepodlieha náprave za pridanie pred svojim partnerom, ak hlavný hráč hral z oboch listov alebo ak tichý hráč neoprávnene zahral kartu alebo naznačil jej pridanie. Jediná zostávajúca karta v jednej z farieb alebo jedna z kariet susedných hodnôt v jednej z farieb v liste tichého hráča sa nepovažuje za automaticky zahranú, pokým hlavný hráč nedal pokyn na (alebo nenaznačil*) jej zahranie.
 2. Predčasné zahranie (nie výnos) hlavným hráčom z ktoréhokoľvek listu je zahraná karta a táto sa nemôže odvolať.
* napríklad gestom alebo kývnutím

PRAVIDLO 58 – SÚČASNÉ VÝNOSY ALEBO PRIDANIA[upraviť]

A. Súčasné zahrania dvoma hráčmi[upraviť]

Výnos alebo pridanie urobené súčasne s právoplatným výnosom alebo pridaním iného hráča je považované za následné.

B. Súčasné pridanie kariet z jedného listu[upraviť]

 1. Ak je odkrytá len jedna karta, táto karta sa zahrá, všetky ostatné karty sú vrátené späť bez ďalšej nápravy (pozri pravidlo 47F).
 2. Ak je odkrytých viac kariet, hráč určí kartu, ktorou chce hrať. Ak je obrancom, každá ďalšia odkrytá karta sa stáva pokutovou kartou (pozri pravidlo 50).
 3. Ak hráč odvolá odkrytú kartu, súper, ktorý následne pridal k tejto karte, môže svoju pridanú kartu odvolať a nahradiť ju inou bez ďalšej nápravy (pozri však pravidlo 16D).
 4. Ak nie je súčasné zahranie spozorované skôr než obe strany zahrajú k ďalšiemu zdvihu, použije sa pravidlo 67.

PRAVIDLO 59 – NEDÁ SA VYNIESŤ ALEBO PRIDAŤ TAK AKO JE POŽADOVANÉ[upraviť]

Hráč môže hrať akoukoľvek inou právoplatnou kartou, pokiaľ nemôže vyniesť alebo pridať tak, aby vyhovel náprave, pretože nemá žiadnu kartu požadovanej farby alebo má len karty vo farbe, ktorú má zakázané vyniesť alebo musí priznať farbu.

PRAVIDLO 60 – PRIDANIE PO NEPRÁVOPLATNOM ZAHRANÍ[upraviť]

A. Pridanie karty po nezrovnalosti[upraviť]

 1. Pridanie hráča neprevinivšej sa strany potom, čo súper po pravici vyniesol alebo pridal mimo poradia alebo predčasne a skôr ako bola stanovená náprava, má za následok zánik práva na nápravu za toto previnenie.
 2. Ak došlo k zániku práva na nápravu, neprávoplatné zahrnie je považované za pridanie v poradí (s výnimkou, keď platí pravidlo 53C).
 3. Ak bola previnilá strana povinná zahrať pokutovú kartu alebo ak musela vyniesť alebo zahrať v súlade s obmedzením, tieto povinnosti zostávajú v platnosti pre nasledujúce zahrania.

B. Obranca hrá skôr ako správne vynesie hlavný hráč[upraviť]

Karta pridaná obrancom potom, čo bol hlavný hráč požiadaný vziať späť výnos mimo poradia z ľubovoľného listu, ale skôr ako hlavný hráč vyniesol zo správneho listu, sa stáva veľkou pokutovou kartou (pozri pravidlo 50).

C. Hra previnilou stranou pred stanovením nápravy[upraviť]

Pridanie hráča previnilej strany skôr ako bola stanovená náprava nemá vplyv na práva súperov a môže byť samo predmetom nápravy.

PRAVIDLO 61 – NEPRIZNANIE FARBY – OTÁZKY NA NEPRIZNANIE[upraviť]

A. Nepriznanie farby - definícia[upraviť]

Nesplnenie povinnosti priznať farbu podľa pravidla 44 alebo ak sa zabudne vyniesť alebo pridať karta vo farbe podľa pravidiel alebo určenej súperom podľa uplatnenej nápravy, predstavuje nepriznanie farby (avšak pozri pravidlo 59 – nemožnosť splnenia nápravy).

B. Právo otázky či nedošlo k nepriznaniu[upraviť]

 1. Hlavný hráč sa môže opýtať obrancu, ktorý nepriznal farbu, či má kartu vo farbe výnosu.
 2. (a) Tichý hráč sa môže opýtať hlavného hráča (pozri však pravidlo 43B2(b)).
  (b) Tichý hráč sa nesmie opýtať obrancu a môže sa použiť pravidlo 16B.
 3. Obrancovia sa môžu pýtať hlavného hráča a pokiaľ to súťažný orgán nezakáže, môžu sa pýtať navzájom (s rizikom obvinenia z poskytnutia neoprávnenej informácie).

PRAVIDLO 62 – NÁPRAVA NEPRIZNANIA FARBY[upraviť]

A. Nepriznanie farby musí byť napravené[upraviť]

Hráč musí napraviť nepriznanie farby, keď si ho uvedomí skôr ako sa stane dokonaným.

B. Náprava nepriznania farby[upraviť]

K náprave nepriznania farby vezme previnilý späť kartu, ktorou zahral pri nepriznaní a nahradí ju ľubovoľnou právoplatnou kartou.

 1. Karta takto odvolaná sa stáva veľkou pokutovou kartou (pravidlo 50), ak bola hraná z neodkrytého listu obrancu.
 2. Karta môže byť nahradená bez nápravy, ak bola zahraná z listu hlavného hráča (podlieha pravidlu 43B2(b)) alebo tichého hráča alebo ak to bola odkrytá karta obrancu.

C. Ďalšie karty hrané ku zdvihu[upraviť]

1. Každý hráč nevinnej strany môže odvolať akúkoľvek kartu, ktorou zahral po nepriznaní farby avšak skôr ako bolo na nepriznanie upozornené (pozri pravidlo 16D).

2. Ak odvolá kartu hráč nevinnej strany, môže hráč previnilej strany, ktorý je na rade, odvolať svoju hranú kartu; tá sa stáva pokutovou kartou, ak je previnilý obrancom a pozri pravidlo 16D.

3. Nárok nepriznania farby nezaručuje automaticky kontrolu už odohraných zdvihov (pozri pravidlo 66C).

D. Nepriznanie farby v dvanástom zdvihu[upraviť]

1. V dvanástom zdvihu nepriznanie farby, aj ak je dokonané, sa musí napraviť, ak sa zistí skôr, než sú všetky štyri listy vrátené do krabice.

2. Ak došlo k nepriznaniu farby obrancom a skôr ako bol jeho partner na rade ku dvanástemu zdvihu a ak má partner previnilého karty v dvoch farbách, partner previnilého si nesmie zvoliť zahranie, ktoré mohlo byť indikované kartou nepriznania farby.

PRAVIDLO 63 – DOKONANÉ NEPRIZNANIE FARBY[upraviť]

A. Nepriznanie farby sa považuje za dokonané[upraviť]

Nepriznanie farby sa považuje za dokonané

 1. keď previnilý alebo jeho partner vynesie alebo pridá k ďalšiemu zdvihu (akékoľvek zahranie, právoplatné alebo neprávoplatné, robí nepriznanie farby dokonaným).
 2. keď previnilý alebo jeho partner menuje alebo inak označí kartu, ktorá mala byť hraná k ďalšiemu zdvihu.
 3. keď hráč previnivšej sa strany vznesie nárok na zvyšné zdvihy alebo súhlasí s ich odovzdaním ústne, ukázaním svojho listu alebo iným spôsobom.

B. Nepriznanie farby nesmie byť napravené[upraviť]

Akonáhle sa nepriznanie farby stalo dokonaným, nesmie už byť napravené (s výnimkou ustanovení pravidla 62D pre nepriznanie farby v dvanástom zdvihu) a zdvih, v ktorom k nepriznaniu farby došlo, zostáva v platnosti.

