Katechéza/ONŽ 0 - 14

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

POKYNY PRE SKUPINU ANIMÁTOROV[upraviť]

Dnes sústreďujeme svoju pozornosť a modlitby na Máriu, Matku Božích detí. Na začiatok oázy sme ukazovali Máriu viac ako osobný vzor k nasledovaniu, teraz ju chceme ukázať ako Matku nového života, ako tú pod ochranou ktorej rastie v nás nový človek. Chceme u účastníkov povzbudiť postoj detskej dôvery k Márii v posledný deň oázy.

Druhá postava, ku ktorej sa dnes obraciame, je sv. Maximilián Kolbe, patrón oázy a hnutia Svetlo - Život. Jeho postavu predstavujeme dnešný deň, lebo sviatok Nanebovzatia bol dňom jeho smrti v osviedčimskom koncentračnom tábore. Otec Maximilián ukazuje zároveň cestu oddania sa Nepoškvrnenej ako cestu, ktorá vedie k plnosti človeka a k osláveniu. Namiesto večera pohody je dnes večerná pobožnosť venovaná svätcovi.

Dnes treba v rámci výpravy otvorených očí uskutočniť súťaž liturgickej zručnosti.

RANNÁ MODLITBA[upraviť]

Hymnus - podľa DMLS

Žalm s antifónou - podľa DMLS

Krátke čítanie: Jn 19, 25 - 27

Predstavenie dňa:

Slovo života: „Hľa, Tvoja Matka!" (Jn 19, 27)

Nepoškvrnená sa nám dnes predstavuje ako „veľké znamenie na nebi" a ako „príčina našej radosti". Už dosiahla cieľ, ku ktorému sa namáhavo uberáme. V nej sa nový človek, ktorého musíme v sebe celý život formovať, zjavuje už v plnom lesku svojej krásy.

Ale Nepoškvrnená Nanebovzatá nezabudla na nás. Ako hviezda morská vedie nás na ceste. Ako Matka utvára v nás obraz svojho Syna. S dôverou sa dnes zverujeme jej materskej ochrane, pamätajúc na slová Krista: „Hľa, tvoja matka!".

Zapálenie sviece: zapaľujeme sviecu oázy, ktorá nám dnes bude hovoriť o Nepoškvrnenej Nanebovzatej. Ona nás vedie ako hviezda morská do prístavu spásy. Chceme sa pokorne a s dôverou zveriť do jej rúk, aby nás viedla.

Lektor: Zjv. 12, 1 - tu sa zapaľuje svieca

Všetci:

Zdravas, hviezda morská, jasná rajská brána, slávna Matka Božia, pritom večne Panna. Slyšiac ono „Ave", čo ti anjel spieva, vráť nám milosť a zmeň v opak meno Eva. Trestancom sním putá, slepcom zažni svetlo, odvráť zlo, by dušu vždy len dobro stretlo. Ukáž sa sťa Matka, aby skrze teba ujal sa nás ten, čo pre nás zišiel z neba. Prevyšuješ všetkých a máš srdce vľúdne, očisť naše, nech je pokorné a cudné. Pomôž nám žiť čisto, k nebu kráčať isto, kde nás radosť spojí s Kristom, veď sme tvoji. Nech sa večne vzdáva Otcu, Synu sláva, aj Duchu buď chvála rovná neskonalá. Amen.

