Ultimate frisbee

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Oficiálne ultimate pravidlá WFDF

Duch hry[upraviť]

Ultimate sa tradične spolieha na športového ducha, ktorý kladie zodpovednosť za fair play na samotných hráčov. Súťaživosť je podporovaná, ale nikdy nie za cenu straty vzájomného rešpektu medzi hráčmi alebo na úkor radosti zo samotnej z hry. Cieľom ultimate pravidiel je poskytnúť návod na to ako sa má táto hra hrať. Pravidlá predpokladajú, že žiaden z hráčov neporuší pravidlá úmyselne. Za porušenie pravidiel nie sú žiadne prísne postihy. Pravidlá sa skôr zaoberajú tým, ako pokračovať v hre v prípade ich porušenia a ošetrujú spôsoby akými pokračovať v hre, ktoré najdokonalejšie zodpovedajú domnelému priebehu hry bez jeho predchádzajúceho prerušenia.

Hracie ihrisko[upraviť]

Rozmery ihriska[upraviť]

Hracie ihrisko pozostáva z obdĺžnika, ktorý je 64 metrov dlhý a 37 metrov široký. Na jeho oboch koncoch sú zóny s rozmermi 18 m × 37 m. (pozri obrázok č. 4.1).

Povrch[upraviť]

Hracie ihrisko môže mať ľubovoľný povrch aj napriek tomu sa odporúča pokosený trávnik, ktorý je rovný, bez dier a veľkých zlomkov, čim ponúka bezpečný pohyb hráčov po ihrisku.

Gólové čiary[upraviť]

Gólové čiary sú čiary, ktoré oddeľujú vlastné hracie ihrisko od koncových zón a sú súčasťou vlastného hracieho poľa.

Obvodové čiary[upraviť]

Obvodové čiary (postranné čiary a koncové čiary) sú čiary, ktoré oddeľujú celé ihrisko od priestoru mimo neho. Gólové čiary nie sú súčasťou hracieho pola.

Značky[upraviť]

Rohy vlastného hracieho ihriska a rohy koncových zón sú označené kužeľmi, ktoré sú farebne kontrastné k povrchu a sú vyrobené z flexibilného materiálu.

Divácka čiara[upraviť]

By mala byť umiestnená približne 5 m od hracieho ihriska na to, aby zabezpečovala prázdny priestor pri postranných čiarach počas zápasu.

Označenie čiar[upraviť]

Všetky čiary by mali byť vyznačené zo zdravotne nezávadného materiálu a ich šírka by mala byť medzi 5 cm a 10 cm.

Vybavenie[upraviť]

Disk (tanier)[upraviť]

Použiť možno akýkoľvek lietajúci tanier, ktorý je akceptovateľný oboma kapitánmi a spĺňa požiadavky WFDF. Ak sa kapitáni nevedia dohodnúť, použije sa disk akceptovaný pravidlami WFDF, ktorý je schválený turnajovou komisiou ako oficiálny disk pre dotyčné podujatie. Ak takýto disk nie je turnajovou komisiou navrhnutý použije sa akýkoľvek disk spĺňajúci podmienky stanovené WFDF. Ak tímy nesúhlasia s použitím konkrétneho disku na hru sú možné dve možnosti.

každý team zaobstará disk na jeden polčas. O určení poradia sa rozhodne flippom (metóda žrebovania).

ak ani toto riešenie nie je prijateľné pre oba tímy, flippom sa rozhodne ktorý disk sa bude používať počas trvania celého zápasu.

Náhradné disky (zodpovedajúce horeuvedeným pravidlám) môžu byť poskytnuté organizátormi pre útočiaci tím na nahradenie poškodených diskov, ktoré skončia mimo hracieho poľa. Toto pravidlo má nasledujúce obmedzenia. Disk možno vymeniť v prípadoch: výhod do autu, medzi bodmi, počas prerušení hry (oddychový čas alebo pri zahlásení priestupkov).

Chrániče[upraviť]

Hráči môžu nosiť akékoľvek (mäkké) chrániče, ktoré neohrozujú bezpečie iných hráčov.

Dresy[upraviť]

Hráči oboch tímov majú nosiť také dresy alebo oblečenie, ktoré ich jasne odlišuje od druhého tímu.

Obuv[upraviť]

Štupľová obuv je povolená s podmienkou že jej žiadna časť nepozostáva z kovových materiálov.

Pravidlá hry[upraviť]

Obmena pravidiel[upraviť]

Akékoľvek z týchto pravidiel môže byť zmenené súčasnou dohodou oboch kapitánov a súhlasom organizátora hry alebo podujatia.

Dĺžka trvania zápasu[upraviť]

Zápas trvá až kým jeden z tímov nedosiahne 17 bodové skóre s minimálnym dvojbodovým rozdielom, alebo pokým jeden tím nedosiahne 19 bodov. Polčas nastáva keď prvý tím dosiahne 9 bodov. Dĺžka trvania polčasu je desať minút. V prípade, že si to okolnosti vyžadujú môžu byť jednotlivé hry alebo zápasy skrátené. Návody pre prípadné modifikované zápasy možno nájsť na Tournament Directors´ Manual publikovaný WFDF ultimate komisiou.

Oddychový čas (time-out)
 • Taktický (time out bez zranenia):

Každý tím má k dispozícii dva time outy na polčas v zápase do 17 a menej bodov a tri time outy na polčas v zápase do 18 a viac bodov. V predlžení získava každý práve jeden time out. Predĺženie nastáva keď je skóre tesné jeden bod pred počtom bodov na ktorý bola hra pôvodne navrhnutá.