PRAVIDLO 64 – POSTUP PO DOKONANOM NEPRIZNANÍ FARBY[upraviť]

A. Stanovenie nápravy po nepriznaní farby[upraviť]

Ak bolo nepriznanie farby dokonané:

 1. a zdvih, v ktorom došlo k nepriznaniu farby, získal hráč, ktorý sa nepriznania dopustil*, po skončení hry je zdvih, v ktorom došlo k nepriznaniu farby plus jeden z nasledujúcich zdvihov získaných previnilou stranou, prevedený v prospech nevinnej strany.
 2. a zdvih, v ktorom došlo k nepriznaniu farby, nezískal hráč, ktorý sa nepriznania dopustil*, potom keď previnilá strana získala tento alebo ktorýkoľvek nasledujúci zdvih, po skončení hry sa jeden zdvih prevedie v prospech nevinnej strany;

B. Nie je stanovená náprava[upraviť]

Náprava za dokonané nepriznanie farby, ako je to uvedené v odseku A. sa neuplatňuje:

 1. ak previnilá strana nezískala zdvih, v ktorom došlo k nepriznaniu farby a ani žiadny ďalší zdvih.
 2. ak došlo k následnému nepriznaniu farby v rovnakej farbe rovnakým hráčom. Môže sa použiť pravidlo 64C.
 3. ak došlo k nepriznaniu farby zabudnutím hrať odkrytú kartu ležiacu na stole alebo patriacu do listu vyloženého na stole, vrátane karty z listu tichého hráča.
 4. ak na nepriznanie farby bolo po prvýkrát upozornené potom, čo hráč neprevinivšej sa strany urobil hlášku v ďalšom rozdaní.
 5. ak na nepriznanie farby bolo po prvýkrát upozornené po skončení zostavy.
 6. ak k nepriznaniu farby došlo v dvanástom zdvihu.
 7. keď sa obidve strany dopustili nepriznania farby v tom istom rozdaní.

C. Zodpovednosť vedúceho za zachovanie rovnosti[upraviť]

Keď po dokonanom nepriznaní farby, včítane takého, ktoré nepodlieha náprave, vedúci usúdi, že nevinná strana nie je za spôsobenú škodu dostatočne odškodnená podľa tohto pravidla, pridelí upravený výsledok.

 • pre účely tohto pravidla zdvih získaný tichým hráčom nie je získaný hlavným hráčom

PRAVIDLO 65 – RADENIE ZDVIHOV[upraviť]

A. Dokončený zdvih[upraviť]

Po pridaní štyroch kariet ku zdvihu obráti každý hráč svoju odohranú kartu lícom nadol pred seba na stôl.

B. Sledovanie vlastníctva zdvihov[upraviť]

 1. Zdvih získaný vlastnou stranou je obrátený tak, aby karta smerovala v pozdĺžnom smere k partnerovi.
 2. Zdvih získaný súperom je obrátený tak, aby karta smerovala v pozdĺžnom smere k súperom.
 3. Hlavný hráč môže požadovať, aby karta smerovaná nesprávne bola nasmerovaná ako je uvedené vyššie. Tichý hráč alebo ktorýkoľvek obranca môže upozorniť na kartu smerovanú nesprávne, ale pre týchto hráčov právo uplynie, keď je urobený výnos k nasledujúcemu zdvihu. Ak to urobia neskôr, môže sa použiť pravidlo 16B.

C. Usporiadanie[upraviť]

Každý hráč radí svoje odohrané karty tak, aby sa pravidelne prekrývali v slede, v ktorom boli odohrané. To umožní rekapituláciu zohrávky po jej ukončení, ak je treba určiť počet zdvihov získaných oboma stranami alebo sled, v ktorom boli karty zahrané.

D. Odsúhlasenie výsledku zohrávky[upraviť]

Hráč nesmie porušiť poradie svojich odohraných kariet dokiaľ nedôjde k odsúhlaseniu počtu získaných zdvihov. Hráč, ktorý nedodrží toto pravidlo, ohrozuje svoje právo nárokovať si získanie sporných zdvihov a právo nárokovať si (alebo popierať) nepriznanie farby.

PRAVIDLO 66 – PREZERANIE ZDVIHOV[upraviť]

A. Aktuálny zdvih[upraviť]

Pokým jeho strana nevyniesla alebo nezahrala do ďalšieho zdvihu, hlavný hráč alebo ktorýkoľvek obranca má právo požadovať, pokiaľ ešte neobrátil svoju kartu lícom nadol, aby všetky karty zahrané ku zdvihu zostali odkryté.

B. Vlastná posledná karta zahraná ku zdvihu[upraviť]

Dokiaľ nie je vynesené k ďalšiemu zdvihu, hlavný hráč alebo ktorýkoľvek obranca si môže prezrieť, ale nie odkryť, svoju vlastnú poslednú kartu zahranú ku zdvihu.

C. Odohrané zdvihy Od tejto chvíle až do skončenia hry sa nemôžu karty v odohraných zdvihoch prezerať (s výnimkou výslovného pokynu vedúceho, napr. k overeniu domnelého nepriznania farby).

D. Po skončení zohrávky[upraviť]

Po skončení zohrávky môžu byť odohrané i neodohrané karty prezerané za účelom overenia domnelého nepriznania farby alebo k určeniu počtu získaných a stratených zdvihov; žiadny hráč nemá manipulovať s inými kartami než s vlastnými. Keď po vznesení takého nároku hráč zmieša svoje karty takým spôsobom, že vedúci nemôže overiť potrebné skutočnosti, rozhodne vedúci v prospech súperov.

PRAVIDLO 67 – CHYBNÝ ZDVIH[upraviť]

A. Skôr ako obidve strany zahrali k ďalšiemu zdvihu[upraviť]

Ak hráč nepridal ku zdvihu alebo zahral k zdvihu príliš veľa kariet, chyba musí byť napravená, ak na nezrovnalosť bolo upozornené skôr než hráči oboch stranách zahrali k ďalšiemu zdvihu.

1. Previnilý hráč, ktorý nepridal k zdvihu, napraví chybu pridaním právoplatnej karty.

2. Na nápravu pridania väčšieho počtu kariet k zdvihu sa uplatňuje pravidlo 45E (piata karta hraná k zdvihu) alebo pravidlo 58B (súčasne pridané karty z jedného listu).

B. Keď obe strany zahrali k ďalšiemu zdvihu[upraviť]

Ak obidve strany zahrali k nasledujúcemu zdvihu a následne bolo upozornené na chybný zdvih alebo ak vedúci určil, že sa jedná o chybný zdvih (zo skutočnosti, že jeden hráč má príliš málo alebo príliš veľa kariet vo svojom liste, a adekvátne teda aj nesprávny počet odohraných kariet), vedúci zistí, ktorý zdvih je chybný. Pri náprave počtu kariet vedúci postupuje takto:

1. Ak previnilý nepridal kartu k chybnému zdvihu, vedúci ho požiada, aby ukázal kartu a umiestnil ju medzi už odohrané svoje karty (táto karta neovplyvňuje vlastníctvo zdvihu), ak

(a) previnilý má kartu vo farbe vynesenej k chybnému zdvihu, musí medzi odohrané karty umiestniť takú kartu. Postupuje sa ako pri dokonanom nepriznaní farby v chybnom zdvihu a je stráca jeden zdvih v súlade s pravidlom 64A2.
(b) previnilý nemá kartu vo farbe vynesenej k chybnému zdvihu, zvolí akúkoľvek kartu a umiestni ju medzi už odohrané karty. Pokladá sa to za nepriznanie farby v chybnom zdvihu a previnilý stráca jeden zdvih v súlade s pravidlom 64A2.

