Preskočiť na obsah

Katechéza/ONŽ 0 - 15

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

POKYNY PRE SKUPINU ANIMÁTOROV

[upraviť]

Posledný deň oázy má vlastný, odlišný program, ktorý sa skladá z:

- Rannej modlitby

- Eucharistického zhromaždenia

- Evanjeliovej revízie života

- Písania anketa a prípravy hodiny svedectva

- Hodiny svedectva

- Záverečnej pobožnosti

- Agape

- večera pohody

Treba urobiť všetko, aby nevznikla „cestovná horúčka" a aby nikto neodišiel skôr.

Revízia života má dnes načrtnúť program práce po oáze vo farnosti a má byť prechodom k tejto práci.

Hodina svedectva pripravená písaním ankety je najdôležitejším zážitkom dňa, a preto ju treba veľmi dôkladne pripraviť. Svedectvá majú byť pripravené na papieri a odovzdané Centrálnej diakonii oáz obnovy spolu so správou o priebehu oázy.

Treba pripraviť spomienkové darčeky z oázy a rozdať ich počas radostného večera.

RANNÁ MODLITBA

[upraviť]

Hymnus - podľa DMLS

Žalm s antifónou - podľa DMLS

Krátke čítanie: Mt 10, 32 - 33 a Lk 8, 39

Predstavenie dňa:

Slovo života: „Vráť sa domov a rozprávaj, aké veľké veci Ti urobil Boh!" (Lk 8, 39)

UPOZORNENIE:

Počas uvedenia témy dňa treba krátko načrtnúť obsah tajomstva korunovania Nepoškvrnenej, aby sa týmto spôsobom uzavrel cyklus ružencových rozjímaní (večer už nebude hodina Božieho slova). Možno využiť nasledujúce myšlienky:

- Čo znamená korunovanie Nepoškvrnenej?

- Mária Kráľovná. Mária je najdokonalejším stvorením, prvá zo všetkých stvorení. je prvá zo všetkých stvorení. Je prvá po Najsvätejšej Trojici a po oslávenom spoločenstve Krista. Korunovaním Mária zaujíma jej patriace miesto v hierarchii stvorenia.

- Mária je Kráľovnou, lebo Kristus - jej syn je Kráľom vesmíru. Kristus sa so všetkým delí so svojou Matkou vďaka láske, ktorá spája Máriu s Kristom, majú všetko spoločné. Kráľovstvo Krista a Nepoškvrnenej je jedno.

- Nepoškvrnená je Kráľovnou aj vo vlastnom slova zmysle. Ako Prostrednica všetkých milostí má určitú moc nad všetkými vykúpenými. V nadprirodzenom poriadku sme všetci na nej závislí.

- Kráľovstvo Nepoškvrnenej je kráľovstvom lásky. Kristus je Kráľom lásky. Nepoškvrnená sa stala Kráľovnou vďaka láske, kraľuje v láske a láskou.

- Chceme slúžiť Nepoškvrnenej - Kráľovnej. Ako? Oddaním sa jej. Akt oddania uskutočníme dnes popoludní a budeme ho realizovať celý život. Dnes a na dni po oáze si zoberieme toto slovo života: Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán.

Keď zapaľujeme sviecu oázy, ktorá dnes bude pre nás znakom svedectva, aké máme vydávať, počúvajme Jeho napomenutia.

Lektor: Flp 2, 12 - 16 (tu sa zapaľuje svieca), Mt 5, 14 - 16

Pieseň dňa:

HOMÍLIA: ZNAK, KTORÝ ZJAVUJE A BUDUJE CIRKEV

[upraviť]

Na záver našich uvažovaní o sv. omši môžeme ešte raz nahliadnuť do jej podstaty týmto spôsobom: sv. omša, teda eucharistické zhromaždenie je skutočným znamením Cirkvi. Je znakom, ktorý zjavuje, čo je Cirkev (epiphamia Cirkvi) a ktorý uskutočňuje to, čo označuje, teda sprítomňuje Cirkev.

Cirkev je Boží ľud zhromaždený Bohom za celé stáročia putujúci do večného Otcovho domu. Sv. omša je práve zhromaždením tohto ľudu a ukazuje svetu v znaku eucharistického zhromaždenia (liturgia vstupu).

Cirkev je spoločenstvo ľudí, ktorí počúvajú Božie slovo a vo viere ho prijímajú. Takto sa zjavuje Cirkev počas liturgie slova. Zároveň sa tu Cirkev buduje hlásaním slova a rastom viery.