Zahlásenie: Time out môže byť zahlásený rovnako tímom po ukončení bodu alebo pred výhodom zahajujúcim nový bod alebo hráčom čo má disk v dŕžave počas hry.

Trvanie: Dĺžka time outu by nemala prekročiť dve minúty

Signál: Hráč alebo kapitán ohlasujúci time out musí znázorniť písmeno „T“ pomocou jeho rúk a ohlásiť „Time out“ dostatočne hlasno, tak aby to ostatní hráči počuli.

Začatie a znovuzačatie hry

Keď hra znovupokračuje po time oute, hráč ktorý pred timeoutom mal disk v dŕžave zahajuje hru z pôvodného miesta vložením disku do hry. Všetci ostatní hráči si môžu zvoliť novú pozíciu na ihrisku. Ak bol time out zahlásený počas hry, je nevyhnutné znovuzahájenie pomocou checku.

Ak je k dispozícii časomerač, dvojminútový oddychový čas by mal prebiehať nasledovne:

 • a) Medzi bodmi: každý oddychový čas medzi bodmi predlžuje čas medzi bodmi o 2 minúty. Hra je znovuzahájená podľa bodu 404.05 D. Keď je zobraný oddychový čas medzi bodmi, časomerač dáva varovný signál 30 sekúnd predtým ako musí byť útočiaci tím pripravený na výhod.
 • b) Počas bodu: časomerač prvýkrát signalizuje 30 sekúnd pred začiatkom hry druhýkrát 15 sekúnd pred začiatkom. Na konci oddychového času musia mať všetci útočiaci hráči stacionárnu polohu a svoje postavenie už nesmú meniť. Hráč s diskom musí signalizovať pripravenosť. Ak útočiaci tím nie je pripravený na konci dvojminútového oddychového času a časomerač signalizuje koniec oddychového času marker môže začať alebo pokračovať v počítaní. Obraňujúci tím má navyše 15 sekúnd od tohoto momentu, aby zaujali stacionárne postavenie. Časomerač po vypršaní tohto časového limitu pre obranu dáva konečný signál na ukončenie oddychového času a útočiaci tím môže zahájiť hru. Ak sú oba tímy pripravené pred signálom oznamujúci vypršanie limitu na oddychový čas, v hre sa pokračuje podľa inštrukcií uvedených v bode 404.03 A 4 a všetky ostatné signály sa neberú do úvahy.
Prerušenie hry z dôvodu zranenia

Prerušiť hru z dôvodu zranenia môže každý hráč. Toto prerušenie hry sa nehodnotí ako oddychový čas ako je dané v bode 404.03 A. Takéto prerušenie hry vyúsťuje do oddychového času ak zranený hráč neopustí ihrisko, pokiaľ však bolo prerušenie následkom faulu takáto zmena nenastáva.

Disk v hre: ak bol disk vo vzduchu a objaví sa zranenie, ktoré je ohlásené v hre sa pokračuje až kým nie je dosiahnutá pozícia (držba) hráčom

Pokračovanie v hre: Keď sa v hre pokračuje po time oute pri zranení, hráč ktorý držal disk v momente keď bol ohlásený vkladá disk do hry pomocou checku z rovnakého miesta kde bol disk pred prerušením hry. V prípade, že disk bol mimo hracieho ihriska, v hre sa pokračuje z najbližšieho miesta k tomu bodu, kde disk opustil ihrisko. Ak hráč s diskom už nie je ďalej na ihrisku jeho striedajúci hráč vkladá disk do hry. Všetci ostatní hráči musia zaujať približné postavenie pred prerušením hry. Striedanie nezranených hráčov je povolené len ak takéto prerušenie vyústi do oddychového času.

Krvácajúce zranenia: ak má nejaký hráč otvorené krvácanie, takýto hráč musí okamžite opustiť ihrisko a opätovne sa môže zapojiť do až po ošetrení a ucelení rany.

Striedanie hráčov[upraviť]

Gól

Striedanie hráčov je povolené len po dosiahnutí bodu (gólu) a pred výhodom, pred začatím polčasu alebo pri náhrade zraneného hráča.

Oddychové časy

Striedanie počas oddychového času zahláseného počas hry nie je povolené. Nevzťahuje sa na oddychový čas zahláseným z dôvodu zranenia.

Zranenie

Ak tím strieda zraneného hráča alebo hráčov, súperiaci tím môže vystriedať rovnaký alebo menší počet hráčov v tomto okamihu.

Začatie a znovuzahájenie hry[upraviť]

Kapitán

Pred začatím hry si tím určí kapitána, ktorý zastupuje tím pri nezhodách a rozhodovaniach.

Určenie dŕžavy (determinácia pozície, pozícia)

pred začatím hry sa určí dŕžava disku flipovacou metódou. Obaja kapitáni súčasne vyhodia (flipnú) jeden disc (dovedna dva disky). Jeden z nich počas toho ako sú disky vo vzduchu zvolá „rovnaké“ alebo „odlišné“. Víťaz má právo výberu. Môže si vybrať či bude brániť alebo útočiť, ale rovnako si môže vybrať aj stranu odkiaľ bude začínať. Porazený má právo na ostávajúci výber.

Začiatok po polčase

prvý bod druhého polčasu začína inverzne k prvému bodu prvého polčasu. Tímy začínajú na opačných stranách aj s opačnou držbou disku.

Výhod

hra začína na začiatku každej periódy alebo nadstavenom hracom čase a po každom bode výhodom.

