Preskočiť na obsah

Katechéza/Vyliatie Ducha Svätého

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Úvod.[upraviť]

Všetko o čom tu budem teraz hovoriť, bude na základe Božieho Slova. Pretože Boh chce, aby Jeho Slovo bolo pre nás autoritou. Sám Pán Ježiš to hovoril „skúmajte Písma veď ony svedčia o mne, v nich máte život.“ Prejdeme teraz celým Svätým Písmom, celými dejinami spásy, tak ako sú zaznačené v knihách, ktoré Boh písal cez vnuknutia Ducha Božieho prostredníctvom svätopiscov, aby sme mohli pochopiť a prijať pravdu o Duchu Svätom tak, ako je vôľa Božia vzhľadom na nás, každého osobne.

Boží plán - slovo v srdci, neschopnosť človeka. S Izraelitmi ako s Božím ľudom uzavrel Boh zmluvu. Bolo to po tom ako ich zázračne vyviedol z Egypta (poznáme-rany, prechod cez červené more, manna a prepelice). V 20. kapitole knihy Exodus Boh dáva Izraelitom Desatoro. Zmluva medzi Bohom a Izraelom teda obsahovala na jednej strane prikázania, ktoré majú zachovávať a na druhej strane sa Boh zaviazal, že ich dovedie do krajiny pretekajúcej medom a mliekom, že ich bude chrániť a žehnať im, aby mali vždy hojnosť života.

Prečítame si: Dt 30, 8-16

 • „ Ty sa však vrátiš a budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a vyplníš všetky jeho príkazy, ktoré ti ja dnes ukladám. A Pán tvoj Boh ti dá oplývať pri každom podujatí tvojich rúk potomstvom tvojho života, prírastkom tvojho dobytka, úrodou tvojej zeme a nadbytkom všetkých vecí, lebo Pán bude mať zasa radosť z teba v tvojom šťastí, tak ako sa radoval z tvojich otcov: ak budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, a zachováš jeho príkazy a nariadenia, ktoré sú napísané v tomto zákone, ak sa vrátiš opäť k Pánovi, svojmu Bohu, z celého srdca a celej svojej duše. Veď tento príkaz, ktorý ti ja dnes dávam, nie je pre teba ani vysoký ani ďaleký, nie je v nebesách, aby si mohol vravieť: Ktože vystúpi za nás do neba a kto nám ho znesie a dá nám ho počuť, aby sme ho plnili? Ani za morom nie je, aby si sa nevyhováral a nepovedal: Ktože prejde za nás cez more a kto nám ho prinesie, aby sme ho mohli počuť a zachovať?! Naopak veľmi blízko sú tieto slová, sú v tvojich ústach, v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil. Hľa dnes som predložil pred teba život i šťastie a smrť i nešťastie a prikazujem ti, aby si miloval Pána, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh ťa bude žehnať v krajine do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva. “

Tieto slová odzneli tesne pred vstupom do zasľúbenej zeme. Boh pripomína, že dodržiavanie zmluvy je nutné. Vraví, že je to možné, že on svoje slovo, svoj zákon dal do ľudského srdca. Avšak aj Židia vyvolení národ, podobne ako prví ľudia, nedovolili Bohu, aby sa mohol radovať z ich šťastia. Zahádzali v sebe ten Boží zákon svojou nedôverou voči Bohu. Urobili z neho namiesto života v plnosti doktrínu, ktorá sa im stala ťažkou na dodržanie a začali sa jej báť. Božie prisľúbenia - ľudská túžba.

Boh ľudí ani teraz nenecháva dlho v ťažkostiach, vlieva novú nádej cez prísľub u proroka Izaiáša. Tu možno vidieť určitý posun v Božej prozreteľnosti.

Iz 7, 14 (Mt 1, 23):

 • Hľa panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel - Boh s nami.

A plán Boha s človekom sa stupňuje, čítame o tom v ďalšej prorockej knihe.

Ez 36, 26-27

 • „ A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás, odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.

Veľký prísľub veľkého Boha Izraela. On sám bude pôsobiť a konať veľké veci. Židia o tom vedeli túžili po tom a s bázňou to očakávali. Aj vodca izraelského ľudu Mojžiš ešte dávno pred tým vyslovil túto túžbu, ktorej splnenie Boh prisľúbil potom cez Ezechiela.

