Katechéza/Poučky - Rozšírené poznatky

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Boh ťa hľadá[upraviť]

Týchto pár riadkov je pre teba a možno tak trocha aj o tebe. Chcel by som Ti cez ne priblížiť Boží pohľad na svet, na ľudí ... Je to výpoveď o živote, preto mnohé veci, ktoré ti budú nejasné na začiatku, pochopíš až keď sa začítaš hlbšie (tak ako v živote). Skús prečítať týchto pár riadkov a ak sa rozhodneš, skús ich aj prežiť. Dá sa to ...

Nech si kdekoľvek, nech si ktokoľvek, nech žiješ akokoľvek vedz, že si v Božích plánoch! Si poznaný a milovaný. Boh ťa pozná a prijíma ako dobrý otec, bezpodmienečne - od neho vyšla táto iniciatíva skôr ako si sa narodil. Chce pre teba to najlepšie. Nežiada, aby si mu lásku oplácal, ale aby si mu dovolil milovať ťa. V prorokovi Jeremiášovi Boh hovorí: "Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň." (Jer 31, 3) Boh ti nedáva žiadnu podmienku, aby si mohol byť milovaný. Miluje ťa práve takého, ako si: "Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba." ( Izaiáš 49, 15 )

Ak ma Boh miluje prečo je svet voči mne nespravodlivý, prečo sa cítim byť sám a prečo žijeme v nenávisti, v závisti, prečo sú rodiny rozbité, chudobné? ... A prečo Božiu lásku vôbec nezakúšam? To čo nedovoľuje, aby sa vo svete prejavovala Božia láska a uskutočnil sa jeho plán šťastia, pokoja a jednoty s Ním, sa volá hriech. Hriech je príčinou všetkého zla, ktoré trápi ľudstvo. Boh na nás vylial záplavu lásky. My sme však akoby pod nerozbitným sklom, ktoré nám umožňuje sledovať, ako dážď lásky padá, ale pritom sa nenamočíme do vody života. Je to hriech, ktorý nám bráni, aby sme zakúsili Božiu lásku. Odvtedy čo satan oklamal našich prarodičov, ktorí mu uverili, že svojimi vlastnými silami môžu získať šťastie a ľudskú realizáciu, začalo všetko nešťastie, v ktorom žijeme:

Človek sa vzdialil od Boha - zdroja života, rozdelila sa jednota medzi mužom a ženou, človek sa znepriatelil s tvorstvom, ktoré sa vzoprelo proti nemu. Odvtedy začala vládnuť nenávisť, nevraživosť a pomstychtivosť. Ihneď potom silnejší (Kain) zabil slabšieho (Ábela). Začali vojny, nespravodlivosti, honba za bohatstvom a všetko zlo, ktoré existuje vo svete. Najhoršie je to, že sa tomu nemôžeme vyhnúť, pretože tento hriech nie je čosi, čomu by sme mohli zabrániť, aby nevošlo do nás, ale niečo, čo sa rodí z podstaty nášho bytia. Dávid povedal: "Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať." ( Ž 51, 7 ) Hriech a náklonnosť k nemu sme teda zdedili. "Mzdou hriechu je smrť.", hovorí v liste Rimanom 6, 23 apoštol Pavol. Nepomôžeme si sami ani spravodlivosťou, ani dobrými skutkami, ani dobrým úmyslom ... Boh ťa miluje, ale hriech ti znemožňuje zakúšať túto lásku. Človek sa nemôže spasiť sám!

Ak človek nebol schopný prísť k Bohu, Boh prišiel k človeku. Ak sme my nemali dosť síl na to, aby sme k nemu vystúpili, on zostúpil k nám. "Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna… nie aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil." ( Ján 3, 16 - 17 )

Preto existuje jedno riešenie pre všetkých, tým riešením je Ježiš. Jeho meno znamená: " Boh (Jahve) zachraňuje". On nielen prináša spásu od Boha, ale sám je Spása. Je Lekár i Liek, je "Boh s nami", ktorý zachraňuje.

Ježiš prišiel preto, aby ťa navrátil do Božej lásky! Skrze neho môžeš byť účastný na prisľúbeniach pokoja a prosperity. Iba v mene Ježiš sme skutočne spasení - navrátení Bohu, na miesto, ktoré nám podľa Božej vôle patrí: "A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení." ( Skutky apoštolov 4, 12 ) Ježiš "rozbil sklo", ktoré nedovoľovalo aby na teba spadla čo len kvapka z dažďa Božích milostí.

"Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch ... oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž." (Kolosanom 2,13-14)

On ťa oslobodzuje od každého hriechu, od hriechu včerajška, dneška aj zajtrajška. "Zase sa zmiluje nad nami, zmyje naše hriechy a do morských hlbín zahodí všetky naše viny." ( Micheáš 7,19 )

On zabúda na tvoj hriech. Zabúda navždy. Už viac si naň nespomenie. "Lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem." ( Jeremiáš 31,34b )

“ "Ale ak vyznáme svoje hriechy, On je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti." (1. Jánov list 1,9)

Keď vyznáš v ktoromkoľvek okamihu vo viere, že Ježiš je tvoj Pán, a že jeho krv ťa očisťuje od hriechu a je dostatočná na " zaplatenie tvojho dlžobného úpisu voči Bohu ", Boh na teba pozerá akoby cez okuliare. Tými okuliarami je Kristus. V Božích očiach si vďaka Kristovej obeti úplne čistý.

