Arabčina/Genitívne spojenie

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Genitívne spojenie[upraviť]

Genitívne spojenie (الإِضَافَة [ al-iḍáfaẗ ]) alebo priraďovacie spojenie vyjadruje spojenie alebo súvis dvoch (či viacerých) slov. Pripodobňuje sa k nemeckým zloženým podstatným menám (Haus + TürHaustür) alebo priraďovaciemu spojeniu (v angličtine X of Y, napr. door of house), napríklad dvere + domu (domové dvere), izba + hotela (hotelová izba), profesor + univerzity (univerzitný profesor) a pod.

Status constructus[upraviť]

Prvé slovo genitívneho spojenia (مُضَاف [ muḍáf ]) nemá ani určitý člen (al-), ani príponu neurčitosti (-n) — určujú ho ostatné slová — nachádza sa preto vo zvláštnom stave určitosti vyvolanom väzbou s nasledujúcimi slovami, ktorý nazývame viazaný stav (status constructus). Jeho pád závisí od postavenia vo vete.

Posledné slovo genitívneho spojenia (مُضَاف إِلَيْهِ [ muḍáf ʾilajhi ]) je vždy s určitým členom (al-) a v genitíve (-i):

 1. prvý člen: بَاب [ báb ] dvereبَابُ [ bábu ]
 2. druhý člen: بَيْت [ bajt ] domالبَيْتِ [ al-bajti ]
 3. genitívne spojenie: بَابُ البَيْتِ [ bábu-l-bajti ] dvere + domu (domové dvere)
Príklady
 • كِتَاب [ kitáb ] kniha + طَالِب [ ṭálib ] študentكِتَابُ الطَّالِبِ[ kitábu-ṭ-ṭálibi ] (kniha + študenta) študentova kniha
 • كَلْب [ kalb ] pes + رَجُل [ radžul ] mužكَلْبُ الرَّجُلِ[ kalbu-r-radžuli ] (pes + muža) mužov pes

Medzi مُضَاف [ muḍáf ] a مُضَاف إِلَيْهِ [ muḍáf ʾilajhi ] sa nesmú vkladať iné slová a vždy musia ostať za sebou. Prípadné prívlastky sa umiestňujú až za ne, ich rod a pád naznačuje, ku ktorému slovu patria (zhodujú sa v rode a v páde s určovaným slovom):

 • مُعَلِّم [ muʕallim ] učiteľ + مَدْرَسَة [ madrasa ] škola + جَدِيدَة [ džadída ] nováمُعَلِّمُ الْمَدْرَسَةِ الْجَدِيدَةِ [ muʕallimu-l-madrasaẗi-l-džadídaẗi ] učiteľ novej školy
 • مُعَلِّم [ muʕallim ] učiteľ + مَدْرَسَة [ madrasa ] škola + جَدِيد [ džadíd ] novýمُعَلِّمُ الْمَدْرَسَةِ الْجَدِيدُ [ muʕallimu-l-madrasaẗi-l-džadídu ] nový učiteľ školy

alebo

 • سَيَّارَة [  sajjára ] auto f. + بِنْت [ bint ] dcéra + صَغِيرَة [ ṣaġíra  ] maláسَيَّارَةُ الْبِنْتِ الصَّغِيرَةُ [ sajjáraẗu-l-binti-ṣ-ṣaġíratu ] malé auto dcéry (malé dcérine auto)
 • سَيَّارَة [  sajjára ] auto f. + بِنْت [ bint ] dcéra + صَغِيرَة [ ṣaġíra  ] maláسَيَّارَةُ الْبِنْتِ الصَّغِيرَةِ [ sajjáraẗu-l-binti-ṣ-ṣaġírati ] auto malej dcéry

Neurčité genitívne spojenie[upraviť]

Genitívne spojenie môže byť aj neurčité: Vo výnimočnom prípade nie je posledné slovo gramaticky určité (s členom ال), ako napríklad mená osôb, ktoré nemajú člen. Druhé slovo spojenia, meno, potom nesie okrem pádovej prípony (-i) aj príponu neurčitosti (-n):

 • كِتَاب [ kitáb ] + مُحَمَّد [ Muḥammad ] → كِتَابُ مُحَمَّدٍ [ kitábu Muḥammadin ] kniha + Muhammada (Muhammadova kniha)

Neurčité je tiež vydeľovacie spojenie:

 • فِنْجَان [ findžán ] šálka + قَهْوَة [ qahwa ] kávaفِنْجَانُ قَهْوَةٍ [ findžánu qahwaẗẗin ] šálka kávy

Ukazovacie genitívne spojenie[upraviť]

