Modlitby/Ruženec

Mysli slobodne. Uč sa slobodne. — Zo slobodnej knižnice Wikibooks ~ Wikiknihy.
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Na úvod:

 • 1x Verím v Boha...
 • 1x Otče náš...
 • 3x Zdravás, Mária... po mene Ježiš nasleduje a), po ďalšom slove Ježiš nasleduje b),po poslednom slove Ježiš nasleduje c)
 • 1x Sláva Otcu...

Každý desiatok sa skladá:

 • 1x Otče náš...
 • 10x Zdravás, Mária... po mene Ježiš sa v každom desiatku pridá jedno tajomstvo, spolu je päť desiatkov a v každom desiatku je pridané jedno tajomstvo t.j. dokopy je päť tajomstiev 1., 2., 3., 4., 5.
 • 1x Sláva Otcu...
 • 1x Fatimská prosba, ktorá sa vkladá na koniec každého desiatku:

"Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo."

V Pondelok sa modlí Radostný ruženec, v Utorok sa modlí Bolestný ruženec, v Stredu sa modlí Slávnostný ruženec, vo Štvrtok sa modlí Ruženec svetla, v Piatok sa modlí Bolestný ruženec, v Sobotu sa modlí Radostný ruženec, v Nedeľu sa modlí Slávnostný ruženec.

Radostný ruženec[upraviť]

Modlí sa v pondelok a sobotu, v Adventnom období aj v iné dni.

a) ktorý nech rozmnožuje našu vieru.

b) ktorý nech posilňuje našu nádej.

c) ktorý nech roznecuje našu lásku.

 1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
 2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
 3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
 4. Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
 5. Ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

Bolestný ruženec[upraviť]

Modlí sa v utorok a piatok, v Pôstnom období aj v iné dni.

a) ktorý nech osvecuje náš rozum.

b) ktorý nech upevňuje našu vôľu.

c) ktorý nech posilňuje našu pamäť.

 1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
 2. Ktorý bol pre nás bičovaný.
 3. Ktorý bol pre nás tŕnim korunovaný.
 4. Ktorý pre nás kríž niesol.
 5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec[upraviť]

Modlí sa v stredu a nedeľu, vo Veľkonočnom období aj v iné dni.

a) ktorý nech usporadúva naše myšlienky,

b) ktorý nech riadi naše slová,

c) ktorý nech spravuje naše skutky.

 1. ktorý slávne vstal z mŕtvych.
 2. ktorý slávne vystúpil do neba.
 3. ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
 4. ktorý ťa, Panna, do neba vzal.
 5. ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Ruženec svetla[upraviť]

Modlí sa v štvrtok.
a) ktorý nech je Svetlom nášho života.
b) ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c) ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

 1. ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejne účinkovanie.
 2. ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
 3. ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
 4. ktorý sa ukázal v božskej sláve na hore premenenia.
 5. ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti.

Korunka Božieho milosrdenstva[upraviť]

Na úvod:

 • 1x Otče náš
 • 1x Zdravas, Mária
 • 1x Verím v Boha

Nasleduje modlitba: Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!

Po nej 10x za sebou opakujeme (na malých zrnkách): Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!

Potom opäť nasleduje modlitba "Večný Otče..." a znova desať prosieb "Pre Jeho bolestné umučenie. Toto sa opakuje 5x. Na záver sa 3x pomodlíme modlitbu "Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

Na záver sa môže ešte 3x povedať Ježišu dôverujem v Teba

Ruženec k úcte Ducha Svätého[upraviť]

Verím v Boha.., Otče náš..

a) ktorý nás stvoril
b) ktorý nás vykúpil
c) ktorý nás posvätil

Sláva Otcu i Synu i Duchu svätému..., O Ježišu odpusť nám naše hriechy..., Otče náš..., (po každom jednom tajomstve sa modlíme Sláva Otcu...,O Ježišu..a Otče náš..)