2. (a) Ak previnilý pridal viac ako jednu kartu k chybnému zdvihu, vedúci prezrie odohrané karty a požiada previnilého, aby vrátil do svojho listu všetky nadbytočné karty* a medzi odohranými kartami ponechal kartu zahranú k chybnému zdvihu lícom nahor (ak nemôže vedúci rozhodnúť, ktorá karta bola zahraná lícom nahor, ponechá previnilý medzi odohranými kartami najvyššiu kartu, ktorou mohol právoplatne zahrať k chybnému zdvihu). Vlastníctvo chybného zdvihu sa nemení.

(b) Karta vrátená do listu sa považuje za kartu nepretržite patriacu do listu previnilého a zabudnutie pridať túto kartu k niektorému predchádzajúcemu zdvihu môže znamenať nepriznanie farby.
 • Vedúci by sa mal vyhnúť, ak je to možné, odokrytiu odohraných kariet obrancu, ale ak bola ukázaná karta naviac, ktorá sa má vrátiť do listu obrancu, stáva sa pokutovou kartou (pozri pravidlo 50).

PRAVIDLO 68 – NÁROKOVANIE ALEBO VZDIANIE SA ZDVIHOV[upraviť]

Aby vyhlásenie alebo konanie tvorilo nárokovanie alebo vzdanie sa zdvihov podľa týchto pravidiel, musí sa vzťahovať na iné zdvihy ako práve prebiehajúci zdvih*. Ak sa týka neskorších zdvihov:

A. Definícia nárokovania zdvihov[upraviť]

Akékoľvek vyhlásenie v tom zmysle, že súťažiaci získa určitý počet zdvihov, je vznesením nároku na tieto zdvihy. Súťažiaci tiež vznáša nárok na zdvihy, keď navrhuje, aby zohrávka bola skrátená alebo keď ukáže svoje karty (s výnimkou prípadu kedy preukázateľne nezamýšľal vzniesť nárok – napr. ak hlavný hráč ukáže svoje karty po počiatočnom výnose mimo poradia, bude platiť pravidlo 54, a nie toto pravidlo).

B. Definícia vzdania sa zdvihov[upraviť]

1. Akékoľvek vyhlásenie v tom zmysle, že súťažiaci stratí určitý počet zdvihov, je vzdaním sa týchto zdvihov; vznesenie nároku na určitý počet zdvihov znamená vzdanie sa zostávajúcich zdvihov, ak nejaké sú. Hráč sa vzdáva všetkých zostávajúcich zdvihov, ak opustí svoj list.

2. Bez ohľadu na predchádzajúci odsek 1, ak sa obranca pokúsi vzdať sa jedného alebo viacerých zdvihov a jeho partner okamžite namieta, k žiadnemu vzdaniu sa nedochádza. Mohla nastať neoprávnená informácia, preto má byť ihneď privolaný vedúci. Zohrávka pokračuje. Akákoľvek karta, ktorú obranca ukázal za týchto okolností, nie je pokutovou kartou, ale pravidlo 16D sa vzťahuje na informácie vyplývajúce z jej ukázania. Partner obrancu, ktorý ukázal kartu, nesmie túto informáciu využiť.

C. Objasnenie nároku[upraviť]

Nárok na zdvihy má byť sprevádzaný objasňujúcim prehlásením, v akom poradí budú karty hrané a akým spôsobom nárokujúci mieni nárokované zdvihy získať.

D. Hra končí[upraviť]

Po vznesení nároku alebo vzdaní sa zdvihov hra končí (pozri však pravidlo 70D3). Ak je nárok alebo vzdanie sa odsúhlasené, postupuje sa podľa pravidla 69. Ak vznesie námietku proti nároku ktorýkoľvek hráč (vrátane tichého hráča), musí byť privolaný okamžite vedúci a uplatní sa pravidlo 70. Do príchodu vedúceho nesmie byť podniknutá žiadna akcia.

 • Ak sa vyhlásenie alebo postup týka iba získania alebo straty neúplného práve prebiehajúceho zdvihu, hra pokračuje normálne a karty odkryté alebo prezradené obrancom sa nestávajú pokutovými kartami, avšak môže sa použiť pravidlo 16 - neoprávnená informácia. Ďalej pozri pravidlo 57A - predčasný výnos alebo pridanie.

PRAVIDLO 69 – PRIJATÝ NÁROK ALEBO VZDANIE SA[upraviť]

A. Prijatý nárok alebo vzdanie sa[upraviť]

Súperov nárok alebo vzdanie sa je odsúhlasené, ak súťažiaci súhlasí s nárokom a nevznesie námietku predtým než jeho strana urobí hlášku v nasledujúcom rozdaní alebo pred koncom zostavy, podľa toho ktorá zo situácií nastane skôr. Výsledok rozdania je zapísaný rovnako ako by nárokované alebo postúpené zdvihy boli získané alebo stratené v zohrávke.

B. Rozhodnutie vedúceho[upraviť]

Počas opravnej lehoty podľa pravidla 79C môže súťažiaci odvolať svoj súhlas s nárokom súpera alebo so vzdaním sa zdvihov (pozri A):

1. ak hráč súhlasil so stratou zdvihu, ktorý jeho strana v skutočnosti získala, alebo

2. ak hráč súhlasil so stratou zdvihu, ktorý by jeho strana pravdepodobne získala, ak by zohrávka pokračovala.

Výsledok rozdania je opravený s tým, že zdvih je pridelený strane prijímajúcej nárok.

PRAVIDLO 70 – SPORNÝ NÁROK ALEBO VZDANIE SA[upraviť]

A. Všeobecný cieľ[upraviť]

Pri rozhodovaní o spornom nároku alebo vzdaní sa vedúci prisúdi výsledok rozdania čo najspravodlivejšie pre obidve strany, avšak akákoľvek pochybnosť vo vzťahu k nároku bude posúdená proti nárokujúcemu. Vedúci postupuje nasledovne.

B. Opakovanie objasňujúceho vyhlásenia[upraviť]

1. Vedúci požiada nárokujúceho, aby zopakoval objasňujúce vyhlásenie, ktoré urobil vo chvíli nároku.

2. Následne vedúci vypočuje námietky súperov proti nároku (avšak uvažovanie vedúceho nie je obmedzené len na námietky súperov).

3. Ďalej vedúci môže požiadať všetkých hráčov, aby položili zostávajúce karty lícom nahor na stôl.

C. Zostávajúci tromf v hre[upraviť]

Ak zostane v liste jedného zo súperov tromf, vedúci pridelí zdvih alebo zdvihy súperovi, pokiaľ:

1. nárokujúci neurobil žiadne vyhlásenie o tromfe, a

2. je nanajvýš pravdepodobné, že si nárokujúci vo chvíli nároku nebol vedomý, že v súperovom liste zostal tromf, a

3. tento tromf mohol získať zdvih akoukoľvek normálnou* hrou.

D. Úvahy vedúceho[upraviť]

1. Vedúci neprijme žiadny úspešný spôsob zohrávky nárokujúceho neobsiahnutý v pôvodnom objasňujúcom vyhlásení, ak existuje možnosť alternatívneho, normálneho* spôsobu zohrávky, ktorý by bol menej úspešný.

2. Vedúci neprijme akúkoľvek časť nároku obrancu, ktorá závisí na tom, či jeho partner vyberie konkrétne zahranie spomedzi alternatívnych normálnych* zahraní.

3. V súlade s pravidlom 68D zohrávka by mala byť skončená, ale ak sa akékoľvek zahranie vyskytlo po nároku, toto môže poskytnúť dôkaz, ktorý sa má považovať za súčasť vyjasnenia nároku. Vedúci ho môže považovať za dôkaz pravdepodobných zahraní hráčov k nároku a/alebo presnosti nároku.