Pieseň dňa:

HOMÍLIA: ZÚČASTŇUJEME SA NA SV. OMŠI S MÁRIOU[upraviť]

V našich úvahách sme spoznali jednotlivé časti sv. omše. Vieme, že všeobecne rozdeľujeme sv. omšu (ak vôbec možno hovoriť o delení) na liturgiu slova a liturgiu Eucharistie. Obe časti sú úzko organicky navzájom spojené, skôr možno hovoriť o dvoch fázach jedného celku (por. SC n. 53). Graficky si možno predstaviť sv. omšu vo delení môžeme rozlíšiť:

- vstup

- liturgia slova

- liturgia Eucharistie:

a) prípravu darov (liturgia lásky)

b) kánon

c) prijímanie

- obrad rozoslania

Týmto jednotlivým častiam zodpovedá vlastný, z podstaty vyplývajúci postoj účastníkov. Sú to naše postoje voči spásnemu konaniu Boha. Vzorom týchto postojov môže byť pre nás Mária. Ako prvá úplne vstúpila do Božieho plánu spásy, odpovedala na Božiu výzvu prijatím zodpovedajúceho duchovného postoja. Preto môže byť pre nás dokonalým vzorom účasti na sv. omši. Vytváraním jej dokonalých postojov sa vo sv. omši zjednocujeme s Kristom.

Dve najdôležitejšie „mariánske" scény v Evanjeliu: Zvestovanie a Sabat Mater. Im zodpovedajú dve hlavné časti sv. omše: liturgia slova a liturgia Eucharistie. S Máriou počúvame Božie slovo, vo viere ho prijímame, s Máriou obetujeme Otcovi Krista na kríži a s ním seba samých.

Môžeme nájsť ešte podrobnejšie analógie medzi postojmi Márie v ružencových tajomstvách a našou účasťou na sv. omši.

Navštívenie: Mária spieva vďakyvzdávanie po poslúchnutí Božieho slova. „Blahoslavená, ktorá si uverila", (slová sv. Alžbety) - naša viera ako odpoveď na Božie slovo. Mária v tajomstve Navštívenia „sa otvára k blížnym" - naša príprava na obetu v liturgii lásky. Máriin postoj voči vtelenému Slovu po narodení - náš postoj voči „Mysterium fidei". Účasť Márie na tajomstve Zmŕtvychvstania - naša účasť na ňom sv. prijímaním, atď.

V súvislosti s koncilovou obnovou liturgie niektorí nariekali, že Mária bola odsunutá do pozadia - pri sv. omši sa nesmú spievať mariánske hodinky a piesne. Avšak Mária nebola odsunutá, ale zaujala jej patriace miesto. Nie je pred nami ako predmet obdivu, zvelebenia, ale je na našej strane ako náš vzor, ako tá, ktorá nás vedie k zjednoteniu a Kristom tým, že nás učí svoje postoje voči Nemu.

SÚŤAŽ LITURGICKEJ ZRUČNOSTI[upraviť]

Namiesto výpravy otvorených očí dnes treba usporiadať súťaž liturgickej zručnosti získanej v oáze. Súťaž uskutočňuje každodennú liturgickú školu.

Možno ju uskutočniť atraktívnou formou tzv. samaritánskeho behu. Bude to príležitosť overiť nielen znalosti z oblasti liturgickej školy, ale predovšetkým postoja lásky - agape, veď k jeho vytváraniu smerovala celá výchovná práca v oáze. Na zaujímavo vybranej trase sa vo vhodných vzdialenostiach rozostavia členovia diakonie výchovy, ktorí kladú účastníkom behu otázky, prosia ich o uskutočnenie nejakej úlohy či vysvetlenie problému. Venovať pozornosť príprave „overovacieho" miesta samaritánskeho milosrdenstva. Môže to byť niekto, kto predstiera útok výrastka, alebo stojí nad priepasťou alebo riekou so samovražedným úmyslom alebo ničí prírodu. Po akoby skončenom behu možno posielať účastníkov do kuchyne (bez výslovného príkazu pomáhať), kde napr. moderátorka chystá obed. Pri hodnotení najviac bodov treba dať miestu, kde sa overuje postoj nezištnej lásky a služby. Osobám, ktoré tento postoj preukázali a získali najväčší počet bodov možno odovzdávať symbolické odmeny.