Nm 11, 29

 • „Kiežby všetok Pánov ľud pozostával z prorokov! Kiežby Pán zoslal na všetkých svojho ducha!“

Cez slová prorokov vidíme ako Boh postupne ukazoval svoje zámery a tým v srdci Izraelitov zakorenil hlbokú túžbu po tom dni, keď Boh zošle svojho Ducha na každého z nich. Toto sa v nich vyvíja počas celého starého zákona (všimnime si Dt-blízko sú slová, Iz-Boh s nami, Ez-nové srdce+duch komu?). Konkrétny prísľub Božieho vstupu do života človeka, prísľub naplnenia Duchom Božím pre každého jedného vidíme až u proroka Joela.

Joel 2, 28-29:

 • „ Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry, vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha. “

Boží Duch v Starom zákone. Keď pozeráme na prítomnosť Božieho Ducha v starom zákone vidíme ho hneď na začiatku Písma pri opise stvorenia ako sa vznáša nad vodami, dáva život a usporadúva chaos (Gn 1). V SZ je Duch zosielaný iba niektorým jednotlivcom, ktorí majú medzi Božím ľudom osobitné poslanie. Boli to napr. Gedeon (Sdc 6, 34), Samson (Sdc 14, 25), Dávid (1Sam 16, 13), Eliáš, Elizeus Boh cez nich svojim Duchom konal veľké veci. Oni si uvedomovali ten úžasný dar stálej prítomnosti Boha, ktorý mali. Vidíme to dobre u Dávida, ktorý potom čo spáchal hriech sa veľmi obáva a prosí Boha aby sa zmiloval nad ním a nezobral mu svoju prítomnosť z jeho života.

Žalm 51, 13

 • Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Tá Božia prítomnosť, Duch Pánov to bolo niečo čo si Dávid najviac cenil vo svojom živote. Ďalej si môžme všimnúť Elizea, ktorý bol sluhom proroka Eliáša. Žil s ním, bol blízko keď Boh svojou mocou pôsobil cez Eliáša. A keď sa Pán rozhodol urobiť Elizea nástupcom Eliáša, tak jeho túžba je, aby na ňom bol dvojnásobok Eliášovho ducha (urobil 2-krát viac zázrakov). Duch Boží - Duch Svätý v Novom zákone. Na začiatku NZ vidíme Ducha Božieho = Ducha Svätého konať pri Ježišovom počatí (Lk 1, 35) a ďalej vždy všade tam kde je Ježiš prítomný (dokonca ešte nenarodený). Dieťa, ktoré nosila Alžbeta sa radosťou zachvelo v jej lone a ju naplnil Duch Svätý. Zachariáša naplnil Duch Svätý, keď prorokoval pri svojom chválospeve (teraz sa tento chválospev modlí celá Cirkev každé ráno). Potom je to Simeon a Anna, ktorí sa stretajú s dieťaťom Ježišom a sú plní Ducha Svätého a prorokujú o nemluvňati. S realitou Ducha Svätého sa stretáme aj u Jána Krstiteľa, ktorý tým čo sa mu dávali pokrstiť hovoril.

Lk 3, 16:

 • „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. “

Duch Svätý v živote Ježiša. Keď ideme ďalej čítame

Lk 3, 21-22

 • „ Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie. “

Tu vidíme dôležitú vec. Ježiš sám prijíma Ducha Svätého. On ako Boh predsa nepotreboval naplnenie Duchom Svätým, ale urobil to pre nás, dáva nám vzor aby sme sa aj my napĺňali Duchom Svätým, pretože je to pre náš život nesmierne dôležité. Aby sme prijali našu úplnu závislosť na Bohu vo všetkých oblastiach života. Tak ako Ježiš, ktorý bol Bohom, ale nikdy nekonal zo svojej vlastnej autority. Vždy konal cez Ducha Svätého to čo bola Otcova vôľa. Hneď pri pokúšaní na púšti. Nepoužil svoju moc, keď ho diabol pokúšal aj citovaním Písma - Zhoď sa dolu veď je napísané: Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili na tvojich cestách, aby si si neuderil nohu o kameň. Ježiš sa, zriekol seba samého a vzal si prirodzenosť sluhu. On nám ukazuje ako máme byť závislí na Bohu a jeho Duchu. Boh totiž vie o našej neschopnosti urobiť seba aj iných šťastnými a ponúka nám svoju pomoc a chce nás urobiť večne šťastnými.

