Maturita z informatiky/Cieľové požiadavky

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Podkladom pre tvorbu maturitných otázok každého predmetu aj informatiky sú cieľové požiadavky, ktoré vypracováva Štátny pedagogický ústav.

Cieľové požiadavky na rok 2018/2019 sú nasledovné:

Cieľom maturitnej skúšky z informatiky je zistiť u žiakov najmä úroveň:

 • schopností riešiť algoritmické problémy,
 • schopností zdokumentovať a prezentovať navrhnuté riešenia,
 • vedomostí a pochopenia teoretických poznatkov z informatiky.

Podľa ŠVP je vzdelávací (obsahový a výkonový) štandard rozdelený do 5 okruhov:

 1. Algoritmické riešenie problémov
 2. Reprezentácie a nástroje
 3. Softvér a hardvér
 4. Komunikácia a spolupráca
 5. Informačná spoločnosť

Do maturitnej skúšky sa tieto okruhy premietnu nasledujúcim spôsobom. Každé zadanie na maturitnej skúške je zložené z dvoch úloh:

 1. Programovanie v konkrétnom programovacom jazyku
  • Algoritmické riešenie problémov
 2. Základy informatiky:
  • Algoritmické riešenie problémov
  • Reprezentácie a nástroje
  • Softvér a hardvér
  • Komunikácia a spolupráca
  • Informačná spoločnosť

Žiaci na maturitnej skúške nepreukazujú zručnosti v ovládaní digitálnych technológií, ale schopnosti riešiť algoritmické problémy a úroveň vedomostí zo základov informatiky (žiak by mal vysvetliť ideu, princíp fungovania).

Prvá úloha (Programovanie v konkrétnom programovacom jazyku) má váhu 70 %. Žiak má vyriešiť zadaný algoritmický problém. V úlohe je definovaný cieľ, ktorý má žiak dosiahnuť, ale nie sú uvedené prostriedky jazyka, pomocou ktorých má dosiahnuť cieľ. Výber prostriedkov je súčasťou hodnotenia. Žiaci majú k dispozícii počítač a vývojové prostredie programovacieho jazyka, v ktorom prebiehalo vyučovanie. Odporúčané jazyky sú Pascal alebo Python (prípadne aj C++, Java, C#, a pod.).

Druhá úloha (Základy informatiky) má váhu 30 %. Má byť prierezová tak, aby zasahovala aspoň do troch oblastí. Väčšinou pozostáva z riešenia úlohy, ktorá má algoritmický charakter, pomocou rôznych nástrojov informatiky (žiak nemusí použiť programovanie).

Cieľové požiadavky z informatiky sú rozdelené na časti Obsah a Požiadavky na vedomosti a zručnosti. V každej kapitole sú v odseku Obsah (rozdelenom spravidla na 2 menšie časti s názvami Pojmy a Vlastnosti a vzťahy) vymenované termíny a vzťahy (vzorce, postupy, tvrdenia), ktoré má žiak ovládať. Toto ovládanie v prípade pojmov znamená, že žiak

 • rozumie zadaniam úloh, v ktorých sa tieto pojmy vyskytujú,
 • ich vie správne použiť pri formuláciách svojich odpovedí,
 • ich vie stručne opísať (definovať).

Pozri aj[upraviť]