Za každým, čo sa dosiahne bod, si tímy menia zóny útoku a tím ktorý dosiahol bod vyhadzuje disk súperovi

Pozícia pred výhodom:

 • a) Vyhadzujúci tím – hráči vyhadzujúceho tímu by mali byť pred výhodom v obrannej zóne, ale môžu sa v nej ľubovoľne pohybovať.
 • b) prijímajúci tím – hráči prijímajúceho tímu musia pred výhodom stáť na čiare ich obrannej zóny aspoň jednou nohou. Nesmú meniť ani svoje vzájomné pozície.

Signál: výhod môže byť začatý iba po tom čo vyhadzujúci hráč a jeden hráč prijímajúceho tímu indikujú pripravenosť ich tímov zdvihnutím ruky.

hneď ako disk letí vo vzduch, hráči sa môžu začať pohybovať po ihrisku ľobovoľným smerom

žiaden z hráčov vyhadzujúceho tímu sa nesmie dotknúť disku predtým ako sa ho dotkne hráč prijímajúceho tímu.

Začiatok hry: kedykoľvek nadobudne jeden hráč z prijímajúceho tímu pozíciu po úvodnom výhode v hracom ihrisku (vrátane zóny), musí začať hrať z tohoto miesta.

Chyba pri chytaní výhodu: Keď sa akýkoľvek hráč z prijímajúceho tímu dotkne disku počas letu (buď v ihrisku alebo mimo neho) a nikto iní z tímu neuspeje pri chytaní tak, že sa disk dotkne zeme vyhadzujúci tím znovunadobudne disk v mieste, kde sa disk zastaví.

Dopad bez dotyku: Kedykoľvek prijímajúci tím nechá disk po výhode spadnúť na zem bez dotyku a disk pristane v ihrisku, prijímajúci tím začína z miesta, kde disk zastavil. Ak disk pristane v ihrisku ale zastaví mimo neho, prijímajúci tím získa pozíciu v mieste najbližšom k vlastnému hraciemu ihrisku, kde disk prvýkrát opustil ihrisko.

Mimo ihriska (auty): Ak hráč chytí disk mimo ihriska, musí priniesť disk do miesta ktoré je od tohto miesta najbližšie k vlastnému hraciemu ihrisku a odtiaľ zahájiť rozohrávku. Kedykoľvek nedotknutý výhod pristane mimo ihriska, má prijímajúci tím niekoľko možností, kde zahájiť hru. Rozohrávajúci hráč môže začať hrať z miesta ktoré je najbližšie k vlastnému hraciemu ihrisku od miesta, kde disk križoval obvodovú čiaru ihriska, môže požadovať nový výhod, použiť pravidlo o rozohrávke zo stredu ihriska alebo použiť pravidlo o bricku.

 • a) Nový výhod: požadovať nový výhod môže ktorýkoľvek hráč prijímajúceho tímu, tým že jasne zdvihne ruku nad hlavu a zahlási dostatočne hlasne „over“. Ak je tento signál zahlásený, pôvodný výhod už nemožno vložiť do hry.
 • b) Pravidlo o rozohrávke zo stredu ihriska: prijímajúci tím si môže vybrať rozohrávku zo stredu ihriska medzi dvoma postrannými čiarami a to kolmo na bod, kde disk opustil hracie ihrisko. Prijímajúci hráč musí túto skutočnosť oznámiť zdvihnutím ruky nad hlavu a zahlásiť dostatočne hlasno „middle“, predtým ako zdvihne disk. Hráč potom môže priniesť disk k miestu rozohrávky, kde sa diskom dotkne zeme a ohlási začiatok hry „disc in play“. Ak disk križuje obvodovú čiaru v zóne ktorú prijímajúci tím obraňuje, hráč užívajúci pravidlo o rozohrávke zo stredu ihriska, musí rozohrať z gólovej čiary.
 • c) Pravidlo brick: prijímajúci tím si môže vybrať vloženie disku do hry z miesta zvané „brick“. Je to miesto v strede medzi obvodovými čiarami, ktoré je vzdialené 20 m od obrannej zóny smerom k útočnej zóne. prijímajúci hráč musí túto skutočnosť oznámiť zdvihnutím jednej ruky nad hlavu a zahlásením „brick“ dostatočne hlasno, predtým ako zdvihne disk. Hráč potom môže priniesť disk k miestu rozohrávky (brick), kde sa diskom dotkne zeme a ohlási začiatok hry „disc in play“.

Časový limit medzi bodmi po dosiahnutí bodu a výhodom je šesťdesiat (60) sekúnd pre prijímajúci tím a sedemdesiatpäť (75) pre vyhadzujúci tím. Ak je k dispozícii časomerač mali by byť aplikované nasledovné pravidlá na dodržanie týchto limitov:

