Katechéza/ONŽ 0 - 12

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

POKYNY PRE SKUPINU ANIMÁTOROV[upraviť]

Dnešný deň bude prebiehať v znamení cesty. Nanebovstúpenie Krista stavia náš život do dynamického vzťahu ku konečnému cieľu. Oáza - ako čas a miesto oddychu pre pútnikov - sa blíži ku koncu. Treba sa zamyslieť nad plánom ďalšej cesty.

Kľúčový význam má dnes výprava otvorených očí. Mládeži treba príťažlivým spôsobom predložiť program ďalšej cesty. Text „Naša cesta" či „Náš program" je syntézou životného programu nového človeka. Tieto texty odovzdáme mládeži posledný deň oázy. Ale už teraz treba obrátiť pozornosť mládeže na ich hodnotu a význam.

Cesty nového človeka nemožno predložiť odtrhnuté od života, od problémov, s ktorými sa mládež denne stretáva. Evanjeliová revízia života, venovaná dnes otázke Novej kultúry, má mládeži pomôcť zabudovať program rozvoja nového človeka do kontextu záležitosti, s ktorými denne žije.

Dnes robíme aj záverečné prípravy na deň spoločenstva. Večernú hodinu Božieho slova chápeme ako čas modlitebného bdenia Ducha Svätého. Ak sa oáza spája na modlitebné bdenie s inými oázami, myšlienky obsiahnuté v prednáške určenej na hodinu Božieho slova možno použiť v uvedení do bdenia alebo trinásty deň oázy pred začiatkom púte.

RANNÁ MODLITBA[upraviť]

Hymnus - podľa DMLS

Žalm s antifónou - podľa DMLS

Krátke čítanie: Mt 16, 26

Predstavenie dňa:

Slovo života: „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil?!" Mt 16, 26

Deň Nanebovstúpenia nám ukazuje nebo ako cieľ putovania nášho života. Nebo je tam, kde žije oslávený Kristus vo večnom spoločenstve s Otcom. Aby sme tam skrze Krista došli, musíme už teraz vytvárať v sebe vnútorný postoj, ktorý nás uschopní žiť v spoločenstve s Bohom a s bratmi, teda postoj lásky. Čím viac je lásky v nás, tým sme bližšie k nebu. Niet v našom živote dôležitejšej veci ako zdokonaľovanie lásky. Túto úlohu nech nám pripomína dnešné slovo života. Večer budeme podobne ako Mária a apoštoli zotrvávať na modlitbe v očakávaní zoslania Ducha Svätého, ktorého nám Kristus prisľúbil.

Zapálenie sviece:

Keď zapaľujeme sviecu oázy, ktorá dnes prejavuje naše očakávanie na Zoslanie Ducha Svätého a na druhý príchod Krista - Snúbenca, ktorý nás túži voviesť na večnú hostinu, pripomeňme si evanjliové podobenstvo o desiatich pannách.

Lektor: Sk 1, 11 - tu sa zapaľuje svieca

Lektor: Mt 25, 1 - 13

Pieseň dňa:

HOMÍLIA: OVOCIE PASCHÁLNEHO TAJOMSTVA, KOMÚNIA S BRATMI[upraviť]

Počas poslednej večere zanechal Kristus apoštolom dvojaký testament: Eucharistiu - sviatosť svojho Tela a Krvi a nové prikázanie: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás." (Jn 13, 34). V doterajšej praxi sme, žiaľ, veľmi často tieto veci od seba oddeľovali. Sv. Prijímanie bolo chápané ako prejav individuálnej zbožnosti bez spojenia s láskou k blížnym, bez pocitu spoločenstva: neraz ľudia znepriatelení prijímajú sv. prijímanie pri tom istom oltári.

Takto to nemôže ostať. Lebo Eucharistia je „sviatosť nežnosti, znak jednoty, puto lásky" (SC n. 47). V nej nám Boh udeľuje svoje milosrdenstvo, odpustenie a podmienkou prijatia je milosrdenstvo k blížnemu (modlitba Otče náš, podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi - Mt 18, 23 - 35). Kto nie je zmierený s blížnym, neodpustí všetkým ktorým má čo odpustiť, nemôže hodne prijať „sviatosť milosrdenstva".