E. Nešpecifikovaný spôsob zohrávky[upraviť]

1. Vedúci neprijme žiadny nešpecifikovaný spôsob zohrávky nárokujúceho, kde úspech závisí na nájdení karty u určitého súpera, s výnimkou prípadu, keď jeden súper nepriznal farbu k hranej karte ešte pred vznesením nároku alebo by nepriznal farbu neskôr pri normálnom* spôsobe zohrávky alebo by neuplatnenie takéhoto spôsobu zohrávky bolo iracionálne.

2. Súťažný orgán môže určiť poradie (napr. „zhora dolu“), v ktorom vedúci bude uvažovať zahranie farby, ak toto nebolo vyjasnené vo vyhlásení nároku (ale vždy s ohľadom na akúkoľvek inú požiadavku tohto pravidla).

 • Pre účely pravidla 70 a 71, „normálne“ zahrňuje zahranie, ktoré by bolo ľahkomyseľné alebo podružné pre úroveň dotyčného hráča.

PRAVIDLO 71 – VZDANIE SA ZDVIHOV JE ZRUŠENÉ[upraviť]

Vzdanie sa zdvihov ostáva po vyhlásení v platnosti, okrem prípadu, keď v opravnej lehote stanovenej podľa pravidla 79C vedúci vzdanie sa zruší:

1. ak sa hráč vzdá zdvihu, ktorý jeho strana v skutočnosti získala, alebo

2. ak sa hráč vzdá zdvihu, ktorý by jeho strana nemohla stratiť žiadnym normálnym spôsobom zohrávky zostávajúcich kariet.

Výsledok rozdania je opravený s tým, že zdvih je pridelený strane, ktorá sa zdvihu chcela vzdať.

Rozdanie sa prehodnotí s takýmto zdvihom prisúdeným jeho strane.

 • Pre účely pravidla 70 a 71, „normálne“ zahrňuje zahranie, ktoré by bolo ľahkomyseľné alebo podružné pre úroveň dotyčného hráča.

PRAVIDLO 72 – VŠEOBECNÉ ZÁSADY[upraviť]

A. Dodržiavanie pravidiel[upraviť]

Bridžové súťaže sa konajú pri prísnom dodržiavaní Pravidiel. Hlavným cieľom je získať lepší výsledok, než iní súťažiaci, pri dodržiavaní zákonných postupov a etických noriem stanovených v týchto pravidlách.

B. Porušenie pravidiel[upraviť]

1. Hráč nesmie úmyselne porušiť pravidlá, a to ani v prípade, ak je ochotný akceptovať predpísanú nápravu.

2. Hráč nie je povinný upozorniť na porušenie pravidiel, ktorého sa jeho strana dopustila (pozri však pravidlo 20F ohľadom chybného vysvetlenia a pozri pravidlá 62A a 79A2).

3. Hráč sa nesmie snažiť zatajiť žiadne porušenie pravidiel, napr. opakovaným nepriznaním farby, ukrytím karty, s ktorou sa dopustil nepriznania farby, alebo predčasným zmiešaním kariet.

PRAVIDLO 73 – KOMUNIKÁCIA[upraviť]

A. Správny spôsob komunikácie medzi partnermi[upraviť]

1. Komunikácia medzi partnermi počas dražby a zohrávky prebieha výlučne prostredníctvom hlášok a samotných zahraní.

2. Hlášky a zahrania majú byť robené bez zvláštneho dôrazu, neprirodzeného správania sa alebo zafarbenia hlasu, nepatričného váhania alebo ponáhľania sa. Súťažný orgán môže predpísať povinné prestávky, napr. v prvom dražobnom kole, po upozornení na dražbu skokom alebo v prvom zdvihu.

B. Nelegálna komunikácia medzi partnermi 1. Partneri nesmú komunikovať pomocou spôsobov akými sú hlášky alebo zahrania vykonané, pomocou poznámok ku hre alebo nepatričných gest, pomocou položených alebo nepoložených otázok súperom, alertovaním alebo vysvetlením poskytnutým alebo neposkytnutým k alertovaniu.

2. Najhorší možný priestupok partnerstva je výmena informácie vopred dohodnutými metódami komunikácie nepostihovanými týmito Pravidlami.

C. Hráč dostane neoprávnenú informáciu od partnera[upraviť]

Ak dostane hráč neoprávnenú informáciu od partnera, napr. z poznámky, otázky, vysvetlenia, gesta, neprirodzeného správania sa, dôrazu, zafarbenia hlasu, ponáhľania sa alebo váhania, neočakávaného* alertovania alebo opomenutia alertovania, musí sa starostlivo vyhnúť využitiu neoprávnenej informácie vo svoj prospech.

D. Zmena tempa alebo spôsobu prevedenia[upraviť]

1. Je žiaduce, i keď to pravidlá výslovne nepožadujú, aby hráči udržiavali stále tempo a rovnaký spôsob vykonávania hlášok a zahraní. Hráči sa musia zvlášť vyvarovať situácií, v ktorých zmena tempa alebo spôsobov prevedenia môže mať za následok neoprávnenú výhodu pre ich stranu. Zmena tempa alebo spôsobu prevedenia ako taká, nie je porušením pravidiel, avšak vyvodenie záverov za zmeny tempa je povolené len súperom, na ich vlastné riziko.

2. Hráč sa nesmie pokúsiť pomýliť súpera ponáhľaním sa alebo váhaním pri hláške alebo zahraní (ako je váhanie pred pridaním singla) alebo spôsobom, akým sú hláška alebo zahranie vykonané.

E. Klamanie[upraviť]

Hráč sa môže v zhode s pravidlami pokúsiť oklamať súpera hláškou alebo zahraním (za predpokladu, že klamanie nie je kryté skrytou partnerskou dohodou alebo skúsenosťami).

F. Porušenie pravidiel slušnosti[upraviť]

Ak poškodí porušenie pravidiel správneho chovania podľa tohto pravidla nevinného súpera, ak dôjde vedúci k záveru, že hráč urobil nesprávny záver z poznámky, spôsobu správania sa, zmeny tempa apod. urobené súperom, ktorý nemal žiadny zjavný logický dôvod pre svoje konanie, a ktorý mohol v okamihu postupu vedieť, že klamlivý postup mu môže priniesť neoprávnenú výhodu, vedúci pridelí upravený výsledok (pozri pravidlo 12C).

 • t.j. neočakávané vo vzťahu k dôvodu jeho postupu alebo konania

PRAVIDLO 74 – SPRÁVANIE A ETIKETA[upraviť]

A. Korektné správanie sa[upraviť]

1. Hráč sa má za všetkých okolností správať zdvorilo

2. Hráč by sa mal vyvarovať akejkoľvek poznámky alebo postupu, ktoré by mohli spôsobiť nevôľu alebo rozpaky inému hráčovi alebo by mohla inému kaziť pôžitok z hry.

3. Každý hráč musí pri dražbe a zahraniach zachovávať jednotný a správny postup.

B. Etiketa[upraviť]

Pod dodržiavaním zdvorilosti sa rozumie, že hráč sa má vyvarovať nasledovného:

1. nevenovať dostatočnú pozornosť hre,

2. svojvoľne komentovať dražbu a zohrávku,

3. vyberať kartu z listu skôr než je na rade ku hre,

4. predlžovať zbytočne zohrávku (ako napríklad pokračovaním v zohrávke, aj keď vie, že všetky zdvihy sú jeho) za účelom vyvedenia súpera z rovnováhy,

5. privolávať a oslovovať vedúceho spôsobom, ktorý je nezdvorilý voči vedúcemu alebo voči ostatným súťažiacim.