 • a) Ihneď ako je dosiahnutý bod (v prípade diskusie, vtedy keď je bod uznaný obraňujúcim tímom), spúšťa časomerač časomieru. Po 45 sekundách časomerač signalizuje pre prijímajúci tím, že je 15 sekúnd predtým uplynutím stanoveného limitu na znovuzahájenie hry.
 • b) ak po 60-tich sekundách prijímajúci tím potvrdí že je pripravený, časomerač signalizuje vyhadzujúcemu tímu 15 sekúnd predtým ako uplynie stanovených 75 sekúnd na znovuzahájenie hry.
 • c) Ak prijímajúci tím nepotvrdí pripravenosť pred uplynutím šesťdesiat (60) sekundového signálu, tento tím stráca oddychový čas ak má ešte nejaké k dispozícii. Časomerač v takomto prípade signalizuje začiatok oddychového času a oddychový čas začína plynúť. Ak prijímajúci tím už nemá k čerpaniu oddychový čas, nezačne plynúť oddychový čas. Nenasleduje ani výhod a prijímajúci tím stráca držbu disku na bricku bližšie k ich útočnej zóne. Hra sa začína použitím checku.
 • d) Ak vyhadzujúci tím nevyhodí disk do sedemdesiatichpiatich (75) sekúnd stráca oddychový čas. Časomerač v takomto prípade signalizuje začiatok oddychového času a oddychový čas začína plynúť. Ak vyhadzujúci tím už nemá k čerpaniu oddychový čas, nezačne plynúť oddychový čas. Nenasleduje ani výhod a prijímajúci tím získava disk na bricku bližšie k ich útočnej zóne. Hra sa začína použitím checku.
 • e) Prijímajúci tím musí signalizovať pripravenosť ako je uvedené v pravidle 404.05 D – 3 a zároveň všetci hráči musia mať riadnu pozíciu na čiare ako uvádza pravidlo 404.05 D – 2.
 • f) Pravidlá v tejto sekcii (404.05 D – 10) sa môžu aplikovať na začiatku každého polčasu s výnimkou, že časomerač dáva signál pred uplynutím tridsať (30) sekundového limitu pre potvrdenie pripravenosti prijímajúceho tímu a pätnásť (15) sekundového limitu pre potvrdenie pripravenosti vyhadzujúceho tímu a pätnásť (15) sekundového limitu, kedy musí vyhadzujúci tím vyhodiť disk.
 • g) Vhodnou metódou signalizácie časomiery je pomocou píšťalky, tak ako je to uvedené vo WFDF brožúrke Manuál riaditeľa turnaja.
Check

1. Zastavenie hry: kedykoľvek sa hra zastaví inak ako dosiahnutím bodu, hra pokračuje tým, že marker sa dotkne disku, ktorý má prihrávajúci hráč. Ak hráč s diskom rozohrá disk skôr ako sa ho marker dotkne, prihrávka sa neráta nezávisle od jej úspešnosti alebo neúspešnosti a disk sa vracia späť na pozíciu.

2. Hráčov pohyb k zastaveniu: kedykoľvek sa hra zastaví inak ako dosiahnutím bodu, ukončením polčasu alebo zápasu, hráči musia zastaviť tak rýchlo ako to len ide k ich relatívnej pozícii pri zastavení hry. Hráči musia zostať na týchto pozíciách až kým marker dotknutím sa disku nezaháji hru. Počas checku musia všetci hráči stáť na svojich približných pozíciách a naznačiť pripravenosť v hre pokračovať.

Aut
Definícia disk

Disk je mimo hracej plochy ak sa najprv dotkne priestoru mimo ihriska alebo čohokoľvek čo je mimo hracej plochy. Disk počas letu môže letieť mimo ihriska a vrátiť sa späť do neho a nebyť deklarovaný ako mimo ihriska pokiaľ sa nedotkne priestoru mimo hracej plochy.

Obrancovia

obrancovia môžu zasahovať do hry aj mimo ihriska.

Útočníci

útočiaci hráči nemôžu zasahovať do hry mimo hracieho ihriska. Pre posudzovanie či bol hráč v ihrisku alebo nie pri nadobudnutí pozície, sa určuje prvý kontakt po dopade, ktorý musí úplne vnútri ihriska. Ak akákoľvek časť prvého kontaktu so zemou je mimo ihriska je hráč označený ako hráč v aute.

Definícia – hráč

hráč je mimo hracieho poľa kedykoľvek ak je v priestore mimo ihriska. Ak je hráč vo vzduchu jeho pozíciu určuje prvý kontakt po dopade na zem.

Zotrvačnosť

počas trvania zotrvačnosti v ktorej hráč opustí ihrisko po tom ako bol v priestore ihriska, je považovaný za hráča v ihrisku. Hráč musí pokračovať z miesta v ktorom opustil hracie pole.

Pokračovanie v hre keď disk opustí ihrisko

znovuzahájenie hry po tom ako disk opustil hracie pole prebieha nasledovne. Hráč tímu, ktorý nadobudol pozíciu musí priniesť disk najbližšie k miestu kde disk opustil hracie pole a zvoliť si pivotovú nohu na postrannej čiare, predtým ako vloží disk do hry. Súperiaci tím získa pozíciu disku kde disk opustil hracie pole iba ak obraňujúci tím predtým nedotkla disku. Ak sa obrana dotkla disku, disk musí byť vložený do hry v mieste na vlastnom hráčom poli najbližšie k miestu kde došlo ku kontaktu.

Rozohrávajúci hráč mimo ihriska

hráč s diskom môže pivotovať aj mimo ihriska bez toho, aby bol považovaný za hráča mimo ihriska, pokiaľ má pivotovú nohu na obvodovej čiare hracieho ihriska.

Držba v koncových zónach[upraviť]

Bránená zóna

Ak tím dosiahne pozíciu disku v koncovej zóne ktorú obraňuje, hráč nadobúdajúci držbu disku sa musí ihneď rozhodnúť či rozohrá z tohto miesta alebo či vynesie disk kolmo na gólovú čiaru a rozohrá z tejto zóny. Ak si zvolí druhú možnosť, hráč nesmie prihrať disk až dovtedy kým si neurčí pivotovú nohu na gólovej čiare.

Naznačenie hodu alebo zastavenie: pokiaľ hráč, ktorý v zóne získal disc, naznačí hod alebo sa zastaví, znamená to, že tento hráč musí rozohrať z toho miesta v zóne, kde disk získal.

