Preskočiť na obsah

Pravidlá ľadového hokeja

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Počas hry družstvo nesmie mať na ľade viac ako šesť hráčov. Šiestimi hráčmi sú:

 • Brankár
 • Pravý obranca - Ľavý obranca
 • Pravé krídlo - Stredný útočník - Ľavé krídlo

Každé družstvo smie mať na ľade iba jedného brankára. Tohto brankára možno odvolať a nahradiť ho ďalším hráčom. Taký hráč nemá výhody brankára.

Otváracia zostava[upraviť]

Manažér alebo tréner hosťujúceho družstva musí pred začiatkom stretnutia oboznámiť hlavného rozhodcu alebo zapisovateľa s otváracou zostavou.

Manažér alebo tréner domáceho družstva musí hlavnému rozhodcovi alebo zapisovateľovi oznámiť otváraciu zostavu pred začiatkom stretnutia, ale až potom, ako získa informáciu o otváracej zostave hosťujúceho družstva. Táto otváracia zostava musí byť potom oznámená hosťujúcemu družstvu. Potom nesmie zmeniť otváraciu zostavu ani jedno družstvo až dovtedy, kým sa stretnutie nezačne.

 1. Ak domáce družstvo nie je určené, súperiace družstvá musia rozhodnúť, ktoré družstvo bude domácim družstvom vzájomnou dohodou, losovaním alebo iným spôsobom.
 2. Práva domáceho družstva: určenie otváracej zostavy až po hosťujúcom družstve, výber hráčskej lavice, výber farby dresov
 3. Kedykoľvek počas stretnutia môže hlavný rozhodca prostredníctvom kapitána požiadať hosťujúce družstvo, aby poslalo na ľad hrajúcu zostavu pripravenú okamžite pokračovať v hre.

Začiatok stretnutia a tretín[upraviť]

Stretnutie sa musí začať v stanovenom čase vhadzovaním na strednom bode pre vhadzovanie. Rovnako sa vhadzuje na začiatku tretín a predĺženia. Družstvá musia začať stretnutie bránením bránky bližšej k ich hráčskej lavici. Družstvá si musia vymeniť strany v každej nasledujúcej tretine a predĺžení.

 1. Rozcvičenie hráča alebo brankára po skončení prvej a druhej tretiny, alebo pri prerušenej hre nie je povolené.
 2. Družstvá nesmú vymeniť strany, ak sa pred predĺžením alebo trestnými strieľaniami neupraví ľad.

Striedanie hráčov a brankárov[upraviť]

Pri splnení podmienok uvedených v tejto časti možno striedať hráčov a brankárov kedykoľvek počas hry alebo počas prerušenia hry, okrem toho kedy je hra prerušená pre zakázané uvoľnenie tím ktorý, vyhodí puk za cez všetky čiari nesmie striedať. Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry hrá s pukom alebo má akýkoľvek fyzický kontakt so súperom, pričom odchádzajúci hráč je ešte na ľade, musí nasledovať trest. Ak počas striedania hráč vstupujúci do hry alebo hráč odchádzajúci z hry sa dotkne puku náhodne a neúmyselne, hra sa nepreruší a trest sa neuloží.

Striedanie hráčov z hráčskej lavice počas hry[upraviť]

Hráči z hráčskej lavice sa môžu striedať počas hry kedykoľvek s podmienkou, že:

 • Striedajúci hráči sa nachádzajú vnútri územia ohraničeného dĺžkou hráčskej lavice a 10 m vzdialenosťou od mantinelu
 • Striedajúci hráči nie sú mimo hry potom, ako sa nevykoná striedanie

Postup pri striedaní hráčov počas prerušenia hry[upraviť]

Po prerušení hry musí hosťujúce družstvo okamžite poslať na ľad hrajúcu zostavu a nesmie ju zmeniť dovtedy, pokiaľ hra znovu nepokračuje. Domáce družstvo potom môže vykonať striedanie hráčov, ale nesmie spôsobiť zdržanie hry. Ak pri striedaní niektoré družstvo spôsobí neprimerané zdržanie, hlavný rozhodca musí nariadiť družstvu, ktoré sa previnilo, aby hráči okamžite zaujali svoje miesta a ďalšie striedanie nepovolí.