Pri samaritánskom behu sa treba vyhnúť všetkému, čo by malo hoci len zdanie školského skúšania. Nevovádzať dopredu nervóznu predskúškovú atmosféru. Lebo nejde tak o získanie určitých vedomostí, ako o vytvorenie správnych postojov.

RUŽENEC: TAJOMSTVO NANEBOVZATIA[upraviť]

1. ..., ktorý ťa vzal s dušou i telom do neba.

2. ..., ktorý ťa vyvýšil nad všetko stvorenie.

3. ..., ktorý tvoje nanebovzatie urobil príčinou našej radosti.

4. ..., ktorý tvojej materinskej starostlivosti zveril putujúcu Cirkev.

5. ..., ktorý chce, aby si spolu s Ním bola našou cestou do neba.

6. ..., ktorý učinil, že ako prvá z ľudí si dosiahla plnosť života.

7. ..., ktorý v tvojom nanebovzatí ohlasuje naše povýšenie.

8. ..., ktorý ťa dáva putujúcej Cirkvi za vzor a túži, aby spolu s tebou prišla tam, kde si s Ním už bola v plnej sláve nového života.

9. ..., ktorý ťa učinil Matkou nového života.

10. ..., ktorý túži, aby sme ťa nasledovali v postojoch radosti a vďakyvzdávania.

EVANJELIOVÁ REVÍZIA ŽIVOTA: MOJE ODDANIE SA NEPOŠKVRNENEJ[upraviť]

Cieľ:

Priviesť k pochopeniu potrebu významu oddania sa Nepoškvrnenej.

Jn 19, 25 - 27, Sir 24, 1 - 4, 8 - 12, 19 - 22

Pomocné texty:

M. Quist: Úspešný život: Zdravas Mária (270 - 275)

Vidieť:

Modlím sa k Božej Matke? Čo je obsahom mojej modlitby?

Akým iným spôsobom vzdávam Márii úctu?

Svetlá a tiene nášho mariánskeho kultu (priviesť mládež k spozorovaniu nedostatkov mariánskej úcty: sentimentalita, rozpor medzi životom a mariánskou zbožnosťou).

Zhodnotiť:

Mária je matkou nového života v nás. O aké dobrá ju máme prosiť? (rozobrať text zo Sir).

Dokonalá zbožnosť k Nepoškvrnenej podľa Maximiliána Kolbeho znamená úplne jej dôverovať, zveriť sa jej, dať sa jej k dispozícii, nasledovať jej postoje vo svojom živote. Otec Maximilián takto vysvetľoval spolubratom podstatu svätosti: moja vôľa = Vôľa Nepoškvrnenej (lebo jej vôľa bola úplne podriadená Božej vôli).

Takémuto postoju sa chceme učiť okrem iného počas evanjeliových revízií života. Tak ako Mária chceme počúvať Božie slovo a zachovávať ho. Túto pripravenosť symbolizuje soška Nepoškvrnenej, Sv. písmo a horiaca svieca.

Pripomenúť postoje Jána Pavla II.

Konať:

Prehĺbiť svoju osobnú modlitbu k Márii (jej hlavným predmetom urobiť nového človeka a nový život v nás).

S dôverou sa oddať Nepoškvrnenej na záver oázy a potom sa vytrvalo usilovať nasledovať ju plnením Kristovej vôle.

HBS: ODDANIE SA NEPOŠKVRNENEJ - NAŠA CESTA KU KRISTOVI[upraviť]

Čítanie: 1 Kor 15, 35 - 38

Nanebovzatie Nepoškvrnenej je našou radosťou. Tešíme sa, že ľudstvo v nej triumfovalo nad smrťou a všetkými účinkami hriechu. Nepoškvrnená úplne vykúpená vstupuje do neba s dušou a so zmŕtvychvstalým a osláveným telom. V nej sa môžeme plne tešiť z toho, čím sami raz budeme.