 1. ktorý naše srdce robí schopným prijať plnosť darov Ducha Svätého.
 2. ktorý nám dary Ducha Svätého vyprosuje a nám tri Božské cnosti: vieru, nádej, lásku rozmnožuje a posilňuje.
 3. ktorý nás skrze Ducha Svätého posilňuje, osvecuje, vedie, riadi a posväcuje.
 4. ktorý naše srdce láskou Ducha Svätého roznecuje, hlbokou pokorou, miernosťou, silou a svätosťou naplňuje.
 5. ktorý nám sedem darov Ducha Svätého a dvanásť jeho plodov vyprosuje, všetko dobré dáva a všetko zlé odvracia.

Ku koncu ruženca (3×): „Bez poškvrny počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“

Poučenie[upraviť]

 • Slová Panny Márie pri zjavení v Austrálii 31.mája 1985 (o deväťdňovej pobožnosti)

Dnes prichádzam, milé dieťa, aby som deťom zeme priniesla modlitbovú novénu, ktorá má veľkú silu. Ona je modlitbou na povýšenie vášho života. Táto modlitba osvieti vášho ducha i srdce. Denne sa máte modliť 7 ružencov ku cti Ducha Svätého. Keď toto dodržíte, dám vám nasledujúce milosti skrze môjho ženícha Ducha Svätého.

 1. Milosť, že svojho Boha už nikdy neurazíte smrteľným hriechom.
 2. Neprejdete očistcom, keď svoje očistenie vykonáte na zemi.
 3. Po smrti budete vyzdvihnutí tam, kde sa Serafínii klaňajú Bohu.
 4. Mená tých, ktorí rozšíria túto úctu a lásku k Duchu Svätému, budú zapísané v Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie a nebudú nikdy vymazané.
 5. Tí, ktorí sa pomodlia túto novénu, budú naplnení darmi Ducha Svätého a budú označení na ceste do neba.
 6. Každá osoba, ktorá sa tejto úcte zasvätí, stane sa ohnivým chrámom Ducha Svätého, kde príde i Boh Otec i Boh Syn a budú v nej prebývať.
 7. Tí, ktorí ma budú uctievať pod menom Nevesta Ducha Svätého, získajú veľkú lásku k Ježišovi v Eucharistii a ku mne, Matke Božej.

Moje milé dieťa, rozšír túto 7-ružencovú novénu, aby mnoho milosti padlo na zem.

Eschatologický ruženec[upraviť]

 • ktorému žijeme
 • ktorému umierame
 • ktorému v živote i v smrti patríme
 1. ktorý naveky kraľuje;
 2. ktorý žije a účinkuje v Cirkvi;
 3. ktorý zasa príde v sláve;
 4. ktorý bude súdiť živých i mŕtvych;
 5. ktorý obnoví všetky veci.
 • Po každom desiatku sa povie: "Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť i sláva na veky vekov. Amen. Príď, Pane Ježišu!"

Sedem radostný ruženec (františkánsky)[upraviť]

 • modlí sa na ruženci 7x10 malých zrniek + 7 veľkých
 • ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
 • ktorý nech posilňuje našu nádej.
 • ktorý nech roznecuje našu lásku.
 1. ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou z Ducha Svätého počala.
 2. ktorého si, Nepoškvrnená Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
 3. ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v Betleheme porodila.
 4. ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou trom kráľom ku klaňaniu predstavila
 5. ktorého si, Nepoškvrnená Panna, s radosťou v chráme našla.
 6. ktorého si Nepoškvrnená Panna s radosťou prvá po jeho zmŕtvychvstaní pozdravila
 7. ktorý ťa, Nepoškvrnená Panna, s radosťou do neba vzal a za kráľovnú neba i zeme korunoval.

Poučenie[upraviť]

Františkánsky (sedem radostný) ruženec má svoj pôvod v legende, podľa ktorej istý nábožný mladík zdobil denne kvetinami obrázok Panny Márie. Keď vstúpil do noviciátu, nemohol to ďalej vykonávať. Vo svojej prostote si myslel, že ho Panna Mária zbaví svojej lásky a veľmi tým trpel. Avšak Matka Božia sa mu zjavila, potvrdila jeho povolanie do Rádu a žiadala, aby jej miesto kvetín denne obetoval 72 Zdravásov rozdelených na desiatky (v zmysle kresťanskej tradície, podľa ktorej sa Panna Mária dožila 72 rokov) a aby pri nich rozjímal o jej siedmich radostiach. Stalo sa to okolo roku 1420. Táto pobožnosť sa rýchlo rozšírila po celom františkánskom svete, najmä zásluhou svätého Jána Kapistránskeho.