Postup pri striedaní:

 • Hlavný alebo čiarový rozhodca zaujme postavenie pre vhadzovanie.
 • Hlavný rozhodca musí poskytnúť hosťujúcemu družstvu päť sekúnd na vystriedanie hráčov.
 • Po piatich sekundách musí hlavný rozhodca vzpažiť ruku, čím signalizuje, že hosťujúce družstvo už nemôže striedať.
 • So vzpaženou rukou musí hlavný rozhodca poskytnúť domácemu družstvu päť sekúnd na vystriedanie hráčov.
 • Po piatich sekundách musí hlavný rozhodca pripažiť ruku, čím signalizuje, že striedať nemôže už ani domáce družstvo.

Striedanie hráčov z trestnej lavice[upraviť]

Potrestaný hráč, ktorý má byť vystriedaný po skončení trestu, musí pred vystriedaním odísť po ľade k svojej hráčskej lavici. Menší trest pre hráčsku lavicu (Pravidlo 592).

Striedanie brankárov počas hry[upraviť]

Počas hry možno brankára vystriedať iným hráčom a / alebo brankárom kedykoľvek s podmienkou, že:

 • Striedajúci hráč a / alebo brankár musí byť vnútri územia ohraničeného príslušnou hráčskou lavicou a 3 m vzdialenosťou od mantinelu. Predtým, ako sa striedanie uskutoční, musí byť striedaný brankár alebo hráč mimo hry.

Striedanie brankárov počas prerušenia hry[upraviť]

Brankári počas prerušenia hry nesmú ísť k hráčskym laviciam, okrem prípadov, že idú striedať alebo pri oddychovom čase. Ak bol brankár vystriedaný počas prerušenia hry, brankár, ktorý opustil hru, sa môže do nej vrátiť až pri nasledujúcom prerušení hry.

Zranení hráči[upraviť]

Ak je hráč zranený a nemôže pokračovať v hre alebo odísť na hráčsku lavicu, hra pokračuje dovtedy pokiaľ jeho družstvo nezíska puk. Hra sa nepreruší ak družstvo zraneného hráča má možnosť dosiahnuť gól. Ak hráč okrem brankára, je zranený alebo prinútený opustiť ľad počas stretnutia, môže odísť a byť nahradený náhradníkom, ale hra musí pokračovať bez toho, aby družstvá opustili ľad. Ak bol potrestaný hráč zranený, môže odísť do šatne, a ak mu bol uložený menší trest, väčší trest alebo trest v hre, potrestané družstvo musí ihneď poslať na trestnú lavicu náhradníka, ktorý odpyká trest, ktorého na trestnej lavici smie vystriedať iba tento zranený hráč. Zranený potrestaný hráč sa do hry nesmie vrátiť skôr, ako uplynie jeho trest.

 1. Ak je zrejmé, že hráč utrpel vážne zranenie, hlavný rozhodca a / alebo čiarový rozhodca musí ihneď prerušiť hru.
 2. Ak bola prerušená hra kvôli zranenému hráčovi, okrem brankára, zranený hráč musí opustiť ľad a smie sa vrátiť až v ďalšom pokračovaní hry.

Zranení brankári[upraviť]

Ak brankár utrpí zranenie alebo má zdravotné problémy, musí sa ihneď ošetriť, alebo je vystriedaný iným brankárom. Ak obidvaja brankári družstva sú neschopní pokračovať v hre, tak dostanú desať minút na preoblečenie iného hráča do brankárskeho výstroja.