Eucharistia je znakom jednoty, nielen zmierenia veriacich s Kristom, ale celej Cirkvi. Ako z mnohých zŕn vznikol jeden chlieb, tak aj my sa skrze Krista stávame jedným Telom - Cirkvou. Nemožno sa spojiť s eucharistickým Kristom bez spojenia sa s Jeho mystickým Telom - Cirkvou. Všetci, ktorí prežívajú to isté Pánovo Telo, stávajú sa jednotou. Eucharistia je znakom jednoty, ktorý poukazuje na túto jednotu (treba mať v srdci jednotu, ktorá sa navonok prejavuje prijatím sviatostí, alebo ináč bude sv. prijímanie nehodné - svätokrádežné) a zaväzuje k jej budovaniu. Prijaté sv. prijímanie zaväzuje k činnej láske k blížnemu, aby sa tak budovala jednota mystického Tela.

„Communio cum Christo et inter nos" (spoločenstvo s Kristom a medzi nami) je ovocím prijatia Eucharistie. Eucharistia sa musí stať putom lásky s Kristom a so všetkými blížnymi. Časté prijímanie Eucharistie nie je nič, ak nie je vzrastom lásky. (por. 1 Jn 3, 18). Preto správne prijímanie Eucharistie sprevádza spev antifóny: „Milujte sa všetci navzájom, ako som vás miloval."

VOČ: HĽADANIE CESTY DO NEBA[upraviť]

Cvičenie možno pripraviť vo forme známej skautskej hry v prírode „Hľadanie pokladu". Skupiny putujú po chodníku usmerňovanie rôznymi znakmi (šípky, náčrty, šifry, „náhodný chodec", „hluchonemý" chodec, alebo hovoriaci neznámym jazykom a pod.).

Na konci nachádzajú „poklad". Je ním text „Naša cesta" alebo „Náš program".

V besede na záver cvičenia treba vysvetliť, že je to skutočne poklad, lebo tento program, ak bude verne uskutočňovaný, nás privedie do večného spoločenstva s Bohom a bratmi v nebi.

Na záver možno zaspievať pieseň: „Je cesta, ktorá vedie nás".

PRÍLOHA: NÁŠ PROGRAM[upraviť]

Životný program dievčat

1. NEPOŠKVRNENÁ je mojim ideálom a mojou Matkou. Rozjímam o jej postojoch v ruženci, oddávam sa jej a nasledujem ju.

2. KRISTUS je môj Spasiteľ a cesta k Otcovi. Nepoškvrnenou Mu chcem patriť. Usilujem sa o zjednotenie s ním vo viere a láske v slovách Evanjelia, v Eucharistii a v blížnych.

3. CIRKEV je mojim domom a mojou rodinou. Chcem vrastať čoraz hlbšie do jej bratského spoločenstva, cítiť s ako živá bunka a túžiť, aby obsiahla všetkých ľudí.

4. Chcem v sebe pestovať dar nového života, ktorý som dostala pri sv. krste a ktorého správcom je DUCH SVÄTÝ. Modlitba je dýchaním môjho života, preto chcem byť verná pri vykonávaní Stánku Stretnutia.

5. Pochopila som tajomstvo osoby, ktorá „nemôže nájsť v plnej miere samu seba, iba ak nezištnej samožertve" (LG 24), preto príkazom môjho života je AGAPE, krásna láska, ktorej prejavom je obeta a kríž.

6. Ak chcem byť plne sebou a sformovať v sebe NOVÉHO ČLOVEKA, musíme sa vždy riadiť svedomím osvetleným Božím slovom. Vypovedám vojnu bezmyšlienkovitosti a nezodpovednosti.

7. Chcem byť slobodná v snažení po vyšších hodnotách, ktoré som prijala za svoje, preto musím získať odvahu plávať proti prúdu postoja užívania, egoizmu, módy a verejnej mienky a tak vytvárať NOVÚ KULTÚRU a všetko, čo slúži dôstojnosti človeka.

8. Ako osoba nemôžem byť pre nikoho predmetom užitia a môžem sa oddať len skutočnej láske. Strážcom mojej dôstojnosti urobím ČISTOTU spolu so skromnosťou a hanblivosťou v správaní sa a v obliekaní.