Cirkev je spoločenstvom ľudí, ktorí žijú „novým Kristovým prikázaním". „Podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať". (Jn 13, 35). Toto sa prejavuje a uskutočňuje v liturgii lásky (modlitba veriacich a prinášanie darov).

Cirkev je zmierením ľudí s Bohom a medzi sebou v Kristovi a v Duchu Svätom. Skutočným znakom tejto jednoty je eucharistická hodina, počas ktorej sa všetci stávajú jedno požívaním jedného chleba a pitím z jedného kalicha.

Cirkev je usporiadané hierarchické spoločenstvo s podelením úloh a funkcií pre dobro celého tela. To sa prejavuje v liturgickom zhromaždení podelením služieb.

Cirkev je napokon spoločenstvo putujúce k eschatologickej plnosti. Aj to zjavuje liturgické zhromaždenie, počas ktorého sa spájame s nebeskou Cirkvou a vo sviatostnom znaku dostávame závdavok budúcej slávy.

Ak takto budeme chápať a sláviť liturgiu, bude pre nás skutočne prameňom a vrcholom Cirkvi (por. SC n. 10).

UPOZORNENIE:

Pripraviť a oznámiť mládeži, že počas dnešnej sv. omše sa bude udeľovať sv. prijímanie pod oboma spôsobmi.

ANKETA A HODINA SVEDECTVA

[upraviť]

Anketa má byť pre účastníkov obnovy príležitosťou k uskutočneniu syntézy a zhrnutia, zároveň prijatia rozhodnutí na ďalšiu cestu. Na vyplnenie ankety treba poskytnúť mládeži dostatok času. Po úvodnom vysvetlení je nutné povzbudiť k vypracovaniu odpovedí.

Vzor ankety:

Vek:

Rok:

Miesto:

1. Čo sa mi na oáze zvlášť páčilo?

2. Čo sa mi na oáze nepáčilo?

3. Aký úžitok si z oázy odnášam a čo som sa na nej naučil?

4. Poznatky o prednáškach. (Čo mi dali? Akým spôsobom vplývali na zmenu pohľadov na život, svet, moje náboženstvo?)

5. Poznámky o skupine vychovávateľov, spolunažívaní a správaní účastníkov.

6. Aké zmeny chcem urobiť vo svojom živote po návrate z oázy?

7. Čo podľa mojej mienky bolo by treba zmeniť v oáze?

Anketa je zároveň prípravou na hodinu svedectva. Treba oznámiť, že počas nej má každý povedať ostatným: „Čo mi dala oáza?" alebo „Čím som sa počas oázy vnútorne obohatil?"

Priebeh hodiny svedectva

Všetci sa zhromaždia v kruhu v sídle oázy. Na stole je zapálená svieca a otvorená kniha Sv. písma. Moderátor krátko uvádza nadviazaním na slovo života a na predstavenie dňa, zdôvodňuje potrebu a povinnosť vydávať svedectvo. Na záver v spontánnej modlitbe ďakujeme Bohu za milosti, ktoré sme dostali počas oázy a spievame: „Kresťan, to som ja".

RUŽENEC: TAJOMSTVO KORUNOVANIA

[upraviť]

1. ..., ktorý ťa urobil Kráľovnou neba i zeme.

2. ..., ktorý ťa voviedol do života Najsvätejšej Trojice.

3. ..., ktorý prijal tvoje spoluutrpenie pod krížom a obdaroval ťa milosťou prvenstva medzi vykúpenými ľuďmi.

4. ..., ktorý ťa povýšil, keď si plne odpovedala na jeho lásku.

5. ..., ktorý v tebe uskutočnil konečným spôsobom zjednotenie človeka s Bohom.

6. ..., ktorý chce, aby sme ťa uctievali ako Matku Cirkvi.

7. ..., ktorý ťa obdaroval kráľovskou dôstojnosťou, keď vo svojom pozemskom živote si bola služobnicou.

8. ..., ktorý ťa nám dáva za vzor a túži, aby sme nasledovali tvoj postoj služby.

9. ..., ktorý ti zveril formovanie našich duší, keď ťa nám dal ako vzor najdokonalejšej lásky.

10. ..., ktorý chce skrze teba kraľovať v našich srdciach.

EVANJELIOVÁ REVÍZIA ŽIVOTA: OD OÁZY OBNOVY K FARSKEJ OÁZE

[upraviť]

Témou posledného stretnutia ja ako pokračovať vo farnosti v práci, ktorú sme začali na oáze. Oáza je zástavkou na ceste, miestom oddychu a načerpania síl. Teraz sa vyberáme na ďalšiu púť do domu Otca. Etapami na tejto ceste sú každodenné stretnutia spojené s evanjeliovou revíziou života.

