Katechéza/3. Božie prikázanie

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Slávenie nedele[upraviť]

 • niekoľko myšlienok z pastierskeho listu biskupov Slovenska

Víkend[upraviť]

„Konečne sobota“ vzdychnú si ľudia po celotýždňovej práci. Prirodzene túžime po odpočinku. Pričom sám Boh vychádza v ústrety tejto túžbe človeka tým, že sám odpočíva po svojom stvoriteľskom diele.OMG My kresťania by sme však úplne prirodzene mali zvolať: „konečne nedeľa“, ten krásny deň, ktorý po zmŕtvychvstaní nášho Pána žiari ako nádherná skutočnosť po predobraze starozákonnej soboty.

Moderný svet strhuje človeka ako prúd. Pre mnohých ľudí je to už iba „víkend“ – koniec týždňa, koniec robote. V piatok pri rozlúčke si ľudia želajú: „Pekný víkend,“ ako to počúvame z oznamovacích prostriedkov, čo súvisí so zámerom vytlačiť z nášho života všetko kresťanské bez ohľadu na to, že tento zvrat je cudzí duchu slovenskej reči.

Na druhej strane konzumný spôsob života ženie ľudí do práce bez oddychu. Boh, Stvoriteľ a Zákonodarca, vo veľkej láske k človekovi výslovne mu ukladá ako príkaz: „Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil!“ (Ex 20, 8). V Novom zákone tento deň odpočinku je nedeľa. Na Turíce 31. mája 1998 vydal Svätý Otec významný dokument s názvom Deň Pána – Dies Domini, v ktorom hovorí o Božom ustanovení tohto dňa a o slávení Eucharistie.

Nedeľa je deň Pána[upraviť]

Kniha Genezis opisuje stvorenie sveta a v tejto knihe čítame: „I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil“ (Gn 2, 3). Odpočinok u Stvoriteľa znamená obdiv pre celé stvorenie, pretože všetko, čo stvoril, bolo dobré. Boh Stvoriteľ napokon stvoril človeka, ktorému dáva do daru siedmy deň odpočinku, aby sa aj on zastavil a obdivoval Božie dielo. V nedeľu, v deň Boha Stvoriteľa, má sa zastaviť každý človek i celé ľudstvo, oddýchnuť si od každodennej práce, obdivovať krásu stvorenia, ďakovať Bohu za celý vesmír. Osobitne máme ďakovať za každodenný chlieb a za všetky dobrá nebeskému Otcovi, ktorý sa stará o nebeských vtákov, šatí poľné ľalie, avšak viacej sa stará o človeka, o každého jedného z nás. To znamená nedeľný odpočinok.

O tento zážitok oberá človeka nedeľný zhon za prácou, ziskom a hľadaním vlastných záujmov, čo aj prístupných, ako je šport, rekreácie, turizmus. Aj štátne zákony rešpektujú deň pokoja pre veriacich. Avšak supermarkety, podnikatelia ale aj iné inštitúcie nezachovávajú tento zákon. Týmto trpí naša spoločnosť, naše rodiny i jednotlivci. Nový Zákonník práce, ktorý bude platiť od 1. 4. 2002 tiež chráni nedeľu svojím článkom: „Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na nedeľu a pondelok“ (§ 93, 1). Preto vás vyzývame, milí veriaci, aby ste sa usilovali pri zachovaní Božieho i štátneho zákona o nedeľnom pokoji postaviť sa proti takémuto trendu, ktorý z vás robí len nástroje a otrokov svojich finančných záujmov.

Nedeľa je deň Ježiša Krista[upraviť]

Ježiš silou svojho zmŕtvychvstania s nami slávi eucharistické spoločenstvo. Ježiš Kristus vstal z mŕtvych v nedeľu a preto už od počiatku Cirkvi kresťania slávili každú nedeľu ako oslavu Kristovho zmŕtvychvstania.

Ten istý Ježiš Kristus ako sa stretol s apoštolmi po svojom zmŕtvychvstaní, stretá sa aj a nami, osobitne na nedeľnej svätej omši, aby nám dal ten najkrajší dar – pokoj duše –blaženosť človeka, aby nás upevnil vo viere a tak urobil svojimi učeníkmi.