Prevencia pred infekciami[upraviť]

Krvácajúci hráč alebo hráč, ktorý má na sebe krv protihráča, sa považuje za zraneného hráča musí opustiť ľad, aby ho bolo možné ošetriť a / alebo očistiť. Taký hráč sa smie vrátiť na ľadovú plochu s podmienkou, že:

 • rezná rana je uzatvorená a pevne prelepená
 • z hráča je odstránená krv a má vymenený alebo riadne vyčistený výstroj a dres

Ak na ľadovej ploche, zariadeniach ihriska alebo na akýchkoľvek iných predmetoch sú krvavé škvrny, hlavný rozhodca musí zabezpečiť, aby ich pracovníci štadióna odstránili pri prvom prerušení hry.

Hrací čas[upraviť]

Stretnutie musí pozostávať z troch 20- minútových tretín čistého času a dvoch 15- minútových prestávok. Družstvá si po každej tretine musia vymeniť strany.

 1. Hrací čas plynie od momentu vhodenie puku a musí sa zastaviť po hvizde píšťalky rozhodcu.
 2. Ak sa v posledných piatich minútach prvej alebo druhej tretiny vyskytne nepredvídané zdržanie hry, hlavný rozhodca môže nariadiť, aby sa ihneď začala nasledujúca prestávka. Ak hra znovu pokračuje zostávajúci čas predchádzajúcej tretiny budú družstvá brániť tú istú bránku, ako pred prestávkou. Po tomto čase si družstvá vymenia strany a hra pokračuje bez zdržania nasledujúcou tretinou.
 3. Na nekrytých ihriskách si musia družstvá vymeniť strany v polovici tretej tretiny a v polovici predĺženia.
 4. Počas prestávky sa musí upraviť povrch ľadovej plochy.

Predĺženie[upraviť]

V play-off stretnutí, v ktorom musí byť víťaz, sa pokračuje predĺžením trvajúcim 20 minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak ani jedno družstvo nedosiahne gól, na určenie víťaza sa uplatnia trestné strieľania.

Oddychový čas[upraviť]

Každé družstvo si môže počas riadneho hracieho času alebo počas predĺženia vyžiadať jeden 30- sekundový oddychový čas. O oddychový čas môže počas prerušenia hry požiadať hlavného rozhodcu ľubovoľný hráč určený trénerom. Hlavný rozhodca musí oznámiť oddychový čas zapisovateľovi. Hráči s brankári obidvoch družstiev, okrem potrestaných hráčov, môžu prísť k svojim hráčskym laviciam. Každé družstvo si môže vziať oddychový čas počas toho istého prerušenia hry, ale družstvo vyberajúce si oddychový čas ako druhé musí to oznámiť hlavnému rozhodcovi pred skončením prvého oddychového času.

Výsledok stretnutia[upraviť]

Družstvo, ktoré dosiahne počas troch 20- minútových tretín viac gólov, je víťazom stretnutia a do poradia získa tri body.

Predĺženie, samostatné nájazdy[upraviť]

Ak je po 3 tretinách stav nerozhodný pokračuje sa predĺžením, trvajúcim päť minút čistého času, počas ktorého sa hrá na náhle víťazstvo. Ak nedosiahne gól ani jedno družstvo, víťaz sa určí trestnými strieľaniami. (Pod pojmom náhle víťazstvo sa rozumie situácia, keď počas predĺženia družstvo, ktoré dosiahne gól ako prvé, je víťazom stretnutia.)Družstvo ktoré vyhrá po predížení si do tabuľky pripíše 2 body,družstvo ktoré prehralo po predížení si pripíše 1 bod.

Vhadzovanie[upraviť]

Vhadzovanie sa vykonáva na začiatku každej tretiny, na začiatku predĺženia, a po akomkoľvek prerušení hry. Ak je hra prerušená z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nie je v pravidlách, vhadzovanie bude na bode na vhadzovanie alebo na myslenej spojnici koncových bodov na vhadzovanie najbližšie k miestu, kde sa naposledy hralo.