Poslednú revíziu života treba čo vonkajšej formy pripraviť bezchybne, tak, ako sa to potom robiť vo farnosti počas týždenných stretnutí (vonkajší symbol jednoty hnutia): stôl prikrytý bielym obrusom, na ňom soška Nepoškvrnenej, otvorená kniha Sv. písma, svieca a kvety. Okolo stola toľko miest na sedenie, koľko je účastníkov.

Treba obrátiť pozornosť na program stretnutia, ktorého schéma je podrobne určená. Témy a konspekty revízie života bude možné získať od oblastného moderátora.

Každých 6 týždňov sa budú uskutočňovať „Dni spoločenstva hnutia Svetlo - Život", ktoré budú pripomienkou dňa na oáze. Vtedy sa stretávajú všetci z danej diecézy (oblasti), ktorí boli na oáze, aby pokračovali a prehlbovali spoločenstvo na oáze vytvorené.

Prvý rok po oáze 0. stupňa je rokom kandidatúry. Kto vytrvá vo farskom spoločenstve a bude sa pravidelne zúčastňovať na jeho práci a uskutočňovať smerovky „Našej cesty" alebo „Nášho programu", bude na budúci rok pozvaný na oázu I. stupňa, ktorá sa zakončí uvedením do deutrokatechumenátu.

ZÁVEREČNÁ POBOŽNOSŤ

[upraviť]

Vstupná procesia:

Mládež, ktorá končí obnovu, zaujme svoje miesta v laviciach pred presbytériom. Pred Oltárom je na svietniku pripravená nezapálená svieca oázy. Vstupnej procesie sa zúčastňujú miništrant s krížom, dvaja akolyti so sviecami, lektor s knihou Evanjelií, celebrant. Počas procesie sa spieva „Pristúpim k Božiemu oltáru". Po príchode k oltáru kladie sa naň Evanjelium, vedľa sviece. Celebrant stojí pred stupňami oltára.

Vzývanie Ducha Svätého:

„Príď, Duchu Stvoriteľu..."

K: Zošli svojho Ducha a všetko bude stvorené.

V: A obnovíš tvárnosť zeme.

Modlime sa:

Večný Bože, ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého, daj prosíme, aby sme v tomto Duchu poznávali, čo je správne a vždy sa radovali z jeho útechy a posily.

Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Úvodné slovo a zapálenie oázovej sviece

Moji drahí. Dnes chceme zavŕšiť 15 - dňový pobyt na obnove, nazývanej Oáza Nepoškvrnenej, alebo Oáza nového života, slávnostným obradom obnovy krstnej zmluvy a zasvätením sa Nepoškvrnenej. Kým sa tak stane ešte raz zapálime oázovú sviecu, ktorá nás sprevádzala celý tento čas. - tu celebrant zapaľuje sviecu -

Už viete, aká hlboká je symbolika tejto sviece. Pripomína nám, že nový kresťanský život, začatý pri sv. krste, je stretnutím s Kristom v Duchu Svätom, ktorý v nás zapaľuje svetlo viery, lúče nádeje a oheň Božej lásky.

Skôr, ako prejavíte svoju vôľu oddať sa službe Bohu, zvlášť pri oltári, počúvajte ešte raz napomenutie sv. Pavla, určené aj nám.

Čítanie (lektor):

Rim 12, 1 - 18 (alebo iné).

Po prečítaní spev žalmu (napr. Ž 112).

Evanjelium: Mt 28, 19 - 20

Homília:

Po nej a po vhodnom uvedení celebrantom nasleduje:

Obnova krstných sľubov:

K: Drahí bratia a sestry, my všetci máme účasť na veľkonočnom tajomstve, lebo v krste sme boli pochovaní s Kristom, aby sme s ním povstali k novému životu. Preto po prežití týchto dní obnovy, obnovme krstné sľuby, ktorými sme sa zriekli zlého ducha a jeho skutkov a sľúbili sme, že budeme slúžiť Bohu vo svätej katolíckej Cirkvi. Preto sa vás pýtam:

Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí?

V: Zriekam.

K: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládal hriech?

V: Zriekam.

K: Veríte v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

V: Verím.

K: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

V: Verím.

K: Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

V: Verím.

K: Teraz sa pomodlime všetci spolu k Bohu tak, ako nás naučil modliť sa náš Pán, Ježiš Kristus.

V: Otče náš...

K: Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás znovuzrodil z vody a z Ducha Svätého a odpustil nám naše hriechy, nech nás svojou milosťou zachová pre večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

V: Amen.