C. Priestupky proti pravidlám korektného správania sa[upraviť]

Za priestupok proti pravidlám správneho správania sa považuje:

1. používanie rôznych označení pre rovnakú hlášku,

2. naznačovanie súhlasu alebo nesúhlasu s hláškou alebo zohrávkou,

3. naznačovanie očakávania alebo úmyslu získať alebo stratiť zdvih, ktorý nie je dokončený,

4. komentovať alebo sa správať počas dražby alebo zohrávky spôsobom, ktorý upozorňuje na významnú okolnosť alebo na počet ešte potrebných zdvihov,

5. cielene pozorovať v priebehu dražby alebo zohrávky súpera alebo súperov list za účelom zahliadnutia jeho kariet alebo miesta, odkiaľ hráč vytiahol kartu z listu (avšak nie je nevhodné postupovať na základe informácie z neúmyselne zahliadnutej karty súpera*,

6. prejavovať zrejmý nezáujem o výsledok rozdania (napr. zložením kariet),

7. meniť normálne tempo dražby alebo zohrávky za účelom vyvedenia súpera z rovnováhy,

8. bezdôvodne opustiť stôl pred ukončením zostavy.

 • Pozri pravidlo 73D2, ak hráč mohol svoje karty ukázať úmyselne.

PRAVIDLO 75 – MYLNÉ VYSVETLENIE ALEBO MYLNÁ HLÁŠKA[upraviť]

Ak bolo súperom poskytnuté zavádzajúce vysvetlenie, zodpovednosti hráčov (a vedúceho) sa dajú vysvetliť na základe dôsledkov v nasledovnom príklade:

Sever zahájil 1NT a juh, ktorý má slabý list s dlhými kárami, zalicitoval 2 kára s úmyslom aby to bol konečný záväzok. Sever však vysvetľuje, ako odpoveď na dotaz západu, že hláška juhu je silná a umelá, pýtajúca sa na drahé farby.

A. Omyl spôsobujúci neoprávnené informácie[upraviť]

Či už je alebo nie je vysvetlenie severu správnym vyhlásením o dohode partnerstva, juh, po počutí vysvetlenia severu, vie, že jeho hláška dve kára bola zle vysvetlená. Táto vedomosť je „neoprávnená informácia“ (pozri pravidlo 16A), preto juh musí byť opatrný, aby zamedzil získaniu výhody z tejto neoprávnenej informácie (pozri pravidlo 73C). (Ak tak urobí, vedúci pridelí upravený výsledok). Ak napríklad sever zalicituje 2 bez tromfov, juh má neoprávnenú informáciu, že táto hláška popiera držanie 4 kariet v niektorej drahej farbe; juh má však zodpovednosť konať, akoby sever urobil silnú výzvu do hry oproti slabej odpovedi, ukazujúc maximálne hodnoty.

B. Mylné vysvetlenie[upraviť]

Skutočná dohoda partnerstva je, že 2 kára je prirodzený stop licit. Omyl nastal vo vysvetlení Severu. Toto vysvetlenie je porušením Pravidiel, keďže hráči na linke Východ - Západ majú nárok na presný opis dohody súperov (ak toto porušenie vedie k poškodeniu dvojice Východ - Západ, vedúci pridelí upravený výsledok). Ak si sever následne uvedomí svoj omyl, musí ihneď zavolať vedúceho. Juh nesmie robiť nič na korigovanie mylného vysvetlenia pokým dražba pokračuje. Po záverečnom pase, Juh, ak má byť hlavným alebo tichým hráčom, má zavolať vedúceho a musí dobrovoľne korigovať vysvetlenie. Ak sa Juh stane obrancom, zavolá vedúceho a opraví vysvetlenie po skončení zohrávky.

C. Mylná hláška[upraviť]

Partnerská dohoda je ako bolo vysvetlené – 2 kára sú silné a umelé; omyl nastal v hláške Juhu. V takomto prípade nenastalo žiadne porušenie pravidiel, keďže hráči Východ - Západ dostali presný opis dohody súperov. (Bez ohľadu na poškodenie, vedúci by mal ponechať výsledok v platnosti; avšak vedúci má skôr predpokladať mylné vysvetlenie ako mylnú hlášku, ak nie je dôkaz svedčiaci o opaku). Juh nesmie opravovať vysvetlenie Severu (alebo volať vedúceho) okamžite a ani nemá žiadnu zodpovednosť urobiť to dodatočne.

PRAVIDLO 76 – DIVÁCI[upraviť]

A. Kontrola[upraviť]

1. Diváci v hracej miestnosti* podliehajú kontrole vedúceho podľa predpisov pre turnaj.

2. Súťažný orgán a organizátori turnaja, ktorí povoľujú použitie zariadení na elektronický prenos počas hry, môžu predpisom stanoviť podmienky, podľa ktorých sa takéto prenosy uskutočňujú, a môžu divákom predpísať akceptovateľné správanie sa. (Divák nesmie komunikovať s hráčom v priebehu súťažného kola, v ktorom hráč hrá).

B. Pri stole[upraviť]

1. Divák nesmie pozerať do listu viac než jedného hráča, pokiaľ to nie je dovolené predpismi.

2. Divák nesmie počas rozdania prejaviť žiadnu reakciu na prebiehajúcu dražbu alebo zohrávku.

3. V priebehu zostavy sa divák musí divák vyhnúť neprirodzenému správaniu sa a poznámkam všetkých druhov. Divák sa nesmie rozprávať s ľubovoľným hráčom.

4. Divák nesmie hráča žiadnym spôsobom rušiť.

5. Divák pri stole nesmie upútavať pozornosť na akýkoľvek aspekt hry.

C. Účasť divákov[upraviť]

1. Divák smie hovoriť o faktoch alebo pravidlách vo vnútri hracej miestnosti len keď je o to požiadaný vedúcim.

2. Súťažný orgán a organizátori turnaja môžu špecifikovať ako postupovať v prípade nezrovnalostí spôsobených divákmi.

D. Postavenie[upraviť]

Akákoľvek osoba v hracej miestnosti*, iná než hráč alebo organizátor turnaja, má postavenie/status diváka, pokým vedúci neurčí inak.

 • Hracia miestnosť zahŕňa všetky časti priestorov, kde hráč môže byť prítomný počas kola, na ktorom sa zúčastňuje. Okrem toho môže byť bližšie určená predpismi.

PRAVIDLO 77 – TABUĽKA SADZIEB SÚŤAŽNÉHO BRIDŽU[upraviť]

SADZBA ZA ZDVIHY Je získaná stranou hlavného hráča, ak je záväzok splnený.

AK SÚ TROMFY trefy (♣) kára (¨) srdcia (♥) piky (♠)

za každý vydražený a splnený zdvih 20 20 30 30

Nekontrovaný 20 20 30 30
Kontrovaný 40 40 60 60
Rekontrovaný 80 80 120 120

V BEZTROMFOVOM ZÁVÄZKU

Za prvý vydražený a splnený zdvih

Nekontrovaný 40
Kontrovaný 80
Rekontrovaný 160

Za každý ďalší zdvih

Nekontrovaný 30
Kontrovaný 60
Rekontrovaný 120

Dosiahnutie 100 a viac bodov za zdvihy v jednom rozdaní tvorí HRU.

Dosiahnutie menej ako 100 bodov za zdvihy v jednom rozdaní je ČIASTOČNÝ ZÁVÄZOK.

PRÉMIOVÉ BODY

Dosiahnuté stranou hlavného hráča

SLEMY

Za splnenie slemu v 1. hre v 2. hre

Malý slem (12 zdvihov) vydražený a splnený 500 750

Veľký slem (13 zdvihov) vydražený a splnený 1000 1500

NADZDVIHY

Za každý nadzdvih (zdvihy nad rámec záväzku) v 1. hre v 2. hre

Nekontrovaný hodnota zdvihu hodnota zdvihu
Kontrovaný 100 200
Rekontrovaný 200 400

PRÉMIOVÉ BODY ZA HRU, ČIASTOČNÝ ZÁVÄZOK A SPLNENIE ZÁVÄZKU

Za splnenie celoherného záväzku v prvej hre 300

Za splnenie celoherného záväzku v druhej hre 500

Za splnenie čiastočného záväzku 50

Za splnenie kontrovaného, ale nie rekontrovaného záväzku 50

Za splnenie rekontrovaného záväzku 100


POKUTY ZA PÁDY

Získavajú súperi hlavného hráča, ak záväzok nie je splnený.

