Texty modlitieb v islame

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Salát (arabsky صلاة, = modlitba) je označenie povinných denných modlitieb moslimov po celom svete.

Modlitba patrí medzi jeden z piatich pilierov islamu. Moslimovia sa modlia 5x denne. Vynechanie modlitby bez závažného dôvodu sa berie ako ťažký hriech. Povinnosť modlitby nemajú: duševne chorí jedinci, malé deti neuvedomujúce si modlitbu, ženy behom menžstruácie, pôrodu a šestonedelia, vážne zdravotne chorí.

Pred modlitbou sa vykonáva očista tela.

Zvolávanie k modlitbe (Adhán)[upraviť]

Pôvodné znenie v arabskom jazyku:

4x Alláhu Akbar
2x Ašhadu An La Illáha-il-l-Láh
2x Ašhadu Anna Muhammadan Rasúlu-l-láh
2x Hajja 'Ala-s-sálah
2x Hajja 'Ala-l-faláh
ráno sa pridáva: 2x As-salátu Chajrun Minan-naum
2x Alláhu Akbar
1x Lá lláha llla-l-láh

Slovenský preklad:

4x Boh je Najväčší
2x Dosvedčujem, že niet boha okrem Boha Jediného
2x Dosvedčujem, že Mohammad je prorok Boží
2x Poďme (pospešme) k modtlitbe
2x Poďme k úspechu
ráno sa pridáva: 2x Modlitba je lepšia než spánok
2x Boh je Najväčší
1x Niet boha okrem Jediného a pravdivého Boha

Začiatok modlitby (Iqámah)[upraviť]

rovnako ako Adhán, avšak za časťou: Hajja 'Ala-l-faláh (Poďme k úspechu) sa pridáva:

1x Qad Qamati-s-saláh (Modlitba je pripravená)

ďalej sa pokračuje rovnako

Ranná modlitba (Salátu-l-Fadžr)[upraviť]

Pôvodné znenie v arabskom jazyku:

Nawajtu Osalli Sunnata Saláti-l-Fadžr /Farda Saláti-l-Fadžr, Alláhu Akbar.
Subhánaka-l-láhumma wa bihamdik,
wa tabáraka-smuk, wa ta'ála Džadduk,
wa La Iláha Ghajruk.
A' udhu bi-l-láhi mina-š-šajtáni-r-radžím. Bismi-l-láhi-r-rahmáni-r-rahím.

Al Fátiha:

Bismillahi-Rahmani-rRahím. El-Hamdulilláhi Rabbil-alamín; Ar-Rahmani-Rahím; Máliki jaumi-d-Dín; Ijjáka na'budu wa Ijjáka nastaín. Ihdína-Siráta-l-Mustaqím Siráta-l-ladhína en'am ta 'alajhim, ghajri-l-maghdubi 'alejhim wa la-d-dallín.

Recitácia úryvku z Koránu - krátke súry: napríklad Súra 112:

Bismi-l-lahi-r-Rahmani-r-Rahím. Qul huwa-l-lahu Ahad Al-lahu-s-Samad. Lam jahid wa lam julad. Wa lam jakun lahu kufuwan ahad.

Alláhu Akbar
3x Subhána Rabbija-l-'Azím
Sami' a-l-áhu Liman Hamidah; Rabbaná Laka-l-Hamd.
Alláhu Akbar
Subhána Rabbija-l-A'Lá
Alláhu Akbar
3x Subhána Rabbija-l-A'Lá
Alláhu Akbar

Al Fátiha:

Bismillahi-Rahmani-rRahím. El-Hamdulilláhi Rabbil-alamín; Ar-Rahmani-Rahím; Máliki jaumi-d-Dín; Ijjáka na'budu wa Ijjáka nastaín. Ihdína-Siráta-l-Mustaqím Siráta-l-ladhína en'am ta 'alajhim, ghajri-l-maghdubi 'alejhim wa la-d-dallín.

Recitácia Tašahud-u:

At-tahijjatu-hi-láh wa-s-salawátu wa-t-tajjibát. As-salámu 'alajka ajjuha-n-nabij wa rahmatu-l-láhi wa barakátuh. As-salámu 'alajná wa 'alá 'ibadi-l-lahi-s-sahihín.Ašhadu an lá iláha illa-l-láh wahdahu ha šaríka lah wa ašhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasúluh.
Allahumma sahhi-'alá sajjidiná Muhammad wa 'aha ali sajjidiná Muhammad Kama salajta 'ata sajjidiná Ibrahím wa 'aha ahi sajjidiná Ibrahím. Wa bank 'aha saj jídiná Muhammad wa 'aha au sajjidiná Muhammad, Kama barakta 'aha sajjidiná Ibrahím wa 'aha ahi sajjidiná Ibrahím, fil-'ala-mína innaka hamídun madžíd.