Všeobecné zásady[upraviť]

Všetky vhadzovania sa vykonávajú iba:

 • na deviatich vyznačených bodoch na vhadzovanie, alebo
 • na dvoch myslených čiarach paralelných s bočnými stranami mantinelu a spojujúcich body na vhadzovanie v koncových pásmach.

Na bode v strede ľadu sa vhadzuje:

 • na začiatku tretiny a predĺženia
 • po dosiahnutí gólu
 • po chybe čiarových rozhodcov pri zakázanom uvoľnení
 • po predčasnom vstupe hráča do hry pri striedaní brankára

Na bodoch na vhadzovanie v koncovom pásme brániaceho sa družstva sa vhadzuje:

 • ak hra sa preruší medzi koncovými bodmi na vhadzovanie a bližším koncom ihriska (puk sa musí vhadzovať na koncovom bode na vhadzovanie na tej strane, na ktorej bola hra prerušená, pokiaľ pravidlá nestanovujú inak)
 • ak porušilo pravidlá brániace sa družstvo vo svojom obrannom pásme
 • ak nebol uznaný gól, lebo sa puk odrazil do bránky od rozhodcu

Na bodoch na vhadzovanie v koncovom pásme útočiaceho družstva sa vhadzuje:

 • ak útočiace družstvo spôsobí zakázané uvoľnenie
 • po úmyselnom ofsajde útočiaceho družstva
 • po dotyku puku hráča so zdvihnutou hokejkou útočiaceho družstva v ktoromkoľvek pásme

Na bodoch na vhadzovanie v strednom pásme sa vhadzuje:

 • po ofsajdoch
 • ak porušilo pravidlá útočiace družstvo vo svojom útočnom pásme
 • ak po prerušení hry jeden alebo obidvaja obrancovia hrajúci v blízkosti ich modrej útočnej čiary, alebo ktorýkoľvek hráč, ktorý prišiel z hráčskej lavice útočiaceho družstva, vstúpia v útočnom pásme do priestoru za myslenou tyčnicou kruhov na vhadzovanie v koncovom pásme bližšou k modrej čiare.

Na myslených čiarach sa vhadzuje:

 • po prihrávke do ofsajdu
 • po prerušení pravidiel jedným alebo aj druhým družstvom na najbližšom bode čiary, kde bola prerušená hra, pokiaľ podľa hore uvedeného nie je stanovené inak
 • po prerušení pravidiel jedným družstvom v stredovom pásme na najbližšom bode čiary, kde bola prerušená hra, pokiaľ podľa hore uvedeného nie je stanovené inak

Spôsob vykonania vhadzovania[upraviť]

Hlavný alebo čiarový rozhodca vhodí puk medzi hokejky dvoch hráčov, ktorí sú na vhadzovaní. Hráči stoja tvárou k súperovmu koncu ihriska, približne vo vzdialenosti dĺžky jednej hokejky od seba a čepele ich hokejok s dotýkajú ľadu na bielej časti bodu na vhadzovanie. Hráč útočiaceho družstva na svojej útočnej polovici musí položiť svoju hokejku na ľad ako prvý, ihneď nasledovaný hráčom brániaceho sa družstva. Na koncových bodoch na vhadzovanie obidvaja hráči musia zaujať postavenie podľa vyznačenia na ľade. Do kruhu na vhadzovanie alebo do vzdialenosti menšej ako 4,5 m od hráčov na vhadzovaní nesmú vstúpiť nijaký ďalší hráči, pričom musia stáť v postavení v hre. Hráč na vhadzovaní nesmie mať fyzický kontakt (telom alebo hokejkou) s telom protihráča dovtedy, kým sa vhadzovanie nedokončilo rozohraním puku.