Čo Ježiš hovorí o Duchu Svätom?[upraviť]

Ježiš povedal

Jn 7, 37-38: 37“Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. 38Ako hovorí písmo z jeho vnútra potečú prúdy živej vody. “

Je tu úžasná ponuka pre každého jedného z nás, ten kto verí môže byť prameňom - teda Boh chce do teba vložiť niečo nevyčerpatelné. Chce sám prebývať svojim Duchom v tvojom srdci. Aj svätý Pavol píše Korinťanom,

1 Kor 3,16

 • Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch.

Áno my všetci, ktorí sme pokrstení sme dostali Ducha Svätého a od prijatia sviatosti birmovania sa chce tento Boží Duch stať v našom živote viditeľný. Sviatosť birmovania to malo byť naše osobné rozhodnutie sa pre Boha, to malo byť naše obrátenie. Máme Ducha Svätého, ale ak sme neurobili osobné rozhodnutie pre život s Bohom, nemôže Boží Duch v nás pôsobiť. A je teraz vlastne iba na každom z nás jednotlivo či mu dáme možnosť, priestor v živote. Na konci svojho života Ježiš viac hovoril o dare Ducha, ktorého prišiel zoslať. Vtedy prvýkrát hovoril otvorene o Otcovi, o láske a jednote, ktorá má charakterizovať jeho učeníkov. Ježiš dokonca zašiel až tak ďaleko, že svojim učeníkom povedal, že je lepšie, ak od nich telesne odíde, aby mohli mať Ducha. Po ukrižovaní a vzkriesení boli jeho posledné slová: Sk 1, 8: „ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým... zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami. “ Skúsenosť prijatia Ducha Svätého - platí pre každého kresťana. Učeníci čakali a modlili sa. V deň Turíc na nich v moci zostúpil Duch Svätý. Hovorili v jazykoch, chválili Boha a ohlasovali zvesť pokánia a odpustenia hriechov, ako im prikázal Ježiš. To o čom im hovoril Ježiš sami zakúsili. Zakúsili nový vzťah s Ježišom, nové poznanie Otca. Bol to dôsledok toho, že Otec a Syn prebývali skrze Ducha Svätého v ich srdciach. Pôsobili v nich a skrze nich pri ohlasovaní evanjelia a potvrdzovali ho znameniami, ktoré Syn prisľúbil. Učeníci zakúsili ovocie i dary Ducha vo veľkej hojnosti. Vlastnili veľký pokoj, radosť a dôveru. Vedeli, kým sú a kto cez nich pôsobí. Apoštol Peter v deň Turíc po zostúpení Ducha Svätého vo svojej kázni jasne hovorí, že to čo získali učeníci môže získať každý. Má to byť bežnou súčasťou kresťanstva, súčasťou skúsenosti úprimného obrátenia sa človeka k Bohu. A tieto Petrove slová sa skutočne plnia. Vidíme to na ďalších stránkach Skutkov. Toto vyliatie sa stáva štandardným očakávaním a skúsenosťou kresťanstva.

Duch Svätý v prvej Cirkvi a jeho pôsobenie - Skutky apoštolov[upraviť]

Sk 8, 14-17

 • „ Keď sa apoštoli, ktorí bolli v Jeruzaleme dopočuli, že samária prijala Božie Slovo, vyslali k nim Petra a Jána. Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil, boli iba pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.“

Ďalej môžme vidieť niečo čo je pre nás konkrétne veľmi povzbudzujúce. Sám Peter tým bol prekvapený. Boh si ho totiž použil, aby cez neho naplnil Duch Svätý aj pohanov (my sme vlastne z pohľadu Židov ponímaní ako pohania). Stalo sa to u Kornéliusa (Peter mal predtým videnie, ktorým ho Boh pripravil na to čo chce urobiť).

Sk 10, 44-48:

 • „44Kým Peter toto hovoril, zostúpil Duch Svätý na všetkých čo počúvali slovo. 45A veriaci z obriezky, čo prišli s Petrom, žasli, že sa dar Ducha Svätého vylial aj na pohanov, 46lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy Peter povedal: 47Môže ešte niekto zabrániť, aby boli vodou pokrstení tí čo dostali Ducha Svätého tak ako my? 48A rozkázal ich pokrstiť v mene Ježiša Krista...

25 rokov po prvých Turícach apoštol Pavol na svojej misijnej ceste stretáva skupinu učeníkov z Efezu. Kladie im iba jednu otázku na uistenie či sú naozaj kresťanmi: Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?