Pieseň:

Zasvätenie sa Nepoškvrnenej

K: A teraz, aby ste mohli zotrvať až do konca v zmluve uzavretej s Bohom a zachovať si svetlo viery pri krste zapálené a nový život, ktorý ste vtedy dostali, oddajte sa do rúk Nepoškvrnenej. Ona, najvernejšia Snúbenica Krista a Matka nového života, vás zachová na ceste Božieho života a privedie na večné stretnutie s večným Otcom skrze Krista v láske Ducha Svätého. (Všetci si kľaknú a spolu recitujú akt zasvätenia sa Nepoškvrnenej podľa Maximiliána Kolbeho.)

„Nepoškvrnená, Kráľovná neba i zeme, útočište hriešnikov a naša najmilšia Matka, ty, ktorej Boh zveril celý poriadok milosrdenstva. Ja N.N., nehodný(-á) hriešnik(-ica) padám k tvojim nohám pokorne prosiac, aby si ma celého a úplne prijala za svoju vec, vlastníctvo a urobila s mojim životom, so všetkými schopnosťami mojej duše i tela, s mojou smrťou čokoľvek sa ti páči. Použi ma tiež, ak chceš, mňa celého, bez akéhokoľvek šetrenia, k uskutočňovaniu toho, čo je o tebe povedané: „Ona pošliape tvoju hlavu" ako aj „Všetky herézy si sama zničila na celom svete", aby som sa v tvojich nepoškvrnených najláskavejších rukách stal(-a) užitočným nástrojom pri vštepovaní a čo najväčšieho rastu tvojej slávy v toľkých zblúdených a ľahostajných dušiach a tak najväčšiemu rozšíreniu slávneho kráľovstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho: lebo kde ty vojdeš, tam navraciaš milosť obrátenia a posvätenia, lebo cez tvoje ruky plynú na nás všetky milosti z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho."

K: Dovoľ mi chváliť ťa, Najsvätejšia Panna.

V: Daj mi silu proti mojim nepriateľom.

Potom celebrant povzbudí ku skladaniu (v tichu) sľubu zrieknutia sa fajčenia a alkoholu a zachovávania skromnosti.

Odovzdanie programu „Nového života":

K: Vyslovené sľuby ako prejav vašich dobrých predsavzatí, nech sú východiskovým bodom úprimností a vytrvalej práce nad sebou. Pristúpte teraz a prijmite program tejto práce na utváraní v sebe všetkého, čo sme sa spolu snažili spoznať a prežiť počas oázy.

(Celebrant všetkým odovzdáva po jednom exemplári „Našej cesty" alebo „Nášho programu" a každému podá ruku.)

Spoločná modlitba veriacich:

(Text má dopredu pripraviť mládež končiaca obnovu.)

Vďakyvzdávanie a požehnanie:

K: A teraz spolu s Máriou poďakujme Bohu za to, že si nás vyvolil a pozval k novému životu.

V: Magnifikát: „Velebí duša moja Pána, ..."

Nasleduje sviatostné požehnanie.

Na záver spev: „Požehnaj nás, Pane..."

AGAPE A VEČER POHODY

[upraviť]

Stôl a agape má byť slávnostne vyzdobený (obrus, kvety alebo halúzky, sviece).

Na agape treba pozvať všetkých ľudí, ktorí mali niečo spoločné s oázou a všetkých, ktorým sa treba poďakovať (miestny kňaz, ľudia, u ktorých sa bývalo atď).

Agape začíname spevom: „Milujte sa všetci navzájom...". Možno prečítať vhodný úryvok z Evanjelia.

Počas agape je vhodný čas na prípadné príhovory, poďakovania sa a pod. Tiež možno rozdať spomienkové darčeky.

Na posledný večer pohody možno pozvať domácich. Jeho prvú časť môže tvoriť kytica piesní dňa s krátkym pripomenutím podstatného obsahu každého dňa alebo zážitku, ktorý sme prežili. Druhá časť môže byť voľnejšia. Konferenciér sa musí dopredu zoznámiť s programom, ktorý mládež pripravila.

Večer pohody sa má skončiť do 22:00 hod. Mať na pamäti odpočinok domácich a cestu, ktorá čaká ľudí na druhý deň. Výchovná skupina nesmie dovoliť organizovať nočné výpravy, lebo sú s tým spojené obvykle výstrelky, ktoré môžu skaziť mienku o oáze u domácich. Treba sa odvolať na zrelosť a pocit zodpovednosti u účastníkov oázy a nedovoliť, aby sa také niečo zakorenilo v oázach.