Prihrávka od spoluhráča: ak hráč zachytí prihrávku od vlastného spoluhráča v zóne ktorú obraňuje musí rozohrať disk z tohto miesta a nesmie disk vyniesť na gólovú čiaru.

Dobývaná koncová zóna

Ak obraňujúci tím nadobudne držbu disku v zóne na ktorú útočí, hráč musí vyniesť disk najbližšie k bodu na gólovej čiare zvoliť si pivotovú nohu na gólovej čiare a odtiaľto rozohrať.

Body[upraviť]

Podmienka: Družstvo získa bod v okamihu, kedy hádžuci hráč prihrá disk spoluhráčovi, ktorý je v okamihu chytenia disku v koncovej zóne na ktorú družstvo útočí.

Aby bol chytajúci hráč, vo chvíli kedy chytí disk, považovaný za hráča v koncovej zóne, musí byť jeho prvý kontakt zo zemou po chytení disku úplne v koncovej zóne.

Ak hráč po chytení disku vo vlastnom ihrisku dobehne zotrvačnosťou do koncovej zóny, odnesie disk na to miesto, na základnej (koncovej) čiare, ktorá je najbližšie k miestu, kde došlo k získaniu disku a odtiaľ rozohrá.

Hráč musí byť úplne v zóne a byť si úplne vedomý, že dal bod. Pokiaľ si toho nie je vedomý a dôjde k strate disku (k turnoveru) bod sa nepočíta.

Turnover (Zmena držania disku/ strata disku/ zmena dŕžavy disku):

A. Pri každom turnoveri dôjde k zmene držania disku.

B. Zmena držania disku musí byť súperom potvrdená checkom v prípade, že dôjde k napočítaniu maximálneho počtu sekúnd obrancom rozohrávacieho hráča (uvedené v odstavci 404.11 B), hráč podá disk spoluhráčovi, chytajúci hráč úmyselne zmení smer letu disku, ktorý mu bol prihraný iným hráčom, rozohrávajúci hráč chytí vlastný hod alebo hráč zvolá time-out v dobe, keď jeho družstvo už žiadny time-out nemá. Turnover nie je, keď rozohrávajúci hráč chytí vlastnú nahrávku, pokiaľ sa disku medzitým dotkol iný hráč.

Rozohrávajúci hráč

Rozohrávajúci hráč, je hráč, ktorý rozohráva disk po úvodnom výhode (pulle), dostane prihrávku od vlastného spoluhráča, zachytí prihrávku súpera alebo zdvihne disk po turnoveri. Hneď ako je po turnoveri disk na zemi, ak je už v ihrisku alebo mimo ihriska, môže ho zdvihnúť ktorýkoľvek hráč novo útočiaceho tímu. Tým pádom sa stáva rozohrávajúcim hráčom. Rozohrávajúcim hráčom sa stáva v okamihu, keď zdvihne disk. Prihrať však môže až po postavení pivotovej nohy. Ak prihrá predtým, sú to kroky.

Pred odhodením musí rozohrávajúci hráč postaviť pivotnú nohu a nesmie zmeniť až do vypustenia disku z ruky. To neplatí, pokiaľ útočník práve zachytil prihrávku a odhodí disk skôr, ako dokončí tretí krok (pozri 404.12 C). Hráč môže pivotovať okolo pivotnej nohy v ľubovoľnom smere. Hneď ako sa však postaví obranca v povolenej vzdialenosti, nesmie pivotovať do neho. Rozohrávajúci hráč môže disk hodiť ktorýmkoľvek smerom a akýmkoľvek spôsobom.

Hneď ako spadne rozohrávajúcemu hráčovi disk bez toho, že by bol obrancom faulovaný, ide o nedokončenú prihrávku.

Obranca rozohrávajúceho hráča (Marker)[upraviť]

Bránenie

Rozohrávajúceho hráča nesmie brániť viac než jeden obranca. Obranca je považovaný za obrancu rozohrávajúceho hráča (markera) v prípade že je bližšie ako 3 metre od pilotovej nohy rozohrávača a v okruhu 3 m nie je žiaden iný útočník. Ak bráni rozohrávača viac ako jeden obranca zahlási rozohrávač „double team“ (dvojitá obrana). Ak sa tak stane počas počítania prvýkrát, obranca rozohrávajúceho hráča odráta bez prerušenia 2 sekundy a pokračuje v rátaní. Ak sa tak stane počas toho istého počítania druhýkrát hlási sa faul a hra pokračuje po checku s počítaním od nuly.

Obranca nesmie počas obstúpiť pivotovú nohu rozohrávača.

Horná polovica tela obrancu musí byť neustále vzdialená aspoň na vzdialenosť priemeru disku od hornej polovice tela rozohrávača. Je na samotných hráčoch aby v fair play dodržiavali dostatočné vzdialenosti.

Obranca nesmie pažami brániť rozohrávačovi v pilotovaní.