PÁDY

Pády sú zdvihy, ktoré hlavnému hráčovi chýbajú k splneniu záväzku

v 1. hre v 2. hre

Za prvý pád

Nekontrovaný 50 100
Kontrovaný 100 200
Rekontrovaný 200 400

Za každý ďalší pád

Nekontrovaný 50 100
Kontrovaný 200 300
Rekontrovaný 400 600

Bonus za štvrtý a každý ďalší pád

Nekontrovaný 0 0
Kontrovaný 100 0
Rekontrovaný 200 0

Ak všetci štyria hráči pasujú (pozri pravidlo 22), každá strana si zapíše nulový výsledok.

PRAVIDLO 78 – SPÔSOBY HODNOTENIA VÝSLEDKOV[upraviť]

A. Hodnotenie súťažnými bodmi[upraviť]

Pri hodnotení súťažnými bodmi (Match Points) sú výsledky každého súťažiaceho porovnávané s výsledkami ostatných súťažiacich, ktorí zohrali rovnaké rozdanie. Súťažiaci dostane 2 súťažné body za každý výsledok ostatných súťažiacich, ktorý je horší ako ním dosiahnutý, 1 súťažný bod za každý výsledok zhodný a žiaden súťažný bod za každý výsledok ostatných súťažiacich lepší ako jeho.

B. Hodnotenie medzinárodnými súťažnými bodmi (IMP)[upraviť]

Pri hodnotení medzinárodnými súťažnými bodmi je celkový rozdiel medzi dvoma výsledkami každého rozdania vyjadrený v prostých bodoch, tento sa prevedie na medzinárodné súťažné body (IMP) podľa nasledovnej prevodnej tabuľky:

Rozdiel v bodoch IMP Rozdiel v bodoch IMP Rozdiel v bodoch IMP

20-40 1 370-420 9 1500-1740 17
50-80 2 430-490 10 1750-1990 18
90-120 3 500-590 11 2000-2240 19
130-160 4 600-740 12 2250-2490 20
170-210 5 750-890 13 2500-2990 21
220-260 6 900-1090 14 3000-3490 22
270-310 7 1100-1290 15 3500-3990 23
320-360 8 1300-1490 16 4000 a viac 24

C. Hodnotenie prostým súčtom bodov[upraviť]

Pri hodnotení prostým súčtom bodov dostane každý súťažiaci celkový súčet prostých bodov zo všetkých odohraných rozdaní.

D. Podmienky súťaže[upraviť]

Iné metódy hodnotenia výsledkov schválené súťažným orgánom sú prípustné (napríklad prevod na víťazné body, VP, Victory Points). Organizátor turnaja je povinný oznámiť vopred podmienky súťaže týkajúce sa podmienok účasti, spôsobu hodnotenia, určenia výsledkov, určenia poradia pri rovnosti bodov, apod. Podmienky nesmú byť v konflikte s pravidlami alebo predpismi a musia obsahovať všetky informácie určené súťažným orgánom. Súťažiaci ich musia mať k dispozícii.

PRAVIDLO 79 – ZÍSKANÉ ZDVIHY[upraviť]

A. Odsúhlasenie počtu získaných zdvihov[upraviť]

1. K odsúhlaseniu počtu získaných zdvihov musí dôjsť pred uložením všetkých štyroch listov späť do krabice.

2. Hráč nesmie vedome prijať skóre za zdvih, ktorý jeho strana nezískala ani za zdvih, ktorý súperi nemohli stratiť.

B. Nezhoda v počte získaných zdvihov[upraviť]

Ak nedôjde k zhode v počte získaných zdvihov, musí byť privolaný vedúci. Potom,

1. Vedúci stanoví, či bol vznesený nárok, alebo prišlo k vzdaniu sa zdvihov, a ak áno, použije pravidlo 69.

2. Ak neplatí 1, vedúci nariadi, aký výsledok zapísať. Ak vedúci nebol privolaný pred ukončením zostavy, vedúci bude postupovať podľa bodu C nižšie alebo podľa pravidla 87, nebude však žiadna povinnosť zvyšovať výsledok niektorej zo strán.

C. Chyba vo výsledku[upraviť]

1. Chyba pri výpočte výsledku alebo pri prevode výsledku do stupnice, urobená hráčom alebo skórerom, môže byť opravená pred uplynutím opravnej lehoty určenej organizátorom turnaja. Pokiaľ organizátor turnaja nestanoví neskorší termín*, opravná lehota končí 30 minút po zverejnení oficiálnych výsledkov.

2. Predpisy môžu stanoviť okolnosti, za ktorých sa chyba vo výsledku môže opraviť po opravnej lehoty, ak vedúci a organizátor turnaja sú bez všetkých pochybností presvedčení, že zápis bol nesprávny.

 • Môže byť uvedený skorší čas, keď to vyžaduje špeciálna povaha súťaže.

PRAVIDLO 80 – REGULÁCIA A ORGANIZÁCIA[upraviť]

A. Súťažný orgán[upraviť]

 1. Súťažný orgán podľa týchto pravidiel je
  (a) pre svoje vlastné celosvetové turnaje a podujatia Svetová bridžová federácia (WBF)
  (b) príslušná zónová organizácia pre turnaje a podujatia konané pod jej záštitou
  (c) pre akýkoľvek iný turnaj alebo podujatie národný bridžový zväz, na ktorého území sa turnaj uskutočňuje.
 2. Súťažný orgán má zodpovednosti a právomoci špecifikované v týchto pravidlách.
 3. Súťažný orgán môže delegovať svoje právomoci (ponechajúc si konečnú zodpovednosť za ich uplatňovanie) alebo ich môže postúpiť (v takom prípade nemá žiadnu zodpovednosť za ich uplatňovanie).

B. Organizátor turnaja[upraviť]

1. Súťažný orgán môže uznať entitu, označovanú ako „Organizátor turnaja“, ktorá je podľa požiadaviek Súťažného orgánu a týchto pravidiel zodpovedná za usporiadanie a prípravu turnaja alebo podujatia. Právomoci a povinnosti Organizátora turnaja sa môžu delegovať, ale zodpovednosť za ich vykonanie zostáva na ňom. Súťažným orgánom a organizátorom turnaja môže byť tá istá organizácia.

2. Povinnosti a právomoci Organizátora turnaja zahŕňajú:

(a) menovanie vedúceho. Ak nie je vedúci určený, určia hráči sami spomedzi seba osobu, ktorá prevezme funkciu vedúceho súťaže.
(b) predbežné zabezpečenie súťaže, vrátane zabezpečenia hracej miestnosti, rozmiestnenia stolov, hracích pomôcok a všetkých ostatných logistických záležitostí.
(c) určiť dátum a čas konania každého kola súťaže.
(d) určiť podmienky účasti v súťaži.
(e) určiť podmienky pre dražbu a zohrávku v súlade s týmito pravidlami, spolu s akýmikoľvek špeciálnymi podmienkami (napr. písomná dražba, použitie dražobných kariet a zásten: nápravy za previnenia nezistiteľné na druhej strane zásteny môžu byť rozdielne).
(f) zverejniť alebo oznámiť ďalšie predpisy, ktoré dopĺňajú tieto Pravidlá, ale nie sú s nimi v rozpore.
(g) (i) zariadiť* menovanie asistentov, ak sú potrební na pomoc vedúcemu.
(ii) menovať iný personál a stanoviť ich povinnosti a zodpovednosti.
(h) zariadiť, aby prihlášky do turnaja boli prijaté a zaradené do zoznamu
(i) stanoviť vhodné podmienky hry a oznámiť ich súťažiacim.
(j) zariadiť*, aby sa výsledky zozbierali, uviedli sa v tabuľkách, a urobiť z nich oficiálny záznam
(k) zabezpečiť vhodné podmienky na riešenie odvolaní podľa pravidla 93.
(l) iné právomoci a povinnosti, ktoré má určené v týchto pravidlách.
 • V niektorých organizáciách je bežné, že vedúci preberá zodpovednosť za niektoré alebo všetky úlohy, ktoré v zmysle týchto pravidiel zabezpečuje Organizátor turnaja.