Hlbšou príčinou našej radosti je to, že Nepoškvrnená ako Nanebovzatá - podobne ako Kristus po nanebovstúpení - z neba zahŕňa svojou láskou všetkých vykúpených v Kristovej Cirkvi. Je duchovnou matkou vykúpeného ľudstva - Matkou Cirkvi, Matkou všetkej Božej milosti v nás. Z neba sleduje každý náš krok, aby nás priviedla k poslednému cieľu. Kristus pred svojim nanebovstúpením povedal učenníkom: „Je pre vás lepšie, aby som odišiel". Podobne by mohla povedať Mária. Vďaka nanebovzatiu môže plniť svoju úlohu, úlohu Matky mystického Tela vo všetkých vykúpených.

Našou odpoveďou na poznanie, akým je pre nás Nepoškvrnená - Nanebovzatá, je oddanie sa jej. V tom spočíva tzv. dokonalá pobožnosť k Nepoškvrnenej, ako ju hlásali sv. Ľudovít Grignon a sv. Maximilián Kolbe.

Podstatou tejto zbožnosti je oddať všetko Nepoškvrnenej (nielen určité úkony, modlitby, pobožnosti). K vyjadreniu úplnosti tohto oddania sa používajú porovnania: „otroctvo", „vec a majetok".

Odôvodnenie oddania sa Nepoškvrnenej:

1. Sme úplne Božím vlastníctvom. Vo všetkom závisíme od Neho. Boh však chce, aby sme túto závislosť vedome a dobrovoľne uznali a prijali ju vedomým a dobrovoľným úkonom. Týmto úkonom je práve oddanie sa Nepoškvrnenej.

2. Prečo oddanie sa Nepoškvrnenej a nie priamo Bohu? Načo tá okľuka? Lebo taká je Božia vôľa, Pre Boha sme rodinou, jednotou. Mária ako jedna z nás v našom mene bola úplne oddaná Bohu v Kristovi. Pretože odpovedala na Božiu lásku za nás - my musíme teraz odpovedať s ňou a skrze ňu. V spojení sa s oddaním Márie, musí naše oddanie smerovať ku Kristovi. Musíme sa stať akoby zahrnutými, strhnutými Máriiným oddaním sa Kristovi.

Dôsledky nášho oddania sa Nepoškvrnenej. Je akoby rozviazaním jej rúk voči nám. Má s nami zámery plné lásky, chce nám odovzdať milosti, ktoré dostala pre nás, chce nás pretvoriť v Ježiša. Bezhraničným oddaním sa, dovoľujeme jej v nás slobodne konať, lebo bez nášho súhlasu nemôžeme byť spasení.

Našu oázu chceme ukončiť aktom zasvätenia sa a oddania sa Nepoškvrnenej, Božej Matke. Prečo? Aký význam, zmysel, hodnota tohto aktu? Počas oázy sme spoznali ideál nového života, nového človeka. Ak chceme na záver urobiť syntézu našich úvah, stačí pozrieť na Nepoškvrnenú. Je najdôležitejším uskutočnením nového človeka. Nová Eva po boku nového Adama - Krista. Najdokonalejšie ovocie vykúpenia. „V nej Cirkev obdivuje a velebí vznešené ovocie vykúpenia. V nej, sťa v tom najvernejšom obraze, Cirkev s radosťou pozoruje, akou ona sama naskrze chce a úfa byť."

Ak chceme v sebe uskutočniť ideál nového človeka, musíme sa zahľadieť na Máriu. Nasledovať ju, vytvárať jej postoj voči Kristovi: s vierou a láskou Ho prijať, úplne sa Mu oddať.

Oddanie sa Márii je skutočným oddaním sa Kristovi skrze Máriu. Chceme v zjednotení s ňou uskutočňovať jej postoje akoby strhnuté láskou, ísť ku Kristovi, odovzdať Mu svoj život, svoju lásku.