Počítanie

Hneď ako dobehne obranca na vzdialenosť minimálne 3 metrov rozohrávača, môže zahájiť počítanie. Začne vždy zvolaním „stalling“ (počítanie) a potom pokračuje v rátaní v sekundových intervaloch až do desať. Ak rozohrávač neodhodí disk pred zaznením prvého písmena slova desať, dochádza k zmene držania disku a k checku. Ak dôjde počas počítania k výmene obrancov rozohrávača, musí nový počítajúci začať rátať od nuly. Ak dôjde k odrátaniu rozohrávača, nemusí si bývalý obranca teraz útočník vziať po checku disk. Bývalý rozohrávač teraz obranca rozohrávača zaháji „check“ na disk novému rozohrávačovi. Pokiaľ on nechce rozohrávať, marker zaháji check na tom mieste na zemi a zvolá „in play“ (v hre)

Znovuzahájenie počítania po faule

Ak dôjde k prerušeniu počítania zahlásením faulu, pokračuje sa po vyriešení situácie nasledujúcim spôsobom:

Po faule obrany sa počíta od nuly. Ak bol faul spochybnení a zároveň bol narátané nad 5, pokračuje sa od päť („stalling“ six, seven…)

Po faule útočníka sa počíta od čísla, kde sa počítanie prerušilo

Znovuzahájenie počítania po time-oute

Pokračuje sa od čísla, kde sa počítanie prerušilo.

Rýchle počítanie

Ak počíta obranca príliš rýchlo zvolá rozohrávač príliš rýchle počítanie „fast count“ (rýchle počítanie). Ak sa tak stane prvýkrát počas počítania obranca odráta 2 sekundy a pokračuje bez prerušenia v počítaní. Ak sa situácia opakuje druhýkrát, hlási sa faul a pokračuje sa po checku s počítaním od nuly.

Spochybnenie odrátania (stall contest)

Rozohrávač môže svoje odrátanie spochybniť ak je presvedčený že disk vypustil pred zaznením prvého písmena slova desať.

V takomto prípade ak ide o ukončenú prihrávku sa hra zastaví a vráti sa spať k rozohrávačovi. Po checku počíta Marker od osem.

Ak ide o neukončenú prihrávku nastáva turnover a hra pokračuje bez prerušenia ďalej.

(Chytajúci hráč/ reciever)[upraviť]

Držanie disku

Chytajúci hráč má disk v držbe, aj keď má trvalý kontakt s diskom, ktorý sa netočí, je sám na zemi a v ihrisku. Ak stratí hráč po chytení, kontrolu nad diskom v dôsledku dopadu na zem, berie sa to tak, že až do tejto chvíle nemal disk v držaní.

Postrčenie disku

Neúmyselné postrčenie disku s cieľom získať kontrolu nad diskom a jeho chytenie je povolené. Nie je povolené úmyselné postrčenie disku a jeho neskoršie chytenie tým istým hráčom s cieľom predĺžiť alebo zmeniť smeru jeho letu. Toto je považované za kroky. Za úmysel sa v tomto prípade považuje naklonenie, zbrzdenie, riadenie alebo i jemný dotyk disku.

Kroky

Ak je hráč v pohybe vo chvíli, keď chytá disk, môže urobiť najmenší možný počet krokov potrebných k zastaveniu a postaveniu pivotnej nohy. Hráč, ktorý chytí disk v behu alebo vo výskoku môže pokračovať v behu a odhodiť disk, pokiaľ tak urobí pred tým, než sa po tretíkrát dotkne zeme a nezmení medzitým smer či nezvýši rýchlosť behu. Porušenie pravidiel tejto kapitoly sa považuje za kroky (pozri 404.16 C).

Súčasné chytenie disku viacerými hráčmi

Ak chytí disk súčasne obranca aj útočník, náleží disk útočníkovi.

Zachytenie prihrávky

Ak zachytí obranca disk, je to považované za zachytenie nahrávky. Ak chytí obranca disk a náhodne ho pustí pred alebo v priebehu kontaktu so zemou, ktorý sa vzťahuje k tomuto zachyteniu prihrávky, považuje sa to za zrazenie nahrávky.

Rozhodovanie

Ak nie je jasné, či bol disk chytený pred alebo po kontaktu so zemou (tráva je považovaná za zem), rozhodnúť by mal hráč, ktorý mal na situáciu najlepší výhľad. Rovnako, ak nie je jasné, či bol chytajúci hráč v ihrisku alebo v aute, v okamihu chytenia, rozhodnutie je na hráčovi/hráčoch, ktorí mali na situáciu najlepší výhľad.

Faul vytlačením

Ak je chytajúci hráč v okamihu chytenia disku vo vzduchu, pred dopadom na zem sa stretne s obrancom a následkom tohto kontaktu sa hráč s diskom dostane mimo ihriska, musí chytajúci hráč buď pripustiť, že je v aute, alebo zahlásiť faul vytlačením. Ak dôjde takémuto faulu na útočníka v koncovej zóne a nie je faul spochybnený, pripočíta sa útočiacemu tímu bod.

Fauly[upraviť]

Definícia

Faul je dôsledok fyzického kontaktu medzi súpermi. Faul môže hlásiť faulovaný hráč a musí tak urobiť nahlas a ihneď po faule, zvolaním „Faul“.

Zodpovednosť

Za faul je zodpovedný ten hráč, ktorý spôsobil kontakt.

Fauly pri hádzaní

Faul pri hádzaní nastane, keď dôjde ku kontaktu medzi rozohrávajúcim a jeho obrancom pred vypustením disku. Kontakt medzi hráčmi po odhodení disku nie je faul. I tomuto kontaktu by sa mali hráči vyhýbať.

Ak fauluje rozohrávajúci alebo jeho obranca, hra sa zastaví a disk sa vráti späť hádzajúcemu. Hra pokračuje po checku.

Ak je rozohrávajúci faulovaný v priebehu nahrávky, a tá je dokončená, faul sa automaticky ignoruje a hra pokračuje bez prerušenia.