 1. Rozhodca na začiatku hry nepíska.
 2. Striedanie hráčov je povolené až po dokončení vhadzovania a pokračovaní v hre, okrem prípadu, že bol uložený trest.
 3. Ak hráč na vhadzovaní ani po upozornení nezaujme správne postavenie, môže ho hlavný alebo čiarový rozhodca vymeniť spoluhráčom z ľadu.
 4. Ak hráč vnikne do kruhu pre vhadzovanie, hlavný alebo čiarový rozhodca musí zapískať a vhadzovanie sa musí zopakovať, okrem prípadu, ak puk získalo družstvo, ktoré sa neprevinilo.
 5. Za priestupok hráča musí hlavný rozhodca uložiť príslušný trest(y)

Ofsajdy[upraviť]

Hráč útočiaceho družstva nesmie vstúpiť do svojho útočného pásma skôr ako puk. Určujúce faktory pri posudzovaní ofsajdu sú:

 • postavenie korčúľ hráča - hráč je v ofsajde, keď má obidve korčule za modrou čiarou vo svojom útočnom pásme skôr, ako celý puk prejde cez modrú čiaru
 • postavenie puku - celý puk musí byť za modrou čiarou v útočnom pásme.

Pri porušení tohto pravidla sa hra musí prerušiť a vhadzuje sa:

 • na najbližšom bode na vhadzovanie v strednom pásme, ak puk za modrú čiaru zaviedol útočiaci hráč
 • na mieste, z ktorého útočiaci hráč prihral alebo vystrelil puk za modrú čiaru
 • na koncovom bode na vhadzovanie v obrannom pásme útočiaceho hráča, ak podľa mienky hlavného alebo čiarového rozhodcu, hráč spôsobil ofsajd úmyselne.
 1. Hráč, ktorý vedie puk a má puk pod kontrolou, nespôsobí ofsajd, ak prejde čiaru pred pukom.
 2. Ofsajd nie je, ak hráč zavedie alebo prihrá puk do svojho obranného pásma, v ktorom je súperov hráč.
 3. Ofsajd je úmyselný, ak jeho cieľom bolo bezdôvodné prerušenie hry.

Ofsajdová výhoda[upraviť]

Ak útočiaci hráč je v útočnom pásme skôr ako puk, ale brániaci hráč má možnosť s pukom hrať, čiarový rozhodca vzpaží ruku, čím signalizuje ofsajdovú výhodu. Výnimkou je situácia, ak puk bol vystrelený na bránku, čo spôsobilo, že brankár s pukom hral. Čiarový rozhodca pripažením ruky signalizuje skončenie ofsajdovej výhody a nechá pokračovať v hre, ak: - brániace družstvo prihralo alebo vyviedlo puk do stredného pásma, alebo

 • útočiaci hráči ihneď opustili útočné pásmo dotykom korčule o modrú čiaru.
 1. Predtým, ako možno zrušiť ofsajdovú výhodu, pričom puk je v útočnom pásme, musia útočiaci hráči opustiť útočné pásmo.
 2. Pod pojmom ihneď sa rozumie, že útočiaci hráči s už nesmú dotknúť puku, alebo pokúšať sa získať stratený puk späť, alebo nútiť brániacich hráčov hrať s pukom v obrannom pásme.
 3. V momentne, keď čiarový rozhodca pripaží, útočiaci hráči môžu znova vstúpiť do svojho útočného pásma.

Zakázané uvoľnenie[upraviť]

Pre potreby tohto pravidla stredná červená čiara rozdeľuje ihrisko na dve polovice. Pre posúdenie zakázaného uvoľnenia je rozhodujúce miesto posledného kontaktu s pukom toho družstva, ktoré malo puk. Ak hráč družstva, ktoré má na ľade rovnaký alebo väčší počet hráčov ako súper, vystrelí alebo usmerní puk zo svojej polovice ľadu za bránkovú čiaru súperovho družstva, hra sa preruší a signalizuje sa zakázané uvoľnenie. Vhadzuje sa na tom koncovom bode pre vhadzovanie brániaceho sa družstva, ktorý je bližšie k miestu posledného kontaktu s pukom.