Sk 19, 1-6:

 • „1Kým bol Apollo v Korinte Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov2a povedal im: dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili? Oni mu odvetili ani sme nepočuli, že je Duch Svätý. 3On sa ich opýtal: Ako ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali Jánovým krstom. 4Pavol povedal Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý prichádzal poňom to jest v Ježiša. 5Keď to počuli dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. 6A keď na nich Pavol vložil ruky, zostúpil na ich Duch Svätý i hovorili jazykmi a prorokovali. “

Ježišovo učenie a skúsenosť prvej Cirkvi zreteľne poukazujú na zjavné a účinné prijatie Ducha Svätého ako kľúč k pochopeniu a zakúseniu Ježiša a Otca. Poukazujú na jasnú a konkrétnu skúsenosť konkrétnej osoby, ktorá koná konkrétne dielo, prinášajúce konkrétne výsledky. Kresťania, ktorí túto skúsenosť nemali boli poučovaní. Tí čo túto skúsenosť mali sa s nimi modlili, aby ju prijali.

Nevyhnutnosť prijatia Ducha Svätého[upraviť]

Potreba tejto skúsenosti je nevyhnutná. Myslím, že každí z nás mal v živote takú skúsenosť či už zo strany iných, alebo z vlastného vnútra sa dostal do situácie, keď zistil, že nie je schopný plniť požiadavky evanjelia. V cirkvi sme dostali Ježiša ukázaného ako vzor pre náš život a bolo nám prikázamé, aby sme ho nasledovali. My to môžeme prijať a snažiť sa o to, ale vždy to pre nás znamená veľkú námahu, ktorá sa nám stáva ťažšou a ťažšou až jej podľahneme. Východisko - otvorenie sa na Ducha Svätého. Môžem skutočne celý život robiť z dobrého srdca rôzne dobré veci a nevyplním svoje povolanie. Nespoznám Božiu vôľu pre môj život, nespoznám ten jeho plán so mnou v ktorom ma on chce urobiť šťastným, nespoznám dary - talenty, ktoré som dostal na to aby som ich použil pre seba aj pre blížnych. Východisko - otvorenie sa na Ducha Svätého. Možno sa snažíš naozaj zo všetkých síl a tvoje rozhodnutie je pevné a vôľa buldočia. Chodíš na svätú omšu aj cez týždeň, pravidelne na sväté prijímanie prijímaš Ježiša, chodíš na spoveď každý mesiac, aby si bol neustále v Božej milosti. No napriek tomu všetkému nie je tvoj život naplnený. Cítiš to, že nie je v hojnosti, taký aký sľúbil Ježiš. Jednoduché riešenie pros o naplnenie Duchom Svätým, lebo on je ten dar, ktorý to tvoje snaženie aj milosť tých prijímaných sviatostí umocní, a Boh ťa premení. Duch Svätý ti dáto čo ti chýba on ti dá moc premeny. Duch Svätý je ten, ktorý udeľuje moc premeny. Aj Pavol píše Flp 3, 21: „On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. “

Čo hovorí Pavol o Duchu Svätom?

Ef 5, 18:

 • „A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom. “

Keď Pavol hovorí „buďte naplnení Duchom“ používa termíny, ktoré vlastne znamenajú „byť neustále naplnený“ alebo „zachovať naplnenie“. Pavol tu nedáva voľbu. Jeho výber slov bol usporiadaný ako príkaz. Máme teda byť neustále naplnení Duchom. Čo tým Pavol myslel? Požaduje aby sme dosiahli najaký superduchovný stav, z ktorého nikdy napoblúdime? To čo Pavol hovorí je, že kresťan by mal neustále dovoľovať Duchu Božiemu, ktorý je už v ňom, aby ho naplnil. My sme vo sviatosti birmovania prijali Ducha Svätého, ale je to na nás vidieť. (príklad ako mladí seminaristi, ktorí prijali a prežili naplnenie Duchom Svätým prišli za biskupom). Byť naplnený Duchom to je každodenná výzva.

Ako to vyzerá, byť naplnení? Pekný bibl. príklad je soľ. Dajte do jedla soľ a prenikne do celého. Toto je spôsob akým má Duch Svätý pôsobiť v tvojom živote. Je tam všetka moc. My už ju máme. My musíme urobiť iba to, že dovolíme aby Boh ochutil náš život. Aby sme lepšie pochopili biblický význam slova naplnenie pozrieme sa kde inde sa používa toto slovo.