Ak je v priebehu nahrávania faulovaný obranca hádajúceho (marker) a prihrávka nie je dokončená, hra pokračuje bez prerušenia. Ak je prihrávka dokončená, disk sa vracia späť hádzajúcemu. Hra pokračuje po checku a počítanie začína od čísla, pri ktorom došlo k prerušeniu hry.

Ak dôjde k faulu alebo priestupku, po ktorom sa disk vracia k hádzajúcemu, bude sa v hre pokračovať najbližšie k miestu vo vlastnom ihrisku, z ktorého bol disk prihraný.

Fauly pri chytaní

Faul pri chytaní nastane, keď dôjde k fyzickému kontaktu medzi hráčmi v okamihu pokusu o chytenie, zachytenie alebo zrazenie disku. V priebehu alebo po pokuse o kontakt s diskom, často nie je možné vyhnúť sa istému náhodnému kontaktu medzi hráčmi. Vlastný kontakt súperov by nemal byť dôvodom pre hlásenie faulu.

Ovplyvnenie: Ak sa dostane hráč do kontaktu so súperom pred príletom disku, a tým ovplyvní súperov pokus chytiť disk, potom fauloval.

Ak sa pokúsi hráč hrať na disk a tím sa dostane do kontaktu so stojacím hráčom, či už pred alebo po príletu disku, potom fauloval.

Ak nie je faul pri chytaní spochybnený, získava disk faulovaný hráč na mieste prerušenia hry. Ak dôjde k nespochybnenému faulu v koncovej zóne, na ktorú družstvo útočí (okrem faulu vytlačením pozri 404.12 F), získava disk faulovaný hráč na koncovej čiare v najbližšom mieste od faulu. Ak je faul spochybnený, vracia sa disk k hádajúcemu.

Agresívne chovanie

Nebezpečné chovanie alebo ľahostajnosť k bezpečnosti spoluhráčov a protihráčov je faul.

Postavenie hráčov

Po nahlásení faulu zostanú všetci hráči na miestach, na ktorých sa nachádzali vo chvíli faulu, až do chvíle znovuzahájenie hry.

Postavenie[upraviť]

Právo na postavenie

Každý hráč s výnimkou rozohrávajúceho (pozri 404.10 B) sa môže postaviť na ktorékoľvek miesto na ihrisku, ktoré nie je obsadené iným hráčom. Pri obsadzovaní tohoto miesta sa nesmie dostať do kontaktu s iným hráčom.

Nežiaduci kontakt

Všetci hráči sa musia snažiť vyhýbať osobnému kontaktu s inými hráčmi. Hrubý kontakt so súperom znamená nežiadúce ohrozenie a je faulom, preto musí byť čo najviac obmedzený.

Pick (clonenie)

Hráč sa nesmie postaviť alebo pohybovať takým spôsobom, aby prekážal v pohybe ktorémukoľvek hráčovi súpera. Ak dôjde k picku, musí postihnutý hráč ihneď a nahlas nahlásiť „pick“. Hra sa zastaví a pokračuje až po checku. Počíta sa od čísla, kde došlo k prerušeniu, alebo od piatich, ak bolo napočítané viacej než päť.

Princíp vertikály

Všetci hráči majú právo na priestor nad sebou. Preto nemôže žiadny hráč zabrániť súperovi v chytení disku tým, že nastaví svoje paže nad neho. Ak drží takto svoje paže a dôjde ku kontaktu, môže postihnutý hráč nahlásiť faul.

Hra na disk

Kedykoľvek je disk vo vzduchu, všetci hráči musia hrať na disk nikdy nie na hráča.

Práva hráčov vo vzduchu

Hráč, ktorý vyskočil do vzduchu, má právo dopadnúť späť na to isté miesto, aj keby by mu v tom bránil iný hráč. Môže tiež dopadnúť na iné miesto, keď nebolo už obsadené v okamihu, keď vyskočil a keď nebola spojnica medzi miestom kde vyskočil a miestom kde pristál, obsadená iným hráčom v okamihu keď vyskočil.

Usporiadatelia (rozhodcovia, staff, officials, referees…)[upraviť]

Definícia

V hre Ultimate môže byť zahrnutých niekoľko nehrajúcich usporiadateľov. Sú to časomerači, zapisovatelia skóre a pozorovatelia. Ich úlohou je asistovať tímom, nie vynucovať pravidlá. Jeden usporiadateľ môže vykonávať niekoľkonásobnú funkciu.

Časomerač

Časomerač môže byť určený k signalizovaniu uplynulého času medzi bodmi, v priebehu time-outu a k signalizovaniu začiatku alebo konca hracej časti (hracej doby).

Zapisovateľ skóre

Zapisovateľ môže byť určený k sledovaniu skóre, ohlasovaniu polčasu hry kapitánom, počtu time-outov vybraných alebo ostávajúcich alebo potom že prešla do predĺženia.

Pozorovatelia (observers)

Podľa svojho uváženia, môžu pred začiatkom zápasu kapitáni vybrať až skúsených jednotlivcov, ktorí v zápase nehrajú, do rolí pozorovateľov. Úlohou pozorovateľov je pozorne sledovať hru, aby boli v prípade potreby schopní rozhodnúť spor, ktorý nejde vyriešiť. Pozorovatelia zostávajú pasívni a nehlásia z vlastnej iniciatívy, ak nie sú o to požiadaní.

Ak dôjde k sporu, ktorí nemôžu vyriešiť samotní hráči, ktorých sa to týka, ani kapitáni, požiadajú kapitáni pozorovateľov aby rozhodli. Rozhodujúce slovo má ten pozorovateľ, ktorý mal na miesto sporu najlepší výhľad. Pozorovatelia sa môžu najprv medzi sebou poradiť a až potom oznámiť výsledok hráčom.