PRAVIDLO 81 – VEDÚCI TURNAJA[upraviť]

A. Oficiálne postavenie[upraviť]

Vedúci súťaže je oficiálnym predstaviteľom organizátora turnaja.

B. Obmedzenia a zodpovednosti[upraviť]

1. Vedúci je zodpovedný za technickú stránku priebehu súťaže. Má právomoci napraviť akékoľvek opomenutia Organizátora turnaja.

2. Vedúci je viazaný týmito Pravidlami a doplňujúcimi predpismi oznámenými organizáciou v zmysle týchto Pravidiel.

C. Povinnosti a právomoci vedúceho[upraviť]

Vedúci (nie hráči) má zodpovednosť za nápravu nezrovnalostí a kompenzáciu poškodenia. Povinnosti a právomoci vedúceho normálne taktiež zahŕňajú:

1. udržiavanie disciplíny a zaistenie riadneho priebehu hry,

2. uplatnenie a vysvetlenie týchto Pravidiel a oboznámenie hráčov s ich právami a so zodpovednosťami z nich vyplývajúcich,

3. nápravu chyby alebo nezrovnalosti, ktorú akýmkoľvek spôsobom zistí v priebehu doby na opravu podľa pravidla 79C,

4. posúdiť nápravu, keď je aplikovateľná, a uplatňovať právomoci, ktoré mu dávajú pravidlá 90 a 91,

5. odpustiť, na základe vlastného uváženia, nápravu na žiadosť nevinnej strany,

6. riešenie sporov

7. postúpenie niektorých záležitostí príslušnej komisii,

8. oznámenie výsledkov pre oficiálne záznamy, ak to organizátor turnaja požaduje a riešenie akýchkoľvek iných záležitostí, ktoré mu delegoval organizátor turnaja.

D. Postúpenie povinností[upraviť]

Vedúci môže postúpiť akékoľvek svoje povinnosti pomocníkom, ale nezbavuje sa tým zodpovednosti za správny výkon týchto povinností.

PRAVIDLO 82 – NÁPRAVA PROCEDURÁLNYCH CHÝB[upraviť]

A. Povinnosť vedúceho[upraviť]

Vedúci súťaže má za povinnosť opravovať procedurálne chyby a zaistiť chod súťaže spôsobom neodporujúcim týmto Pravidlám.

B. Náprava chyby[upraviť]

K náprave procedurálnej chyby môže vedúci:

1. Prideliť upravený výsledok podľa týchto Pravidiel

2. Požadovať, odložiť alebo zrušiť zohranie rozdania

3. Uplatniť akúkoľvek inú právomoc, ktorú mu dávajú tieto Pravidlá.

C. Chyba vedúceho[upraviť]

Ak urobí vedúci súťaže rozhodnutie, ktoré potom on sám uzná za nesprávne a nie je možná náprava, ktorá by umožnila normálne vyhodnotenie rozdania, pridelí obidvom stranám upravený výsledok akoby sa žiadna strana neprevinila.

PRAVIDLO 83 – UPOZORNENIE NA PRÁVO NA ODVOLANIE[upraviť]

Ak sa vedúci domnieva, že pripadá v úvahu revízia jeho rozhodnutí týkajúcich sa určitej skutočnosti alebo jeho rozhodovacej právomoci, je povinný upozorniť súťažiaceho na jeho právo na odvolanie alebo na prednesenie záležitosti príslušnej komisii.

PRAVIDLO 84 – ROZHODOVANIE O NEROZPORNÝCH SKUTOČNOSTIACH[upraviť]

Ak je vedúci požiadaný o rozhodnutie týkajúce sa pravidiel alebo predpisov v prípade skutočností, ktoré nie sú predmetom sporu, rozhodne nasledovne:

A. Žiadna náprava[upraviť]

Ak nepredpisujú pravidlá nápravu a nedávajú možnosť uplatniť rozhodovaciu právomoc, požiada vedúci hráčov, aby pokračovali v dražbe alebo v zohrávke.

B. Náprava podľa pravidiel[upraviť]

Ak sa jedná o prípad, keď pravidlá jednoznačne stanovujú nápravu za nezrovnalosť, uloží vedúci nápravu a dohliadne na jej uplatnenie.

C. Právo voľby hráča[upraviť]

Pokiaľ pravidlá dávajú hráčovi možnosť výberu nápravy, vedúci vysvetlí všetky možnosti a dohliadne na výber a uplatnenie nápravy.

D. Právo rozhodnutia vedúceho[upraviť]

Ak dávajú pravidlá vedúcemu možnosť rozhodnúť sa medzi určitou nápravou a pridelením upraveného výsledku, koná vedúci tak, aby sa dosiahla spravodlivosť. Akúkoľvek pochybnosť vyrieši v prospech nevinnej strany. Ak došlo k nezrovnalosti, pre ktorú tieto Pravidlá nestanovujú nápravu, pridelí vedúci upravený výsledok (pozri pravidlo 12).

PRAVIDLO 85 – ROZHODOVANIE O ROZPORNÝCH SKUTOČNOSTIACH[upraviť]

Ak je vedúci požiadaný o rozhodnutie týkajúce sa pravidiel alebo ustanovení v prípade skutočností, ktoré sú predmetom sporu, postupuje nasledovne:

A. Vedúci zistil skutočnosti[upraviť]

1. Pri určení faktov vedúci založí svoj názor na bilancii pravdepodobností, ktoré má brať v súlade so závažnosťou dôkazov, ktoré je schopný zhromaždiť.

2. Ak vedúci dospel k záveru, že správne zistil potrebné skutočnosti, rozhodne podľa pravidla 84.

B. Skutočnosti neboli zistené[upraviť]

Ak vedúci nie je schopný zistiť úplné skutočnosti k svojej spokojnosti, urobí rozhodnutie, ktoré umožní pokračovať v hre.

PRAVIDLO 86 –V SÚŤAŽI DRUŽSTIEV ALEBO INEJ PODOBNEJ SÚŤAŽI[upraviť]

A. Priemerný výsledok pri hodnotení pomocou medzinárodných súťažných bodov[upraviť]

Ak sa vedúci rozhodne prideliť umelý upravený výsledok ako „priemerné plus“ alebo „priemerné mínus“ v súťaži hodnotenou pomocou IMP, je tento výsledok +3 IMP a –3 IMP. Podľa schválenia regulačného orgánu, toto môže upraviť organizátor turnaja.

B. Nerovnovážny upravený výsledok, vyraďovacia súťaž[upraviť]

Ak vedúci pridelí súťažiacim upravené výsledky, ktoré nie sú v rovnováhe (pozri pravidlo 12C) vo vyraďovacej súťaži, je výsledok každého súťažiaceho z rozdania vypočítaný zvlášť. Obidvom súťažiacim je potom pridelený priemer z týchto výsledkov.

C. Náhrada rozdania[upraviť]

Vedúci neuplatňuje právomoc nechať znova zamiešať a rozdať rozdanie, ktoré mu dáva pravidlo 6, ak súťažiacemu mohol byť známy výsledok zápasu bez odohratia tohto rozdania. Namiesto toho pridelí upravený výsledok.

