Katechéza/Otázky - Ježiš

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Ježiš Kristus[upraviť]

Ktorá z osôb Najsvätejšej Trojice sa stala človekom?[upraviť]

Človekom sa stala Druhá božská osoba –Boží Syn - Ježiš Kristus.

Ktorá z osôb Najsvätejšej Trojice sa vo Svätom písme označuje ako „Slovo“?[upraviť]

„Slovo“, to je Druhá božská osoba – Boží Syn.

Čo znamenajú vo Svätom písme slová: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami?[upraviť]

Tie slová znamenajú, že Druhá božská osoba – Boží Syn, ktorý sa tiež nazýva „Slovo“ vzal na seba ľudské telo a žil na zemi ako človek.

Kto je to Ježiš Kristus?[upraviť]

Ježiš Kristus je Druhá božská osoba, jednorodený Boží Syn, ktorý sa stal pre nás človekom. a zomrel na križi a je cesta pravda a život

Ježiš Kristus je Boh alebo človek?[upraviť]

Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek.

Kde sa narodil Ježiš Kristus?[upraviť]

Ježiš Kristus sa narodil v meste Betleheme v Izraeli.

Kedy slávime narodenie Pána Ježiša?[upraviť]

Narodenie Pána Ježiša slávime na Vianoce, 25. decembra.

Čo znamená meno Ježiš?[upraviť]

Meno Ježiš znamená Spasiteľ (Záchranca) alebo Vykupiteľ.

Čo znamená meno Kristus?[upraviť]

Meno Kristus po grécky znamená Boží Pomazaný. Po hebrejsky sa to povie „Mesiáš“.

Prečo sa stal Syn Boží človekom?[upraviť]

Syn Boží sa stal človekom preto, aby nás slovom a príkladom učil a vykúpil.

Kto je otcom Pána Ježiša?[upraviť]

Otcom Pána Ježiša je Boh Otec.

Prečo nazývame Krista „Spasiteľ“?[upraviť]

Pretože nám svojim utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním zaslúžil odpustenie hriechov a zachránil nás pre večný život v nebi.

Kto je prisľúbený a poslaný Vykupiteľ?[upraviť]

Prisľúbený a poslaný Vykupiteľ je Ježiš Kristus.

Kde rástol Pán Ježiš?[upraviť]

Pán Ježiš rástol v meste Nazaret v Izraeli.

V čom nám bol podobný Pán Ježiš?[upraviť]

Pán Ježiš nám bol podobný vo všetkom, okrem hriechu.

Čomu nás učí nazaretský život Pána Ježiša?[upraviť]

Nazaretský život Pána Ježiša nás učí poslušnosti, modlitbe a statočnej práci.

Koľko rokov mal Pán Ježiš, keď začal vyučovať?[upraviť]

Pán Ježiš, keď začal vyučovať, mal asi 30 rokov.

Za kým išiel Pán Ježiš, skôr ako začal vyučovať?[upraviť]

Pán Ježiš, skôr než začal vyučovať, šiel za Jánom Krstiteľom, aby prijal krst pokánia.

Čo učil Pán Ježiš?[upraviť]

Pán Ježiš učil všetko, čo máme veriť a robiť, aby sme dosiahli pozemskú a večnú blaženosť.

Kto spísal učenie a život Pána Ježiša?[upraviť]

Učenie a život Pána Ježiša spísali štyria evanjelisti v knihách, ktoré voláme Evanjelium.

Ako znie hlavné prikázanie?[upraviť]

Hlavné prikázanie znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Kedy milujeme Boha nadovšetko?[upraviť]

Pána Boha milujeme nadovšetko vtedy, keď ho máme radšej ako všetko na svete a keď plníme jeho vôľu.

Kedy milujeme svojho blížneho ako seba samého?[upraviť]

Svojho blížneho ako seba samého milujeme vtedy, keď úprimne chceme jeho dobro a v nešťastí mu pomôžeme.

Prečo robil Pán Ježiš zázraky?[upraviť]

Aby dokázal svoju lásku k ľuďom, aby im ukázal svoju božskú moc, a aby posilnil ich vieru.

Koho z ľudí Pán Ježiš osobitne miloval?[upraviť]

Pán Ježiš osobitne miloval deti.

Prečo Pán Ježiš osobitne miloval deti?[upraviť]

Pán Ježiš preto osobitne miloval deti, lebo čisté detské duše sú najbližšie k Božiemu kráľovstvu.

Kto boli nepriatelia Pána Ježiša?[upraviť]

Nepriatelia Pána Ježiša boli pyšní zákonníci, pokryteckí farizeji a žiarliví saduceji.

Na čom sa dohodli nepriatelia Pána Ježiša?[upraviť]

Nepriatelia Pána Ježiša sa dohodli, že ho zabijú.