 1. Jn 16, 6 - Ježiš hovorí svojim učeníkom, že odíde a budú naplnení smútkom. V tej chvíli dominoval ich smútok.
 2. Lk 5, 26 - Ježiš uzdravil porazeného a všetci ľudia žasli a boli „naplnení bázňou“.
 3. Lk 6 - sa hovorí ako boli farizeji „naplnení nenávisťou“ a kuli plány ako zničiť Ježiša.

Slovo naplnení sa používa v NZ o tých, ktorí boli úplne v zajatí určitej emócie. Písmo ale pripomína, že môžeme byť rovnako v zajatí moci a vplyvu Ducha Svätého.

4. Sk 4,31 - „A keď sa pomodlili, zatriaslo sa miesto na ktorom boli zhromaždení, všetci boli naplnení Duchom Svätým a smelo hlásali Božie slovo“.

Čo sa stane, keď sme naplnení? Prvým krokom je prispôsobiť sa Duchu v každodennom živote. Podľa Písma z Ef 4,30 kresťan môže „zarmútiť Ducha Božieho“ a v Sol 5,19 hovorí, že môžeme uhasiť Ducha. Ak je možné zarmútiť a uhasiť Ducha, takisto je možné zaobchádzať s Duchom rešpektujúc ho, prispôsobiť sa a dovoliť mu, aby v našich životoch konal. Toto robíme tak, že podriadime našu vôľu, našu myseľ, naše telo, náš čas, náš talent, náš poklad jednoducho každú oblasť nášho života vedeniu Duchom Svätým. A keď má Duch Boží všetko pod kontrolou, prežívame jeho naplnenie, zažívame radosť a moc. Žijeme prosto naplnený život.

Peter - vzor pre naplnenie Duchom. Dokonalým príkladom ako toto všetko funguje, je apoštol Peter. Peter bol rád blízko Ježiša. Nechcel sa od neho vzdialiť ani na chvíľku. Dokiaľ bol pri Ježišovi, hovoril a robil úžasné veci. Keď sa Ježiš pýtal učeníkov, čo si myslia, kto je, Peter odpovedá: Ty si Kristus, Syn Boha živého. A Ježiš mu povedal: Peter ty si na to neprišiel sám, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach ti to zjavil. Inde sú učeníci v loďke na rozbúrenom mori. Uvideli Ježiša ako sa po vode blílži k nim. Peter si chcel byť istý, že je to Ježiš a tak požiadal: Pane ak si to ty rozkáž mi prísť k tebe po vode. Ježiš mu povedal: Poď a Peter vystúpil na vodu. Ale keď bol z lode von napadli mu zrejme iné myšlienky a začal sa topiť. Ježiš ho však zachytil. Kedykoľvek bol Ježiš blízko Peter robil úžasné veci. V Getsemanskej záhrade, keď Ježiša prišli zajať, Peter ukázal, že sa nebojí a odťal ucho sluhovi Malchusovi. Ježiš Petra pokarhal za jeho prudkosť a Malchusovi ucho prirástlo. Ale tento Petrov čin nám ukazuje, že keď bol s Ježišom, cítil sa taký sebaistý, že nepripúšťal porážku ani v beznádejnej situácii. Ale čo sa stalo o niekoľko hodín neskôr? Ježiš bol vypočúvaný Peter už nebol v jeho prítomnosti, a keď sa ho trikrát pýtali či pozná Ježiša, trikrát ho zaprel. Hodiny ukrižovania museli byť pre Petra zvlášť ťažké keď videl ako jeho milovaný majster zomiera na kríži. Ale Ježiš vstal z mŕtvych a o niekoľko týždňov vstúpil na nebesia. Čo bude Peter robiť teraz? Pán neodišiel len na niekoľko kilometrov ale úplne. Avšak v Sk 2 dostávame nádhernú odpoveď. Peter po zoslaní Ducha Svätého stojí pred zástupom Židov v Jeruzaleme a hovorí pôsobivú kázeň, ktorá presviedča mnohých a výsledok je 3000 ľudí, obrátených naraz k Ježišovi Kristovi. Onedlho potom uzdravuje chromého a hovorí odvážne o Ježišovi pred rozhnevaným židovským parlamentom. Čo sa stalo? Peter prijal Svätého Ducha a bol ním naplnený. Keď bol Peter naplnený Duchom Božím, mal rovnaké schopnosti, rovnakú odvahu a moc, akú mal v telesnej prítomnosti Ježiša. Byť naplnení Duchom znamená žiť každú chvíľu, ako keby sme boli v prítomnosti Ježiša Krista.