Sedembolestný ruženec[upraviť]

 • ruženec má 7x7 zrniek malých + 7 veľkých
 1. ktorého utrpenie bolo Ti od Simeona zvestované
 2. s ktorým si do Egypta utekala
 3. ktorého si s bolesťou v chráme hľadala
 4. ktorého si stretla na krížovej ceste
 5. ktorého si videla na kríži umierať
 6. ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí
 7. ktorého si s bolesťou do hrobu uložila

Namiesto Sláva Otcu... je potrebné hovoriť: Mária, Matka milosrdenstva, vtlač do môjho srdca živú bolesť nad utrpením svojho syna

Obetný ruženec pátra Pia[upraviť]

Vysielaný priamo Najsvätejšej Trojici a Najsvätejšej Panne Márii, Matke Božej a Matke našej.

Úvod[upraviť]

Obetujeme za celý svet: S celým nebom, v mene celého ľudstva a za celé ľudstvo, s dušami v očistci a za duše v očistci. A koľkokrát sa modlím, nech toľkokrát som schopný (á) spoliehať sa na Božie milosrdenstvo každou modlitbou, hoci na to nemyslím.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc! A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Príď, ó, Duchu Presvätý, vylej na nás bohaté lúče svojho svetla! Príď, nebeský Otče, darca premnohých darov, osvieť naše srdcia!

Milovaný Ježišu, Ty si plný Ducha Svätého, Ty jediný si Božím Synom. Vylej na nás Ducha Svätého so svojimi siedmimi darmi a dvanástimi plodmi, aby nás opustil zlý duch.

Na začiatok[upraviť]

Verím..., Sláva Otcu..., Otče náš..., 3 x Zdravas Mária milosti...(s úvodnými tajomstvami), Sláva Otcu...

Na každom zdravasovom zrnku desiatku[upraviť]

 • 1 x Otče náš
 • 1 x Zdravas Mária (s tajomstvom), Potom ďalej: Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša...pros za nás hriešnych...
 • 1 x Sláva Otcu
 • 1 x Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

Po každom desiatku[upraviť]

 1. Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Najsvätejšia a Najčistejšia Trojica a Eucharistické Srdce Pána Ježiša, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s jej bolesťami a slzami.
 2. Milovaný, dobrý Otec PIO, pros za nás a modli sa s nami! Žehnaj nás a celý svet!
 3. Ó môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä však tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

Na koniec[upraviť]

Večný Otče, obetujeme seba i celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na večnosť, a túto modlitbu, túto obetu za všetkých ľudí!

Ruženec k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie[upraviť]

Na začiatok[upraviť]

Na česť päť Svätých Rán nášho Božského Vykupiteľa prežehnáme sa päťkrát po sebe. + V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Na veľké zrnká[upraviť]

Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Na prvé tri malé zrnká[upraviť]

Ó môj Bože, verím v Teba, lebo si nekonečne dobrý! Ó môj Bože, dúfam v Teba, lebo si nekonečne milosrdný! Ó môj Bože, milujem Ťa, lebo si nadovšetko hodný na lásku!

Na malé zrnká[upraviť]

Matička naša, zachráň nás skrze Plameň Lásky Svojho Nepoškvrneného Srdca!

Po každom desiatku[upraviť]

Rozšír milostivý účinok Svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo teraz i v hodine smrti našej. Amen!

Na dokončenie[upraviť]

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i na veky vekov. Amen.

Ruženec k uctenie sĺz Panny Márie[upraviť]

 • ruženec má 7x7 zrniek malých + 7 veľkých

Na začiatok[upraviť]

Namiesto „Verím v Boha“ sa modlíme:

Ukrižovaný Spasiteľu! Kľačiac u Tvojich nôh obetujeme Ti Slzy Tej, ktorá Ťa sprevádzala vrúcnou a súcitnou láskou na Tvojej bolestnej krížovej ceste. Daj, ó, dobrý Učiteľu, aby sme porozumeli naučeniu, ktoré nám dávajú bolestné Slzy Tvojej svätej Matky, aby sme Tvoju vôľu plnili na zemi, a tak sa stali hodnými v nebi Teba po celú večnosť chváliť a velebiť. Amen.