Zakázané uvoľnenie nie je, ak:

 • puk vnikne do bránky - uzná sa GÓL
 • puk prejde cez bránkovisko
 • útočiace družstvo je v momente vystrelenia puku oslabené
 • puk predtým, ako prejde cez bránkovú čiaru, sa dotkne akejkoľvek časti súperovho hráča, vrátene brankára
 • puk prejde za bránkovú čiaru priamo od hráča, ktorý bol na vhadzovaní
 • podľa mienky čiarového rozhodcu, ktorýkoľvek hráč druhého družstva, okrem brankára, mohol s pukom hrať predtým, ako puk prešiel cez bránkovú čiaru.
 1. Ak čiaroví rozhodcovia posúdia zakázané uvoľnenie nesprávne, puk sa vhadzuje na strednom bode na vhadzovanie.
 2. Účelom tohto pravidla je umožniť plynulosť akcie a hlavný rozhodca a čiaroví rozhodcovia by mali uplatňovať toto pravidlo tak, aby sa tento cieľ dosiahol.
 3. Pod pojmom oslabený sa rozumie, že v dôsledku trestu(ov) má družstvo na ľade menší počet hráčov ako jeho súper.

Definícia gólu[upraviť]

Gól musí byť uznaný:

 • ak puk z hokejky hráča útočiaceho družstva prejde za bránkovú čiaru medzi hornou a bočnými žŕdkami bránky
 • ak puk akýmkoľvek spôsobom dopraví do bránky hráč brániaceho sa družstva
 • ak sa po strele útočiaceho hráča puk odrazí do bránky od akejkoľvek časti spoluhráča
 • ak puk vnikne do bránky v čase, keď bol hráč útočiaceho družstva v bránkovisku vinou fyzického kontaktu s brániacim hráčom; výnimkou je situácia, keď podľa mienky hlavného rozhodcu mal hráč dostatok času na opustenie bránkoviska
 • ak po tom, ako sa puk stal v bránkovisku voľný, hokejkou ho dopraví do bránky útočiaci hráč
 • ak sa puk priamo odrazí od korčule útočiaceho alebo brániaceho hráča.

Neuznanie gólu[upraviť]

Gól nesmie byť uznaný:

 • ak útočiaci hráč úmyselne puk kopol, hodil, odrazil rukou alebo ho ináč, ako svojou hokejkou usmernil do bránky, aj keby sa potom odrazil od ktoréhokoľvek hráča, brankára alebo rozhodcu
 • ak sa útočiaci hráč dotkol puku hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky
 • ak útočiaci hráč stál alebo mal svoju hokejku v bránkovisku v čase vniknutia puku do bránky
 • ak bola bránka posunutá zo svojej základnej polohy
 • ak bola bránka avšak posunutá úmyselne brankárom jedná sa takzvane o technický gól
 1. Gól už nemožno odvolať po vhadzovaní nasledujúcom bezprostredne po dosiahnutí tohto gólu.
 2. Bránkovisko je definované ako priestor siahajúci nad vyznačenou plochou na ľade do výšky 1,27 m nad ľadovou plochou.

Strelec gólu a asistenti[upraviť]

V Zápise o stretnutí sa gól pripíše tomu hráčovi, ktorý dopravil puk do súperovej bránky. Za každý gól sa hráčovi prizná jeden bod. Asistencia sa prizná hráčovi alebo hráčom, ktorí sa podieľali na akcii bezprostredne pred dosiahnutím gólu. Za každý gól možno priznať najviac dve asistencie. Za každú asistenciu sa hráčom prizná jeden bod.

 1. Jednému hráčovi možno priznať za gól iba jeden bod.
 2. Ak hráč dosiahol gól po tom, ako sa puk odrazil od brankára, možno priznať iba jednu asistenciu.
 3. V prípade, že chyba pri určení strelca gólu alebo priznaní asistencie je zrejmá, chybu možno okamžite opraviť, ale oprava sa nesmie vykonať, ak Zápis o stretnutí už podpísal hlavný rozhodca.