Assalámu 'Alajkum wa rahmatu-l-Láh

Slovenský preklad

Vyhlasujem svoj úmysel vykonať dobrovoľnú/povinnú modlitbu rannú. Boh je najväčší.

Buď oslávený, Bože môj. Tebe buď všetká chvála. Buď požehnané Tvoje meno. Tvoja veľkosť je vznešená a niet boha okrem Teba. Utiekam sa k Tebe pred diablom prekliatým. V mene Boha milosrdného, zľutujúceho sa.

Recitácia súry: Al Fátiha:

V mene Boha milostivého, v moci ktorého je milosť. Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva. Milostivému, v moci ktorého je milosť. V moci ktorého je Deň zúčtovania. Teba uctievame a Teba o pomoc prosíme. Správne nás usmerni na cestu rovnú, na cestu tých, ktorým si dary svoje podaroval, nie tých, na ktorých je hnev tvoj zoslaný, ani tých, ktorí zblúdili.

Recitácia úryvku z Koránu - krátke súry - napríklad: Súra 112:

V mene Boha milosrdného, zľutujúceho sa. On je Boh jediný, Boh večný. Neplodil a nebol splodený. Niet toho, kto by sa mu vyrovnal.

Boh je Najväčší
3x Chválim Ťa môj vznešený Pán.
Nech vypočuje Boh toho, kto ho chváli. Pane náš, buď pochválený.
Boh je Najväčší
3x Sláva buď Najvyššiemu
Boh je Najväčší
3x Sláva buď Najvyššiemu
Boh je Najväčší

Recitácia súry: Al Fátiha:

V mene Boha milostivého, v moci ktorého je milosť. Vďaka Bohu, Pánovi tvorstva. Milostivému, v moci ktorého je milosť. V moci ktorého je Deň zúčtovania. Teba uctievame a Teba o pomoc prosíme. Správne nás usmerni na cestu rovnú, na cestu tých, ktorým si dary svoje podaroval, nie tých, na ktorých je hnev tvoj zoslaný, ani tých, ktorí zblúdili.

Recitácia Tašahud-u:

Všetka úcta, všetko uctievanie, všetka svätosť nálež Bohu. Mier buď s tebou prorok, i milosrdenstvo Božie a Jeho požehnanie. Mier buď s nami všetkými a s pravými služobníkmi Boha. Vyznávam, že niet boha okrem Boha Jediného, a Mohammad je jeho služobník a posol.
Ó Bože, povýš nášho učiteľa Mohammada a ľud jeho, tak ako si povýšil uiteľa Abraháma a jeho ľud. Požehnaj mu a jeho ľudu, tak ako si požehnal Abrahámovi a jeho ľudu. Ty si chválihodný a slávny.

Mier buď s tebou a milosť Božia

Večerná modlitba (Iiša)[upraviť]

po slovách 3x "Subhána Rabbija-l-A'Lá " ("Buď sláva Pánovi Najvyššiemu") nasleduje:

V pôvodnom znení v arabskom jazyku:

Alláhumma mna nasta'ínuk, wa nastahdík, wa nastaghfiruk, wa natubu ilajk, wa nu'minu bik, wa natatawakkalu 'alajk, wa nuthni 'alajka-l-chajra kullah. Naškurk, wa lá nafkurk, wa nachla'u wa natruku man jafdžuruk. Alláhumma ijjáka na'bud, wa laka nusalli wa nasdžud, wa ilajka nas'a wa nahfid. Nardžu rahmátak, wa nachšá adhábak; inna 'adhábaka bi-l-Kuffari mulhaq wa salli-l-lláhumma 'alá sajjidiná Muhammad wa 'alá alihi wa sahbihi wa sallim.

Slovenský preklad:

Ó Bože! Prosíme Ťa o pomoc a vedenie, túžime po Tvojej ochrane a veríme v Teba. Spoliehame sa na Teba. Velebíme Ťa. Ďakujeme Ti a nie sme nevďační. Prehlasujeme, že medzi nami takí nie sú, ktorí Ťa neposlúchajú.
Ó Bože! K Tebe sa modlíme, pred Tebou padáme na tvár, k Tebe sa uchyľujeme, Teba rýchlo poslúchame, v Tvoje milosrdenstvo dúfame, Tvojho trestu sa obávame, pretože Tvoj trest stihne neveriacich.
Ó Bože! Pozdvihni nášho učiteľa Mohammada a jeho ľud, jeho nasledovníkov.

Použitá literatúra[upraviť]