Čo robiť teraz?[upraviť]

Máme v tejto chvíli pred sebou skutočnosť Ducha Svätého ako niečo reálne. Boh totiž nemôže nesplniť to čo nám prisľúbil. Od nás sa očakáva iba správny postoj. Postoj otvorenosti. Úprimne sa rozhodnime pre Boha, dovoľme mu, aby vstúpil do našich životov. Nechaj Boha byť Bohom v tvojom živote a budeš oslobodený ( krok, skutok viery + posúvanie hraníc = príkl. sliepka = zdôraznenie postoja cez, ktorý Boh môže pôsobiť). Nebuď ľahostajný, vlažný. Vlažnosť je najväčšou prekážkou k Bohu. Ukáž Bohu, že ho potrebuješ.

Zjv 3, 15-16: poznám tvoje skutky, že nie si ani studený ani horúci, ale preto, že si vlažný už už ťa vypľúvam.

Pre prijatie Ducha Svätého sú potrebné 3 podmienky: 1. Uveriť - uveriť Božiemu Slovu, jeho prísľubu zoslania Ducha Svätého na každého, uveriť, že Ježiš Kristus je ten istý, včera, dnes i naveky. Aj dnes je Boh plný lásky a moci ako v časoch apoštolov, uveriť, že teraz prichádza chvíľa čas milosti a spásy, keď chce Boh dať svojho Ducha svojim stvoreniam.

2. Túžiť - dôležité je si uvedomiť, že nemusíme byť dokonalí, aby sme boli naplnení Duchom Svätým. Ale musíme mať smäd. Ž 63,2-3

 • Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätini a vidieť tvoju moc a slávu“. Vyprahnutá zem poznáme pukliny, je pripravená, ochotná prijímať.

3. Modliť sa - Sám Pán Ježiš nás to učí. Lk 11, 9. 10. 13: 9Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!10Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope tomu otvoria. 13. ...vy hoci ste zlí viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia.

Sk 1, 13-14

 • “Títo všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. “

Pohľad do Sk na to čo robili apoštoli, ako sa modlili je jednoduchý. Potrebná je modlitba pri jeho matke, jednomyseľná. Mária je tu s nami po celý čas ako sme tu aj sa s ňou modlíme k Bohu, máme všetci jeden spoločný úmysel, aby nás Boh naplnil svojim Duchom a dokonca sme tu aj v spoločenstve, tak ako boli apoštoli. Veríme, túžime a ideme sa modliť. Teraz môžeme mať nádej, ktorú spomína v liste Rim 5, 5 sv. Pavol: ...a nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme prijali.

Saul mal tiež skúsenosť moci Ducha Svätého. Dvakrát v živote sa stretol s Božími prorokmi, keď sa to stalo naposledy Saul sa pokúšal chytiť (zajať) Dávida poslal poslov, ktorí mali chytiť Dávida, ale prišli im do cesty proroci? Otvorme si na

1 Sam 19,18-24

V Biblii nie je veľa vtipných príbehov, ale tento sa mi vidí vtipný, je to roztomilá ukážka toho, ako je Boh Bohom. Je to úžasný príbeh, ale na tom príbehu by som nebudoval žiadnu teológiu okrem tej, že Boh je Boh a žiaden kráľ sa nemôže postaviť proti nemu. Saul je jediný kráľ, ktorého Boh takýmto spôsobom zahanbil. Inde môžeme čítať o kráľovi Nabuchodonozorovi ako ho Boh odsúdil - potrestal ako ho vydal nepriateľom ako chodil určitý čas po poliach a jedol trávu ako zviera. A na konci tohto jeho blúznenia povedal Boh je Boh. Nabuchodonozor hovoril: myslel som si, že ja som Boh ale poznal som, že Boh je Boh. Dávid videl ako Saul stratil toho Ducha, ktorým bol pomazaný, videl ako Duch Svätý bol nahradený zlým duchom a tak Dávid v 51 žalme hovorí Bože neurob mne to čo si urobil Saulovi ja ľutujem a chcem sa obrátiť a chcem ťa nasledovať. To bol dar Ducha Svätého. Cez všetky prorocké knihy vidíme Ducha Svätého ako je činný. Známa je pasáž Izaiáš 61 - Izaiáš tam hovorí: Duch Pána je nado mnou lebo ma pomazal, aby som niesol dobrú novinu a ja verím, že Ježiš, keď čítal túto pasáž v synagóge a povedal, že sa to splnilo Iz tiež veril, že toto bolo povedané tiež pre neho Iz to nehovorí, že myslí na tie roky dopredu Iz vidí aj tú svoju službu ako výsledok toho zostúpenia Ducha Svätého.