Čo urobil Pán Ježiš na Poslednej večeri?[upraviť]

Pán Ježiš pri Poslednej večeri obetoval prvú svätú omšu. Premenil chlieb a víno na svoje Telo a Krv.

Čo sa stalo na slová Pána Ježiša: „Toto je moje telo“ – „Toto je moja krv“?[upraviť]

Na slová Pána Ježiša: „Toto je moje telo“ – „Toto je moja krv“ chlieb a víno sa premenili na jeho Telo a Krv.

Prečo povedal Pán Ježiš slová: „Toto robte na moju pamiatku“?[upraviť]

Slová: „Toto robte na moju pamiatku“ povedal Pán Ježiš preto, aby aj jeho apoštoli robili to, čo on: premieňali chlieb a víno na jeho Telo a Krv.

Kto teraz premieňa chlieb a víno na Telo a Krv Pána Ježiša?[upraviť]

Chlieb a víno na Telo a Krv Pána Ježiša premieňajú teraz nástupcovia apoštolov: biskupi a kňazi, keď obetujú svätú omšu.

Ako trpel za nás Pán Ježiš?[upraviť]

Pán Ježiš trpel za nás tak, že:

  • potil sa krvou,
  • bol bičovaný,
  • bol tŕním korunovaný,
  • niesol ťažký kríž,
  • bol ukrižovaný.

Za čo trpel a zomrel Pán Ježiš?[upraviť]

Pán Ježiš trpel a zomrel za všetky hriechy všetkých ľudí.

Kedy zomrel za nás Pán Ježiš?[upraviť]

Pán Ježiš zomrel za nás na Veľký piatok.

Kde zomrel Ježiš Kristus?[upraviť]

Ježiš Kristus zomrel v meste Jeruzaleme v hlavnom meste Izraela.


Kde bol a čo robil Ježiš od narodenia do 30 rokov svojho života ?[upraviť]

...

Čo sa stalo na tretí deň po smrti Pána Ježiša?[upraviť]

Na tretí deň po svojej smrti Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

Kedy vstal Pán Ježiš z mŕtvych?[upraviť]

Pán Ježiš vstal z mŕtvych na Veľkonočnú nedeľu.

Prečo trpel, zomrel a vstal z mŕtvych Pán Ježiš?[upraviť]

Pán Ježiš trpel, zomrel a vstal z mŕtvych preto, aby nás vykúpil a spasil.

Odkiaľ vieme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych?[upraviť]

To, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych vieme od apoštolov, ktorí ho videli, dotýkali sa ho, rozprávali sa i jedli s ním a toto dosvedčili mučeníckou smrťou.

Čo pre nás znamená smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša?[upraviť]

Smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša pre nás znamená to, že nebeský otec nás nekonečne miluje a po smrti nás vzkriesi k večnému životu.

Čo slávime na štyridsiaty deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní?[upraviť]

Slávime to, že Pán Ježiš vystúpil na nebesia a ako Bohočlovek je účastný slávy Nebeského Otca.

Kedy sa vráti Pán Ježiš?[upraviť]

Pán Ježiš sa vráti na konci sveta, aby súdil všetkých ľudí.

Ako menujeme súd na konci sveta?[upraviť]

Súd na konci sveta menujeme posledný, všeobecný alebo súd sveta.

Čo sa stane na konci sveta?[upraviť]

Na konci sveta Pán Ježiš:

  • vzkriesi mŕtvych,
  • zjaví sa vo svojej sláve a bude súdiť,
  • dobrých odmení večnou blaženosťou a zlí sa dostanú do večného zatratenia,
  • viditeľný svet pretvorí na nový, ktorý bude domovom pre spasených ľudí.

Duch Svätý[upraviť]

Kto je Duch Svätý?[upraviť]

Duch Svätý je Tretia Božská osoba, pravý Boh v jednote s Otcom a Synom.

Kto zoslal na zem Ducha Svätého?[upraviť]

Ducha Svätého zoslal od Boha Otca Ježiš Kristus.

Kedy zostúpil na apoštolov Duch Svätý?[upraviť]

Na Turíce, teda 50 dní po Veľkej noci.

Prečo zoslal Pán Ježiš Ducha Svätého?[upraviť]

Pán Ježiš zoslal Ducha Svätého preto, aby: 1. apoštolov posilnil a urobil múdrymi, smelými hlásateľmi Ježišovej blahozvesti, 2. nás viedol a posväcoval v kresťanskom živote.

Kedy máme zvlášť prosiť Ducha Svätého o pomoc?[upraviť]

Ducha Svätého máme zvlášť prosiť o pomoc pred každým vážnym rozhodnutím.