Katechéza/Populačný vývoj

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Populačný vývoj – problém na zamyslenie[upraviť]

Konferencia biskupov Slovenska dňa 3. júla 1996 usporiadala v Bratislave tlačovú besedu na tému populačného vývoja na Slovensku. Na základe spoľahlivých štatistických údajov možno pozorovať, že aj na Slovensku, tak ako aj v iných štátoch Európy, najmä západnej, je populačný vývoj negatívny, to znamená, že prirodzený prírastok detí nedosahuje ani stupeň zachovania terajšieho stavu obyvateľstva. Pri tejto príležitosti dostali novinári aj Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o demografickom vývoji na Slovensku.

Cirkev sama osebe nemá samostatné a plné riešenie tohto problému. Je to mnohostranný problém. Týka sa ekonomickej, zdravotnej, sociálnej, morálnej i svetonázorovej stránky manželov a rodičov. Preto my sami nemôžeme ponúknuť vyriešenie tohto problému. Predkladáme ho celej našej spoločnosti a pozývame všetkých obyvateľov Slovenska, od politikov a ekonómov až po manželov a rodičov, aby sme sa spoločne zamysleli. Keby sme tu nič neurobili, podľa štatistických údajov obyvateľstvo Slovenska bude starnúť a vymierať. Práceschopnej a rodičovskej časti obyvateľstva bude stále ubúdať.

Uvedomujeme si, že morálna zodpovednosť nie je len na manželoch a rodičoch, ale aj na tých, ktorí sú zodpovední za ekonomické, sociálne, zdravotné i názorové podmienky našich manželov, rodičov a rodín vôbec.

Tvorcov verejnej mienky, postojov a názorov na manželstvo a rodinu, na jej poslanie a úlohu v spoločnosti nemožno vylúčiť zo zodpovednosti za populačný stav a smerovanie spoločnosti.

K týmto tvorcom verejnej mienky sa počíta aj Cirkev, preto sa cíti aj povolanou a povinnou vstúpiť do tohto problému, ktorým sa už začínajú zaoberať aj ľudia mimo Cirkvi.

Cirkev sa nemôže vzdať úlohy ohlasovania evanjeliovej pravdy o človeku, o manželstve a o rodine. Druhý vatikánsky koncil vníma rodinu nielen vo svetle samotnej rodiny, ale vždy vo svetle širšej ľudskej spoločnosti. V konštitúcii Gaudium et spes hovorí: "Blaho človeka a ľudskej i kresťanskej spoločnosti úzko súvisí s priaznivým položením manželského a rodinného spoločenstva". (47)

"Veď sám Boh je pôvodcom manželstva, ktoré sa vyznačuje rozličnými dobrami a cieľmi. To všetko je zvrchovane dôležité pre zachovanie ľudského rodu, pre obecné blaho a večný osud každého člena rodiny, ako aj pre dôstojnosť, stálosť, pokoj a šťastie samej rodiny i celej ľudskej spoločnosti. "Manželstvo a manželská láska sú svojou povahou zamerané na plodenie a výchovu potomstva. Isteže deti sú najvzácnejším darom manželstva a najviac prispievajú k dobru samých rodičov... Teda správne udržovaná manželská láska a celý z nej vyplývajúci spôsob rodinného života, bez zanedbania ostatných cieľov manželstva, smeruje k tomu, aby boli manželia ochotní odvážne spolupracovať s láskou Stvoriteľa a Spasiteľa, ktorý ich prostredníctvom stále rozširuje a obohacuje svoju rodinu" (50)

Biskupi Slovenska vyzývajú svojim pastierskym listom, aby sa Cirkev chránila od zmýšľania, ktoré je namierené proti životu, - či už proti životu nenarodených detí alebo detí vôbec. Každé dieťa je dôkazom toho, že Boh nám ešte dôveruje a berie nás vážne.


  • Pôvodný zdroj: [1]