Tým, že sa zavolajú pozorovatelia, sa hráči zaväzujú rešpektovať ich rozhodnutie.

Schválené podujatiach

Účasť časomeračov a zapisovateľov skóre je povinná na všetkých podujatiach schválených WFDF.

Priestupky (violations)[upraviť]

Všeobecne

K priestupkom dôjde, ak poruší ktorýkoľvek hráč akýmkoľvek spôsobom ustanovenie tohoto odseku, okrem pravidiel týkajúcich sa fyzického kontaktu.

Hlásenie priestupku

Priestupok môže byť zahlásený akýmkoľvek hráčom ktorý ho spozoruje. Tento hráč by mal byť okamžite a nahlas zavolať „violation“ („priestupok“) alebo názov konkrétneho priestupku.

Kroky

Akýkoľvek pohyb hráča s diskom, ktorý je v rozpore s týmito pravidlami, sú kroky a preto nie je povolený.

Po celú dobu musí rozohrávač udržovať celou alebo časťou pivotnej nohy kontakt s jedným a tým istým miestom na zemi. Hneď ako stratí kontakt s týmto miestom urobil kroky.

Hneď ako hráč, ktorý chytil disk urobí viacej krokov než je nevyhnutné k zastaveniu, urobil kroky.

Pokiaľ hráč, ktorý chytil disk v behu odhodí disk potom čo sa trikrát dotkol zeme, a úplne sa nezastavil, urobil kroky.

Ak je počítané zdržovanie a sú nahlásené kroky pokračuje sa od okamihu prerušenia počítania alebo od piatich (t. j.“stalling six,...“) podľa toho čo je nižšie.

pokiaľ rozohrávajúci vypustí nahrávku potom čo mu boli nahlásené kroky a nahrávka je nedokončená, nahrávka je platná a nasleduje turnover.

Vytrhnutie (vytrhnutie disku/ Strip)

Žiadny obranca sa nesmie dotknúť disku ktorý drží rozohrávajúci alebo prijímajúci hráč. Ak tak urobí a spôsobí, že tento hráč disk pustí, nahlási postihnutý hráč „strip“.

Hráč, ktorý mal predtým v držaní disk, získava opäť držanie disku na mieste, kde došlo k stripu a hra je znovuzahájená checkom.

Ak bolo už počítané, vracia sa pri vyrazení disku počítanie na nulu.

Spochybnené vyrazenie disku sa rieši rovnako ako spochybnený faul pri chytaní. Nespochybnený strip v koncovej zóne je bod.

Zastavenie hry[upraviť]

Všeobecne

Kedykoľvek dôjde k porušeniu pravidiel alebo time-outu, hra sa zastaví a disk sa rozohráva po checku na mieste, kde bol disk naposledy pred zastavením hry, pokiaľ pravidlá neurčujú inak.

Pravidlo o pokračovaní v hre

Ak je hlásený faul, priestupok alebo pick vo chvíli keď je disk vo vzduchu, hra pokračuje až do chvíle, keď disk získa jedna alebo druhá strana.

Ak získa z nahrávky hodenej pred alebo v priebehu hlásenej udalosti disk ten tím v ktorého prospech by bola hlásená udalosť rozhodnutá v hre sa pokračuje bez prerušenia. Je na hráčovi, ktorý zahlásil udalosť aby v tejto situácii zahlásil „play on“ a tým umožnil pokračovanie hry.

Pokiaľ je nahrávka dokončená a je proti útoku nahlásený faul, priestupok alebo pick, nahrávka sa nepočíta a disk sa vracia späť k hádzajúcemu, okrem pozri 404.13 D – 3. Ale, ak priestupok neovplyvnil obranný pokus na nahrávku (napr. Pick sa nevzťahujúci priamo k hre), obrana toto môže uznať a hra znovu začína checkom tam, kde bol disk chytený.

Spory

Princíp: Kedykoľvek nie je možné dohodnúť sa k hlásenej udalosti, disk sa vráti k hráčovi, ktorý do spornej situácie disk prihral. Pokračuje sa po checku.

Časový limit: Pokiaľ spor trvá tridsať sekúnd, usporiadateľ (ak je) má inštruovať k doriešeniu problému v čo najkratšom čase možnom čase alebo vrátiť disk poslednému hádzajúcemu, podľa 404.17 C – 1

Obojstranné fauly

V prípade obojstranného faulu pri chytaní sa disk vráti k poslednému hádzajúcemu hráčovi na miesto, kde bol vo chvíli svojej nahrávky a pokračuje sa po checku.

Etika[upraviť]

Nehlásený faul

Ak dôjde k faulu, ktorý nie je hlásený, mal by faulujúci hráč sám oznámiť svoj faul.

Čas medzi skórovaním a výhodmi

Oba tímy by sa mali snažiť minimalizovať čas medzi skórovaním a následným výhodom.

Signalizovanie výhodu

Ak si tím prijímajúci výhod praje opakovanie výhodu, ktorý dopadol mimo ihriska, mal by to dať súperovi na vedomie čo najskôr.

Spory

Ak dôjde k sporu alebo zmätočnej situácii na ihrisku, hra by sa mala zastaviť a po vyriešení sporu pokračovať checkom.

Ohľaduplnosť k nováčikom

V zápasoch mimo rámec turnajov, kedy sa nováčik dopustí priestupku proti pravidlám, by sa mala hra zastaviť a tomuto hráčovi by mal byť jeho priestupok a pravidlá vysvetlené.

Pozri aj[upraviť]