9. Vylučujem zo svojho života alkohol a cigarety, lebo sú klamlivé hodnoty, ktoré ohrozujú hodnoty skutočného života. Pre svoje dobro a v pocite zodpovednosti za iných sa rozhodujem pre vedomú a dobrovoľnú ABSTINENCIU.

10. Moja cesta nie je ľahká. Preto nemôžem a nechcem ňou ísť sama. Mojou potrebou a radosťou je každotýždenné stretnutie v SPOLOČENSTVE tých, ktorí chcú ísť spolu so mnou, pri stole evanjeliovej revízie života.

Životný program chlapcov

Kristus je mojim Svetlom a Životom, zároveň cestou k Otcovi. Jemu chcem patriť. Usilujem sa o zjednotenie s Ním vo viere a láske v slove Evanjelia, v Eucharistii a v blížnych.

2. NEPOŠKVRNENÁ ktorá „najlepšie počúvala Božie slovo a zachovávala ho", je mojim ideálom a mojou Matkou. Rozjímam jej postoje v ruženci, oddávam sa jej a nasledujem ju.

3. CIRKEV je mojim domom a mojou rodinou. Chcem vrastať čoraz hlbšie do jej bratského spoločenstva, cítiť s ako živá bunka a túžiť, aby obsiahla všetkých ľudí.

4. Chcem v sebe pestovať dar nového života, ktorý som dostal pri sv. krste a ktorého správcom je DUCH SVÄTÝ. Modlitba je dýchaním môjho života, preto chcem byť verný pri vykonávaní Stánku Stretnutia.

5. Pochopil som tajomstvo osoby, ktorá „nemôže nájsť v plnej miere samu seba, iba ak nezištnej samožertve" (LG 24), preto príkazom môjho života je AGAPE, krásna láska, ktorej prejavom je obeta a KRÍŽ.

6. Ak chcem byť plne sebou a sformovať v sebe NOVÉHO ČLOVEKA, musím sa vždy riadiť svedomím osvetleným Božím slovom. Vypovedám vojnu bezmyšlienkovitosti a nezodpovednosti.

7. Chcem byť slobodný v snažení po vyšších hodnotách, ktoré som prijal za svoje, preto musím získať odvahu plávať proti prúdu postoja užívania, egoizmu, módy a verejnej mienky a tak vytvárať NOVÚ KULTÚRU a všetko, čo slúži dôstojnosti človeka.

8. Na stráži dôstojnosti človeka v sebe a iných postavím ČISTOTU, ktorá nedovoľuje pristupovať k osobe ako k predmetu užitia, hoci len možného. Budem dbať o čistotu myšlienok, slov a skutkov.

9. Vylučujem zo svojho života alkohol a cigarety, lebo sú klamlivé hodnoty, ktoré ohrozujú hodnoty skutočného života. Pre svoje dobro a v pocite zodpovednosti za iných sa rozhodujem pre vedomú a dobrovoľnú ABSTINENCIU.

10. Moja cesta nie je ľahká. Preto nemôžem a nechcem ňou ísť sám. Mojou potrebou a radosťou je každotýždenné stretnutie v SPOLOČENSTVE tých, ktorí chcú ísť spolu so mnou, pri stole evanjeliovej revízie života.

RUŽENEC: TAJOMSTVO NANEBOVSTÚPENIA[upraviť]

1. ..., ktorý vstúpil do neba, aby nám pripravil miesto.

2. ..., ktorý povedal: „V dome môjho Otca je veľa príbytkov".

3. ..., ktorýnám sľúbil, že uvidíme Otca z tváre do tváre.

4. ..., ktorý, hoci sa vrátil do neba, je prítomný medzi nami.

5. ..., ktorý nášmu životu dáva znak večnosti.

6. ..., ktorý nás učí správnemu pohľadu na veci tohto sveta.

7. ..., ktorý túži, aby sme tento život brali aj ako púť do domu Otca.

8. ..., ktorý tvorí spoločenstvo s Otcom.

9. ..., ktorý je prítomný v Cirkvi a dáva nám účasť na svojom spoločenstve s Otcom.

10. ..., ktorý nás vedie k spoločenstvu s Otcom očisťovaním našej lásky.

