Katechéza/Poučky

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

III. Božské čnosti

 1. Viera
 2. Nádej
 3. Láska

IV. Kardinálne čnosti

 1. Múdrosť (rozvážnosť)- lat.prudentia
 2. Spravodlivosť - lat. iustitia
 3. Sila (mravná) - lat. fortitudo
 4. Miernosť - lat. temperantia

Evanjeliové rady[upraviť]

 1. Chudoba
 2. Čistota
 3. Poslušnosť

Božie prikázania[upraviť]

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
 4. Cti svojho otca a svoju matku.
 5. Nezabiješ.
 6. Nezosmilníš.
 7. Nepokradneš.
 8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
 9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
 10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Exodus 20,1-17:

Potom Boh hovoril všetky tieto slová:

 1. "Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo ma nenávidia, milosrdenstvo však preukazuje až do tisíceho pokolenia tým, čo ma milujú a zachovávajú moje príkazy.
 2. Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.
 3. Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho.
 4. Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
 5. Nezabiješ!
 6. Nescudzoložíš!
 7. Nepokradneš!
 8. Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!
 9. 10. Nepožiadaš dom svojho blížneho, ani nepožiadaš manželku svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani vola, ani osla, ani nič, čo je tvojho blížneho!

Pätoro cirkevných prikázaní[upraviť]

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz do roka sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

Šesť hlavných právd[upraviť]

1 Boh je len jeden. 2 V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 3 Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. 4 Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. 5 Duša človeka je nesmrteľná. 6 Milosť Božia je pre spásu potrebná.

Sedem darov Ducha Svätého[upraviť]

 1. Múdrosti.
 2. Rozumu.
 3. Rady.
 4. Sily.
 5. Poznania.
 6. Nábožnosti.
 7. Bázne voči Bohu.

Deväť prikázaných sviatkov[upraviť]

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. (1.1.)
 2. Zjavenie Pána. (6.1.)
 3. Nanebovstúpenie Pána. (40 dní po Veľkej noci)
 4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.
 5. Svätého Petra a Pavla, apoštolov. (29.6.)
 6. Nanebovzatie Panny Márie. (15.8.)
 7. Všetkých svätých (1.11.)
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie. (8.12.)
 9. Narodenie Pána Ježiša. (25.12.)

Sedem sviatostí[upraviť]

 1. Krst
 2. Birmovanie
 3. Sviatosť Oltárna - Eucharistia
 4. Pokánie - Zmierenie
 5. Pomazanie chorých
 6. Posvätný stav (posvätenie kňazstva)
 7. Manželstvo

Skutky telesného milosrdenstva[upraviť]

 1. Hladných kŕmiť
 2. Smädných napájať
 3. Nahých obliekať
 4. Pocestných prijímať do domu
 5. Väzňov vykupovať
 6. Chorých navštevovať
 7. Mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva[upraviť]

 1. Hriešnikov napomínať
 2. Nevedomých vyučovať
 3. Pochybujúcim dobre radiť
 4. Zarmútených tešiť
 5. Krivdu trpezlivo znášať
 6. Ubližujúcim odpúšťať
 7. Za živých i mŕtvych sa modliť

Sedem hlavných hriechov[upraviť]

 1. Pýcha
 2. Lakomstvo
 3. Smilstvo
 4. Závisť
 5. Obžerstvo
 6. Hnev
 7. Lenivosť

Hriechy proti Duchu Svätému[upraviť]

 1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo
 2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a zúfať si
 3. Odporovať poznanej zjavenej pravde
 4. Závidieť blížnemu Božiu milosť
 5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu
 6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti

Deväť cudzích hriechov[upraviť]

 1. Dávať iným radu na hriech
 2. Povzbudzovať iných na hriech
 3. Iným kázať zhrešiť
 4. Súhlasiť s hriechom iných
 5. Pomáhať pri hriechu iných
 6. Mlčať pri hriechu iných
 7. Zastávať hriechy iných
 8. Netrestať hriechy iných
 9. Chváliť hriechy iných

===Sedem bolestí Panny Márie a Sedem radostí Panny Márie- neexistuju ... čislo "sedem" je vyjadrením plnosti - a teda, že Panna Mária trpela naplno a v plnosti