Oddanie sa Nepoškvrnenej je zároveň oddaním sa Matke. Ako Matka nám dá nový život, bude ho v nás pestovať, prehlbovať, rozvíjať. Mária je Matkou nového života a nových ľudí - Božích detí. Je Matkou preto, lebo bola zjednotená s Kristom svojou láskou, zvlášť keď stála pod krížom vo chvíli, keď Ježiš uskutočňoval dielo vykúpenia. Vtedy povedal Jánovi: „Hľa, tvoja matka" (Jn 19, 27). Ján bol predstaviťeľom celej Cirkvi. Mária je Matkou Cirkvi a to má každý z nás uznať tým, že sa s dôverou zverí do jej rúk, zverí jej ochrane poklad nového života, ktorý dostal pri krste. Naše oddanie sa Márii Matke Cirkvi, musí byť dôverné, čo však neznamená založené na pocitoch. Musí byť založené na vôli. Svojou vôľou sa chceme stále zhodovať s jej vôľou. Lebo jej vôľa je v najväčšom súlade s vôľou Krista. (Známy vzorec M. Kolbeho: V - v).

Ak takto budeme chápať naše oddanie sa Márii, tak týmto cvičením bude v nás stále vzrastať nový človek až do „plnosti Kristovej".

Márii, našej Matke sme zverili celé hnutie Svetlo - Život, celé dielo oázy. Uskutočnil to 11. Júna 1973 na sviatok Matky Cirkvi kardinál Karol Wojtyla v modlitbe zasvätenia.

Nepoškvrnená Matka Cirkvi.

Vyznávame že Tvoj postoj bezhraničného, snúbeneckého oddania sa v láske Kristovi je prameňom tvojej materskej plodnosti v Božom ľude. Pretože si Nepoškvrnenou Snúbenicou Slova, zvlášť v zjednotení s Ním vo vrcholnej hodine lásky na kríži, si Matkou všetkých žijúcich, Matkou Cirkvi. Vyznávame tiež, že zjednotenie sa s tebou v tomto snúbeneckom postoji oddania sa Kristovi je a navždy zostane jediná, pravdivá a najhlbšia zásada životnosti a plnosti Cirkvi. Cirkev bude spolu s tebou natoľko Cirkvou - Matkou, nakoľko vo svojich jednotlivých členoch bude spolu s tebou snúbenicou oddanou Pánovi vo viere a láske. Pretože celé dielo oázy je založené na milosti pochopenia tohto tajomstva a nemá iný cieľ ako výchovu svojich členov k čoraz plnšiemu pochopeniu a realizovaniu postoja vlastnenia seba v dávaní seba Kristovi a bratom, ktorý je prameňom nového života, je dôstojné, aby sme znovu a s väčším uvedomením zverili toto dielo tebe prosiac, aby si ho ráčila prijať a uznať za svoje. Sme totiž hlboko presvedčení, že len v takom stupni budeme Oázou živej Cirkvi, v akom zjednotení s tebou budeme uskutočňovať postoj služby a oddania sa Kristovi v Jeho Cirkvi. Prijmi teda ako svoju vec a vlastníctvo všetkých, ktorí odovzdali svoj život a všetky svoje sily diakonii diela živej Cirkvi. Prijmi všetkých, zvlášť moderátorov a animátorov, ktorí túžia v rámci Hnutia slúžiť veľkej veci budovania spoločenstiev živej Cirkvi. Prijmi všetkých, ktorí na záver pobytu v oáze zverili do tvojich rúk svoje dobré rozhodnutie a udeľ im milosť vytrvalosti. Prijmi ako svoju vec a vlastníctvo aj toto miesto, kde má všetko slúžiť dielu oázy živej Cirkvi a učiň, aby mu mohlo bez prekážok slúžiť. Nepoškvrnená Matka Cirkvi, buď odteraz aj Matkou diela Oázy a Hnutia živej Cirkvi.

Amen.