Medzi slová genitívneho spojenia sa nesmú vkladať iné slová, výnimkou sú však ukazovacie zámená. Pokladajú za súčasť slova na ktoré ukazujú a musia stáť hneď pred ním:

 • مُعَلِّم [ muʕallim ] učiteľ + هٰذِهِ [ háðihi ] táto + مَدْرَسَة [ madrasa ] školaمُعَلِّمُ هٰذِهِ الْمَدْرَسَةِ [ muʕallimu háðihi -l-madrasaẗi ] učiteľ tejto školy

Ak však ukazovacie zámeno ukazuje na genitívne spojenie ako celok, kladie sa opäť na koniec:

 • هٰذَا [ háðá ] tento + مُعَلِّم [ muʕallim ] učiteľ + مَدْرَسَة [ madrasa ] školaمُعَلِّمُ الْمَدْرَسَةِ هٰذَا [ muʕallimu-l-madrasaẗi háðá ] tento učiteľ školy

Reťazenie genitívnych spojení[upraviť]

Genitívne spojenie sa môže skladať z viacerých slov zoradených za sebou. V tom prípade všetky okrem posledného sú vždy bez člena (ako prvé slovo) a všetky okrem prvého sú v genitíve (ako posledné slovo). Prvé slovo (مُضَاف) môže byť v genitíve (مَجْرُور), ale z dôvodu ktorý je daný jeho úlohou vo vete, nie z dôvodu že je v genitívnom spojení.

 • بَاب [ báb ] + بَيْت [ bajt ] + رَجُل [ radžul ] → بَابُ بَيْتِ الرَّجُلِ [ bábu bajti-r-radžuli ] dvere mužovho domu (dvere + domu + muža)
 • بَاب [ báb ] + بَيْت [ bajt ] + مُعَلِّم [ muʕallim ] + مَدْرَسَة [ madrasa ] → بَابُ بَيْتِ مُعَلِّمِ المَدْرَسَةِ [ bábu bajti muʕallimi-l-madrasaẗi ] dvere domu učiteľa školy
Veta الرَّجُلِ بَيْتِ بَابُ
المَدْرَسَةِ بَيْتِ مُعَلِّمِ بَابُ
Pád genitív podľa funkcie vo vete
Určitosť status determinatus status constructus

Duál v genitívnom spojení[upraviť]

Ak je podstatné meno v dvojnom čísle vo stave viazanom (status constructus), odpadáva z koncovky dvojného čísla častica نِ [ -ni ]:

 • v nominatíve ـَانِ [ -áni ] → ـَا [ -á ]
 • v genitíve a akuzatíve ـَيْنِ [ -ajni ] → ـَيْ [ -aj ]

Pri súvislej výslovnosti sa za príponu ـَيْ [ -aj ] pridáva ešte pomocná samohláska i a dostávame ـَيِ [ -aji ]:

pád singulár duál
nominatív بَابُ البَيْتِ [ bábu-l-bajti ] بَابَا البَيْتِ [ bábá-l-bajti ]
genitív بَابِ البَيْتِ [ bábi-l-bajti ] بَابَي البَيْتِ [ bábáji-l-bajti ]
akuzatív بَابَ البَيْتِ [ bába-l-bajti ]

Cvičenia[upraviť]

A. Vytvorte genitívne spojenie podľa vzoru, čítajte a preložte
كِتَاب +‎ طَالِب →‎ كِتَابُ الْطَالِبِ

 1. مَكْتَب +‎ مُدَرِّس →‎
 2. كِتَاب +‎ مُحَمَّد →‎
 3. قَلَم +‎ مُدَرِّسَة →‎
 4. دُكَّان +‎ تَاجِرٌ →‎
 5. مِفْتَاح +‎ سَيَّارَة →‎

Kľúč[upraviť]

A. Vytvorte genitívne spojenie podľa vzoru, čítajte a preložte

 1. مَكْتَبُ الْمُدَرِّسِ [ maktabu-l-mudarrisi ] učiteľov stôl (stôl [toho] učiteľa)
 2. كِتَابُ مُحَمَّدٍ [ kitábu Muḥammadin ] Muhammadova kniha (kniha Muhammada)
 3. قَلَمُ المُدَرِّسَةِ [ qalamu-l-mudarrisaẗi ] učiteľkine pero (pero [tej] učiteľky)
 4. دُكَّانُ تَاجِرٍ [ dukkánu tádžirin ] obchodníkov obchod (obchod [akéhosi] obchodníka)
 5. مِفْتَاحُ السَّيَّارَةِ [ miftáḥu-s-sajjáraẗi ] kľúč od auta (kľúč [toho] auta)