Sedem anjelských chórov[upraviť]

 1. Serafíni - (preklad = "horiaci") - tvoria najvyšší anjelský chór. Sú sprievodcami alebo ochrancami pred Božím trónom. Chvália BOHA a volajú "Svätý, Svätý, Svätý je Pán, BOH zástupov, celá zem je plná Jeho slávy". Jediná zmienka v Biblii o nich je v Knihe prorka Izaiáša (Iz 6,1-7). Jeden zo serafínov sa dotkol žeravým uhlíkom Izaiášových úst, ktorým ho očistil od hriechov. Prorok ich videl v ľudskej podobe, ale so šiestimi krídlami - dvoma si zakrývali tvár, dvoma nohy a dvoma lietali.
 2. Cherubíni - druhý najvyšší chór anjelov. Starý zákon neposkytuje dôkaz o tom, žeby ich židia považovali za orodovníkov alebo Božích pomocníkov. Boli blízko Božej slávy. Ich podoby sú na arche zmluvy. Vzhľad majú ako človek, zobrazujú sa s dvoma krídlami. Spomínajú sa napr. v Knihe proroka Ezechiela (Ez 10-11.kap.), knihách Kráľov a Kroník. Nový zákon list Hebrejom (Židom) (9.kap.). Boh ich postavil pred Strom života v Edene, keď zhrešili naši praotcovia (Gen.3,24). Katolícka tradícia ich vykresľuje ako duchov, ktorí majú intímne poznanie o Bohu a ustavične Ho chvália.
 3. Tróny - anjeli čistej pokory a pokoja...
 4. Panstvá - duchovia s vedúcim postavením. Riadia povinnosti duchov.
 5. Sily - kontrolujú sily aj v prírode (nie len). Niekedy sa označujú ako "žiariaci". Môžu mať lokálnu moc nad nejakým územím - napr. Karpaty.
 6. Mocnosti - Nazývajú sa tiež "potantes" - "vladári"
 7. Kniežatstvá -


-- Anjeli strážni - predkladajú modlitby Bohu a Božie odpovede a iné posolstvá sprostredkovávajú ľuďom. Každý máme svojho.

-- Diabli - sú "padlí" anjeli - tí, ktorí odmietli Božiu vôľu. Diabol nie je pri nás stále prítomný. Vznikli vzbúrou proti Bohu na čele s Luciferom ("knieža svetla" -lucius - z lat. svetlo). Sú z rôznych chórov. Boh im moc neodňal. Nenávidia Boha a snažia sa, aby človek bol odlúčený od Boha. Môžu mať napríklad taktiež lokálnu moc - Sily.

-- Archanjeli - Michael, Gabriel, Rafael sú známi menom. Sú z rôznych chórov. Michael ("Kto? ako Boh")- ten čo porazí Satana a diabla veľkého draka, toho starého Hada (Zjv 12,7). Je z nižšieho chóru ako serafíni. Je na čele vojska proti diablovi a porazí ho. Zobrazuje sa s horiacim mečom. Gabriel - Knihy proroka Daniela (Dan 9,21-27). On ohlásil Zachariášovi, že sa mu má narodiť syn, ktorému má dať meno Ján (Krstiteľ) (Lk 1,11). Zvestoval Panne Márii, že bude matkou Vykupiteľa (Lk 1,26). Archaniel Rafael sa objavuje v knihe Tobiáš (3,25 5,5-28 6-12) Oznamuje: "Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu." (Tob 12,15). T. j. nie všetci anjeli môžu kedykoľvek predstúpiť pred Pánovú velebu.

PS: čo som nevedel isto, to som nepísal. Nebojme sa vynechať, ak niečo nevieme. Jan

Hriech - Vedomé, dobrovoľné prestúpenie Božieho príkazu.

Ťažký hriech, tiež smrteľný hriech - Vedomé, dobrovoľné a vo vážnej veci prestúpenie Božieho príkazu. Pozbavuje dušu stavu posväcujúcej milosti. Smrť v stave ťažkého hriechu bez jeho ľútosti vedie k večnému zatrateniu duše! Je preto potrebné takýto hriech ľutovať, čím skôr vyznať a zadosťučiniť zaň (sviatosť pokánia - svätá spoveď).