D. Výsledok dosiahnutý pri druhom stole[upraviť]

V súťaži tímov, keď vedúci pridelí upravený výsledok (s vylúčením pridelenia výsledku, ktoré vyplýva z použitia pravidla 6D2), a nejaký výsledok bol dosiahnutý* medzi tými istými súťažiacimi pri inom stole, vedúci môže prideliť upravený výsledok v IMP alebo celkových bodoch (a mal by tak urobiť, keď sa výsledok javí priaznivý pre nevinnú stranu).

 • Ak je rozdanie začaté medzi tými istými súťažiacimi na inom stole, rozdanie sa môže dokončiť.

PRAVIDLO 87 – CHYBNÁ KRABICA[upraviť]

A. Definícia[upraviť]

Krabica je považovaná za ‘chybnú‘, ak vedúci zistí, že jedna alebo viac kariet bolo do krabice nesprávne uložených alebo ak zistí, že rozdávajúci alebo stav hier sú odlišné medzi dvoma kópiami toho istého rozdania, takže súťažiaci, ktorých výsledky mali byť vzájomne porovnané, by nehrali z tohto dôvodu identické rozdania.

B. Stanovenie výsledku chybnej krabice[upraviť]

Pri určení výsledku chybnej krabice vedúci čo najpresnejšie zistí, ktoré výsledky boli dosiahnuté so správnym rozdaním a ktoré so zmenenou formou. Výsledky podľa toho rozdelí do skupín a hodnotí každú skupinu oddelene podľa predpisov platných pre príslušný turnaj. (Ak takýto predpis neexistuje, vedúci vyberie a oznámi svoju metódu).

PRAVIDLO 88 – ODŠKODNENIE[upraviť]

Pozri pravidlo 12C2.

PRAVIDLO 89 – POKUTY V SÚŤAŽIACH JEDNOTLIVCOV[upraviť]

Pozri pravidlo 12C3.

PRAVIDLO 90 – PROCEDURÁLNE POKUTY[upraviť]

A. Oprávnenie vedúceho[upraviť]

Vedúci, okrem realizovania náprav vykonávaných v zmysle týchto Pravidiel, môže taktiež udeliť procedurálne pokuty za akýkoľvek priestupok, ktorý príliš spomaľuje alebo bráni v hre, spôsobuje nepríjemnosti iným súťažiacim, narušuje správny postup alebo vyžaduje pridelenie upraveného výsledku pri inom stole.

B. Priestupky podliehajúce procedurálnej pokute[upraviť]

Uvádzame príklady priestupkov podliehajúcich procedurálnej pokute (ale priestupky nie sú obmedzené len na tu vymenované priestupky):

1. príchod súťažiaceho po špecifikovanom čase začatia,

2. neprimerane pomalá hra súťažiaceho,

3. diskusia o licitácii, zohrávke alebo výsledku, ktorú možno počuť pri inom stole,

4. neoprávnené porovnávanie výsledkov s iným súťažiacim,

5. dotýkanie sa alebo manipulácia s kartami patriacimi inému hráčovi (pozri pravidlo 7),

6. uloženie jednej alebo viacerých kariet do nesprávneho priečinku v krabici,

7. chyby v postupe (také ako opomenutie spočítať karty v jednom liste, hranie zlej krabice, atď.), ktoré vyžadujú upravený výsledok pre niektorého súťažiaceho,

8. opomenutie promptne vyhovieť predpisom turnaja alebo inštrukciám vedúceho.

PRAVIDLO 91 – POKUTOVANIE ALEBO SUSPENDOVANIE[upraviť]

A. Právomoci vedúceho[upraviť]

Pri výkone svojej povinnosti udržiavať poriadok a disciplínu, vedúci je oprávnený vymerať disciplinárne pokuty v bodoch alebo suspendovať súťažiaceho na súčasnú zostavu alebo akúkoľvek jej časť. Rozhodnutie vedúceho podľa tejto klauzuly je konečné a nemôže byť zrušené odvolacou komisiou (pozri pravidlo 93B3).

B. Právo diskvalifikovať[upraviť]

Vedúci je oprávnený v odôvodnenom prípade diskvalifikovať súťažiaceho, čo podlieha schváleniu organizátorom turnaja.

PRAVIDLO 92 – PRÁVO NA ODVOLANIE[upraviť]

A. Právo súťažiaceho[upraviť]

Súťažiaci alebo jeho kapitán sa môžu odvolať proti akémukoľvek rozhodnutiu vedúceho pri ich stole. Akékoľvek takéto odvolanie, ak sa považuje za neodôvodnené, môže mať za následok sankciu stanovenú predpismi.

B. Lehota pre odvolanie[upraviť]

Právo vyžiadať si rozhodnutie alebo sa odvolať proti rozhodnutiu vedúceho vyprší 30 minút po zverejnení oficiálnych výsledkov, pokiaľ organizátor turnaja neurčí inú lehotu.

C. Spôsob odvolania[upraviť]

Všetky odvolania sa podávajú prostredníctvom vedúceho.

D. Súhlas s odvolaním[upraviť]

Odvolanie nesmie byť prijaté, ak

 1. s podaným odvolaním nesúhlasia obaja členovia dvojice (s výnimkou súťaží jednotlivcov, keď sa nevyžaduje súhlas partnera).
 2. v súťaži družstiev kapitán družstva neodsúhlasí podanie odvolania.

PRAVIDLO 93 – POSTUP PRI ODVOLANÍ[upraviť]

A. Odvolacia komisia nie je ustanovená[upraviť]

Ak nie je odvolacia komisia (alebo alternatívne usporiadanie podľa pravidla 80B2(k)) ustanovená, alebo sa odvolacia komisia nemôže zísť bez narušenia priebehu súťaže, vedúci súťaže vypočuje a rozhodne o všetkých odvolaniach.

B. Odvolacia komisia je ustanovená[upraviť]

Ak je odvolacia komisia ustanovená,

 1. zodpovedný vedúci odvolanie vypočuje a rozhodne o tej časti odvolania, ktorá sa týka výlučne pravidiel alebo predpisov. Proti jeho rozhodnutiu je možné sa odvolať k odvolacej komisii.
 2. zodpovedný vedúci dá všetky ostatné odvolania na rozhodnutie odvolacej komisii.
 3. pri rozhodovaní o odvolaní odvolacia komisia disponuje všetkými právomocami, ktoré tieto Pravidlá dávajú vedúcemu s tým, že odvolacia komisia nesmie zrušiť rozhodnutie vedúceho v otázke pravidiel alebo predpisov alebo disciplinárnej právomoci podľa pravidla 91. (Odvolacia komisia môže vedúcemu odporučiť, aby svoje rozhodnutie zmenil.)

C. Ďalšie možnosti odvolania[upraviť]

 1. Súťažné orgány môžu stanoviť postupy na ďalšie odvolania, ak boli vyčerpané všetky predchádzajúce oprávnené prostriedky. Akékoľvek takéto ďalšie odvolanie, ak sa považuje za neodôvodnené, môže mať za následok sankciu stanovenú predpismi.
 2. Vedúci turnaja alebo odvolacia komisia môžu postúpiť záležitosť na neskoršie zváženie súťažnému orgánu. Súťažný orgán má oprávnenie vyriešiť akúkoľvek záležitosť s konečnou platnosťou.
 3. (a) Nehľadiac na body 1 a 2 vyššie, kde sa to považuje za kľúčové pre priebeh turnaja, súťažný orgán môže postúpiť zodpovednosť za konečné vybavenie akéhokoľvek odvolania na odvolaciu komisiu príslušného turnaja. Výsledok odvolania je potom pre účastníkov záväzný.
  (b) Súťažný orgán môže uznať vynechanie alebo modifikáciu takých stupňov odvolacieho postupu uvedeného v týchto pravidlách*, ako považuje za vhodné. Súťažiacich bude o tom riadne v predstihu informovať.
 • súťažný orgán je zodpovedná za to, že všetky jeho postupy sú v súlade s platnou národnou legislatívou.

Externé odkazy[upraviť]