EVANJELIOVÁ REVÍZIA ŽIVOTA: NOVÁ KULTÚRA[upraviť]

Cieľ:

Dať mládeži kľúč, ktorý jej dovolí správne riešiť problém vzťahu k svetu, k jeho rozvoju a zdokonaľovania seba. Čo znamená kresťansky sa angažovať vo veciach sveta? Týmto kľúčom je správne porozumenie pojmu Nová Kultúra.

Mt 25, 31 - 46

Pomocné texty:

- M. Quist: Úspešný život: „Človek a jeho piedestál" (62 - 67)

Vidieť:

Obrátiť pozornosť na žiadané tempo rozvoja súčasného sveta. Má byť práca na tomto pokroku cieľom nášho života?

V čom spočíva to, čo nazývame pokrokom? (Možno pozrieť noviny z dnešného dňa. Aké problémy sa rozoberajú v článkoch? Ukázať, že nejde o to, aby bol človek lepší, aby bol úplným človekom, ale aby viac mal a viac mohol užívať.)

K čomu to všetko smeruje? Aký koniec je toho všetkého? (Prízrak atómovej vojny)

Príklad: Benátky - jedno z najkrajších miest sveta - za niekoľko desaťročí budú pohltené morom.

Zhodnotiť:

Text Sv. písma: Scéna posledného súdu. Aké hodnoty ostanú? Láska uskutočnená v živote.

Čítanie: „Človek a jeho piedestál."

Ukázať relatívnosť všetkých hodnôt, ktoré sú cieľom tzv. „pokroku". Majú hodnotu natoľko, nakoľko pomáhajú zlepšovať, zdokonaľovať človeka.

Kedy sa človek stáva lepší, plnší?

Citát z Gaudium et spes 24c: „Človek nemôže nájsť v plnej miere seba samého, iba ak v nezištnej samožertve."

Pojem novej kultúry, ktorá vytvára nového človeka. O novej kultúre hovoríme vtedy, keď je všetko preniknuté hodnotou osoby a praje jej rozvoju. Osoba sa zase rozvíja, zdokonaľuje láskou.

Konať:

Premyslím si postoj ku štúdiu, škole, práci: Prečo sa učím? Na čo sa pripravujem?

Premyslím plán vnútornej práce na sebe podľa hesla: „Kultúra duše - duša kultúry".

HBS: BOŽIA LÁSKA JE ROZLIATA V NAŠICH SRDCIACH SKRZE DUCHA SVÄTÉHO[upraviť]

Čítanie: Sk 2, 1 - 41

Duch Svätý v Bohu, v Najsvätejšej Trojici je plodom vzájomnej lásky Otca a Syna a zároveň zosobnená Božia láska. Podstatou Ducha Svätého je teda čisté oddanie sa svojej bytosti.

Duch Svätý zostupuje na zem. Čo to znamená? Akým spôsobom môže byť Duch Svätý prítomný na zemi? Len jedným. Keď vstúpi do vnútra človeka a udelí mu svoju lásku. Preto hovorí sv. Pavol: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali". (Porovnanie: železo rozžeravené ohňom. To je spôsob činnosti Ducha Svätého v nás. On nemení našu prirodzenosť, ale ju zvnútra rozpaľuje ohňom.)

Len v Duchu Svätom môžeme milovať. On miluje v nás. Ale miluje aj skrze nás - preto musíme prejsť všetkými stupňami očistenia, aby sme sa stali schopnými nástrojmi Ducha Svätého.

Najdôležitejšou úlohou - prácou nášho života je stála starostlivosť o vzájomný vzťah medzi Duchom Svätým, ktorý je nám daný a našim vedomým životom. Musí sa stať stálym usilovaním sa slúžiť, milovať, dávať sa - za cenu obety a strácania seba.

Duch svätý koná cez Nepoškvrnenú. Ona je najdokonalejším nástrojom Ducha Svätého. Priblížením sa k Márií sme dostali milosti Ducha Svätého.

Náš znak: Fos - Zoe (Svetlo - Život) nech nám znovu pripomína program, úlohu: Svetlo Ducha Svätého v nás (viera) sa musí stávať životom (láskou). To je cesta nového života.