Ez 2,1-2

 • CITAT

Tuná Duch Svätý je činný v prorokovi Duch vstupuje do proroka a hovorí k nemu.

Ez 8,3

Je tu i veľmi zaujímavý príklad činnosti Ducha Svätého, tu Duch Svätý berie proroka aby videl víziu. Mohlo byť zaujímavé ako mohol Duch Svätý chytiť Ez za vlasy a zodvihnúť ho. Neviem si to predstaviť. Zdvihol ho za vlasy a potiahol ho preč. Duch Svätý je nestále v aktivite, koná. U proroka Joela je veľký prísľub vyliatia Ducha Svätého prísľub ktorý sa tiahne od SZ k NZ. To je vlastne prísľub, ktorý citoval Peter v deň Turíc zástupom:

Joel 2, 28-32

 • CITAT.

O aký prísľub ide? Boh vyleje svojho Ducha na všetko stvorenie na každé telo. To je revolúcia. Vidíme, že Duch Svätý bol vyliaty na kráľov, na prorokov na sudcov na zvláštnych ľudí, ale tu je prísľub, že Duch Svätý bude vyliaty na každého muža, ženu. To je sila, možno neviete, že v ranných modlitbách sa Židia modlili toto: Ďakujem ti Bože, že nie som pohanom, že nie som otrokom, že nie som ženou. A ženy sa modlili: ďakujem ti, že nie som pohanom, že nie som otrokom a že som taká akú si ma urobil. Tu Boh hovorí, že jeho rozdelenia nezaujímajú. On požehná každého, hovorí cez Joela. Príde čas, keď Duch Svätý bude vyliaty na celú spoločnosť. Hovorí že rovnako ako aj ženy budú požehnaní aj otroci a aj na služobníka a služobnicu bude vyliaty Duch Svätý. To bolo proroctvo, ktoré sľubovalo, že prídu veľké zmeny. A keď sa potom pozrieme na skutky vidíme, že sa to stalo. Toto bol prísľub, ktorý mal zmeniť svet a možno na ďalšom stretnutí si povieme čo sa stalo po Turícach ale čo chcem aby sme pochopili teraz pozerajúc na Ducha Svätého v SZ je že Boh koná veľmi rôznorodo - objavuje sa v oblaku, objavuje sa v ohni on prichádza ako fyzická sila na Samsona, on volá prorokov aby prorokovali, on ponižuje kráľa Saula až k zemi, on ťahá proroka za jeho vlasy. Boží Duch ako veľká variabilita (rôznorodosť) nás vedie aby sme Ducha Svätého neukladali do krabičiek. Boh vás berie každého ako individuum. Jeho spôsob konania vo vašich životoch je iný ako Jeho spôsob konania v mojom živote. Jediné čo od nás chce je aby sme boli otvorení na ten jeho spôsob konania v našich životoch, pretože spolu sme telo Kristovo a spôsob, ktorým Boh koná v tvojom živote ja potrebujem ja potrebujem dary, ktoré Duch Svätý dáva tebe. A nemôžem povedať nepotrebujem ťa. Ja nie som organizáror ale je tu Jiří, ktorí má dar organizátorstva. Ja ho potrebujem, potrebujem takéhoto človeka. Povedal som predtým Andrzejovi, že ja nedokážem zorganizovať žiadne stretnutie, lebo ja mám dar vidieť veci vo víziách, ale nikdy nemyslím na praktické veci. Som kdesi tam hore ďaleko, Boh mi čosi ukazuje, vidím nejaký obraz, vidím ľudí prichádzať ku Kristovi, vidím Ducha Svätého vyliateho na národy, ale nepýtajte sa ma ako. A potom Duch Svätý mi dáva bratov, ktorí prídu a povedia: pomôžeme ti.