Arabčina/Slovesá

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.

Slovesá[upraviť]

Úvod do slovies[upraviť]

Podobne ako ostatné plnovýznamové slovné druhy, slovesá v arabčine sú odvodené od základného slovného koreňa, ktorý má tri, zriedkavo štyri spoluhlásky. Predpony, prípony, samohlásky alebo zdvojovanie spoluhlások umožňuje časovať slovesá rovnako ako v slovenčine, ale aj vytvárať veľmi bohatú slovnú zásobu so súvisiacim základným významom. Na porovnanie možno uviesť slovenské sloveso písať, z ktorého sa dajú utvoriť príbuzné slovesá napísať, prepísať, predpísať, opísať, spísať, vypísať; z nich nedokonavé tvary prepisovať, predpisovať, opisovať, spisovať, vypisovať; alebo zložené tvary poprepisovať, popredpisovať, pospisovať, atď.

Vzor f-ʕ-l[upraviť]

Podobne ako pri ostatnej slovotvorbe, na opis gramatických tvarov a javov sa ako vzor používa trojspoluhláskový slovný koreň ف-ع-ل [ f-ʕ-l ].

Neurčitok[upraviť]

Arabčina nemá neurčitok – neutrálny slovesný tvar ktorý sa neviaže k žiadnej gramatickej osobe, číslu, času alebo spôsobu. Ako základný tvar sa používa najjednoduchší tvar, ktorým je perfektum maskulína tretej osoby jednotného čísla (on), napríklad كَتَبَ [ kataba ] písal. Pre jednoduchosť však budeme používať pri opise alebo preklade slovies slovenský neurčitok (písať), okrem prípadov kedy bude podstatné poukázať konkrétne na perfektum maskulína tretej osoby jednotného čísla.

Obsah[upraviť]

  1. Slovesné skupiny
  2. Časovanie slovies
  3. Perfektum
  4. Imperfektum
  5. Formy slovies