Ak sa v tejto chvíli cítiš nečistý, hriešny, slabý a chorý ... a Krista si nikdy doteraz osobne nestretol a nikdy si ho nepozval do svojho života, alebo ak Krista už osobne poznáš, ale cítiš, že si ho opustil a On ti chýba, ak chceš byť čistý, ak chceš zakúsiť Božie vedenie, dnes prišla Spása do tvojho srdca. Je to Boží dotyk, lebo Boh je ten, ktorý prichádza ako prvý. Povedz mu dnes svoje nové Áno: "Áno Ježišu, vyznávam, svoju hriešnosť pred tebou. Zriekam sa hriešneho a starého. Ďakujem ti za to, že tvoja krv odstránila všetky moje hriechy. Pozývam ťa ( nanovo ) do svojho života, lebo chcem zažívať požehnanie, ktoré tejto zemi udelil Boh Otec. Odovzdávam ti svoj život, lebo sa viac už nechcem báť a nechcem viac byť sám. Ty zahoj moje rany, buď mojim Lekárom aj Liekom na všetko čo mi spôsobil tento svet a čo som si spôsobil sám... Ty buď mojim Svetlom a preveď ma cez každú tmu môjho života... Ty buď mojou novou Cestou, mojou novou Pravdou, mojim novým Životom... Ty buď mojim všetkým. Verím, že len v Tebe som spasený." Amen.

"Čo máme robiť, aby sme žili Ježišov život?" pýtal sa zástup Petra v ono slávne ráno Turíc. Všetci títo ľudia si uvedomili, že apoštoli žili svoj ľudský život takým spôsobom, ktorý priťahoval ostatných. Aj oni chceli takto žiť. Odpoveď Petra bola jednoduchá: "Uverte v Ježiša, odvráťte sa od svojich hriechov a potom budete môcť žiť život vzkrieseného Syna Božieho." Viera a obrátenie sú jediné veci, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme žili Boží život, ktorý nám priniesol Ježiš. "Lebo spasení ste milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar." ( Efezanom 2, 8 ), "V ňom je ospravedlnený každý, kto verí." ( Skutky apoštolov 13, 38) Viera nám dáva istotu, že Boh bude konať tak, ako to prisľúbil Kristus.

Logickou odpoveďou na prezentáciu posolstva Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného, ktorý zdarma ponúka spásu, je akt viery a obrátenie. Spása sa deje skrze vieru. Viera je Boží dar a veriť znamená žiť bez strachu z trestu. Viera, to nie je iba viera v existenciu Boha, tomu verí i diabol, ide o viac - dôverovať Božím prísľubom, jeho láske a chcieť celkom na ňom závisieť. Obráť sa tvárou k Bohu, vstúp s ním do vzťahu, do dialógu. Dôsledkom je zmena života. Nie tá, ktorá trvá týždeň po Silvestri. Je to zmena, ktorú vnesie do tvojho života Ten komu si život dal. Prostredníctvom Ducha Svätého vloží On sám skutočnú a pravú zmenu na to správne miesto. Duch Boží ti umožní kráčať v božích plánoch a Jeho vôli. Tento príbeh nie je o strate slobody o obmedzenosti a hraniciach. Nie. Tento príbeh je o slobode ( lebo kde je Pánov Duch tam je sloboda ), je o voľnosti ( lebo Boží Duch vanie kam chce ), je neohraničený ( lebo Boží Duch je Stvoriteľský a nekonečný ).

Duch Svätý?

Prečo prosiť o Ducha Svätého? Nestačí prijať Ježiša? Litera zákona zabíja, ale nový zákon oslobodzuje. Nový zákon, to je Duch Svätý - On ho vpisuje do našich sŕdc. Duch nám dáva žiť nový život, to On mení túžby nášho srdca a umožňuje nám milovať Božie cesty. Duch Svätý nie je obmedzený na určité dejinné obdobie alebo na určitú skupinu ľudí. Ježiš ho prisľúbil i nám, ktorí žijeme práve teraz. Ak chceš, stačí iba: " Príď Duchu svätý, potrebujem ťa, chcem zažiť a zažívať Božiu prítomnosť vo svojom živote". Skús a presvedč sa aký dobrý je Pán!

Ak si myslíš, že si sám v tejto dobe, ktorá je plná ľudí, ale prázdna na otvorené srdcia, hľadaj spoločenstvo, ktoré ti chýba. Je to Pán, ktorý ti dáva túžbu byť s niekým. Keď Kristus bol na tomto svete, kráčal v ním a slúžil mu, mal okolo seba bratov. Keď sa vylial boží Duch bratia boli pospolu. A práve ich vzájomnosť priťahovala pozornosť okolia. Preto neboj sa keď sa cítiš ako človek sám. Neboj sa keď si prijal nový život v Kristovi vykročiť za ním a nájsť bratov, ktorým ty chýbaš rovnako ako oni tebe . . . Aby telo fungovalo, musí byť celé. Podstatou bratského spoločenstva je zdieľanie. Zdieľanie nie je to, čo dostávam, ale čo dávam. Z toho sa rodí aj moje uzdravenie. Neboj sa, keď si myslíš, že si nedokonalý. Ľudia niekedy hľadajú ideálne spoločenstvo, také však medzi nedokonalými ľuďmi tohto sveta nie je. Napriek tomu je tu pre každého z nás "to pravé" spoločenstvo: Je to spoločenstvo, ktoré sa rozhodneš prijať ako znamenie spásy, v ktorom si ty znamením spásy pre svojho brata a On pre teba . . .

Nezabudni,že v Kristovi Ježišovi si spasený ! A to je tvoje celoživotné víťazstvo!