Puk mimo ihriska[upraviť]

Ak puk opustí plochu alebo sa dotkne akejkoľvek prekážky nad ľadovou plochou, hra sa preruší a vhadzuje sa na mieste, odkiaľ bol puk vystrelený alebo odkiaľ sa puk odrazil, ak pravidlá nestanovujú inak.

Puk na bránkovej sieti[upraviť]

Ak puk uviazne na vonkajšej strane bránovej siete dlhšie ako tri sekundy alebo ho protihráči pritlačia k bránkovej konštrukcii, hlavný rozhodca musí prerušiť hru, pričom vhadzovať sa bude:

 • na najbližšom koncovom bode pre vhadzovanie
 • na najbližšom bode pre vhadzovanie v strednom pásme, ak podľa mienky hlavného rozhodcu prerušenie hry zapríčinil útočiaci hráč

Puk mimo dohľadu[upraviť]

Ak v boji o puk vznikne zhluk hráčov alebo hráč náhodne padne na puk a hlavný rozhodca puk stratí z dohľadu, musí ihneď prerušiť hru, pričom vhadzovať sa bude na bode, kde bola prerušená hra, ak pravidlá nestanovujú inak.

Nepravý puk[upraviť]

Ak sa kedykoľvek počas hry objaví na ľadovej ploche ďalší puk, hra nesmie byť prerušená dovtedy, kým pri hre nemôže dôjsť k zámene pukov.

Puk odrazený od rozhodcu[upraviť]

Ak sa puk dotkne rozhodcu, hra nesmie byť prerušená, okrem prípadu, ak puk vnikne do bránky.

Zastavenie/prihrávka puku rukou[upraviť]

Hráč smie zastaviť alebo zraziť puk vo vzduchu otvorenou rukou alebo rukou puk posunúť po ľade, okrem prípadu, keď podľa mienky hlavného rozhodcu hráč úmyselne usmernil puk svojmu spoluhráčovi:

 • Ak spoluhráč tohto hráča získal puk v strednom alebo útočnom pásme, hlavný rozhodca preruší hru
 • Ak spoluhráč tohto hráča získal puk vo svojom obrannom pásme, hlavný rozhodca hru nepreruší za predpokladu, že akcia prihrávky rukou sa skončí skôr, ako hráč a puk opustia pásmo
 • Gól sa nesmie uznať, ak puk rukou zrazil útočiaci hráč, aj keby sa do bránky odrazil od ktoréhokoľvek hráča

Kopnutie puku[upraviť]

Kopať do puku sa smie vo všetkých pásmach, ale gól nemôže byť uznaný, ak puk kopol útočiaci hráč, aj keby sa odrazil od ktoréhokoľvek hráča, brankára alebo rozhodcu. V prípade ak útočiaci hráč nekopol do puku zámerne gól môže byť uznaný (podľa posúdenia rozhodcu).

Hra so zdvihnutou hokejkou[upraviť]

Nosenie hokejky nad úrovňou ramien je zakázané

Ak sa útočiaci hráč dotkol puku hokejkou nad úrovňou hornej žŕdky bránky, gól nemôže byť uznaný.

Zastavenie alebo zrazenie puku hokejkou nad úrovňou ramien je zakázané; hra sa preruší a vhadzovať sa bude na jednom z koncových bodov na vhadzovanie družstva, ktoré sa previnilo, s výnimkou, že:

 • puk je zrazený k protihráčovi, a potom hra pokračuje, pričom hlavný rozhodca musí použiť signál „nie“,
 • hráč brániaceho sa družstva, zrazí puk do vlastnej bránky, a vtedy sa uzná gól

Nedovolený zásah divákov[upraviť]

V prípade, že na ľad padnú predmety, ktoré prekážajú v hre, hlavný rozhodca musí prerušiť hru, pričom vhadzovať sa bude na mieste, kde bola hra prerušená.

V prípade, že divák drží alebo ináč bráni hráčovi v hre, hlavný alebo čiarový rozhodca musí prerušiť hru. Ak puk má družstvo bráneného hráča, hra pokračuje do skončenia akcie.

Pozri aj[upraviť]