Na veľkých zrnkách[upraviť]

„Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé Slzy a bolesťami prebodnuté Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala, a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.

Na siedmich malých zrnkách[upraviť]

„Ó, Ježišu, vyslyš naše prosby pre bolestné Slzy Tvojej najsvätejšej Matky!“

Na konci sa opakuje trikrát na malých zrnkách[upraviť]

„Ó, Ježišu, vzhliadni na Máriine krvavé Slzy a bolesťami prebodnuté Srdce Tej, ktorá Ťa na zemi najviac milovala, a v nebi najvrúcnejšie ľúbi.

Nakoniec modlitba[upraviť]

Ó, Mária, Matka lásky, bolesti a milosrdenstva!

Prosíme Ťa, spoj svoje prosby s našimi, aby Tvoj Boží Syn Ježiš, na ktorého sa pre Tvoje Slzy s dôverou obraciame, milostivo vypočul naše volanie a nám okrem milostí, ktoré týmto ružencom vyprosíme, ráčil tiež udeliť korunu večného života. Amen.

V Brazílii a v iných krajinách sa tvoria skupiny z 30-tich rodín. Každá rodina sa v určený deň o 19. hodine modlí v spojení s Bolestnou Matkou a z lásky k nej ruženec k ucteniu jej sĺz. Nemusia sa teda všetky rodiny modliť ruženec denne, ale každá len jeden večer v mesiaci a predsa sa táto modlitba koná po celý mesiac.

Boli ňou vyprosené už mnohé milosti. Božský Spasiteľ prisľúbil, že vypočuje prosby toho, kto ho bude prosiť pre slzy jeho presvätej Matky. Konečne, veď je známe, že Spasiteľ úctu bolestí svojej svätej Matky zvlášť odmeňuje. – Mnohí oznamujú, že sa im dostalo nápadných milostí a vypočutí takzvanou novénou ružencovou. Modlili sa ruženec k ucteniu sĺz Panny Márie po deväť dní, prijali sv. sviatosti a konali skutky lásky k blížnemu. – Od rehoľných osôb sme počuli, že sa im táto modlitba stala milým zvykom a že jej ďakujú za mnoho mimoriadnych milostí, ktoré dosiahli. Preto sa ju modlia aj niekoľkokrát denne, aby vyprosili milosti sebe, obrátenie hriešnikom, bludárom a neveriacim, prispeli misionárom a vyslobodzovali duše z očistca. – Veriaca, zbožná a horlivá duša vie, za čo môže a má dobrotivého Spasiteľa prosiť pre slzy jeho najsvätejšej Matky.

To všetko uvážiac, nedivme sa, že cirkevná vrchnosť tento spôsob úcty bolestí Matky Božej nielen blahovoľne pripúšťa, ale ho aj šíri, áno, i dovoľuje, aby sa slávil sviatok Sĺz Panny Márie 20. februára, ako tomu bolo v ústave misionárok Ukrižovaného Spasiteľa v Bahii.

Úcta k slzám Panny Márie je Pánovi veľmi milá. Po drahocennej Krvi, ktorú Spasiteľ vylial za nás, nie je nič vzácnejšieho pred Bohom nad bolestné slzy Jeho svätej Matky.

Pán Ježiš stále obetuje Otcovi Nebeskému svoje utrpenie a svoju Krv za našu spásu a praje si, aby sme ich aj my spolu s ním obetovali, ako to učil aj vo zvláštnych zjaveniach svoje vyvolené duše. Podobne si praje, aby sme si zbožne a vďačne pripomínali slzy jeho Matky a jemu ich obetovali. Slzy, tie sú naším pokladom, lebo pre nás boli vyliate. Sú najmilostivejšou modlitbou Svätej Panny za nás.


Tu si môžete stiahnuť prehľadný letáčik so všetkými tajomstvami ruženca: http://www.kristus.sk/modlitby/ako-sa-modlit-ruzenec/