Svätá Cirkev nám prikazuje účasť na svätej omši v nedeľu a v prikázané sviatky, ako to uvádza cirkevné prikázanie. Nerobí to preto, aby nám pridala ďalšiu povinnosť, ale pre naše dobro, lebo slávenie Eucharistie je prameňom všetkých milostí. V spoločenstve rodiny veriacich máme možnosť počúvať Božie slovo ako svetlo a smernicu správneho života, s Cirkvou vzdávať vďaky a oslavovať Boha za dar života, za všet-ky duchovné i hmotné dary a najmä za dar vykúpenia a napokon zúčastniť sa na eucharistickej hostine, aby sme mohli žiť spolu s Kristom: Ja som vo vás a vy ste vo mne.(porov. Jn 14, 20), „Ja som vinič, vy ste ratolesti“ (Jn 15, 5), aby sme mohli spolu so svätým Pavlom vyznávať: „Pre mňa žiť je Kristus.“ (Flp 1, 21)

Pri nedeľnej svätej omši vylieva na nás Duch Svätý svoje turíčne dary a ovocie radosti, pokoja a lásky a uskutočňuje sa prísľub nebeského Otca: „Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte; od všetkých vašich škvŕn a od všetkých vašich modiel vás očistím. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás“ (Ez 36, 25-26).

Preto ani jeden kresťan katolík, nikto z nás, nemá bez vážnej príčiny vynechať nedeľnú svätú omšu, ale ako jednotlivci i ako rodina a celé farské spoločenstvo máme sa stretnúť so vzkrieseným Pánom, ktorý nás pozýva na svoju hostinu. Katechizmus Katolíckej cirkvi stanovuje: „Preto tí, čo si vedome a dobrovoľne neplnia túto povinnosť, dopúšťajú sa ťažkého hriechu“ (KKC 2181).

Kresťanskí rodičia nech si uvedomia veľkú zodpovednosť za svoje deti, ktoré im Boh zveril do výchovy, a za príklad, ktorý im dávajú, lebo je pre ne rozhodujúci a väčšinou ich poznačuje na celý život. Preto veľmi prosíme všetkých našich rodičov, aby si uvedomili túto zodpovednosť pre dobro a spásu svojich detí a spolu s nimi sa zúčastňovali na nedeľnej svätej omši.

Nedeľa je sviatok Cirkvi[upraviť]

Nedeľa je sviatkom veľkej duchovnej rodiny veriacich, ale aj našich rodín. Je vždy znamením kresťanskej rodiny spoločná účasť na nedeľnej svätej omši, účasť pri eucharistickom stole a odtiaľ spoločne sa vrátiť domov k nedeľnému stolu. Deti čakajú na toto týždňové stretnutie s rodičmi, pretože celý týždeň sú členovia rodiny rozdelený školou a zamestnaním. Spoločný nedeľný obed utužuje rodinné zväzky, vzájomnú lásku, vytvára harmonickú jednotu. Kresťanská rodina aj v tomto spoločenstve prežíva tajomnú prítomnosť Ježiša Krista: „Ja som s vami, vy ste moji priatelia“ (porov. Jn 15).

Súčasná rodina sa dostala do krízy a jednou z príčin je znesvätenie nedele, rozbitie rodinného spoločenstva. Rodinné spoločenstvo je viac ako sú záujmy jednotlivcov, či už je to šport, turistika, rekreácia. Šťastná rodina je akoby pozostatkom raja.


 • Pôvodný zdroj: [1]

Prikázané sviatky[upraviť]

 • NARODENIE PÁNA (25. decembra)
 • SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (1. januára)
 • ZJAVENIE PÁNA (6. januára)
 • NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
 • NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI
 • SVÄTÉHO PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV (29. júna)
 • NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE (15. augusta)
 • VŠETKÝCH SVÄTÝCH (1. novembra)
 • NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE (8. decembra)