Preskočiť na obsah

Dogmatika/Duch Svätý je Boh

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Sv. Tomáš Akvinský o Božstve Ducha Svätého[upraviť]

Tomáš Akvinský uvádza vo svojej Sume proti pohanom nasledovné argumenty za i proti Božstvu Ducha Svätého:

Argumenty proti Božstvu Ducha Svätého[upraviť]

 • Stvorenie Ducha (Duch bol stvorený)

Zach 12:1 - "Hovorí Pán, ktorý rozostrel nebesá a založil zem, ktorý utvoril ducha v človeku."

Am 4:13 - "Lebo, hľa, utvára kopce a tvorí ducha (ruah - vietor)."

 • Duch musí poslúchať Boha (je podriadený Bohu)

Jn 16:13 - "Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť."

 • Duch je poslaný od Otca i Syna (posielajúci je väčší ako ten, ktorý je poslaný)

Jn 14:26 - "Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko."

Jn 15:26 - "Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo."

 • Duch je vylúčený z rovnosti Otca a Syna

Mt 11:27 - "A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť."

Jn 17:3 - " večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista."

Rim 1:7 - "Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista."

1 Kor 8:6 - "My máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho."

 • Duch je v pohybe

Gn 1:2 - "Duch Boží sa vznášal nad vodami."

Joel 3:1 - "Potom vylejem svojho ducha."

 • Duch je premenlivý

Nm 11:16-17 - "Tam sa porozprávam s tebou a vezmem niečo z tvojho ducha, ktorý je na tebe, a položím ho na nich."

2 Kr 2:9-10 - "Eliáš povedal Elizeovi: "Žiadaj si, čo mám pre teba urobiť, prv ako budem od teba vzatý!" Elizeus odpovedal: "Nech je na mne dvojnásobne tvoj duch!" "

 • Ducha možno zarmútiť

Ef 4:30 - "A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia."

Iz 63:10 - "Ale oni sa búrili a zarmucovali jeho ducha svätého; preto sa im zmenil na nepriateľa, a sám bojoval proti nim."

 • Duch sa modlí

Rim 8:26 - "Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi."

 • Duch je darom od Boha

Lk 11:13 - "Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!"

Sk 5:32 - "A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú."

 • Ak je Duch od Otca, je splodený (a teda je jeho Syn)

Tento argument vychádza z psychologickej analógie sv. Augustína.

 • Ak sa prirodzenosť neodovzdáva plodením, musí byť Duch stvorený

Boh nemôže jednu a tú istú prirodzenosť odovzdávať dvoma rozličnými spôsobmi. Ak sa prirodzenosť neodovzdáva plodením, odovzdáva sa stvorením. Blud, ktorý hlásal stvorenie Ducha Svätého sa nazýva Macedonianizmus.

Argumenty za Božstvo Ducha Svätého[upraviť]

 • Chrám

Kristus je chrámom Ducha Svätého.Chrám je zasvätený výlučne Bohu.

Ž 11:4 - "Pán prebýva vo svojom svätom chráme."

 • Schopnosť oživovať - prináleží Bohu

Jn 5:21 - "Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce."

Rim 8:11 - "A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás."

Jn 1:4 - "v ňom bol život a život bol svetlom ľudí"

Jn 6:63 - "Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život."

 • Stvorenie sveta

Ž 104:30 - "Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme."

Jób 33:4 - "Utvoril ma predsa Boží dych rovnako, mňa Všemocného duch taktiež oživil."

Sir 1:9 - "On ju stvoril (Duchom Svätým) - on ju videl, spočítal a zmeral."

 • Hovorí ústami prorokov

Iz 6:8-10 - "Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli mňa!" Riekol: "Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte! Sprav bezcitným srdce tohto ľudu, jeho uši zaťaž a oči mu zastri, aby očami nevidel a ušami nepočul, aby mu srdce nepochopilo a neobrátil sa a neuzdravil.""

Sk 28:25-27 - "Keď sa nevedeli medzi sebou dohodnúť, rozišli sa a Pavol povedal iba toto slovo: „Dobre povedal Duch Svätý skrze proroka Izaiáša vašim otcom: »Choď k tomu ľudu a povedz: Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zažmúrili, aby azda očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich neuzdravil.«"

Ž 85:9 - "Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne."

Sk 1:16 - "Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša;"

2 Pt 1:21 - "Lebo proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle; ale pod vedením Ducha Svätého prehovorili ľudia poslaní od Boha."

 • Boh odkrýva tajomstvá

Dan 2:28 - "Ale je Boh na nebi, ktorý odhaľuje tajomstvá a dá kráľovi Nabuchodonozorovi vedieť, čo bude v posledných dňoch. Tvoj sen a videnie, ktoré na tvojom lôžku prešlo tvojou hlavou, je toto:"

1 Kor 2:10 - "Ale nám to Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. "

1 Kor 14:2 - "Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu; nerozumie mu nik, pod vplyvom Ducha hovorí tajomstvá."

 • Boh učí človeka múdrosti

Ž 94:10 - "Že by netrestal ten, čo vychováva národy,čo učí ľud múdrosti?"

Dan 2:21 - "On mení časy i veky, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu."

Jn 14:26 - "Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal."

 • Boh hovorí vo svätých

2 Kor 13:3 - "veď žiadate dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je voči vám slabý, ale má medzi vami moc"

Mt 10:20 - "Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás."

 • Kresťania sú chrámom

2 Kor 6:16 " A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: "Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom."

1 Kor 3:16-17 - " Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? 17 Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy."

 • Boží Duch je všadeprítomný

Múd 1:7 - "Veď Pánov duch naplňuje zemekruh, ten, čo obopína všetko, pozná (každý) hlas."

Ž 139:7-8 - "Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si."

 • Klamať Duchu Svätému = klamať Bohu

Sk 5:3 - "Peter povedal: „Ananiáš, prečo ti satan naplnil srdce, aby si luhal Duchu Svätému a stiahol z peňazí za pozemok?"

 • Duch pôsobí autonómne

1 Kor 12:4-6 - "Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. 5 Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý."

1 Kor 12:11 - "Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce."

Duch Svätý je samostatná osoba[upraviť]

Duch Svätý koná samostatne: "On [Duch Svätý] ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám." (Jn 16:14)

Duch Svätý vo Sv. Písme vystupuje ako osoba:

 • Sk 13:1-2
 • Sk 13:4
 • Sk 15:28
 • Mt 28:19
 • 2 Kor 13:13

Duch Svätý je Božou činnosťou: